alt
 
  ใบตรวจสอบสำเร็จการศึกษา  
alt
รหัส    54121334
ชื่อ   นางสาวสาริณี  คำงาม
หมู่เรียน   กป 54.ค5.1
สาขาวิชา   การประถมศึกษา
สาขา   สาขาการศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี

ภาคเรียน Sec รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับ นก.   กลุ่มรายวิชา หน่วยกิตที่เรียน
1/54 34 GLAN1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร A 3(3-0-6) a : a ภาษา    3/12
2/54 22 GLAN1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน B+ 3(3-0-6) a : a ภาษา    6/12
1/55 04 GLAN1103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะทางวิชาการ B+ 3(3-0-6) a : a ภาษา    9/12
1/54 03 GHUM1102 ความจริงของชีวิต B 3(3-0-6) b : b1 มนุษย์    3/6
2/55 01 GHUM2203 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง A 3(3-0-6) b : b2 มนุษย์    6/6
2/54 03 GSOC1101 ไทยศึกษา A 3(3-0-6) c : c สังคม    3/6
1/54 01 GSOC2301 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน A 3(3-0-6) c : c สังคม    6/6
2/54 11 GSCI1101 การคิดและการตัดสินใจ A 3(3-0-6) d : d1 วิทย์-คณิต 3/9
2/55 07 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต A 3(3-0-6) d : d1 วิทย์-คณิต 6/9
1/55 02 GSCI2105 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย A 3(3-0-6) d : d2 วิทย์-คณิต 9/9
1/56 01 CI 1216 การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา B+ 2(2-0) e : e เอกบังคับ 2/48
2/56 01 CI 2207 งานธุรกิจสำหรับครูประถมศึกษา B+ 2(2-0) e : e เอกบังคับ 4/48
2/54 01 CI 2401 การบริหารงานธุรการในโรงเรียนประถมศึกษา A 3(3-0-6) e : e เอกบังคับ 7/48
2/56 01 CI 3209 การวิเคราะห์หนังสือเรียนและการสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ในชั้นประถมศึกษา A 2(2-0) e : e เอกบังคับ 9/48
1/56 01 CI 4401 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนประถมศึกษาและชุมชน B+ 2(2-0) e : e เอกบังคับ 11/48
1/56 01 COM 3621 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูประถมศึกษา B+ 2(2-0) e : e เอกบังคับ 13/48
1/56 01 DM 2606 นาฏศิลป์สำหรับครูประถมศึกษา A 2(1-2) e : e เอกบังคับ 15/48
2/56 01 EC 3702 การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนประถมศึกษา A 2(2-0) e : e เอกบังคับ 17/48
1/55 01 ENG 3503 ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา A 3(3-0) e : e เอกบังคับ 20/48
1/55 03 GAG 1401 งานเกษตรสำหรับครูประถมศึกษา A 2(1-2) e : e เอกบังคับ 22/48
2/56 01 GART1103 ทัศนศิลป์สำหรับครูประถมศึกษา A 2(1-2) e : e เอกบังคับ 24/48
1/55 01 GSC 3101 วิทยาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา A 3(2-2) e : e เอกบังคับ 27/48
1/55 01 GSOC2201 สังคมศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา B+ 3(3-0) e : e เอกบังคับ 30/48
1/56 01 HOME2401 งานบ้านสำหรับครูประถมศึกษา A 2(1-2) e : e เอกบังคับ 32/48
2/54 03 HSC 3332 สุขศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา B+ 2(2-0-4) e : e เอกบังคับ 34/48
2/55 01 MATH1609 คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา A 3(3-0) e : e เอกบังคับ 37/48
2/55 02 MUS 2127 ดนตรีสำหรับครูประถมศึกษา A 3(3-0) e : e เอกบังคับ 40/48
1/54 01 PE 4118 พลศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา A 3(3-0-6) e : e เอกบังคับ 43/48
1/56 01 PG 4403 การปกครองชั้นเรียนและการปรับพฤติกรรมนักเรียน A 2(2-0) e : e เอกบังคับ 45/48
1/54 01 THAI1102 ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา A 3(3-0-6) e : e เอกบังคับ 48/48
2/56 01 CHEM1201 เคมีเพื่อชีวิต A 2(2-0) f : f3 เอกเลือก 2/26
1/56 01 HIST2102 ประวัติศาสตร์ไทย A 3(3-0) f : f4 เอกเลือก 5/26
2/55 01 PHYS1202 วิทยาศาสตร์พลังงานเบื้องต้น A 3(3-0) f : f3 เอกเลือก 8/26
2/56 01 SOC 2102 สังคมและวัฒนธรรมไทย B+ 3(3-0) f : f4 เอกเลือก 11/26
2/55 01 CI 1207 หลักการศึกษาและหลักสูตร A 3(3-0) h : h ครูบังคับ  3/30
1/55 07 CI 2301 หลักการจัดการเรียนรู้ A 3(3-0-6) h : h ครูบังคับ  6/30
1/56 03 EA 1106 การบริหารจัดการในห้องเรียน B+ 3(3-0-6) h : h ครูบังคับ  9/30
1/56 18 ER 2103 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา B+ 3(3-0-6) h : h ครูบังคับ  12/30
2/56 01 ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน A 3(3-0) h : h ครูบังคับ  15/30
2/55 02 ETI 2101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา A 3(3-0-6) h : h ครูบังคับ  18/30
2/54 07 FE 1103 ความเป็นครู B+ 3(3-0-6) h : h ครูบังคับ  21/30
2/55 02 FE 3508 แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น A 2(2-0) h : h ครูบังคับ  23/30
1/56 01 PG 1203 การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้ A 3(3-0) h : h ครูบังคับ  26/30
2/56 02 PG 3703 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A 3(3-0-6) h : h ครูบังคับ  29/30
2/56 01 SPE 3601 การศึกษาแบบเรียนรวม A 2(2-0) h : h ครูบังคับ  31/30
1/54 09 CI 3301 ทักษะและเทคนิคการสอน B+ 3(3-0-6) i : i ครูเลือก  3/6
1/57 01 CI 4603 วิธีสอนในชั้นประถมศึกษา 1 N 2(1-2) j : j ปฏิบัติ /17
1/57 13 CI 4801 การทดลองสอน 1 N 1(60) j : j ปฏิบัติ /17
2/56 08 GED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา A 1(60) j : j ปฏิบัติ 1/17
2/54 01 CI 1101 หลักการประถมศึกษา A 3(3-0-6) x : เลือกเสรี 3/6
1/57 05 CI 3201 กิจกรรมร่วมหลักสูตร N 2(2-0) x : i เลือกเสรี 3/6
1/57 03 CI 4401 การนิเทศการศึกษา N 3(3-0-6) x : i เลือกเสรี 3/6
1/57 05 EA 3305 การประกันคุณภาพการศึกษา N 2(2-0-4) x : i เลือกเสรี 3/6
1/57 01 ECON1103 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น N 3(3-0) x : f4 เลือกเสรี 3/6
1/57 01 ESC 2101 ธรณีวิทยาเบื้องต้น N 2(1-2) x : f3 เลือกเสรี 3/6
1/57 01 LAW 1201 กฎหมายกับชีวิต N 2(2-0) x : f4 เลือกเสรี 3/6
1/57 01 PE 4242 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น N 2(1-2) x : เลือกเสรี 3/6
1/57 01 SOC 1102 หลักสังคมวิทยา N 3(3-0) x : f4 เลือกเสรี 3/6
หมายเหตุ  เกรด * หมายถึง นักศึกษาไม่ได้ประเมินอาจารย์ในรายวิชานี้  [คลิกที่นี่เพื่อเข้าระบบประเมินผู้สอน]
 
เฉลี่ย (GPA.) 488 / 127 = 3.84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขาด ภาษา    กลุ่ม [a] : 3 นก. (12)
ขาด เอกเลือก กลุ่ม [f] : 15 นก. (26)
ขาด ครูเลือก  กลุ่ม [i] : 3 นก. (6)
ขาด ปฏิบัติ กลุ่ม [j] : 16 นก. (17)
ขาด เลือกเสรี กลุ่ม [x] : 3 นก. (6)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------