รหัสและคำอธิบายเล่ม 4  >> หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ก่อนหน้า ต่อไป

: : หมู่วิชาก่อสร้าง - โยธา : :

หมู่วิชาก่อสร้าง -โยธา ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้
     1. พื้นฐานงานก่อสร้างทั่วไป                                                                                                                                                                  (556-1--)
     2. เขียนแบบก่อ สร้าง                                                                                                                                                                           (556-2--)
     3. งานไม้                                                                                                                                                                                             (556-3--)
     4. งานก่อสร้างและงานคอนกรีต                                                                                                                                                            (556-4--)
     5. งานท่อและสุขภัณฑ์                                                                                                                                                                           (556-5--)
     6. งานคำนวณ                                                                                                                                                                                      (556-6--)    
     7. อื่น ๆ                                                                                                                                                                                                (556-7--)
     8. การฝึกงาน                                                                                                                                                                                        (556-8--)
     9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศการสัมมนา และการวิจัย                                                -                 (556-9--)

หมู่วิชาก่อสร้าง - โยธา (556)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

รหัสใหม่

รหัสเก่า

5561101

5561102

5561103

5561201

5561301

5561401

5561402

5561601

5561701

5561702

5562104

5562201

5562401

5562402

5562403

5562404

5562405

5562501

5562502

5562601

5562602

5562603

5562605

5562701

5562702

5562703

5562801

5562802

5563101

5563102

5563103

5563104

5563105

5563201

5563202

5563301

5563401

5563402

5563403

5563501

5563502

5563601

5563602

5563603

5563701

5563702

5563703

5564101

5564102

5564103

5564104

5564201

5564301

5564302

5564304

5564501

5564601

5564602

5564603

5564604

5564605

5564606

5564607

5564608

5564609

5564610

5564611

5564612

5564613

5564614

5564615

5564617

5564618

5564619

5564701

5564702

5564703

5564704

5564705

5564706

5564707

5564708

5564901

5564902

5561101

5561102

5561103

5561201

5561301

5561401

5561402

-

5561701

5561702

-

5562201

5562401

5562402

5562403

5562404

-

5562501

5562502

5562601

5562602

5562603

-

5562701

5562702

5562703

5562801

5562802

5563101

5563102

5563103

5563104

-

5563201

5563202

5563301

5563401

5563402

5563403

5563501

5563502

5563601

5563602

5563603

5563701

5563702

5563703

5564101

5564102

5564103

5564104

5564201

5564301

5564302

5564304

5564501

5564601

5564602

5564603

5564604

5564605

5564606

5564607

5564608

5564609

5564610

5564611

5564612

5564613

5564614

5564615

5564617

5564618

5564619

5564701

5564702

5564703

5564704

5564705

5564706

5564707

5564708

5564901

5564902

วัสดุก่อสร้าง 1

ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

เครื่องมือและเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง

เขียนแบบก่อสร้าง 1

งานไม้

เทคนิคก่อสร้าง 1

ปฏิบัติงานก่อสร้าง 1

กลศาสตร์วิศวกรรม

งานสำรวจ 1

เทคโนโลยีคอนกรีต 1

การจัดและการบริหารงานก่อสร้าง 1

เขียนแบบก่อสร้าง 2

เทคนิคก่อสร้าง 2

ปฏิบัติงานก่อสร้าง 2

งานตกแต่งผิวพื้นและผนัง 1

งานปูนคอนกรีต

งานตกแต่งผิวพื้นและผนังอาคาร

งานประปาและสุขภัณฑ์ 1

ระบบท่อและสุขภัณฑ์ 1

การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 1

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 1

ทฤษฎีโครงสร้าง 1

ปฐพีกลศาสตร์ 1

การประมาณราคางานก่อสร้าง

อุปกรณ์อาคาร

การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 1

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อสร้าง 1

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อสร้าง 1

วัสดุก่อสร้าง 2

การจัดและการบริหารงานก่อสร้าง 2

เทคโนโลยีก่อสร้างเบื้องต้น

วัสดุครุภัณฑ์

งานช่างพื้นฐาน

เขียนแบบก่อสร้าง 3

เขียนแบบก่อสร้าง

ผลิตภัณฑ์งานไม้อุตสาหกรรม 1

งานก่อสร้าง 1

งานก่อสร้าง 2

งานก่อสร้าง 3

งานประปาและสุขภัณฑ์ 2

ระบบท่อและสุขภัณฑ์ 2

การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 2

ทฤษฎีโครงสร้าง 2

งานโครงสร้าง 1

ธุรกิจก่อสร้างและการประมาณราคา

การอ่านแบบและการประมาณราคา

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

การตรวจงานการก่อสร้าง

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง

การวิเคราะห์ความวิบัติในการก่อสร้าง

การจัดและบริหารเคหะภัณฑ์อุตสาหกรรม

เขียนแบบก่อสร้าง 4

ผลิตภัณฑ์งานไม้อุตสาหกรรม

การออกแบบผลิตภัณฑ์เคหะภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์งานไม้อุตสาหกรรม 2

เทคโนโลยีงานท่อและสุขภัณฑ์

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 2

วิศวกรรมการทาง 1

กำลังวัสดุ

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงสร้างไม้และเหล็ก

ปฐพีกลศาสตร์ 2

เทคโนโลยีการทดสอบวัสดุ

คอนกรีตอัดแรง

ระบบน้ำดีและน้ำเสีย

วิศวกรรมขนส่ง

งานโครงสร้าง 2

การวิเคราะห์โครงสร้าง

วิศวกรรมการทาง 2

การออกแบบโครงสร้าง

วิศวกรรมการสำรวจ

การออกแบบผิวจราจร

ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์

วิศวกรรมฐานราก

เทคโนโลยีคอนกรีต 2

การออกแบบโครงสร้างใต้ดิน

การตกแต่งอาคาร

เทคโนโลยีงานฐานราก

งานสำรวจ 2

การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 2

ชลศาสตร์

การออกแบบระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร

งานค้นคว้าพิเศษเทคโนโลยีก่อสร้าง

โครงการพิเศษเทคโนโลยีก่อสร้าง

2(2-0)

2(2-0)

2(2-0)

2(1-2)

2(1-2)

2(2-0)

2(0-4)

3(3-0)

3(2-2)

2(2-0)

2(2-0)

2(1-2)

2(2-0)

3(0-6)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

2(2-0)

2(2-0)

3(2-2)

2(90)

3(250)

2(2-0)

3(3-0)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

3(3-0)

3(3-0)

2(2-0)

2(2-0)

2(2-0)

2(2-0)

2(2-0)

2(2-0)

3(3-0)

3(2-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

2(2-0)

2(2-0)

3(3-0)

3(2-2)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

2(2-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(2-2)

3(3-0)

1(0-3)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

2(2-0)

3(3-0)

2(1-2)

3(2-2)

3(3-0)

3(2-2)

2(1-2)

2(1-2)

คำอธิบายรายวิชา

หมู่วิชาก่อสร้าง – โยธา (556)

รหัส         ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                                                                                                       น(ท-ป)

5561101 วัสดุก่อสร้าง 1                                                                                                                                   2(2-0)
              Building Materials 1
                  
ึกษาแหล่งผลิต กระบวนการผลิต ลักษณะและคุณสมบัติ การใช้งานและวิธีเก็บรักษาของวัสดุต่าง ๆ เช่น ไม้ ปูนซีเมนต์ ปูนขาว หิน อิฐ ทราย เหล็ก
              สี กระจก วัสดุมุงหลังคา ปูพื้นและบุผนัง เป็นต้น

5561102 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง                                                                                                                 2(2-0)
              Safety in Construction
                  
ึกษาถึงวิธีการในการรักษาความปลอดภัยในการทำงานช่างก่อสร้าง การจัดกองวัสดุ การทำนั่งร้าน การขนส่งวัสดุ การรื้อถอนอาคารและงานขุนดิน
              ลึก การใช้ลิฟท์อย่างปลอดภัย การเชื่อมและการตัดเหล็กด้วยไฟฟ้าและแก๊ส การทำงานภายใต้ความกดดันสูง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การรักษา
              ความสะอาด และระเบียบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง

5561103 เครื่องมือและเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง                                                                                                     2(2-0)
              Construction Equipment
                  
ึกษาลักษณะการทำงานของเครื่องมือกล เครื่องมือไฟฟ้า เครื่องทุ่นแรง ตลอดจนอุปกรณ์ในการก่อสร้าง การเลือกใช้เครื่องจักรกลและอุปกรณ์
              ก่อสร้างให้ เหมาะสมกับงาน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่าง ๆ

5561201 เขียนแบบก่อสร้าง 1                                                                                                                             2(1-2)
              Construction Working Drawing 1
                  
เขียนแบบรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของอาคารไม้และคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น พร้อมรายการประกอบแบบก่อสร้าง

5561301 งานไม้                                                                                                                                              2(1-2)
              Wood Working
                  
ศึกษาเครื่องมือเบื้องต้นในเรื่องการใช้ การบำรุงรักษาความปลอดภัยวัสดุที่ใช้ประกอบงานไม้และการใช้ประโยชน์ ฝึกการปฏิบัติการใช้เครื่องมือ
              และเครื่องจักร เบื้องต้น การเข้าปากไม้ การต่อไม้ การประกอบ การเคลือบผิว และการซ่อมแซมครุภัณฑ์ทั่วไป

5561401 เทคนิคก่อสร้าง 1                                                                                                                               2(2-0)
              Construction Technique 1
                  
เทคนิคการจัดระบบงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปรับแต่งสถานที่ การเก็บวัสดุอุปกรณ์ อาคารชั่วคราว เทคนิคการก่อสร้างเบื้องต้น เช่น
              การวางผัง การตอกเข็ม การทำฐานราก เสาตอม่อ คาน พื้น บันได โครงหลังคา การทำมุมหลังคา ฯลฯ ส่วนประกอบของอาคารต่าง ๆ เช่น ฝาผนัง ประตู
              หน้าต่าง ฝ้าเพดาน และอุปกรณ์การตกแต่งผนัง เป็นต้น

5561402 ปฏิบัติงานก่อสร้าง 1                                                                                                                          2(0-4)
              Construction Practice 1
                  
ึกปฏิบัติการวางแผนงานก่อสร้าง และปฏิบัติเกี่ยวกับงานไม้ งานปูน งานคอนกรีต งานสุขภัณฑ์ การใช้เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง การเก็บและบำรุง
              รักษาเครื่องมือและวัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง

5561601 กลศาสตร์วิศวกรรม                                                                                                                           3(3-0)
              Mechanics Engineering
                  
หลักการสถิตศาสตร์และกลศาสตร์ของวัสดุ เวกเตอร์ของแรง แรงในภาวะสมดุล จุดศูนย์ถ่วง แรงเสียดทาน ความเค้นและความเครียด กฎสภาพ
              ยืดหยุ่นของฮุค การเสียรูปของวัสดุโครงสร้างเมื่อรับภาระต่าง ๆ

5561701 งานสำรวจ 1                                                                                                                                   3(2-2)
              Survey 1
                  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานสำรวจ หลักการสำรวจด้วยเทปชนิดต่าง ๆ โซ่เทป วิธีทำแผนที่ด้วยโต๊ะแผนที่ การสำรวจด้วยเข็มทิศตลับ การสำรวจด้วย
              กล้องวัดมุมแบบต่าง ๆ การวางเส้นตรงด้วยกล้องวัดมุม การวัดมุมราบด้วยกล้องวัดมุมโดยวิธีต่าง ๆ การทำวงรอบ การหาพื้นที่ การวัดมุมสูง การใช้กล้อง
              วัดมุมหาระยะ หาระดับ การใช้ กล้องวัดมุมหาระยะ หาระดับ การใช้กล้องวัดมุม วางผัง ความสำคัญของงานระดับ เครื่องมือต่าง ๆ ในการทำระดับ การทำ
              ระดับด้วยวิธีต่าง ๆ การทำและการ plot งาน Differential Profile - Cross Section, Reciprocal Levelling การหาปริมาณดินตัด ดินถม โดย
              วิธีต่าง ๆ วิธีการสร้าง B.W. การตรวจสอบงานระดับ

5561702 เทคโนโลยีคอนกรีต 1                                                                                                                         2(2-0)
              Concrete Technology 1
                  
ศึกษาชนิด ลักษณะ คุณสมบัติ และการเก็บรักษาวัสดุที่ใช้ในการผสมคอนกรีตศึกษาคุณลักษณะของคอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง
              การผสม อัตราส่วนผสมคอนกรีต การเท การลำเลียง การทำคอนกรีตให้แน่น การบ่มคอนกรีต การควบคุมคุณภาพของคอนกรีต และการทดสอบคอนกรีต
              ด้วยวิธีต่าง ๆ

5562104 การจัดและการบริหารงานก่อสร้าง 1                                                                                                      2(2-0)
              Organization and Management of Construction 1
                  
ระบวนการบริหารและการวางแผนงานก่อสร้าง การบริหารเครื่องมือเครื่องจักรกล วัสดุและอุปกรณ์ การบริหารการเงินและการตรวจสอบ การบริหาร
              บุคคลในงานก่อสร้าง การฝึกอบรมก่อนการปฏิบัติงาน แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

5562201 เขียนแบบก่อสร้าง 2                                                                                                                           2(1-2)
              Construction Working Drawing 2
                  
ขียนแบบรายละเอียดทางด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมทั่วไปของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และอาคารพิเศษ ตั้งแต่ 3 ขั้นขึ้นไป โดยคำนึงถึง
              ประโยชน์ใช้สอย และด้านสุนทรียภาพ พร้อมรายการประกอบแบบก่อสร้างและหุ่นจำลอง

5562401 เทคนิคก่อสร้าง 2                                                                                                                               2(2-0)
              Construction Technique 2
                  
ักษณะโครงสร้างของอาคารแบบต่าง ๆ เทคนิคการก่อสร้างอาคารไม้และอาคารคอนกรีต โดยเน้นขั้นตอนในการปฏิบัติงาน การเตรียมการสำหรับ
              งานก่อสร้าง เช่น การปรับแต่งพื้นที่ การกองเก็บวัสดุ เทคนิคในการก่อสร้าง เทคนิคการทำแบบหล่อคอนกรีต การทำและการติดตั้งนั่งร้านแบบต่าง ๆ
              การติดตั้งโครงสร้างไม่เหล็กการก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป คอนกรีตอัดแรง และส่วนประกอบของโครงสร้างที่สำคัญของคอนกรีตอัดแรง การก่อสร้างระบบ
              พื้นไร้คาน

5562402 ปฏิบัติงานก่อสร้าง 2                                                                                                                           3(0-6)
              Construction Practice 2
                  
ึกปฏิบัติการงานก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสำเร็จ หรือทำหุ่นจำลองการก่อสร้างอาคาร ตลอดจนการซ่อมแซมและบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างทั่วไป
              ทั้งนี้การฝึกปฏิบัติควรให้ครอบคลุมในงานไม้ งานปูน งานคอนกรีต งานสุขภัณฑ์ ฯลฯ โดยใช้เครื่องมือและเครื่องจักรกลในงานก่อสร้างอย่างมี
              ประสิทธิภาพและปลอดภัย

5562403 งานตกแต่งผิวพื้นและผนัง 1                                                                                                                 2(1-2)
              Building Decoration 1
                  
ศึกษาการตกแต่งผิวพื้นและผนังของอาคารทั้งภายนอกและภายใน ศึกษาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่งผิวพื้นและผนังอาคาร ตลอดจน
              กรรมวิธี ลักษณะต่าง ๆ ในการตกแต่งผิวพื้นและผนังอาคาร เช่น การปูกระเบื้องชนิดต่าง ๆ การทำหินล้าง หินขัด กรวดล้าง สีระเบิด การทาสี การเตรียม
              พื้นผิวก่อนตกแต่ง เป็นต้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตกแต่ง บำรุงรักษาพื้นผิวของอาคารได้เป็นอย่างดี

5562404 งานปูนคอนกรีต                                                                                                                                  2(1-2)
              Masonry and Concrete
                  
ึกษาเครื่องมือที่ใช้ในงานปูนคอนกรีตเบื้องต้น คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและวิธีการเก็บรักษาวัสดุที่ใช้ในงานปูนคอนกรีต เช่น ซีเมนต์ หิน ทราย
              
ปูนขาว น้ำ ฯลฯ วิธีการก่ออิฐ การฉาบปูน การผสมคอนกรีต การเทคอนกรีต การทำคอนกรีต ให้แน่น การเสริมเหล็กในคอนกรีต การทดสอบคอนกรีต
              ฝึกการปฏิบัติวิธีการทำแบบหล่อคอนกรีต การเทคอนกรีต การบ่มคอนกรีต

5562405 งานตกแต่งผิวพื้นและผนังอาคาร                                                                                                            2(1-2)
              Building Decoration
                  
ารตกแต่งผิวพื้นและผนังของอาคารทั้งภายนอกและภายใน วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่งผิวพื้นและผนังอาคาร การปูกระเบื้องชนิด
              ต่าง ๆ การทำหินล้าง หินขัด กรวดล้าง สีระเบิด การทาสีประเภทต่าง ๆ การเตรียมพื้นผิวก่อนตกแต่ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตกแต่ง
              
บำรุงรักษาพื้นผิวของอาคารได้เป็นอย่างดี

5562501 งานประปาและสุขภัณฑ์ 1                                                                                                                     2(1-2)
              Plumbing 1
                  
ศึกษาถึงโครงสร้างและขอบข่ายของงานประปา เช่น การผลิตน้ำประปาบาดาลและแหล่งอื่น ๆ ชนิดและขนาดของท่อประปา ส้วม เครื่องสุขภัณฑ์
              เครื่องมือและอุปกรณ์อื่น ๆ ฝึกการออกแบบประปา และเครื่องสุขภัณฑ์ในอาคาร ฝึกการเขียนภาพ การเดินท่อประปา ศึกษาสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของงาน
              ประปาและสุขภัณฑ์ การเดินท่อประปา การซ่อมท่อประปา ท่อน้ำทิ้ง การติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์แบบต่าง ๆ การบำรุงรักษาและการรักษาความปลอดภัย
              ในงานประปาและสุขภัณฑ์

5562502 ระบบท่อและสุขภัณฑ์ 1                                                                                                                        2(1-2)
              Plumbing System 1
                  
ึกษาเกี่ยวกับการผลิตน้ำประปาจากบาดาลและแหล่งน้ำอื่น ๆ ระบบการวางท่อและอุปกรณ์ท่อน้ำประปา ได้แก่ ข้อต่อตรง ข้อต่อโค้ง ข้อต่อยูเนียน
              ประตูน้ำ ลิ้นกันกลับ ก๊อก เกลียวท่อ เครื่องทำเกลียวท่อ การกำหนดขนาดท่อ สัญลักษณ์งานท่อ ลักษณะการสร้าง การใช้งาน และเทคนิคการติดตั้งเครื่อง
              อุปกรณ์

5562601 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 1                                                                                                      3(3-0)
              Timber and Steel Design 1
                  
ึกษาคุณสมบัติของไม้และเหล็ก การคำนวณออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็กการคำนวณออกแบบโครงสร้างรับแรงโดยใช้ทฤษฎีต่าง ๆ

5562602 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 1                                                                                             3(3-0)
              Reinforced Concrete Design 1
                  
วามรู้เบื้องต้นในการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก น้ำหนักที่กระทำต่อส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้าง การคำนวณโดยใช้ทฤษฎีต่าง ๆ การ
              กำหนดส่วนต่าง ๆ ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยคำนึงถึงข้อกำหนดของสถาบันและกฎหมาย เช่น ข้อกำหนดของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
              ข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานคร หรือเทศบาลท้องถิ่นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5562603 ทฤษฎีโครงสร้าง 1                                                                                                                              3(3-0)
              Theory of Structures 1
                  
ศึกษาแรงและความสมดุลของแรง วิเคราะห์โครงสร้างแบบง่าย (Statically Determinate Structure) แรงปฏิกิริยา แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด ที่
              เกิดขึ้นเนื่องจากแรงกระทำแบบต่าง ๆ บนโครงสร้าง คาน โครงข้อหมุนและโครงข้อแข็ง วิเคราะห์หาการโก่งตัวของโครงสร้าง การหาเส้นอิทธิพล

5562605 ปฐพีกลศาสตร์ 1                                                                                                                                  3(3-0)
              Soil Mechanics 1
                  
ึกษาเกี่ยวกับดิน ส่วนประกอบทางเคมี ฟิสิกส์ ธรรมชาติของดินที่ทับถมกันลักษณะของเนื้อดินชนิดต่าง ๆ การเจาะสำรวจดิน การจำแนกประเภท
              ของดิน คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน ความสัมพันธ์ของดินและน้ำในดิน การซึมผ่านได้ของดิน การบดอัดดิน หน่วยแรงใน

5562701 การประมาณราคางานก่อสร้าง                                                                                                                  2(2-0)
              Cost Estimation
                  
ึกษาและสำรวจราคาวัสดุ อุปกรณ์ และแรงงานในท้องถิ่นจากแหล่งผลิตที่สำคัญ ศึกษารายละเอียดในแบบรูปและรายการจัดแบ่งกลุ่มงานออกเป็น
              ส่วน ๆ จัดลำดับขั้นตอนการประเมินราคาแยกวัสดุ และทำตารางการประเมินราคา โดยแยกจากเครื่องมือและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ค่าดำเนินการ ค่า
              อำนวยการ ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ ค่าเชื้อเพลิง ค่าขนส่ง ค่าแรงงาน ค่าภาษี และกำไร การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการประมาณราคาเบื้องต้น

5562702 อุปกรณ์อาคาร                                                                                                                                       2(2-0)
              Building Equipment
                  
ึกษาเรื่องการใช้ การบำรุงรักษาและการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในอาคาร เช่นประตูหน้าต่าง ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง การคำนวณหลอดและ
              ดวงโคม ระบบระบายอากาศภายในอาคาร ระบบปรับอากาศภายในอาคาร และการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับอาคาร ระบบโทรศัพท์
              การขนส่งภายในอาคาร เช่น ลิฟท์ บันไดเลื่อนประตูเลื่อนอัตโนมัติ ระบบดับเพลิง ระบบป้องกันความปลอดภัยในอาคารแบบต่าง ๆ

5562703 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 1                                                                                                                    3(2-2)
              Construction Survey 1
                  
ารสำรวจเพื่อการก่อสร้างในงานวิศวกรรมต่าง ๆ การสำรวจทางน้ำ การสำรวจเพื่อการสร้างเขื่อน อ่างเก็บน้ำ ฝาย การวางสายส่งแรงสูง คู และคลอง
              สนามบิน ท่าเรือ อุโมงค์ อาคาร การสำรวจทางด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ

5562801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อสร้าง 1                                                                                                2(90)
              Preparation for Professional Experience in Construction 1
                  
ัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพการ
              
พัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทำในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับงานใน
              วิชาชีพนั้น ๆ

5562802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อสร้าง 1                                                                                                        3(250)
              Field Experience in Construction 1
                  
ึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนในหรือนอกสถาบัน จัดให้มีการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ เกี่ยวกับรายละเอียดของวิชาการก่อสร้างอย่าง
              ละไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง

5563101 วัสดุก่อสร้าง 2                                                                                                                                      2(2-0)
              Building Materials 2
                  
ุณสมบัติทางเคมี ฟิสิกส์ และความทนทานของวัสดุที่นำมาใช้กับงานก่อสร้างประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ เหล็ก อะลูมิเนียม กระจก กาว
              วัสดุเคลือบผิว พลาสติก เครื่องสุขภัณฑ์ ซีเมนต์ คอนกรีต คอนกรีตอัดแรง ผลิตภัณฑ์จากซีเมนต์ วัสดุมุง วัสดุผนัง ฯลฯ

5563102 การจัดและการบริหารงานก่อสร้าง 2                                                                                                          3(3-0)
              Organization and Management of Construction 2
                  
ึกษาเรื่องแนวคิด ทฤษฎีการจัดและการบริหารงานในงานก่อสร้างทั่วไป หลักและกระบวนการบริหาร การวางแผนงานก่อสร้าง การจัดหน่วยงาน
              การควบคุมและการตรวจสอบ การประสานงาน การทำรายงานการก่อสร้าง การประชาสัมพันธ์ การบริหารการเงิน เครื่องมือและวัสดุก่อสร้าง การบริหาร
              งานบุคคลในงานก่อสร้าง ขั้นตอนการประกวดราคา การบริหารงานรับเหมา การทำสัญญาก่อสร้าง หาแนวทางวิกฤต (CPM) การจัดการก่อสร้างแบบสมดุล
              การปรับแผนงาน การประเมินผลงานการปรับปรุงแก้ไข (PERT) และการนำเอาหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ใน การจัดและการบริหารงาน
              ก่อสร้าง

5563103 เทคโนโลยีก่อสร้างเบื้องต้น                                                                                                                       2(1-2)
              Introduction to Construction Technology
                  
วามหมายและประเภทการก่อสร้าง การอ่านแบบเพื่อการก่อสร้าง วัสดุก่อสร้างเครื่องมือและเครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้างตาม
              ลำดับขั้น เทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ ฝึกปฏิบัติงานก่อสร้างทั่วไป

5563104 วัสดุครุภัณฑ์                                                                                                                                         2(1-2)
              Furniture Materials
                  
ัสดุที่นำมาใช้ในการสร้างครุภัณฑ์ ได้แก่ ไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ อะลูมิเนียมกระจก พลาสติก วัสดุแผ่นประสาน (Plastic Laminate) กาว วัสดุเคลือบ
              ผิว กระดาษทราย ตลอดจนอุปกรณ์ประกอบงานครุภัณฑ์ เช่น บานพับ รางลิ้นชัก อุปกรณ์จับยึด (Knock Down) เป็นต้น เครื่องมือและอุปกรณ์การเคลือบ
              ผิว วิธีการเคลือบผิว ฝึกปฏิบัตการทำครุภัณฑ์โดยการใช้เครื่องจักรด้วยทักษะขั้นสูง

5563105 งานช่างพื้นฐาน                                                                                                                                     2(1-2)
              Basic Skills for Technicians
                  
ังเกตและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมประกอบอาชีพ งานวิทยุ งานเครื่องยนต์ งานหนัง งานถักทอ งานสาน งานเครื่องปั้นดินเผา งานทาสี งาน
              พิมพ์ในเรื่องวิธีของเสียง การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค แล้วนำมาวิเคราะห์ อภิปราย และสรุปสาเหตุและวิธีป้องกัน และการแก้ไขในอุบัติเหตุจากการ
              ทำงาน หาเลือกวัสดุการเตรียม การใช้ และการแก้ปัญหา โดยเครื่องมือ เครื่องใช้ วิธีช่วยและการให้บริการจัดจำหน่าย แล้วนำผลอภิปราย สรุป และ
              รายงานวิธีทาสี การทำหรือจัดหาแม่พิมพ์
                     ังเกตการใช้เครื่องมือและวิธีการนำ เอาพัสดุ การเกาะแม่พิมพ์และการทาสี แม่พิมพ์ ทดลองปฏิบัติ แล้วนำผลมาอภิปรายการทำงานและสรุปศึกษา
              แผนดำเนินงานตามแนวทาง แล้วนำมาอภิปราย
                     ฝึกปฏิบัติขั้นตอน กระบวนการและนิสัยในการทำงาน สังเกตการปฏิบัติงานและผลงาน แล้วนำมาอภิปรายข้อบกพร่องและวิธีการแก้ไขเพื่อให้มี
              ความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินงานช่าง งานทาสี งานพิมพ์ในเชิงการค้ามีศึกษาในการใช้มือ เครื่องมือต่าง ๆ และสามารถทำงานช่างประเภทต่าง ๆ ทาสี
              พิมพ์การถ่ายแม่พิมพ์ที่ทำ หรือจัดหาตามขั้นตอน กระบวนการ ปรับปรุงอยู่เสมอ เป็นคุณค่าของการทำงาน และมีนิสัยซักถาม

5563201 เขียนแบบก่อสร้าง 3                                                                                                                                3(2-2)
              Construction Drawing 3
                  
ึกษาการออกแบบอาคารบ้านพักอาศัย โดยคำนึงถึงความงาม ความสะดวก ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ความถูกต้องตามสถาปัตยกรรมและ
              เทศบัญญัติศึกษาระบบประปาสุขาภิบาล ท่ออากาศ และอุปกรณ์อาคาร ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบอาคารไม่เกิน 3 ขั้น โดยสามารถแสดงรายละเอียด
              ของโครงสร้าง และระบบประปา สุขาภิบาล อุปกรณ์ อาคาร ฝึกหัดการเสนอผลงาน (Presentation) ต่อเจ้าของงานหรือสาธารณชน

5563202 เขียนแบบก่อสร้าง                                                                                                                                    3(2-2)
              Construction Drawing
                  
ึกษาและเขียนแบรายละเอียดโครงสร้างอาคารไม้ รายละเอียดโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดไฟฟ้า ประปา เขียนแบบบ้านพักอาศัย
              สองชั้นโครงสร้างไม้ เขียนแบบเรือนแถวพักอาศัยสองชั้น และรายละเอียดประกอบแบบ เพื่อทำใบขออนุญาตปลูกสร้างได้

5563301 ผลิตภัณฑ์งานไม้อุตสาหกรรม 1                                                                                                                   3(2-2)
              Wood Product Industry 1
                  
คุณสมบัติของไม้และการปรับปรุงคุณภาพไม้ การแปรรูปไม้ การผลิตครุภัณฑ์ด้วยระบบ Essembly Line หรือ Mass Production ในโรงงาน
              อุตสาหกรรม การออกแบบอุปกรณ์จับไม้ (Jig and Fixture) ตามลักษณะแม่บทของแต่ละเครื่อง เช่น เลื่อยวงเดือน เครื่องลอกบัว เครื่องเจาะ ฯลฯ การผลิต
              ครุภัณฑ์ด้วยกรรมวิธีไม้ดัดและประสาน ฝึกหัดการใช้การใช้เครื่องจักรในการผลิตชิ้นส่วนของครุภัณฑ์ โดยใช้อุปกรณ์จับไม้ของ เครื่องมือแต่ละเครื่อง

5563401 งานก่อสร้าง 1                                                                                                                                         2(1-2)
              Construction Practice 1
                  
ศึกษาเกี่ยวกับไม้ คุณสมบัติของไม้ การปรับปรุงคุณภาพไม้ กาว วัสดุเคลือบผิวไม้ด้วยวิธีการต่าง ๆ การใช้ การบำรุงรักษา และความปลอดภัยในการ
              ใช้เครื่องมือ (Hand Tools) และเครื่องจักรกล (Machine Tools) เครื่องมือไฟฟ้าขนาดเล็ก (Portable Electric Power Tools)การวิเคราะห์
              ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน การปรับปรุงเทคนิคใหม่ ๆ มาใช้ การเตรียมเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม กฎของความปลอดภัย
              การสรุปผลการปฏิบัติงาน  การปฏิบัติงานไม้และงานเคลือบผิว โดยใช้เครื่องมือและเครื่องจักรกลชิ้นงานย่อย และนำมาประกอบเป็นชิ้นงานสำเร็จรูป

5563402 งานก่อสร้าง 2                                                                                                                                        2(1-2)
              Construction Practice 2
                  
ศึกษาเทคนิค การก่อสร้างอาคารเกี่ยวกับโครงสร้างของอาคาร ส่วนประกอบของอาคาร ระบบท่อและสุขภัณฑ์ การติดตั้งอุปกรณ์อาคาร ศึกษาขั้นตอน
              การปฏิบัติงานการสรุปผลงาน แนะนำเครื่องมือและเครื่องจักรกลที่ใช้ในงานก่อสร้างสมัยใหม่ ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

5563403 งานก่อสร้าง 3                                                                                                                                        2(1-2)
              Construction Practice 3
                  
นะนำเทคนิคก่อสร้างอาคารเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างของอาคาร เช่น ฐานราก เสา คาน ตง พื้น บันได โครงหลังคา การมุงหลังคา ฯลฯ
              ส่วนประกอบของอาคาร เช่น ฝาผนังชนิดต่าง ๆ การติดตั้งวงกบ ประตู หน้าต่าง บัวเชิงผนัง ฝ้าเพดาน
                  การวิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสรุปผลงาน
                  ปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก ทั้งส่วนโครงสร้างอาคารและส่วนประกอบโครงสร้างอาคาร

5563501 งานประปาและสุขภัณฑ์ 2                                                                                                                         2(1-2)
              Plumbing 2
                  
ะบบท่อในงานประปาและสุขภัณฑ์ การผลิตน้ำประปาจากบาดาลและแหล่ง อื่น ฝึกหัดเดินท่อประปาและการติดตั้งสุขภัณฑ์ทั่วไป การแยกวัสดุ
              ประมาณราคา ฝึกหัดการออกแบบ เขียนแบบงานประปาและสุขภัณฑ์ในอาคาร

5563502 ระบบท่อและสุขภัณฑ์ 2                                                                                                                            2(1-2)
              Plumbing System 2
                  
ึกษาเกี่ยวกับระบบน้ำประปาที่ต่อจากท่อเมน ถังสูงและเครื่องสูบน้ำ ถังน้ำแรงดัน ระบบสายท่อ ทั้งท่อแยกและท่อแบ่งจ่าย จำนวน "หน่วยน้ำ" ทีเป็น
              ความต้องการใช้น้ำของเครื่องสุขภัณฑ์ ชนิดและการใช้งานของเครื่องสูบน้ำ เทคนิคการจ่ายน้ำ วิธีซ่อมบริการและการบำรุงรักษาระบบท่อและ
              เครื่องสุขภัณฑ์ เทคนิคการติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ ระบบเครื่องทำน้ำร้อนด้วยไฟฟ้า หรือก๊าซ และอุปกรณ์ทำน้ำร้อนต่าง ๆ

5563601 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 2                                                                                                          3(3-0)
              Timber and Steel Design 2
                  
อกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก เสา คาน ตง โครงไม้ และชิ้นส่วนโครงสร้างที่รับแรงดัด แรงอัดและแรงดึง คานเหล็กประกอบ การออกแบบจุดต่อ
              ด้วยสลัก เกลียวหมุดย้ำ และการเชื่อม

5563602 ทฤษฎีโครงสร้าง 2                                                                                                                                  3(3-0)
              Theory of Structures 2

                  ศึกษาหลักการของแรงสถิต วิเคราะห์โครงสร้างแบบดีเทอร์มิเนท และอินดีเทอร์มิเนทที่รับน้ำหนักคงที่ การวิเคราะห์คาน โครงข้อหมุน และโครง
              ข้อแข็ง การวิเคราะห์โครงหลังคา การเขียนเส้นอิทธิพล การคำนวณระยะโก่งของโครงสร้าง ศึกษาพฤติกรรมของโครงสร้างและวิบัติของโครงสร้างไม้
              เหล็ก และคอนกรีต

5563603 งานโครงสร้าง 1                                                                                                                                     2(2-0)
              Structures 1
                  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความแข็งแรงของวัสดุ ความรู้ทางกลศาสตร์ที่เกี่ยวกับโครงสร้างของอาคาร รู้จักคำนวณหาแรงชนิดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชิ้น
              ส่วนของอาคารให้รู้จักงานคอนกรีต และการคำนวณเบื้องต้นเกี่ยวกับอาคารไม้และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

5563701 ธุรกิจก่อสร้างและการประมาณราคา                                                                                                             2(2-0)
              Construction Business and Estimation
                  
ึกษาธุรกิจงานก่อสร้าง การสืบราคา การประกวดราคา การประมูลราคา ศึกษารายการประกอบแบบ สัญญาการก่อสร้าง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การก่อ
              สร้าง การดูสัญลักษณ์ตรงจากแบบพิมพ์เขียว การแยกรายการวัสดุ การประมาณราคา และขั้นตอนการประมาณราคา เทคนิคการประมาณราคารวมโดยใช้
              
Factor F และการประมาณราคา โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

5563702 การอ่านแบบและการประมาณราคา                                                                                                              2(2-0)
              Estimating
                  
ารอ่านรูปแบบประกอบการสัญญา การตรวจสถานที่ปลูกสร้าง คุณสมบัติของผู้ประมาณราคา การจัดแบ่งกลุ่มงานส่วนต่าง ๆ ของอาคาร การทำ
              รายการจำนวนวัสดุก่อสร้าง ขั้นตอนของการประมาณราคา การประมาณราคาเพื่อหาปริมาณวัสดุก่อสร้าง การประมาณราคาค่าแรง การสรุปรายการ
              ประมาณราคา ปฏิบัติการประมาณราคาอาคาร ถนน สะพาน ฯลฯ

5563703 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                2(2-0)
              Environmental Sanitation
                  
คำจำกัดความสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลเรื่องน้ำ แหล่งน้ำ การทำน้ำให้สะอาดโดยวิธีธรรมชาติ การสร้างบ่อน้ำที่ถูกหลักสุขาภิบาล การ
              ประปา น้ำสะอาดสำหรับประชาชน การเติมคลอรีนแบบแพร่กระจายในบ่อ การกำจัดอุจจาระ การสร้างส้วมที่ถูกสุขลักษณะ การกำจัดขยะมูลฝอย การสุขา
              ภิบาลบริเวณที่พักอาศัย การกำจัดน้ำโสโครก การสุขาภิบาลในโรงเรียน การควบคุมมลพิษทางอากาศ

5564101 การตรวจงานการก่อสร้าง                                                                                                                          2(2-0)
              Supervision and Inspection
                  
ทบาทและคุณสมบัติของผู้ควบคุมงาน ผู้ตรวจงาน สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง โดยเฉพาะการตรวจงานให้เป็นไปตามรูปแบบราย
              ละเอียดการก่อสร้าง และหลักการก่อสร้างที่เกี่ยวกับงานคอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก งานไม้ โครงไม้และโครงเหล็ก การทำรายงานการก่อสร้าง รายงาน
              ผลการทดสอบวัสดุและอื่น ๆ ความปลอดภัยของอาคารตามหลักวิศวกรรมและความงามตามหลักของสถาปัตยกรรม

5564102 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง                                                                                                            2(2-0)
              Construction Equipment Technology

                  ศึกษาประเภทและชนิดของเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง ลักษณะการทำงาน ความสามารถในการทำงาน การเลือกใช้เครื่องจักรในงานก่อสร้าง
              การบำรุงรักษา และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีใหม่ ๆ เกี่ยวกับเครื่องจักรกลการก่อสร้าง และการจัดการบริหารเครื่องจักรกลก่อสร้าง

5564103 การวิเคราะห์ความวิบัติในการก่อสร้าง                                                                                                         3(3-0)
              Construction Failure Analysis
                  
ึกษาความหมายของคำว่า "วิบัติ" สาเหตุที่อาจจะทำให้เกิดการวิบัติ ปัญหา ความผิดพลาดในการก่อสร้าง ความผิดพลาดในการก่อสร้าง การวิบัติที่
              เกิดจากแรงทางข้าง การวิบัติที่เกิดจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น การใช้อาคารผิดประเภท ปฏิกิริยาทางเคมี ศึกษารอยร้าว ลักษณะและประเภทรอยร้าว วิธี
              การป้องกันและซ่อมแซมอาคารที่เป็นไม้ เหล็ก และคอนกรีตเสริมเหล็ก

5564104 การจัดและบริหารเคหะภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                     3(2-2)
              Furniture Production Management
                  
ื้นฐานการวางแผนการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม เริ่มตั้งแต่ วัสดุ คน เครื่องจักร เงินทุน การจัดบริหารและจัดตั้งหน่วยงานในโรงงานเคหะภัณฑ์
              อุตสาหกรรม การรับและการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงาน แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยในโรงงาน การควบคุมคุณภาพและการตลาด ฝึกปฏิบัติการผลิตงาน
              เคหะภัณฑ์

5564201 เขียนแบบก่อสร้าง 4                                                                                                                                 2(1-2)
              Construction Drawing 4
                  
ศึกษาเทคนิคการเขียนแบบอาคารทั่วไป การเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป การเขียนแบบถนน สะพาน เขื่อนและอาคาร
              พิเศษการเขียนแบบที่ใช้วัสดุสำเร็จรูป ศึกษากระบวนการเขียนแบบที่นำไปใช้งาน (Working Drawing) อย่างถูกต้อง ทั้งรูปแปลน รูปด้าน รูดตัด รูป
              ขยายรายละเอียดของโครงสร้าง ส่วนประกอบของโครงสร้าง ตลอดจนรายการประกอบแบบ

5564301 ผลิตภัณฑ์งานไม้อุตสาหกรรม                                                                                                                     2(1-2)
              Wood Product Industry
                  
ุณสมบัติของไม้ และการปรับปรุงคุณภาพไม้ การแปรรูปไม้ การผลิตครุภัณฑ์ด้วยระบบ Essembly Line หรือ Mass Production ในโรงงาน
              อุตสาหกรรม การออกแบบอุปกรณ์จับไม้ (Jig and Fixture) ตามลักษณะแม่บทของแต่ละเครื่อง เช่น เลื่อยวงเดือน เครื่องลอกบัว เครื่องเจาะ
              ฯลฯ การผลิตครุภัณฑ์ด้วยกรรมวิธีไม้ตัดและประสาน ฝึกหัดการใช้การใช้เครื่องจักรในการผลิตชิ้นส่วนของครุภัณฑ์ โดยใช้อุปกรณ์จับไม้ของ
              เครื่องมือแต่ละเครื่อง

5564302 การออกแบบผลิตภัณฑ์เคหะภัณฑ์                                                                                                                 2(1-2)
              Furniture Product Design
                    
ึกษาทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์เคหะภัณฑ์ ฝึกหัดออกแบบ และเขียนแบบอัตราส่วนย่อขยาย และขนดาเท่าของจริง สามารถปฏิบัติการสร้าง
              แบบและเคหะภัณฑ์ที่ออกแบบไว้

5564304 ผลิตภัณฑ์งานไม้อุตสาหกรรม 2                                                                                                                   2(1-2)
              Wood Product Industry 2
                  
ารผลิตครุภัณฑ์ด้วยระบบ Essembly Line หรือ Mass Production ในโรงงานอุตสาหกรรม การออกแบบอุปกรณ์จับไม้ (Jig and Fixture)
               ตามลักษณะแม่บทของเครื่องจักรกลแต่ละเครื่อง เช่น เลื่อยวงเดือน เครื่องลอกบัว เครื่องเจาะ ฯลฯ การผลิตครุภัณฑ์ด้วยกรรมวิธีไม้ตัดและประสาน
              งานกลึงฝึกหัดการใช้เครื่องจักรในการผลิตชิ้นส่วนของครุภัณฑ์จำนวนมาก โดยใช้อุปกรณ์จับไม้ของเครื่องมือแต่ละเครื่อง

5564501 เทคโนโลยีงานท่อและสุขภัณฑ์                                                                                                                     3(3-0)
              Sanitary System Technology
                  
ึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานท่อมาตรฐาน ท่อประปาการต่อชนิดต่าง ๆ ของเครื่องสุขภัณฑ์ เทคนิคการติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ระบบบ่อ
              เกรอะ บ่อซึม หรือระบบการทำงานของถังบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล ระบบเครื่องทำความร้อนด้วยไฟฟ้าและก๊าซ และท่อน้ำร้อนชนิดต่าง ๆ

5564601 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 2                                                                                                  3(3-0)
              Reinforced Concrete Design 2
                  
ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก คาน พื้น เสา ฐานราก และโครงสร้างอื่น ๆ โดยใช้วิธี Working Stress Design และ Ultimate
              Strength Design

5564602 วิศวกรรมการทาง 1                                                                                                                                  3(3-0)
              Highway Engineering 1
                  
ึกษาระบบทางหลวงในประเทศไทย การแบ่งแยกประเภทของทางหลวง ระบบ การขนส่งในทางหลวง โครงสร้างถนน การวางแผนและการออก
              แบบถนน ประเภทของผิวจราจร และการออกแบบผิวจราจร สะพานและทางระบายน้ำ วัสดุก่อสร้างทางการซ่อมและบำรุงรักษาทาง ปฏิบัติการทดลองวัสดุ
              ในงานผิวทาง ชั้นรองพื้นทางและพื้นทาง

5564603 กำลังวัสดุ                                                                                                                                                3(3-0)
              Strength of Materials
                  
ึกษาเรื่องความเค้น และความเครียด คุณสมบัติทางกลของของแข็ง ถัง ความดันผนังบาง การบิดและการโก่งตัวของแท่งวัสดุ แรงบิด แรงเค้นใน
              โครงสร้าง แรงเค้นตัด และแรงเค้นเฉือนของคาน แรงเค้นและความเครียดในระนาบ 2 มิติ สมการของเส้นโค้งยืดหยุ่น จุดศูนย์กลางแรงเฉือน
              การโก่งงอของคาน คานเชิงประกอบ เสถียรภาพของเสาและการรับแรงอัด

5564604 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                                                                                       2(2-0)
              Reinforced Concrete Structure
                  
ึกษาเรื่องโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หลักการในการออกแบบคำนวณโครงสร้าง ฝึกหัดการคำนวณโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้ทฤษฎี
              อีลาสติก คำนวณ พื้น คาน เสา ฐานราก บันได ศึกษาเกี่ยวกับการใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูประบบอุตสาหกรรม การชำรุดเสียหายของ
              โครงสร้าง

5564605 โครงสร้างไม้และเหล็ก                                                                                                                                2(2-0)
              Timber and Steel Structure
                  
ึกษาคุณสมบัติของไม้ คำนวณชิ้นส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างไม้ การออกแบบโครงหลังคา การคำนวณโครงสร้างไม้ประกอบ ศึกษาคุณสมบัติของ
              เหล็กที่ใช้ในการระกอบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ การคำนวณชิ้นส่วน

5564606 ปฐพีกลศาสตร์ 2                                                                                                                                        3(3-0)
              Soil Mechanics 2
                  
ารกำเนิดของดิน คุณสมบัติพื้นฐานของดิน การเจาะสำรวจดิน การจำแนกประเภทของดินทางวิศวกรรม การไหลซึมของน้ำในมวลดิน ความเค้น
              ในดิน การบดอัดและการปรับปรุงคุณภาพดิน การรับกำลังแรงเฉือนของดิน การยุบตัวของดิน เสถียรภาพของความลาด การวิเคราะห์การทรุดตัวของดิน

5564607 เทคโนโลยีการทดสอบวัสดุ                                                                                                                         3(2-2)
              Materials Testing Technology
              
   ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ศึกษาทฤษฎี และพฤติกรรมการรับแรงของวัสดุโครงสร้างประเภทไม้ เหล็ก และคอนกรีตเสริม
              เหล็ก
                  ศึกษาวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติ วิธีการทดสอบ การสุ่มตัวอย่างวัสดุ เพื่อนำมา ทดสอบในการรับแรงอัด แรงดึง แรงตัด แรงเฉือน แรงบิดและแรงยึด
              เหนี่ยว

5564608 คอนกรีตอัดแรง                                                                                                                                        3(3-0)
              Pre-Stressed Concrete Design
                  
ุณสมบัติของคอนกรีตอัดแรง หลักเกณฑ์การออกแบบ การสูญเสียแรงของคอนกรีตอัดแรง คอนกรีตอัดแรงชนิดดึงลวดก่อน (Pre-tension) และ
              ดึงลวดภายหลัง (Post-tension) วัสดุที่ใช้ในการผลิตคอนกรีตอัดแรง การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง

5564609 ระบบน้ำดีและน้ำเสีย                                                                                                                                  3(3-0)
              Water Supply and Sewage
                  
ึกษาเรื่องน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน วิธีการสำรวจ การไหลซึมผ่านของน้ำในดิน การคำนวณปริมาณน้ำที่ไหลซึมผ่าน ศึกษาวิธีการเก็บกักน้ำ การจ่ายน้ำ
              การคำนวณปริมาณน้ำที่ไหลในท่อ การใช้ปั๊มน้ำที่เหมาะสมกับระบบ การตรวจสอบคุณภาพน้ำต่าง ๆ ระบบท่อสุขาภิบาลในอาคาร ศึกษาระบบการกำจัดน้ำ
              โสโครก น้ำเสียจากอาคาร วิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของน้ำเสีย แหล่งที่ทำให้เกิดน้ำเสีย การออกแบบระบบการกำจัดน้ำเสีย การระบายน้ำ

5564610 วิศวกรรมขนส่ง                                                                                                                                        3(3-0)
              Transportation Engineering
                  
ระเภทของการขนส่ง การบริหารและการจัดการ การดำเนินการของระบบการขนส่ง การศึกษาการวางแผนและการกำหนดเส้นทางการศึกษาภาวะ
              การจราจรและการควบคุมการขนส่งในเมืองและชนบท การขนส่งประเภทอื่น ทางรถ ทางหลวงทางอากาศ ทางเรือ และรถไฟ ผลกระทบต่อการเมือง
              เศรษฐกิจความสวยงามภาวะและสิ่งแวดล้อม

5564611 งานโครงสร้าง 2                                                                                                                                       2(2-0)
              Structure 2
                  
ลักและแนวคิดพื้นฐานการออกแบบและเลือกใช้โครงสร้างในงานสถาปัตยกรรมทั่วไป และปฏิกิริยาของแรงต่าง ๆ สมดุลของแรง การเขียน
              ไดอะแกรมของแรงเฉือนและโมเมนต์ตัม ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักบรรทุกหน่วยแรง แรงต้านทานภายในคาน สเตรสและสเตรน แรงอัด แรงดึง
              แรงเฉือน หน่วยแรงที่ยอมให้ การคำนวณ โครงสร้าง ค.ส.ล. โดยวิธีทฤษฎีอีลาสติกของคานพื้น เสา และฐานราก

5564612 การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                                                                              3(3-0)
              Structural Analysis
                  
ารวิเคราะห์การโก่งตัวของโครงสร้างแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์โครงสร้างแบบคำนวณไม่ได้เชิงสถิตยศาสตร์ (Statically Indeterminate
              Structures) ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น Slope Deflection วิธี Moment Distribution ฯลฯ อินฟลูเอนซ์ไลน์ของโครงสร้างในลักษณะต่าง ๆ การวิเคราะห์
              โครงสร้างโดยวิธีเมทริกซ์ การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์

5564613 วิศวกรรมการทาง 2                                                                                                                                   3(3-0)
              Highway Engineering 2
                  
ึกษาเรื่อง ลักษณะของทางที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะของการจราจร มาตรฐานทางโดยทั่วไป มาตรฐานทางหลวง การสำรวจปริมาณการจราจร เพื่อ
              ประกอบการพิจารณาออกแบบทาง การออกแบบโครงสร้างทาง การออกแบบผิวทาง วิธีการก่อสร้างทาง วิธีการบำรุงรักษาทางและไหล่ทาง การควบคุมการ
              ใช้ทาง

5564614 การออกแบบโครงสร้าง                                                                                                                               3(3-0)
              Structural Design
                  
ึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างอาคารเบื้องต้น ตั้งแต่โครงสร้างไม้ เหล็ก คอนกรีต และการคำนวณเรื่องเกี่ยวกับแรงขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการเขียนแบบ
              แปลนการวางโครงการก่อสร้างต่าง ๆ

5564615 วิศวกรรมการสำรวจ                                                                                                                                   3(2-2)
              Survey Engineering
                  
ารสำรวจที่เกี่ยวข้องในงานวิศวกรรม งานรังวัด การกำหนดจุดและวางแนวก่อสร้างอาคาร กำหนดความลาดชัน เส้นชั้นความสูง การคำนวณวงรอบ
              การสำรวจและการวางโค้งของถนน การวางแนวท่อระบายน้ำ คลอง อุโมงค์ ทางรถไฟ สายส่ง

5564617 การออกแบบผิวจราจร                                                                                                                                  3(3-0)
              Pavement Design
                  
นิดของผิวถนน และชนิดของล้อบรรทุก หลักการออกแบบผิวถนน และผิวสนามบิน ความเค้นที่เกิดขึ้นบนผิวถนนที่ยืดหยุ่นและผิวแข็ง คุณสมบัติ
              ของผิวจราจรแบบต่าง ๆ การออกแบบผิวถนนที่ยืดหยุ่นและผิวแข็ง การต้านทางการไหลของผิวจราจร การก่อสร้าง และการบำรุงรักษาพื้นถนน

5564618 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์                                                                                                                              1(0-3)
              Soil Mechanics Laboratory
                  
ารทดสอบดินเพื่อหาคุณสมบัติทางฟิสิกส์และทางวิศวกรรม การเจาะสำรวจ ดิน การเก็บตัวอย่างดิน การวิเคราะห์ขนาดและความถ่วงจำเพาะของดิน
              ความซึมน้ำ ของดิน การทดสอบ CBR การทดสอบแรงเฉือนโดยตรง การทดสอบแรงอัดสามแกน การทรุดตัวของดิน การบดอัดดิน การคำนวณผลจาก
              ข้อมูลและการรายงานผล

5564619 วิศวกรรมฐานราก                                                                                                                                       3(3-0)
              Foundation Engineering
                  
นิดและแบบของฐานราก การส่งถ่ายแรงของฐานรากลงสู่ดิน เสถียรภาพของฐานราก การออกแบบฐานราก ทั้งชนิดใช้เสาเข็มและไม่ใช้เสาเข็ม การ
              ปรับปรุงชั้นดินอ่อน ชั้นทรายร่วน ชั้นดินตื้น วิเคราะห์การทรุดตัวของฐานราก การทดสอบ น้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม การออกแบบกำแพงกั้นดิน

5564701 เทคโนโลยีคอนกรีต 2                                                                                                                                  3(3-0)
              Concrete Technology 2
                  
ึกษาคุณสมบัติและการตรวจสอบคุณภาพการใช้งานของซีเมนต์ มวลรวมน้ำน้ำยาเคมีผสมคอนกรีต เหล็กเสริมคอนกรีต การออกแบบส่วนผสม
              คอนกรีต การทดสอบคอนกรีตและวัสดุมวลรวม การเทคอนกรีตใต้น้ำ วิธีพิเศษของงานคอนกรีตงานคอนกรีตกำลังสูง

5564702 การออกแบบโครงสร้างใต้ดิน                                                                                                                        3(3-0)
              Sub Structure Design
                  
ารวิเคราะห์และการประเมินการเจาะดินในสนาม การทรุดตัวของโครงสร้างความสามารถในการรับน้ำหนักของดิน ฐานราก เข็มเดี่ยว และเข็มกลุ่ม
              เข็มพืด แรงดันของดิน และเสถียรภาพของดิน การออกแบบฐานรากและกำแพงกันดินประเภทต่าง ๆ

5564703 การตกแต่งอาคาร                                                                                                                                       2(2-0)
              Decorating
                  
ึกษาวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร ศึกษาวิธีการฉาบปูนการทาสี ปูกระเบื้องชนิดต่าง ๆ หินล้าง หินขัด ฯลฯ การตกแต่งพื้น ผนัง
              ฝ้าเพดานการปูกระเบื้องยาง การปูพื้นปาร์เก้ โมเสด กระเบื้องดินเผา การปรับด้วยพรม ม่าน กระดาษปิดผนัง การตกแต่งฝ้าเพดานด้วยวัสดุต่าง ๆ
              ศึกษาเรื่องการออกแบบบริเวณ ภายนอกอาคารให้สัมพันธ์กับธรรมชาติ เพื่อสนองประโยชน์ใช้สอยฝึกปฏิบัติการตกแต่งภายในและภายนอกอาคารรวม
              ทั้งบริเวณภายนอกอาคาร

5564704 เทคโนโลยีงานฐานราก                                                                                                                                 3(3-0)
              Foundation Technology
                  
ึกษาชนิดของรากฐาน แบบของฐานราก การส่งถ่ายแรงของฐานรากลงสู่ดินเสถียรภาพของงานฐานราก การออกแบบฐานราก ทั้งชนิดใช้เสาเข็ม และ
              ไม่ใช้เสาเข็ม การปรับปรุงชั้นดินอ่อน ชั้นทรายร่วน ชั้นดินตื้น วิเคราะห์การทรุดตัวของฐานราก และวิธีการทดสอบ ศึกษาเรื่องเสาเข็มชนิดต่าง ๆ
              น้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม การเจาะสำรวจดิน กำแพงกันดิน ตอม่อสะพาน

5564705 งานสำรวจ 2                                                                                                                                             2(1-2)
              Surveying 2
                  
ลักการทางเทคนิคของการใช้เครื่องวัด และส่วนประกอบเครื่องวัดที่ถูกหลักวิชาการ การรับผิดชอบต่อเครื่องวัดขณะปฏิบัติงาน เช่น การนำออกไปใช้
              
และการเก็บเครื่องวัดแต่ละลักษณะงาน การติดตั้งส่วนประกอบเข้ากับตัวกล้องวัด การเคลื่อนย้ายกล้อง การทำความสะอาดเล็นซ์ ตลอดจนการปฏิบัติงานที่
              ถูกต้องตามหลักวิชาการ  งานใช้กล้องวัดระดับ Leveling Instruments การตั้งกล้องหาระดับ ตัวกล้อง การอ่านค่าจากสเกลจากเส้นใยระดับ การใช้ การอ่าน
              ระดับจากสเกลที่ Staff เพื่อหาระดับของพื้นที่ในงานก่อสร้าง งานวางผัง และงานสำรวจพื้นที่

5564706 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 2                                                                                                                        3(2-2)
              Survey for Construction 2
                  
ารสำรวจที่เกี่ยวข้องในงานวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ซึ่งจำเป็นต่อการวางแผนงานก่อสร้าง งานรังวัด กำหนดวางจุด และแนวบนพื้นดิน การวาง
              แนวก่อสร้างอาคารกำหนดความลาดชัน และความโค้งของการวางแนวถนนและทาง งานท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายน้ำ ทางรถไฟ ทางหลวง คลอง ท่อประปา
              สายส่งงานรังวัดเพื่อคำนวณหาพื้นที่และปริมาตร

5564707 ชลศาสตร์                                                                                                                                                3(3-0)
              Hydraulics
                  
ศึกษาเรื่องคุณสมบัติของของไหล หลักการเกี่ยวกับการไหลของของไหล การไหลของน้ำในแหล่งน้ำต่าง ๆ การไหลของน้ำเปิด การไหลในท่อ การวัด
              อัตราการไหลของน้ำ การตกตะกอนและการเคลื่อนที่ของตะกอนในลำน้ำ การออกแบบอ่าง เก็บน้ำ เขื่อน ทางระบายน้ำล้น ประตูน้ำ และโครงสร้างต่าง ๆ ที่
              เกี่ยวกับส่ง-จ่ายน้ำ การระบายน้ำ การวิเคราะห์โครงข่ายระบบท่อ แบบจำลองทางชลศาสตร์

5564708 การออกแบบระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร                                                                                                        3(2-2)
              Sanitation System Design
                  
ึกษาเกี่ยวกับการจัดระบบการจ่ายน้ำภายในอาคาร ระบบถังน้ำสูง ระบบถังอัดความดัน ระบบการจ่ายน้ำโดยตรง การหาขนาดของท่อประปา การหา
              ขนาดของท่อน้ำทิ้งและโสโครก การหาขนาดของท่อน้ำฝนของอาคารขนาดใหญ่ การเขียนแบบท่อต่าง ๆ ภายในอาคาร

5564901 งานค้นคว้าพิเศษเทคโนโลยีก่อสร้าง                                                                                                                2(1-2)
              
Individual Study in Construction Technology
                  
ึกษาค้นคว้าวิจัยทางด้านเทคโนโลยีก่อสร้างตามที่ผู้เรียนสนใจ และความถนัดเป็นพิเศษ อาจจะทำเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล โดยการอนุมัติและ
              แนะนำจากอาจารย์ที่ควบคุมและที่ปรึกษา

5564902 โครงการพิเศษเทคโนโลยีก่อสร้าง                                                                                                                  2(1-2)
              Special Project in Construction Technology
                  
ศึกษาค้นคว้าในงานก่อสร้างที่ผู้เรียนถนัดและสนใจเป็นพิเศษ โดยการอนุมัติและแนะนำจากอาจารย์ที่ควบคุมและที่ปรึกษา

ก่อนหน้า ต่อไป