"ระบบเทียบโอนรายวิชา เป็นระบบที่จัดการเกี่ยวการจัดการเทียบโอน /ยกเว้น รายวิชาที่สามารถใช้กับหลักสูตรปัจจุบันของนักศึกษาได้ โดยจะเทียบและโอนรายวิชาต่างๆ รวมทั้ง การเทียบโอนภายนอกจากต่างสถาบัน"

....

Version 2.0


 

Username ใช้ รหัสนักศึกษา และ Password ใช้ รหัสผ่านเดียวกันกับระบบลงทะเบียนและระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา

สถานะระบบ : ปิดให้บริการ


ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การเทียบโอนรายวิชา / ยกเว้นรายวิชา 1/2560

 

ประกาศ : ผลการพิจารณาขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี ส าหรับนักศึกษา รหัส 57 , 58 , 59 , 60 ประจ าปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1)


 

การเทียบโอนรายวิชา / ยกเว้นรายวิชา 1/2560

 

ประกาศ : ผลการพิจารณาขอยกเว้นการเรียน ระดับปริญญาตรี ส าหรับนักศึกษา รหัส 55 ประจ าปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1)


 

การเทียบโอนรายวิชา / ยกเว้นรายวิชา 1/2560

 

นักศึกษาที่ต้องการขอเทียบโอน / ยกเว้นผลการเรียน เทอม 1/2560 สามารถใช้งานได้ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ถึง 19 กรกฎาคม 2560


 

การเทียบโอนรายวิชา / ยกเว้นรายวิชา 2/2559

 

นักศึกษาที่ต้องการขอเทียบโอน / ยกเว้นผลการเรียน เทอม 2/2559 สามารถใช้งานได้ ในวันที่ 3 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2560


 

การเทียบโอนรายวิชา / ยกเว้นรายวิชา 1/2559

 

นักศึกษาที่ต้องการขอเทียบโอน / ยกเว้นผลการเรียน เทอม 1/2559 สามารถใช้งานได้ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป ถึง 8 กันยายน 2559


 

การเทียบโอนรายวิชา / ยกเว้นรายวิชา 1/2558

 

นักศึกษาที่ต้องการขอเทียบโอน / ยกเว้นผลการเรียน เทอม 1/2558 สามารถใช้งานได้ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป ถึง 10 กันยายน 2558


 

ประกาศ : ค่าธรรมเนียม ค่าโอนผลการเรียน / ยกเว้นผลการเรียน

 

สำหรับนักศึกษา รหัส 57 ค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน / ยกเว้นผลการเรียน ครั้ง ล่ะ 300 บาท สำหรับนักศึกษา รหัส ตำกว่า 57 ค่าธรรมเนียมการโอน และ ยกเว้นผลการเรียน ครั้งล่ะ 200 บาท


 

การขอยกเว้น กรณี ต่างสถาบัน

 

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยอื่น ที่ต้องการขอยกเว้นให้แนบคำอธิบายรายวิชาจากสถาบันเดิมมาด้วย พร้อม ตัวสำเนาผลการเรียนด้วย