Untitled Document
การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา

การยกเว้นและศึกษานอกระบบและอัธยาศัย

การเก็บเงินค่าบำรุง
การโอนผลการเรียนและยกเว้นผลการเรียน
การประเมินผลอนุและป.ตร
ข้อบังคับว่าด้วย การประเมินผลอนุและป.ตรี
การจัดการศึกษาเพื่อปวงชน