:: สถิติการประเมินจำแนกตามคณะ
:: สถิติการประเมินจำแนกตามรายวิชา
:: คู่มือระบบประเมินพฤติกรรมการสอน
 
 
ภาคเรียนที่ 3/60
 
 
ผลการประเมินจำนวนทั้งหมด
คณะ ลงทะเบียน ประเมิน คิดเป็นร้อยละ
ครุศาสตร์ 93 76 81.72%
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1165 1042 89.44%
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 395 330 83.54%
วิทยาการจัดการ 1871 1704 91.07%
เทคโนโลยีการเกษตร 21 17 80.95%
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 79 70 88.61%
วิทยาลัยนานาชาติ 0 0 0%
บัณฑิตวิทยาลัย 5 5 100.00%
Adicet 0 0 0%
รวม  3629 3244 89.39%
 
ผลการประเมินแยกตามระดับ
คณะ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ นานาชาติ ปริญญาตรี (4 ปี) เทียบโอน ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ. ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ จ-ศ. ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ IC โครงการแลกเปลี่ยน ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ นานาชาติ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ เทียบโอน ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ จ-ศ เทียบโอน ปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ปริญญาโท ภาคปกติ ปริญญาโท ภาคพิเศษ ปริญญาเอก ภาคปกติ ปริญญาเอก ภาคปกติ adicet
ลงทะเบียน ประเมิน ร้อยละ ลงทะเบียน ประเมิน ร้อยละ ลงทะเบียน ประเมิน ร้อยละ ลงทะเบียน ประเมิน ร้อยละ ลงทะเบียน ประเมิน ร้อยละ ลงทะเบียน ประเมิน ร้อยละ ลงทะเบียน ประเมิน ร้อยละ ลงทะเบียน ประเมิน ร้อยละ ลงทะเบียน ประเมิน ร้อยละ ลงทะเบียน ประเมิน ร้อยละ ลงทะเบียน ประเมิน ร้อยละ ลงทะเบียน ประเมิน ร้อยละ ลงทะเบียน ประเมิน ร้อยละ ลงทะเบียน ประเมิน ร้อยละ ลงทะเบียน ประเมิน ร้อยละ
ครุศาสตร์ 3 2 66.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 90 74 82.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 119 103 86.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 971 869 89.50% 75 70 93.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 129 95 73.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 203 175 86.21% 5 5 100.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 58 55 94.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
วิทยาการจัดการ 167 154 92.22% 0 0 0.00% 300 280 93.33% 872 776 88.99% 140 124 88.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 333 313 93.99% 59 57 96.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
เทคโนโลยีการเกษตร 20 16 80.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 1 1 100.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 72 66 91.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 7 4 57.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
วิทยาลัยนานาชาติ 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
บัณฑิตวิทยาลัย 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 1 1 100.00% 4 4 100.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
Adicet 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
รวม  510 436 85.49% 0 0 0.00% 300 280 93.33% 2047 1821 88.96% 220 199 90.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 391 368 94.12% 59 57 96.61% 97 78 80.41% 0 0 0.00% 1 1 100.00% 4 4 100.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
 
 
แสดงผลเป็นกราฟ
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
 
 
 
 
 
v1.1.0