ลำดับ ระเบียบ
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ชั้น สาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย วิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๒
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓
5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๓
6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย วินัยและการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕
9 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
10 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การปฏิบัติของผู้เข้าสอบและผู้กำกับการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๐
11 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
12 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
13 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนที่เกินภาระงานปกติของอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๔๗
14 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๓
15 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง อัตราและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐
16 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดตั้งสาขาวิชาในภาควิชาหรือคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒
17 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดตั้งสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒
18 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดตั้งสาขาวิชาในภาควิชาหรือคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
19 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการสอนทางอินเตอร์เน็ต
20 ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การกำหนดระบบและกลไกของการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒
21 ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับคนพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓
22 ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๓
23 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐
24 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
25 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
26 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๙
27 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๐
28 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
29 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
30 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
31 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เกณฑ์การเทียบรายวิชา
32 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ.๒๕๕๔
33 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การยกเว้นการเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาตรี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
34 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เกณฑ์การย้ายสาขาวิชา
35 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เกณฑ์การย้ายสาขาวิชา (ฉบับที่ ๒)
36 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
37 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาคและปลายภาค
38 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ข้อปฏิบัติของผู้กำกับสอบและผู้เข้าสอบเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีและการสื่อสาร
39 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสำหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา
40 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การปฏิบัติของผู้เข้าสอบและผู้กำกับการสอบ พ.ศ.๒๕๕๐
41 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนร่วมและเรียนเกิน (ฉบับที่ ๒)
42 ประกาศสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอเิปิดรายวิชาที่อยู่นอกเหนือจากแผนการเรียนและรายการจัดสอนและสอบ
43 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557
44 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
45 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557