เอกสารประกอบ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง : การรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)

  กรอบแนวคิดการจัดทำมคอ.7ตามเกณฑ์ IQAใหม่

  ตัวอย่างการรรายงานหมวดที่ 1

  ตัวอย่างการรรายงานหมวดที่ 2

  ตัวอย่างการรรายงานหมวดที่ 3

  ตัวอย่างการรรายงานหมวดที่ 4

  ตัวอย่างการรรายงานหมวดที่ 5

  เอกสารหมายเลข 1

  เอกสารหมายเลข 2 

  เอกสารหมายเลข 3  

  เอกสารหมายเลข 4  

  เอกสารหมายเลข 5 

  เอกสารหมายเลข 6