• บันทึกทะเบียนประวัติ สำหรับนักศึกษาใหม่

  สำหรับนักศึกษาใหม่ หลังจากมีรายชื่อประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา และต้องการขึ้นทะเบียนประวัติ เพื่อใช้ในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

   
 • ข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาทั้งหมดที่ผ่านการรายงานตัวเป็นนักศึกษา

  สำหรับ เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบทะเบียนประวัตินักศึกษาที่ผ่านการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรียบร้อยแล้ว

   
 • ระบบบริหารจัดการข้อมูล ทะเบียนประวัตินักศึกษา

  สำหรับ เจ้าหน้าที่ ใช้ระบบ ยืนยันการรายงานตัว / ผ่อนผันการส่งเอกสาร

   
 

ขั้นตอนการรายงานตัวการเป็นนักศึกษา

1. รายงานตัวทางอินเทอร์เน็ต ที่ระบบบันทึกทะเบียนประวัติ สำหรับนักศึกษาใหม่ โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรายงานตัว พร้อมทั้ง Print หลักฐานการรายงานตัว จากอินเทอร์เน็ต หากพ้นกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

2. ให้นักเรียน นักศึกษา ทำการ Upload ไฟล์รูปถ่ายภาพสีหน้าตรงสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500 k ในระบบรายงานตัวก่อนพิมพ์เอกสารการรายงานตัว

3. นำเอกสารรายงานตัวในข้อ 1 นำมารายงานตัว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันและเวลาที่ มหาวิทยาลัยกำหนด

ดาวโหลด เอกสาร ใบขั้นตอนการรายงาน ตัว การเป็นนักศึกษา

 

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงและค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว

1. แบบฟอร์มการรายงานตัวที่ Print จากอินเตอร์เน็ต (ตามข้อ 1) จำนวน 1 ฉบับ

2. ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริง ที่มี ผลการเรียนครบ 6 ภาคเรียน สำหรับ นักศึกษา(รอบรับตรง) และมีวันที่สำเร็จการศึกษาชัดเจน พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร จำนวน 2 ฉบับและ ( รับรองสำเนาถูกต้อง )

3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ และ ( รับรองสำเนาถูกต้อง )

4. บัตรประชาชน พร้อมฉบับถ่ายเอกสาจำนวน 2 ฉบับ และ ( รับรองสำเนาถูกต้อง )

5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ และ ( รับรองสำเนาถูกต้อง )

6. รูปถ่ายภาพสี หน้าตรง ชุดนักศึกษา หรือ สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ขนาด 1 นิ้ว

7. ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว ภาคปกติ ประมาณ 7,000-8,000 บาท และภาคพิเศษ ประมาณ 8,000-9,000 บาท หลักสูตรนานาชาติ ประมาณ 20,000 บาท

8. นักศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม ก่อนวันรายงานตัวเป็นนักศึกษา

9.หากไม่มารายงานตัวในวันที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


 

ระบบจัดการข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่