ค้นหาตามรหัสประจำตัว


รหัสประจำตัว : 
ค้นหาตามชื่อ - นามสกุล


ชื่อ : 
นามสกุล : ค้นหาตามโปรแกรมวิชา กำหนดการรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก 

ประกาศปิดสาขาวิชาของนักศึกษาภาคพิเศษ

** อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา **

วิธีการค้นหา

1. ค้นหาตามรหัสประจำตัวป้อนรหัสประจำตัวลงในช่อง รหัสประจำตัว
2. ค้นหาตามชื่อ - นามสกุล ป้อนชื่อหรือนามสกุล ลงในช่อง ชื่อหรือนามสกุล
3. สามารถค้นหาได้ทั้งชื่อหรือนามสกุลหรือค้นหาคำต่อท้ายชื่อหรือนามสกุล
เช่น  สม ก็จะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่มีคำว่า สม ออกมาทั้งหมด
4. ค้นหาตามกลุ่มสาขาวิชา ให้เลือกสาขาวิชาที่ต้องการค้นหา


สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่