รหัสและคำอธิบายเล่ม 4  >> หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ก่อนหน้า ต่อไป

: : หมู่วิชาไฟฟ้ากำลัง : :

หมู่วิชาไฟฟ้ากำลัง ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้
     1. พื้นฐานทั่วไป                                                                                                                                                                                      (557-1--)
     2. การติดตั้งและอุปกรณ์ไฟฟ้า                                                                                                                                                                (557-2--)
     3. เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม                                                                                                                                                           (557-3--)
     4. โรงต้นกำลังและการส่งจ่ายไฟฟ้า                                                                                                                                                         (557-4--)
     5. เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ                                                                                                                                            (557-5--)
     6.                                                                                                                                                                                                           (557-6--)
     7.                                                                                                                                                                                                           (557-7--)
     8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                                                                                                                                                 (557-8--)
     9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศการสัมมนา และการวิจัย                                                                  (557-9--)

หมู่วิชาไฟฟ้ากำลัง (557)

รหัสวิชา

ื่อวิชา

น(ท-ป)

รหัสใหม่

รหัสเก่า

   

5571101

5571102

5571103

5571104

5571105

5571106

5571201

5571202

5571203

5571204

5571205

5571301

5571302

5571303

5572101

5572102

5572103

5572104

5572105

5572106

5572107

5572108

5572201

5572202

5572203

5572204

5572205

5572206

5572207

5572301

5572302

5572303

5572304

5572305

5572306

5572401

5572402

5572403

5572404

5572501

5572502

5572503

5572801

5572802

5573101

5573102

5573103

5573104

5573105

5573106

5573201

5573202

5573301

5573302

5573303

5573304

5573305

5573306

5573307

5573308

5573309

5573401

5573402

5573403

5573404

5573501

5573502

5573503

5574101

5574102

5574103

5574104

5574110

5574111

5574201

5574202

5574203

5574301

5574302

5574303

5574304

5574401

5574402

5574403

5574404

5574405

5574501

5574502

5574503

5574504

5574601

5574602

5574603

5574604

5574605

5574701

5574702

5574703

5574901

5574902

5574903

5574904

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เครื่องวัดไฟฟ้า 1

ไฟฟ้าสำหรับช่าง

เทคโนโลยีไฟฟ้ากับงานพิมพ์

งานไฟฟ้าเบื้องต้น

ไฟฟ้าภายในอาคาร

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1

เครื่องใช้ไฟฟ้า 1

เครื่องใช้ไฟฟ้า 2

วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า

งานวางแบบและติดตั้งไฟฟ้า

การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร 1

เครื่องกลไฟฟ้า 1

หม้อแปลงไฟฟ้า 1

มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1

คณิตศาสตร์ช่างไฟฟ้า 1

เทคโนโลยีไฟฟ้า 1

เครื่องมือวัดไฟฟ้า

คณิตศาสตร์ช่างไฟฟ้า 2

กฎหมายและมาตรฐานทางไฟฟ้า

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2

พื้นฐานคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า

ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐานสำหรับงานเทคโนโลยีการศึกษา

การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร 2

การติดตั้งไฟฟ้าภายนอกอาคาร

การติดตั้งไฟฟ้า

ปฏิบัติการไฟฟ้าอุตสาหกรรม

การส่องสว่างและการใช้งาน

ไฟฟ้าอุตสาหกรรม

ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม

เครื่องกลไฟฟ้า 2

การประลองไฟฟ้า 1

เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม

ปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า 1

การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 1

มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2

การผลิตกำลังไฟฟ้า

การส่งและจ่ายไฟฟ้า 1

วงจรเน็ทเวิร์ค

การส่งและจ่ายไฟฟ้า 2

ระบบเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 1

ระบบเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 2

เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพไฟฟ้า 1

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพไฟฟ้า 1

เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3

เทคโนโลยีไฟฟ้า 2

คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า

ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงสำหรับงานเทคโนโลยีการศึกษา

ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม

ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา

การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 2

งานกลไกควบคุมมอเตอร์

มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3

เครื่องกลไฟฟ้า 3

ปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า 2

เครื่องกลไฟฟ้า

การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า

วิศวกรรมระบบควบคุม

การขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า

วิศวกรรมระบบผลิตกำลังไฟฟ้า

โรงต้นกำลังและสถานีย่อย

ทฤษฎีโครงข่ายไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้ากำลัง

ระบบเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 3

ระบบเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 4

ระบบเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 5

เทคโนโลยีไฟฟ้า 3

วิศวกรรมวัสดุไฟฟ้า

การวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม

พระราชบัญญัติและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไฟฟ้า

การจัดการและควบคุมคุณภาพในงานไฟฟ้า

การบริหารโครงการทางไฟฟ้า

วิศวกรรมส่องสว่าง

การออกแบบระบบไฟฟ้า

การออกแบบและประมาณการติดตั้งระบบไฟฟ้า

วงจรควบคุมอัตโนมัติ

เครื่องกลไฟฟ้า 5

การประลองไฟฟ้า 2

ระบบควบคุมแบบป้อนกลับ

วิเคราะห์ระบบกำลัง 1

วิเคราะห์ระบบกำลัง 2

วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง

ประลองวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง

การป้องกันระบบไฟฟ้า

ระบบเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 6

ระบบเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 7

ระบบเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน

ระบบเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในโรงงาน

อุตสาหกรรม

คอมพิวเตอร์ในงานไฟฟ้า

การออกแบบระบบดิจิตอล

ไมโครโปรเซสเซอร์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

การศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไป

อิเล็กทรอนิกส์กำลัง

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

การออกแบบวงจรพัลส์และสวิตชิ่ง

งานค้นคว้าพิเศษทางช่างไฟฟ้าวิทยุและเครื่องทำความเย็น

ประดิษฐกรรมไฟฟ้า

โครงการพิเศษเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

สัมมนาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

3(2-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(2-0)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

2(1-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

2(2-0)

2(2-0)

2(1-2)

2(2-0)

2(2-0)

3(2-2)

3(3-0)

3(2-2)

2(1-2)

3(2-2)

2(1-2)

2(1-2)

3(2-2)

2(1-2)

3(2-2)

2(1-2)

2(1-2)

3(2-2)

2(1-2)

3(2-2)

3(2-2)

2(2-0)

2(2-0)

2(2-0)

3(3-0)

2(1-2)

3(2-2)

3(2-2)

2(90)

3(250)

2(1-2)

3(3-0)

3(2-2)

3(3-0)

3(3-0)

3(2-2)

2(1-2)

3(2-2)

3(2-2)

2(1-2)

3(2-2)

2(1-2)

2(1-2)

3(2-2)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(2-2)

3(2-2)

2(1-2)

3(2-2)

3(3-0)

3(2-2)

3(2-2)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(2-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

3(3-0)

2(2-0)

2(2-0)

3(3-0)

2(0-4)

3(3-0)

2(2-0)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(3-0)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

3(2-2)

2(1-2)

2(1-2)

3(2-2)

1(0-3)

ำอธิบายรายวิชา
หมู่วิชาไฟฟ้ากำลัง (557)

รหัส         ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                                                                                                                                                 น(ท-ป)

5571101 เครื่องวัดไฟฟ้า 1                                                                                                                                                                           3(2-2)
               Electrical Measurement 1
                    
าตรฐานเครื่องมือวัดและการวัด ค่าผิดพลาดในการวัด โครงสร้าง หลักการทำงานและการนำไปใช้งานของเครื่องวัดไฟฟ้า ทั้งกระแสตรงและ
               กระแสสลับ เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดความต้านทาน มัลติมิเตอร์ เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า เครื่องวัดกำลังไฟฟ้า
               เครื่องวัดความเร็วรอบ เครื่องวัดความถี่ เครื่องเพาเวอร์แฟคเตอร์ ไฟฟ้า เครื่องวัดแบบบริดจ์ออสซิลโลสโคป มิเตอร์แบบดิจิตอล

5571102 ไฟฟ้าสำหรับช่าง                                                                                                                                                                          2(1-2)
               Electric for Technicians
                    
ความรู้เบื้องต้นทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟ้า แหล่งกำเนิดไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง และสลับ หน่วยวัดทางไฟฟ้า กฎและทฤษฎีต่าง ๆ ทางไฟฟ้าและวงจร
               ไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าภายในบ้าน วงจรไฟฟ้าและการเดินสาย ระเบียบในการเดินสาย เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเดินสายไฟฟ้าภายในบ้านและภาย
               นอกอาคาร แม่เหล็กไฟฟ้า วงจรแม่เหล็กและหม้อแปลงไฟฟ้า ฝึกหัดการเดินสายไฟฟ้า การพันหม้อแปลงไฟฟ้า การต่อเครื่องไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ

5571103 เทคโนโลยีไฟฟ้ากับงานพิมพ์                                                                                                                                                     2(1-2)
               Electrical Technology in Printing
                    
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าแสงสว่างเบื้องต้น และไฟฟ้ากำลังที่ใช้กับเครื่องพิมพ์
                     ปฏิบัติการเกี่ยวกับการต่อระบบแสงสว่าง ระบบควบคุมเบื้องต้น รวมถึงการต่อมอเตอร์ใช้งานในเครื่องพิมพ์

5571104 งานไฟฟ้าเบื้องต้น                                                                                                                                                                     2(1-2)
               Basic Electricity
                    
ฤษฎีเบื้องต้นทางไฟฟ้า เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานไฟฟ้า ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเดินสาย และวงจรไฟฟ้า การบำรุงรักษาและตรวจซ่อม
               อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน

5571105 ไฟฟ้าภายในอาคาร                                                                                                                                                                    2(2-0)
               Electrical Interior Wiring
                    
ึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้า ?นาดของสาย อัตราการทดกระแสมาตรฐานของขนาดสายไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้าน วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
               ตัวต้านทาน ตัวนำกระแสไฟฟ้าศักดาไฟฟ้า ความต่างศักย์และแรงเคลื่อนไฟฟ้า กฎของโอห์ม กำลังไฟฟ้า การคิดค่าไฟฟ้าภายในบ้าน กฎของ
               เคอร์ซอฟ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรไฟฟ้ายกเดียวและสามยก (Single Phase and Ploy Phase Circuit) วงจรแม่เหล็ก หลักการของหม้อแปลง
               ไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ

5771106 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1                                                                                                                                                         3(2-2)
               Electrical Circuit Analysis 1
                    
ฎของโอห์ม การต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่าง ๆ กฎของเคอร์ซอฟ การเหนี่ยวนำแม่ดหล็กไฟฟ้า พลังงานในสนามแม่เหล็กไฟฟ้า แรงเคลื่อนไฟฟ้า
               เหนี่ยวนำ ไฟฟ้าสลับ 1 เฟส 3 เฟส คุณสมบัติของตัวต้านทาน ขดลวดเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุ ในวงจรกระแสตรงและกระแสสลับ ค่ารีแอคเตนซ์
               อิมพีแตนซ์ แอทมิแตนซ์ เพาเวอร์ แฟคเตอร์ และการแก้เพาเวอร์แฟคเตอร์ การวิเคราะห์เทอร์เนเตอร์แบบเฟสเดียวและสามเฟส
                     ปฏิบัติการต่อวงจรแบบแผงฝึกวัดความต้านทาน แรงดันไฟฟ้า หาค่ารีแอคแตนซ์ อิมพแตนซ์และแอทมิแตนซ์ของวงจร

5571201 เครื่องใช้ไฟฟ้า 1                                                                                                                                                                        3(2-2)
               Electrical Appliances 1
                    
ครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทให้ความร้อนในหลักการทำงาน ส่วนประกอบวงจรและตรวจสอบหาข้อบกพร่อง เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทใช้แม่เหล็กไฟฟ้า
               ในหลักการทำงาน และส่วนประกอบและวิธีการตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง เครื่องไฟฟ้าประเภทมอเตอร์ทั้งเฟสเดียวและสามเฟส เครื่องใช้ไฟฟ้า
               ประเภทให้สัญญาณและเครื่องกลแบบต่าง ๆ ปฏิบัติการตรวจเช็คและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ

5771202 เครื่องไฟฟ้า 2                                                                                                                                                                            3(2-2)
              
Electrical Appliances 2
                     ะบบไฟฟ้าในเครื่องจักรต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องกลึง ไส เจียระไน มิลลิ่ง เตาอบ เครื่องมือพิเศษและอื่น ๆ เครื่องจักรไฟฟ้าที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม
               ต่าง  ฏิบัติการตรวจ แก้ไข ดัดแปลง และติดตั้งสายอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้าในอุตสาหกรรม

5571203 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า                                                                                                                                                               2(1-2)
               Electrical Material and Equipments
                    
นิด ขนาดของสายไฟฟ้าและสายเคเบิลแบบต่าง ๆ สวิตซ์ ฟิวส์เซอร์ เบรกเกอร์เต้าเสียบ สวิตส์เกียร์แบบต่าง ๆ หลอดกำเนิดแสงแบบต่าง ๆ หลอด
               มีไส้ หลอดแสงนวลหลอดบรรจุก๊าซ การให้แสงสว่าง การคำนวณเกี่ยวกับแสงและสายตามมาตรฐานควบคุมการก่อสร้าง การติดตั้งไฟฟ้า โดยคณะ
               กรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
                     ปฏิบัติการประกอบวงจรไฟฟ้าบนแผงประลองแบบต่าง ๆ ของวงจรต่าง ๆ แผงสวิตส์และเครื่องมือป้องกันวงจรไฟฟ้า

5571204 งานวางแบบและติดตั้งไฟฟ้า                                                                                                                                                      3(2-2)
               Electrical Lay-out Installations
                    
งานประมาณการวางแผนงานก่อสร้างไฟฟ้า ได้แก่ ระบบแสงสว่างในอาคาร โคมถนน โคมสะพาน สวิตซ์บอร์ด ระบบไฟฟ้าในเครื่องจักร
               อุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบแรงสูง งานตั้งหม้อแปลง
                     ปฏิบัติงานติดตั้ง วัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้างไฟฟ้า เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง
                     วางแผนงานก่อสร้างและติดตั้งไฟฟ้า

5571205 การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร 1                                                                                                                                                     3(2-2)
               Interior Electrical Installations
                    
ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินสายภายในอาคาร เครื่องวัดและอุปกรณ์ในการตรวจสอบ การคำนวณสายแยกและสาย
               ประธาน
                      ปฏิบัติการฝึกทักษะในการเดินสายแบบต่าง ๆ ภายในอาคารโดยการติดตั้งไฟฟ้าและเดินสายลอยและสายร้อยท่อ

5571301 เครื่องกลไฟฟ้า 1                                                                                                                                                                            2(1-2)
               Electrical Machinery 1
                    
โครงสร้างและหลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ การหาคุณสมบัติและการหาประสิทธิภาพในการใช้งาน การเขียนวงจรเทียบเท่ากับ
               หม้อแปลง ศึกษาถึงโครงสร้างคุณลักษณะของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
                     ปฏิบัติการเกี่ยวกับการพันหม้อแปลงเพื่อการทดสอบ และนำไปใช้งานเฉพาะอย่าง การทดสอบเพื่อหาค่า Parameter ของหม้อแปลงไฟฟ้า การพัน
               อาร์มาเจอร์ การพันขดลวด ฟิลด์และการประลองเกี่ยวกับการหาคุณลักษณะของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง รวมถึงการควบคุมเครื่องกลด้วย

5571302 หม้อแปลงไฟฟ้า 1                                                                                                                                                                        3(2-2)
               Transformers 1
                    
่วนประกอบและโครงสร้างหม้อแปลงเฟสเดียว และสามเฟสแบบออตโตและบบออดินารี่ การนำไปใช้งาน การออกแบบ การทดสอบแกนและ
               คุณสมบัติของหม้อแปลง
                     ปฏิบัติการพันขดลวด การใส่แกน การอบอาบฉนวนวานิช การหาขั้ว การต่อการทดสอบหม้อแปลง

5571303 มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1                                                                                                                                               3(2-2)
               Motors and Generators 1
                    
ารพัน การต่อขดลวด เครื่องกำเนิดและมอเตอร์ต่าง ๆ ในไฟตรง หลักการทำงาน สมการและการหาค่าคุณสมบัติ การทดสอบการนำไฟใช้งาน
                     ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัน การต่อขดลวดของเครื่องกำเนิดและมอเตอร์ทั้งในส่วนที่หมุนและส่วนที่อยู่กับที่

5572101 คณิตศาสตร์ช่างไฟฟ้า 1                                                                                                                                                              2(2-0)
               Electrical Mathematics 1
                    
ศึกษาเกี่ยวกับการอินติเกรด 2 ชั้นและแบบ 3 ชั้น และการนำไปใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้า กฎและหน่วยวัดของเวคเตอร์และสเกลาร์ Dot Matrix และ
               tripple Product เป็นต้น การอนุพันธ์และการอินติเกรดเวคเตอร์ ศึกษาเกี่ยวกับสมการ First order differential และ Second order differential
               ที่มีค่าคงที่ หลักของ D operator และการนำไปใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้า

5572102 เทคโนโลยีไฟฟ้า 1                                                                                                                                                                        2(2-0)
               Electrical Technology 1
                    
สนามไฟฟ้า ศักย์และความต่างศักย์ไฟฟ้า ความเข้มไฟฟ้าในตัวนำ ศึกษาเกี่ยวกับแคพีซีเตอร์ ไดอิเล็กตริก ค่าของประจุในแคเพซีเดอร์ที่มีรูปร่าง
               ต่าง ๆ กัน เช่น ค่าของประจุในแผ่นขนาน รูปทรงกระบอก ตัวนำขนานกัน เป็นต้น ศึกษาเกี่ยวกับการเก็บประจุคายประจุ และค่าคงที่ของ R-C Time
                     ศึกษาเกี่ยวกับสนามแม่เหล็ก และแรงที่เกิดขึ้นจากการกระทำของอำนาจแม่เหล็ก แรงดันแม่เหล็ก และ B.H Curve รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับ
                     แม่เหล็กไฟฟ้าในเรื่องแอมแปร์-เทอน และการนำไปใช้

5572103 เครื่องมือวัดไฟฟ้า                                                                                                                                                                      2(1-2)
               Electrical Measurements and Instrumentation
                    
ึกษาหน่วยและเครื่องมือวัด การชีลด์ ความเที่ยงตรง การวัดแรงดันกระแสกำลังงาน การวัดอิมพีแดนซ์ ความถี่ ทรานส์ดิวเซอร์ การวัดทาง
                     แม่เหล็ก การวัดโดยเทคนิคเชิงเลข สัญญาณรบกวน เทคนิคในการทำให้อัตราส่วนสัญญาณรบกวนดีขึ้น และปฏิบัติงานตามรายวิชา

5572104 คณิตศาสตร์ช่างไฟฟ้า 2                                                                                                                                                               2(2-0)
               Electrical Mathematics 2
                    
ทฤษฎีของลาพลาซ การอนุพันธ์และการอินติเกรด ทฤษฎีเกี่ยวกับ Shift Periodie and stop functions การเปลี่ยนกลับของลาพลาซ การนำหลัก
               ของลาพลาซไปใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า

5572105 กฎหมายและมาตราฐานทางไฟฟ้า                                                                                                                                             2(2-0)
               Electrical Rules and Regulations
                    
กฎหมายแรงงาน มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม กฎเกณฑ์การเดินสาย การ
               ติดตั้งไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกฎเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
               ไฟฟ้า

5572106 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2                                                                                                                                                        3(2-2)
               Electrical Circuit Analysis 2
                    
ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง โครงสร้าง สัญลักษณ์ คุณลักษณะและผลตอบสนองของ R,L และ C ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
               ไทม์คอนสแตนท์ การวิเคราะห์วงจรแม่เหล็กไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ คุณลักษณะและผลตอบสนองของ R, L, C และทรานสฟอร์มเมอร์
               ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรแรโซแนนซ์ ควอลิตี้แฟกเตอร์ แบนด์วิดธ์ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับโปลีเฟส สัญญาณไฟฟ้าที่ไม่เป็นรูปไซน์
               และฮาร์โมนิคฟังก์ชั่นและกราฟของสัญญาณไฟฟ้า พารามิเตอร์ของสัญญาณพัลซ์ การแปลงรูปสัญญาณไฟฟ้าแบบลิเนียร์ดิฟเฟอเรนซีเอเตอร์และ
               อินดิเกรเตอร์

5572107 พื้นฐานคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า                                                                                                                                           3(3-0)
               Fundamentals of Engineering Mathematics
                    
บบจำลองทางคณิตศาสตร์ ฟังก์ชั่นมาตรฐาน เรขาคณิตของเส้นและระนาบสมการเชิงเส้น พีชคณิตของเวกเตอร์ พีชคณิตของเมตริกซ์ ตัวเลขเชิง
               ซ้อน ลำดับและอนุกรมลิมิตของฟังก์ชั่น ฟังก์ชั่นของตัวแปรจำนวนจริง อนุพันธ์และวิธีการหาอนุพันธ์ การอินติเกรด วิธีการหาอินติเกรด และวิธีการหา
               อินทิกรัล ทั้งโดยวิธีวิเคราะห์และโดยวิธีเชิงตัวเลข

5572108 ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐานสำหรับงานเทคโนโลยีการศึกษา                                                                                                 3(2-2)
               Basic Electricity and Electronics for Educational Technology
                    
ศึกษาความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้งวงจรไฟฟ้าสำหรับงานเทคโนโลยีทางการศึกษา การประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ
                     ฝึกติดตั้งวงจรไฟฟ้าและประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานสำหรับงานเทคโนโลยีการศึกษาทั่วไป

5572201 การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร 2                                                                                                                                                   2(1-2)
              
Interior Electrical Installations 2
                    
ารวางแผนแบบสร้างตู้สวิตช์บอร์ด ได้แก่ เมนสวิตช์บอร์ด สวิตช์บอร์ดย่อย สวิตช์บอร์ดควบคุมอัตโนมัติ ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ระบบ
               ป้องกันนิรภัยแบบต่าง ๆ งานประมาณการและวางแผนก่อสร้างไฟฟ้าในงานต่าง ๆ
                     ปฏิบัติการติดตั้งเมนสวิตช์บอร์ด งานเดินสายเมน สายเคเบิล งานจ่ายโหลด ทั้งงานเดินสายลอยใช้เข็มขัด และงานเดินสายร้อยท่อชนิดต่าง ๆ

5572202 การติดตั้งไฟฟ้าภายนอกอาคาร                                                                                                                                                     3(2-2)
               Exterior Electrical Installations
                    
รงต้นกำลังและระบบส่งกำลังภายในประเทศ การคำนวณกระแสแรงดันตก ขนาดสาย ฟิวส์ และระบบกลไกป้องกันการลัดวงจร และควบคุมความ
               ปลอดภัยต่าง ๆ สวิตซ์ แรงสูงที่ใช้ในสถานีจ่ายกำลังไฟฟ้าตามลักษณะงาน ปฏิบัติการวางแผน การเดินสาย การปักเสาพาดสาย การติดตั้งหม้อแปลงและ
               อุปกรณ์ ควบคุมความปลอดภัยและงานเดินสายลูกถ้วยพวง

5572203 การติดตั้งไฟฟ้า                                                                                                                                                                              2(1-2)
               Electrical Installation
                    
ารติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม การติดตั้งภายนอกอาคาร คุณสมบัติและการใช้งานของอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ สวิตซ์เกียร์
               รีเลย์ป้องกัน
               เครื่องกลไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า อุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจร การวางแผน สร้างตู้สวิตซ์บอร์ด การวางแผนการเดินสาย การปักเสาพาดสาย การ
               ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและปฏิบัติงานตามรายวิชา

5572204 ปฏิบัติการไฟฟ้าอุสาหกรรม                                                                                                                                                       2(1-2)
               Electrical Industrial Laboratory
                    
ึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยอุปกรณ์การติดตั้ง ได้แก่ ท่อร้อยสายไฟฟ้า รางเดินสายไฟฟ้า ทางเดินบัส
               การเลือกอุปกรณ์ป้องกัน การติดตั้งเครื่องจักรกลไฟฟ้า การออกแบบเพื่อการติดตั้งให้ได้มาตรฐาน

5572205 การส่องสว่างและการใช้งาน                                                                                                                                                      3(2-2)
               Illumination and Applications
                    
หล่งกำเนิดแสง สเปกตรัมของแสง คุณสมบัติของแสง พลังงานและความเย็นของแสง การส่องสว่าง หลอดไฟฟ้าที่ใช้แสงสว่างชนิดต่าง ๆ การ
               คำนวณและออกแบบในการติดตั้งหลอดไฟฟ้าภายในอาคารสำหรับที่อยู่อาศัยในร้านค้าธุรกิจต่าง ๆ โรงงานอุตสาหกรรม การคำนวณและออกแบบติดตั้ง
               หลอดไฟฟ้าภายนอกอาคารสำหรับสนามกีฬา ถนน สะพาน และสถานที่สาธารณะอื่น ๆ และการประมาณราคาในการติดตั้งระบบแสงสว่าง

5572206 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม                                                                                                                                                                     2(1-2)
               Industrial Electricity
                    
ไฟฟ้า Single phase และ Three phase การเดินวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การเดินวงจรไฟฟ้ากำลัง ระบบควบคุมความปลอดภัย วงจร
               อิเล็กทรอนิกส์ การทดลองใช้เครื่องมือไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ เพื่อการตรวจสอบและการหาค่าการใช้งานเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้าและการบำรุงรักษา

5572207 ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม                                                                                                                                           3(2-2)
               Industrial Electricity
                    
ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม Single phase และ Three phase ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง มอเตอร์และอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ การติดตั้ง
               สวิตซ์ควบคุมความปลอดภัย การซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม

5572301 เครื่องกลไฟฟ้า 2                                                                                                                                                                        2(1-2)
               Electrical Machinery
                    
ครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและ กระแสสลับทั้งยกเดียวและหลายยก การติดตั้ง ตรวจซ่อมมอเตอร์และ
               เครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่าง ๆ การติดตั้งระบบการควบคุมความเร็วและความปลอดภัย ฝึกพันอาเมเจอร์ มอเตอร์ และต่อระบบควบคุมมอเตอร์ เครื่องกำเนิด

5572302 การประลองไฟฟ้า 1                                                                                                                                                                 2(1-2)
              
Electrical Laboratory 1
                    
เป็นการประลองและการศึกษาเกี่ยวกับการทดสอบหาคุณภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากล เช่น หลักการและ
               วิธีการทดสอบหาคุณภาพของบัลลาสไฟฟ้าอื่น ๆ ที่ประเทศหรือกลุ่มประเทศต่าง ๆ กำหนดไว้เป็นมาตรฐาน การเขียนรายงานผลการทดสอบและประลอง

5572303 เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม                                                                                                                                                 3(2-2)
               Electrical Machines and Control
                    
ชนิดโครงสร้างการทำงานและการต่อ เพื่อใช้หม้อแปลง 1 เฟส และ 3 เฟสแบบเดลต้าโอเพนเดลต้า และแบบวาย ชนิดและการทำงานของเครื่อง
               กำเนิดและมอเตอร์ไฟฟ้าแบบต่าง ๆ การต่อและกลับทางเมน และควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟตรง
                     หลักการทำงานโครงสร้าง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสลับแบบ 1 เฟส และ 3 เฟส
                     สมการกระแสและแรงดันของไลน์และเฟส เมื่อต่อแบบสตาร์และเดลต้าขณะสมดุลและไม่สมดุล
                     ลักการทำงาน โครงสร้างและส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้าสลับ 1 เฟส และแบบสปลิทเฟสคาปาซิเตอร์ ซีพัลชั่น เชดเดดโปล ยูนิเวอร์แซลและ
               มอเตอร์ 3 เฟสสไควรัลเคซ แบบวางไรเตอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบ ความถี่และขั้วแม่เหล็ก ความเร็ว ซิงโครนัสและสลิป
                     อุปกรณ์และการควบคุมการเริ่มต้น การจำกัดกระแส ควบคุมทิศทาง ควบคุมกระแส ควบคุมความเร็วมอเตอร์แบบต่าง ๆ และแบบวงจรสำหรับ
               ควบคุมแต่ละแบบงานปฏิบัติการ
                              - หาขั้วและต่อหม้อแปลงแบบต่าง ๆ
                              - เดินเครื่องและควบคุมการจ่ายไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
                              - ต่อและควบคุมมอเตอร์แบบต่าง ๆทั้งเฟสเดียวและ 3 เฟส                              
                              - ตรวจสอบและเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้าสลับแบบต่าง ๆ 1 เฟส และ 3 เฟส

5572304 ปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า 1                                                                                                                                                         2(1-2)
               Electrical Work Shop 1
                    
ออกแบบและพันมอเตอร์กระแสตรงและกระแสสลับแบบต่าง ๆ ชั้นท์มอเตอร์ ซีรีส์มอเตอร์และคอมเปานด์มอเตอร์ ทดสอบหาคุณลักษณะต่าง ๆ ของ
               เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ
                     ออกแบบ สร้างและต่อหม้อแปลงเฟสเดียว-สามเฟส หม้อแปลงแบบพิเศษและประลองหาค่า Parameter ของหม้อไฟฟ้าและตรวจสอบเช็คเครื่อง
               กำเนิดและมอเตอร์ไฟฟ้าสลับแบบต่าง ๆ ทั้ง 1 เฟส และ 3 เฟส

5572305 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 1                                                                                                                                                          3(2-2)
               Motor Control 1
                     
ุปกรณ์ป้องกันมอเตอ เช่น สวิตซ์กดปุ่ม สวิตซ์รีเลย์ การป้องกันกระแสเกินกำหนดและไฟรั่ว การป้องกันไฟตกและไฟสูง มิลิตสวิตซ์ หลอด
               สัญญาณ สวิตซ์รีเลย์ตั้งเวลา สวิตซ์รีเลย์ช่วยการสตาร์ทมอเตอร์แบบต่าง ๆ ในการเปลี่ยนทิศทาง การเปลี่ยนความเร็ว การซิงโครนัสมอเตอร์
               การควบคุมมอเตอร์เป็นโปรแกรม และการประกอบอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์

5572306 มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2                                                                                                                                                3(2-2)
               Motor and Generators 2
                     
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของเครื่องกำเนิดและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเฟสเดียวหลักของการสปลิทเฟส รวมถึงการใช้แคแปซิเตอร์ช่วยในการ
               สตาร์ทของมอเตอร์ขนาดต่าง ๆ หลักการของรีพูลชั่นมอเตอ ร์ และซิงโครนัสมอเตอร์ขนาดเล็กสำหรับงานเฉพาะอย่าง ปฏิบัติการพัสเตเตอร์ และ
               อาร์เมอเจอร์แบบต่าง ๆ ของเครื่องกำเนิดและมอเตอร์ไฟฟ้าสลับเฟสเดียว การทดสอบกำลังและคุณสมบัติเฉพาะ

5572401 การผลิตกำลังไฟฟ้า                                                                                                                                                                      2(2-0)
               Electrical Power Generating
                     
หล่งกำเนิดของไฟฟ้า การเปลี่ยนรูปพลังงานต่าง ๆ มาเป็นพลังงานไฟฟ้า ประเภทของโรงงานไฟฟ้า หลักการและการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟ
               หลักการ และการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย การควบคุมการผลิต และการจ่ายพลังงานไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
               ป้องกันไฟฟ้าที่ใช้ในโรงต้นกำลัง

5572402 การส่งและจ่ายไฟฟ้า 1                                                                                                                                                               2(2-0)
               Distribution and Transmission Line 1
                    
การส่งและจ่ายไฟฟ้ากำลัง รวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการติดตั้งและเดินสายภายในระบบส่งกำลังไฟฟ้าแรงดันขนาดปานกลางและแรง
               ดันสูง การคำนวณค่าอินดัคเตอร์คาปาซิแดนซ์ และค่าพารามิเตอร์อื่น ๆ ของสายส่งทั้งแบบ Shot Medium and Long Transmission line การหาความ
               สัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันทั้งต้นทางและปลายทาง การเขียนรีแอดแตนซ์ไดอะแกรม การคำนวณหาโหลดของซิงแมติคคอลฟอลท์ และอื่น ๆ

5572403 วงจรเน็ทเวิร์ค                                                                                                                                                                             2(2-0)
               Electrical Network
                    
วงจรไฟฟ้ากระแส การแก้สมการไฟฟ้าด้วย Matrixs form fo mesh current และ node การแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้าเฟสเดียวและหลายเฟส วงจร
               ฟิลเตอร์ วงจรบริดจ์ ทฤษฎีเทเวนินนอร์ตันและอื่น ๆ

5572404 การส่งและจ่ายไฟฟ้า 2                                                                                                                                                              3(3-0)
               Distribution and Transmission Line 2
                    
ึกษาระบบไฟฟ้ากำลัง การผลิตไฟฟ้า ระบบส่งและจำหน่ายพลังไฟฟ้า พารามิเตอร์ของสายส่งไฟฟ้า ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและกระแสในสาย
               ส่งพลังงาน ไฟฟ้า การก่อสร้างสายจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าไปสู่ท้องถิ่น สายเคเบิลใต้ดิน รีแอกซ์แตนซ์ไดอะแกรม ระบบเปอร์ยูนิต

5572501 ระบบเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 1                                                                                                                      2(1-2)
               Refrigeration and Air-Conditioning Systems 1
                    
ฤษฎีความร้อน ความร้อนกับอุณหภูมิ ความร้อนจำเพาะ ความร้อนแฝง การเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารเนื่องจากอุณหภูมิและความดัน หลักการ
               ส่งถ่ายความร้อนหลักการทำความเย็น ระบบทำความเย็น น้ำยาเครื่องเย็น อุปกรณ์ใน
                     ารทำความเย็น ระบบไฟฟ้าในเครื่องเย็น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ ฝึกหัดติดตั้ง บำรุงรักษา การตรวจซ่อม การประจุน้ำยาตู้และเครื่องปรับอากาศ

5572502 ระบบเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 2                                                                                                                       3(2-2)
               Refrigeration and Air-Conditioning Systems 2
                    
่วนประกอบเครื่องทำความเย็น หน้าที่ ชนิดของแต่ละส่วน เช่น คอมเพรสเซอร์คอนเดนเซอร์ อีแวปโปเรเตอร์ แอคเชนชั่นวาว ดรายเออร์
               การทำงานของระบบตู้เย็น ถังน้ำเย็น ตู้แช่แข็ง ตู้ทำน้ำแข็ง

5572503 เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ                                                                                                                                      3(2-2)
               Aircondition and Refrigerations
                    
การทำงานของเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ เครื่องปรับอากาศในบ้าน ตู้เย็น ทำแวคคัม (Vacuum) เพื่อเติมน้ำยาและซ่อมแซม ศึกษาเกี่ยวกับ
               วัฏจักรการทำงานของเครื่องเย็นชนิดต่าง ๆ เทอร์โมไดนามิกเกี่ยวกับเครื่องทำความเย็น

5572801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพไฟฟ้า 1                                                                                                                               2(90)
               Preparation for Professional Experience in Electricity 1
                    
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
               พัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะเจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทำในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่ง
               เกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ

5572802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพไฟฟ้า 1                                                                                                                                           3(250)
               Field Experience in Electricity 1
                    
ึกงานเกี่ยวกับการติดตั้ง ดูแล ควบคุมตรวจซ่อมเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และ/หรือ ตั้ง โครงการศึกษาค้นคว้าพิเศษทางด้านไฟฟ้า เช่น การนำเอา
               ไฟฟ้ามาประยุกต์สร้างงานที่แปลกใหม่ หรือความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนำมาใช้งานได้ โดยมีอาจารย์หรือผู้มีความรู้ความสามารถทา
               ด้านไฟฟ้าเป็นที่ปรึกษาควบคุม การรายงานผลอาจกระทำในขณะที่ดำเนินการหรือหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

5573101 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม                                                                                                                                                      2(1-2)
               Industrial Electrical Technology
                    
บทวนความรู้เบื้องต้นทางฟิสิกส์ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรงการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วยวิธีต่าง ๆ แม่เหล็กไฟฟ้าและวงจรแปลงไฟฟ้าและการ
               ใช้งาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ทั้งชนิดเฟสเดียวและหลายเฟส เครื่องจักรกลไฟฟ้า
               และการควบคุมเครื่องมือชนิดต่าง ๆ ทฤษฎีการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคารและนอกอาคาร

5573102 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3                                                                                                                                                         3(3-0)
               Electric Circuits Analysis 3
              
      ความรู้พื้นฐาน นิยาม หน่วย วงจรตัวต้านทาน แหล่งกำเนิดพึ่งพิง วิธีการวิเคราะห์ทฤษฎีวงจรข่าย องค์ประกอบสะสมพลังงาน วงจร R-C และ R-L
               วงจรอันดับสองเฟสเซอร์และการกระตุ้นไซนูซอยด์ การวิเคราะห์ในสถานะอยู่ตัวไฟสลับ กำลังงานในสถานะอยู่ตัวไฟสลับ วงจรสามเฟส ความถี่เชิงซ้อน
               และฟังก์ชั่น วงจรข่าย ผลตอบสนองความถี่ อนุกรมฟูเรียร์ และการแปลงฟูเรียร์ การแปลงลาปลาซ

5573103 เทคโนโลยีไฟฟ้า 2                                                                                                                                                                           3(2-2)
              
Electrical Technology
                    
ึกษาสนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า แรงที่เกิดขึ้นจากการกระทำของอำนาจแม่เหล็ก เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง-กระแสสลับ หม้อแปลงไฟฟ้า
               การนำไปใช้งานและปฏิบัติงานตามรายวิชา

5573104 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า                                                                                                                                                          3(3-0)
               Electrical Engineering Mathematics
                    
ังก์ชั่นของตัวแปรเชิงซ้อน สมการอนุพันธ์อันดับหนึ่งประเภทต่าง ๆ สมการเชิงเส้นทุกอันดับ ทั้งวิธีใช้สมการช่วยและวิธีใช้ตัวดำเนินการและการ
               ประยุกต์ผลเฉลยในรูปของอนุกรมอนันต์ ฟังก์ชั่นเชิงฉาก การแปลงลาปลาซและผลประสาน วิธีเชิงตัวเลขในการแก้สมการอนุพันธ์ย่อย อนุกรมฟูเรียร์
               ความสัมพันธ์ระหว่างการแปลงฟูเรียร์ และการแปลงลาปลาซ การวิเคราะห์เมตริกซ์ การหาคำตอบของสมการคลื่น สมการของการนำความร้อนและการ
               แพร่การประยุกต์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

5573105 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า                                                                                                                                                              3(3-0)
               Electromagnetics Engineering
                    
บทวนการวิเคราะห์เวกเตอร์ กฎของคูลอมป์และความเข้มสนามไฟฟ้า ความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้า กฎของเกาส์และไดเวอร์เจนซ์ พลังงานและ
               ศักย์ไฟฟ้า ตัวนำ ไดอิเล็กตริก และความจุไฟฟ้า สมการของปัวซ์ซองและของลาปลาซ สนามแม่เหล็กสถิต แรงกระทำในสนามแม่เหล็ก สารแม่เหล็ก
               และความเหนี่ยวนำ สนามที่เปลี่ยนแปลงกับเวลา และสมการของแมกซเวลล์

5573106 ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงสำหรับงานเทคโนโลยีการศึกษา                                                                                                          3(2-2)
               Electricity and Electronics for Educational Technology
                    
ึกษาอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้าทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนเพื่อประยุกต์ใช้งานกับอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษาที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ ๆ
                     ฝึกติดตั้งวงจรไฟฟ้าและประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนขึ้น

5573201 ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม                                                                                                                                                             2(1-2)
               Industrial Electricity
                    
ึกษาไฟฟ้าหนึ่งเฟสและสามเฟส การเดินวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การเดินวงจรไฟฟ้ากำลัง ระบบควบคุมความปลอดภัย วงจรอิเล็กทรอนิกส์
               การทดลองใช้เครื่องมือไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ เพื่อการตรวจสอบและการหาค่าการใช้งานเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้าและการบำรุงรักษา

5573202 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา                                                                                                                                            3(2-2)
              
Digital Electronics for Education
                    
วามรู้เกี่ยวกับดิจิตอล และไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ตรรกศาสตร์สำหรับดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบวงจรดิจิตอล การประยุกต์
               ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการศึกษา
                     ฝึกปฏิบัติการออกแบบวงจร

5573301 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 2                                                                                                                                                        3(2-2)
               Motor Control 2
                    
เวคเตอร์ไดอะแกรม และ Circle Diagram ของมอเตอร์ คุณสมบัติของมอเตอร์ที่แสดงด้วย Curve วงจรเปรียบเทียบ Equivalent Circuit ค่า
               สูญเสียและประสิทธิภาพของมอเตอร์ ตารางเกี่ยวกับการทดสอบมอเตอร์ ลักษณะการพันขดลวดของมอเตอร์
                     ปฏิบัติการทดสอบมอเตอร์ การควบคุม และเรียนโปรแกรมการควบคุมรีเลย์ หลักการและวิธีการเทคนิคแต่ละอย่าง

5573302 งานกลไกควบคุมมอเตอร์                                                                                                                                                              2(1-2)
               Motor Control
                    
านสตาร์ทมอเตอร์แบบกรงกระรอก 3 เฟส งานติดอุปกรณ์ที่จำเป็นเฉพาะงานได้แก่ งานควบคุมระดับน้ำและแรงดันน้ำของปั๊มน้ำ งานควบคุม
               แรงดัน ลมและน้ำมัน งานควบคุมอุณหภูมิร้อนและเย็น งานควบคุมระยะทาง น้ำหนัก งานติดตั้งอุปกรณ์และกลไกป้องกันมอเตอร์ เช่น ไฟรั่ว
               กระแสเกิน แรงดันและ อุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม

5573303 มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3                                                                                                                                               3(2-2)
               Motors and Generators 3
                    
การพันการต่อขดลวดเครื่องกำเนิด และมอเตอร์แบบต่าง ๆ ในไฟฟ้าสลับสามเฟส หลักการทำงาน สมการ และการคำนวณค่าในคุณสมบัติเฉพาะ
               แบบการทดสอบคุณสมบัติ
                     ฏิบัติการพันสเตเตอร์แบบต่าง ๆ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสลับ และมอเตอร์ไฟฟ้าสามเฟส การทดสอบหาคุณสมบัติ

5573304 เครื่องกลไฟฟ้า 3                                                                                                                                                                         2(1-2)
               Electrical Machinery 3
                    
ลักการและการเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสต่าง ๆ ชนิดของการพันอาเมเจอร์ การหาตำแหน่งแปรงถ่าน การคำนวณแรง
               เคลื่อนในอาเมเจอร์ อาเมเจอร์รีแอคชั่น การคำนวณแอมแปร์-เทอนในเมนโปลและอินเตอร์โปล การเดินเครื่อง การต่อขนานเครื่องและการทดสอบ
               หาสมบัติของเยนเนอร์เรเตอร์ หลักการเริ่มเดิน การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบต่าง ๆ และการทดสอบคุณสมบัติของมอเตอร์
                     ครงสร้างและหลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า วงจรเทียบเท่าเพสเซอร์ไดอะแกรม การต่อและการขนานหม้อแปลงเฟสเดียวและสามเฟส
               การหาเวคเตอร์กรุ๊ปและการทดสอบหม้อแปลง เช่น ชอร์ทเซอร์กิตเทสและ โอเพ่นเซอร์กิตเทส เป็นต้น

5573305 ปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า 2                                                                                                                                                       2(1-2)
               Electrical Workshop 2
                    
ฏิบัติการพันมอเตอร์กระแสสลับหลายความเร็ว ทดสอบเกี่ยวกับการหาคุณสมบัติของเครื่องกล เช่น การทดสอบเพื่อหาวงจรสมบูรณ์ของอินดัคชั่น
               มอเตอร์ การหาแรงม้า การทดสอบเชิงโครนัสมอเตอร์ เช่น การหามุมของการจ่ายโหลด การทดสอบหาค่าอินพิแดนซ์และค่าอื่น ๆ
                     ปฏิบัติและการประลองเกี่ยวกับการหาค่า Parameter ของเครื่องกลไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ครอบคลุมเนื้อหาในภาคทฤษฎี Parameter

5573306 เครื่องกลไฟฟ้า                                                                                                                                                                           3(2-2)
               Electrical Machinery
                    
ารเปลี่ยนรูปพลังงานกล แม่เหล็กไฟฟ้า ลักษณะพิเศษเฉพาะของมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หลักการเปลี่ยนรูปพลังงาน การควบคุมความ
               เร็ว การควบคุมค่าต่าง ๆ การทดสอบประสิทธิภาพหม้อแปลงไฟฟ้าและปฏิบัติในรายวิชา

5573307 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า                                                                                                                                               3(3-0)
               Electromechanical Conversion
                    
ะบบแม่เหล็ก วงจรแม่เหล็ก วงจรแม่เหล็กไฟฟ้าและธรรมชาติ ?ฤติกรรมของระบบแม่เหล็ก พลังงานในสนามแม่เหล็ก ฟลักซ์แม่เหล็ก การ
               สูญเสียในแกนเหล็ก สารแม่เหล็กและสารแม่เหล็กถาวร หม้อแปลงอุดมคติ วงจรสมมูลเชิงเส้นของหม้อแปลงแบบสองขด สมรรถนะของหม้อแปลง
               การสร้างหม้อแปลงกำลังสูง องค์ประกอบในการออกแบบหม้อแปลง วงจรสมมูลสำหรับระบบแม่เหล็กเชิงซ้อน หม้อแปลงสำหรับหลายเฟส หลักการ
               ของเครื่องจักรกลไฟฟ้ารูปทรงกระบอก เงื่อนไขแรงบิดคงที่ เครื่องจักรกลไฟฟ้า รูปทรงกระบอก เงื่อนไขแรงบิดคงที่เครื่องจักรไฟฟ้ากระแสสลับ
               หลายเฟส เครื่องจักรกลชนิดมีขั้วมากกว่า 2 ขั้ว การสร้างเครื่องจักรกลแม่เหล็กไฟฟ้า

5573308 วิศวกรรมระบบควบคุม                                                                                                                                                              3(3-0)
               Control Systems Engineering
                    
กระบวนการทางอุตสาหกรรมระบบควบคุม แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การแปลงลาปลาซ ทรานสเฟอร์ฟังก์ชั่น ผังสัญญาณและกราฟสัญญาณ
               คุณสมบัติของกระบวนการ การควบคุมแบบป้อนกลับ เสถียรภาพของระบบควบคุม การเลือกและการปรับเครื่องควบคุม เส้นทางรากของระบบควบคุม
               การวิเคราะห์ผลการตอบสนอง ความถี่ การชดเชยระบบควบคุม การควบคุมกระบวนการ เวลาเฉลี่ยและกระบวนการตอบสนองย้อนกลับ ระบบควบคุม
               แบบหลายวงจร การควบคุมแบบป้อนล่วงหน้า การควบคุมสัดส่วนการไหล การควบคุมแบบปรับตัว การควบคุมกระบวนการชนิดหลายตัวแปรเข้า
               และหลายตัวแปรออก การควบคุมแบบแยกปฏิกิริยาภายใน

5573309 การขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า                                                                                                                                                    3(3-0)
               Electric Drives
                    
ารพัฒนาการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โมเมนต์ต่าง ๆ ของการขับเคลื่อน ลักษณะการทำงาน วิธีการหยุดมอเตอร์ ?ลังงานที่ใช้ในการหยุดและ
               การเริ่มเดินเครื่อง การคำนวณการเคลื่อนที่ การหมุนของมอเตอร์โดยวิธีวิเคราะห์และวิธีค่าพิกัดของมอเตอร์ ชนิดของมอเตอร์ที่ใช้ขับเคลื่อนที่สำคัญ
               วงจรควบคุมและวิธีการควบคุมมอเตอร์ขับเคลื่อนที่สำคัญ ๆ ?งจรควบคุมและวิธีการควบคุมมอเตอร์ขับเคลื่อน การคำนวณการใช้งานของมอเตอร์ใน
               โรงงานอุตสาหกรรม

5573401 วิศวกรรมระบบผลิตกำลังไฟฟ้า                                                                                                                                                 3(3-0)
              
Power System Engineering
                    
ารเปลี่ยนรูปพลังงานต่าง ๆ ระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อการอุตสาหกรรม ระบบการจ่ายและการส่งไฟฟ้าเพื่อการอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ การออกแบบ.
               ตรวจสอบและบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบแบบต่าง ๆ การควบคุมและการป้องกันในระบบผลิตไฟฟ้าแบบต่าง ๆ

5573402 โรงต้นกำลังและสถานีย่อย                                                                                                                                                           3(3-0)
               Electric Power Plant and Substation
                    
ารทำนายโหลด การเลือกชนิดของโรงจักรและจำนวนหน่วยผลิต โรงจักรไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ดีเซล ไอน้ำ กังหัน ก๊าซและความร้อนร่วม
               นิวเคลียร์พลังน้ำ การออกแบบโรงจักรไฟฟ้า การร่วมกันจ่ายโหลดของโรงจักรไฟฟ้าพลังน้ำและไอน้ำ อุปกรณ์หลักของโรงจักร อุปกรณ์ควบคุม
               และการเชื่อมต่อโรงจักร อุปกรณ์ป้องกันโรงจักร เศรษฐศาสตร์ของโรงจักรพลังงานทดแทน

5573403 ทฤษฎีโครงข่ายไฟฟ้า                                                                                                                                                                    3(3-0)
               Network Theory
                    
คำจำกัดความ นิยาม การคำนวณโครงข่ายวงจรไฟฟ้า สัญญาณและฟังก์ชั่น การวิเคราะห์วงจร First Order ?ละ Second Order ?ัวแปรสถานะ
               วงจรไฟฟ้ากำลังหนึ่งเฟส และสามเฟส การคำนวณโดยใช้ระบบ Per Unit การหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและกระแสในระบบส่ง-จ่าย Two-Port
               Network การจำลองวงจรไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

5573404 ระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                                                                                                                        3(3-0)
               Electrical Power Systems
                    
หล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้า โครงสร้างของระบบไฟฟ้า ลักษณะของโหลด ระบบสายส่งอิมพีแดนซ์ การควบคุมแรงดัน การสูญเสียในโครงข่าย การ
               สร้างสายส่งมาตรฐานของอุปกรณ์และความปลอดภัย วิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง ศึกษาโหลด ส่วนประกอบสมมาตร การลัดวงจรแบบสมมาตร และแบบอ
               สมมาตร เสถียรภาพ การป้องกัน การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

5573501 ระบบเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 3                                                                                                                      3(2-2)
               Refrigeration and Air Conditioning Systems 3
                    
ัฏจักรของเครื่องเย็น องค์ประกอบของจุดเครื่องเย็น คุณสมบัติของน้ำ เทอร์โมไดนามิกส์ของระบบเครื่องเย็น ไดอะแกรม HP โหลดความร้อน ห้อง
               เย็น และคอนเดนเซอร์ ระบบติดตั้งห้องเย็น
                     ปฏิกิริยาตรวจวงจร การทำงาน การควบคุม การทำงานของเครื่อง การเติมน้ำยา งานซ่อม งานบริการต่าง ๆ ของตู้เย็น ตู้แช่แข็งและห้องเย็นแบบ
               ต่าง ๆ

5573502 ระบบเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 4                                                                                                                     3(2-2)
               Refrigeration and Air Conditioning Systems 4
                    
ึกษาหลักการทำความเย็นและปรับอากาศแบบต่าง ๆ อุปกรณ์ควบคุมทางกลและทางไฟฟ้า การคำนวณภาวะการปรับอากาศแบบต่าง ๆ ความร้อน
               การใช้
                     ซโครเมตริกชาร์จ การคำนวณชนิดพัดลม ท่อส่งลม ท่อส่งน้ำ การควบคุมและบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศแบบต่าง ๆ หลักการของ
               เครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ การศึกษาเกี่ยวกับวงจรควบคุม
                     ฏิบัติและประลองเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องเย็นที่ครอบคลุมในเนื้อหา
                     าคทฤษฎี การติดตั้ง การถอดประกอบ ตลอดจนการซ่อมบำรุงรักษา

5573503 ระบบเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 5                                                                                                                       2(1-2)
               Refrigeration and air-Conditioning Systems 5
                    
ึกษาหลักการทำความเย็นและปรับอากาศแบบต่าง ๆ อุปกรณ์ควบคุมทางกลและทางไฟฟ้า การคำนวณภาวะการปรับอากาศแบบต่าง ๆ ความร้อน
               การใช้ไซโครเมตริกชาร์จ การคำนวณชนิดพัดลม ท่อส่งลม ท่อส่งน้ำ การควบคุมและบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศแบบต่าง ๆ
               หลักการของเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ การศึกษาเกี่ยวกับวงจรควบคุม
                     ปฏิบัติและประลองเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องเย็นที่ครอบคลุมในเนื้อหา
                     าคทฤษฎี การติดตั้ง การถอดประกอบ ตลอดจนการซ่อมบำรุงรักษา

5574101 เทคโนโลยีไฟฟ้า 3                                                                                                                                                                     3(2-2)
               Electrical Technology 3
                    
ครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลง ระบบส่งกำลังสามสาย สองสายและการทำงาน ชิ้นส่วนและข้อขัดข้องของมอเตอร์
               ชนิดต่าง ๆ ระบบควบคุมเครื่องมือด้วยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ความปลอดภัย ตลอดจนการทำงานและวงจรของเครื่องปรับอากาศ

5574102 วิศวกรรมวัสดุไฟฟ้า                                                                                                                                                                  3(3-0)
               Electrical Engineering Material
              
      วามรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของของแข็ง การหาลักษณะโครงสร้างของวัสดุ การเตรียมวัสดุ คุณสมบัติเชิงกล คุณสมบัติทางความร้อน ไฟฟ้า แม่เหล็ก
               และความนำไฟฟ้ายวดยิ่งของวัสดุ

5574103 การวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม                                                                                                                                           3(2-2)
               Industrial Control and Measurement
                    
ลักการเกี่ยวกับการวัดและการควบคุม การวัดแรง การวัดความเร็ว การวัดกำลัง อุปกรณ์ทรานส์ดิวเซอร์ การวัดอุณหภูมิและเครื่อง วัดอุณหภูมิ
               การวัดความดัน การวัดระดับ การวัดอัตราการไหล การวิเคราะห์หลักการและวิธีการควบคุม กระบวนการทางอุตสาหกรรม ระบบการควบคุมแบบ
               อัตโนมัติและปฏิบัติตามรายวิชา

5574104 พระราชบัญญัติและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไฟฟ้า                                                                                                   3(2-2)
               Laws and Industrial Product Standards
                    
ึกษามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานของประเทศไทยและต่างประเทศ ข้อกำหนดการติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าของ
               การไฟฟ้า ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า และปฏิบัติการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าตามมาตรฐานที่กำหนด

5574110 การจัดการและควบคุมคุณภาพในงานไฟฟ้า                                                                                                                              3(3-0)
               Electrical Quality Management
                    
ระวัติความเป็นมาของการบริหารคุณภาพ บทบาทของการบริหารคุณภาพกับงานไฟฟ้าอุตสาหกรรม หลักการและวิธีในการบริหารคุณภาพ ระบบ
               การบริหารคุณภาพ ISO, QS, TQM และอื่น ๆ ที่มีความสำคัญ วิธีการรับรองคุณภาพในงานอุตสาหกรรม

5574111 การบริหารโครงการทางไฟฟ้า                                                                                                                                                    3(3-0)
               Project Management in Electric
                    
การวางพื้นฐานแนวความคิดในการจัดการและการบริหารโครงการ เทคนิคในการวางแผนและควบคุมโครงการทางไฟฟ้า โดยวิธีแผนภูมิแกนต์
               ซีพีเอ็ม เพิท การวิเคราะห์การทำงานที่ประหยัดเวลาและการนำไปประยุกต์ใช้ในงานไฟฟ้า

5574201 วิศวกรรมส่องสว่าง                                                                                                                                                                      3(3-0)
              
llumination Engineering
                    
ฤติกรรมของแสง การกำเนิดแสง กฎการส่องสว่าง การวัดการส่องสว่าง แหล่งกำเนิดแสงและองค์ประกอบ การเลือกใช้งาน ชนิดและหน้าที่ของดวง
               โคม การออกแบบระบบแสงสว่างภายในอาคาร และการออกแบบแสงสว่างภายนอกอาคาร

5574202 การออกแบบระบบไฟฟ้า                                                                                                                                                            3(3-0)
               Electrical System Design
                    
นิดของระบบไฟฟ้า หลักการออกแบบอุปกรณไฟฟ้า สัญลักษณ์และวงจรระบบแสงสว่างสำหรับอาคาร มอเตอร์และการควบคุม การออกแบบระบบ
               ไฟฟ้าสำหรับที่พักอาศัย ธุรกิจการค้า เป็นต้น

5574203 การออกแบบและประมาณการติดตั้งระบบไฟฟ้า                                                                                                                        3(2-2)
               Electrical Design and Estimation
                   
ึกษาเกี่ยวกับสัญลักษณ์ความปลอดภัย มาตรฐานการติดตั้ง การเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้า การออกแบบระบบแสง ระบบไฟฟ้ากำลังในโรงงาน
               อุตสาหกรรม การคิดค่าแรงงาน การประมาณราคาและการปฏิบัติงานตามรายวิชา

5574301 วงจรควบคุมอัตโนมัติ                                                                                                                                                                    2(1-2)
               Automatic Control Circuits
                   
หลักการและวิธีการทางเทคนิคเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องจักรแบบอัตโนมัติเชิงอุตสาหกรรมของชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วงจรควบคุมแรงดัน
               ควบคุมกระแสไฟ ควบคุมแสง ควบคุมความเร็วตามกำหนดงานผลิต ควบคุมความร้อน ควบคุมความเย็น แรงอัดหรือแรงดัน ระยะทางในเชิงงาน
               เพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรม
                    งานประกอบวงจรและวิเคราะห์หรือวิจัย เพื่อหาผลทางคุณสมบัติทางเทคนิค เพื่อปรับปรุงให้วงจรมีประสิทธิภาพให้ใช้กับภาวะอากาศในเมืองไทยได้
               ดีจากวงจรต่าง ๆ ข้างต้นพร้อมกับการเสริมทักษะในการใช้เครื่องวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้นในเชิงตรวจสอบคุณภาพของวงจร

5574302 เครื่องกลไฟฟ้า 5                                                                                                                                                                         2(1-2)
               Electrical Machines 5
                   
ทบทวนการทำงานของอินดัคชั่นมอเตอร์ทั้งชนิดเฟสเดียวและสามเฟส ศึกษาคุณสมบัติของอินดัคชั่นมอเตอร์ทั้งแบบสไควเรล เคจ และแบบวาล์ว
               โรเตอร์ ทอร์ก เซอร์เกิล ไดอะแกรม วิธีการสตาร์ทมอเตอร์กระแสสลับแบบต่าง ๆ การต่อโหลด การคำนวณหาโหลดแองเกิลและซิงโครนัสอิมพีแดนซ์
               ศึกษาคุณสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับขณะมีโหลดและไม่มีโหลดการใช้งาน

5574303 การประลองไฟฟ้า 2                                                                                                                                                                    2(1-2)
               Electrical Laboratory
                    
ประลองเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาของรายวิชาเครื่องกลไฟฟ้า 3 (5573304) และเครื่องกลไฟฟ้า 5 (5574302)

5574304 ระบบควบคุมแบบป้อนกลับ                                                                                                                                                          3(3-0)
               Feedback Control Systems
                    
คำจำกัดความ ลาปลาซและการแปลงลาปลาซ การแทนระบบและการจำลองระบบผลตอบสนองเชิงเวลา การวิเคราะห์เสถียรภาพ 1 : Routh Hurwitz
               Criterion การวิเคราะห์ผลตอบสนองเชิงความถี่ การวิเคราะห์เสถียรภาพจากโดเมนความถี่ การสร้างและวิเคราะห์ทางเดินราก

5574401 วิเคราะห์ระบบกำลัง 1                                                                                                                                                                   2(2-0)
               Power System Analysis 1
                    
สายส่งและค่าพารามิเตอร์ การจำลองแบบระบบการวิเคราะห์การไหลของโหลด การควบคุมกำลังรีแอคทีฟและแรงดัน การควบคุมกำลังงานและ
               ความถี่ วิธีการทำงานของอุปกรณ์ในระบบกำลัง สมบัติของโหลดไดอะแกรมเส้นเดียวและระบบต่อหน่วย การรักษาแรงดันและระบบการต่อลงดิน

5574402 วิเคราะห์ระบบกำลัง 2                                                                                                                                                                   2(2-0)
               Power System Analysis
                    
ส่วนประกอบซิมเมตริคอลและการวิเคราะห์การลัดวงจร การวิเคราะห์เสถียรภาพคลื่นเดิน ทางความเชื่อถือได้ในระบบกำลัง การวิเคราะห์ระบบ
               กำลังโดยดิจิตอลเทคนิค

5574403 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง                                                                                                                                                                  3(3-0)
               High Voltage Engineering
                    
ความหมายของวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง การดิสชาร์จในก๊าซ ในฉนวนเหลว ในฉนวนแข็ง ในสารไดอิเล็กตริกผสม การสร้างไฟฟ้าแรงดันสูง
               การวัดไฟฟ้าแรงดันสูง อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง การทดสอบฉนวนไฟฟ้าแรงสูง แรงดันเกินและการประสานการฉนวน

5574404 ประลองวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง                                                                                                                                                   2(0-4)
               High Voltage Engineering Laboratory
                    
ประลองการดิสชาร์จในก๊าซ ในฉนวนเหลว ในฉนวนแข็ง ในสารไดอิเล็กตริกผสม การสร้างไฟฟ้าแรงดันสูง การวัดไฟฟ้าแรงสูง อุปกรณ์ไฟฟ้า
               แรงสูง การทดสอบฉนวนไฟฟ้าแรงสูง แรงดันเกินและการประสานการฉนวน

5574405 การป้องกันระบบไฟฟ้า                                                                                                                                                                 3(3-0)
               Power System Protection
                    
ปัญหาทั่วไปในระบบ ระบบการป้องกันเมื่อลัดวงจร การกำหนดค่ารีแอคแตนซ์ หลักการและคุณสมบัติของวงจรเบรกเกอร์ ฟิวส์ รีเลย์ การป้องกัน
               ระบบจ่าย ระบบส่งและเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันจากฟ้าผ่า แรงดันเกิน กระแสวิ่งไหลลงดินและลัดวงจร

5574501 ระบบเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 6                                                                                                                        2(2-0)
               Refrigeration and Air-Conditioning Systems 6
              
      ศึกษาหลักการทำความเย็นและปรับอากาศแบบต่าง ๆ อุปกรณ์ควบคุมทางกลและทางไฟฟ้า การคำนวณภาวะการปรับอากาศแบบต่าง ๆ ความร้อน
               การใช้ไซโครเมตริกชาร์จ การคำนวณชนิดพัดลม ท่อส่งลม ท่อส่งน้ำ การควบคุมและการบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศแบบต่าง ๆ

5574502 ระบบเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 7                                                                                                                           3(2-2)
               Refrigeration and Air-Conditioning Systems 7
                    
เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ทั้งระบบเย็น การระบายความร้อนวงจรไฟฟ้า ได้แก่ เครื่องเซิลเลอร์ งานใช้เครื่องระบายความร้อนแบบ Cooling
               Tower วิธีควบคุมแรงดัน การเติมน้ำยา ติดตั้งบริการต่าง ๆ

5574503 ระบบเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน                                                                                                            3(2-2)
               Home Refrigeration and Air-Conditioning Systems
                    
ศึกษาวัฏจักรเครื่องทำความเย็น คุณสมบัติของสารทำความเย็น เทอร์โมไดนามิส์ ของระบบเครื่องทำความเย็น หลักการทำความเย็นและปรับ
               อากาศ อุปกรณ์ควบคุมทางกลและทางไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าในเครื่องทำความเย็น ปรับอากาศและปฏิบัติตามรายวิชา

5574504 ระบบเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม                                                                                       3(2-2)
               Industrial Refrigeration and Air-Conditioning Systems
                    
ศึกษาการทำงานของเครื่องทำความเย็นในอุตสาหกรรม เช่น ตู้แช่แข็ง ห้องเย็น เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ การติดตั้ง การควบคุม การบำรุง
               รักษา การตรวจซ่อมและปฏิบัติตามรายวิชา

5574601 คอมพิวเตอร์ในงานไฟฟ้า                                                                                                                                                             3(2-2)
               Computer Application
                    
วิวัฒนาการและประวัติของ โครงสร้าง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ เทคนิคการเก็บข้อมูล การติดต่อหน่วยป้อนข้อมูล การแสดงผลจากการเก็บ
               ข้อมูล ภาษา คำสั่ง การเขียนโปรแกรม การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในงานควบคุมอุตสาหกรรม

5574602 การออกแบบระบบดิจิตอล                                                                                                                                                              3(3-0)
               Digital Systems Design
                    
ระบบตัวเลขและรหัส พีชคณิตบูลลีน การวิเคราะห์และออกแบบวงจรรวม วิเคราะห์และออกแบบวงจรลำดับ โครงการตรรกะและการประยุกต์
               ใช้งาน

5574603 ไมโครโปรเซสเซอร์                                                                                                                                                                        3(2-2)
               Microprocessor
                    
โครงสร้างของคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์ คำสั่ง การเขียนโปรแกรมแอสเซมบลี ตารางเวลา การต่อหน่วยความจำชิพ
               คำสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์
                     การประยุกต์ใช้งาน การเขียนโปรแกรมควบคุม ออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์ และปฏิบัติงานตามรายวิชา

5574604 โปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                   3(2-2)
               Computer Programming
                    
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง ภาษาใดภาษาหนึ่ง เน้นภาษาเบสิก โดยศึกษาใน
               เรื่องคำสั่งตัวแปร ฟังก์ชั่นต่าง ๆ การเขียนโฟลว์ชาร์ท และฝึกการเขียนโปรแกรมในปัญหาต่าง ๆ เช่น การเรียงลำดับข้อมูล การหาข้อมูล ฯลฯ
               การเขียนโปรแกรมการจัดการ จนสามารถใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในระบบเดียวกันได้

5574605 การศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไป                                                                                                                                               3(2-2)
               Software Package
                    
โครงสร้างและวิธีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปประเภทต่าง เช่น ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เวิร์คชีต เวิร์ด โปรเซสเซอร์และโปรแกรมที่ใช้งาน
               เฉพาะด้านการศึกษา

5574701 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง                                                                                                                                                                        3(2-2)
               Power Electronics
                    
ศึกษาเกี่ยวกับทรานสดิวเซอร์ สเตรนเกจ อุปกรณ์โฟโต้อิเล็กตริก การใช้งานทางอุตสาหกรรมของอุปกรณ์แอคตีฟไทรีสเตอร์ เพาเวอร์ทราน
               ซีสเตอร์ บทบาทของอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการนำไปใช้เพื่อป้องกันการทำงานผิดพลาดของระบบไฟฟ้า วงจรรีเลย์ คุณสมบัติและการวิเคราะห์
               หาคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ การขยายในย่านและแบบต่าง ๆ เซอร์โจและคอนเวอร์ดเตอร์แบบต่าง ๆ

5574702 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                                                               3(2-2)
               Electronics Engineering
                    
ลักษณะคุณสมบัติของกระแสแรงดันของสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ การไบแอสวงจรการขยายและการควบคุม วงจรตอบสนอง
               เชิงความถี่ วงจรขยายสัญญาณป้อนกลับ ออป-แอมป์ การประยุกต์ใช้วงจรกรองสัญญาณหลายขั้น แหล่งกำเนิดสัญญาณ วงจรเชิงเลขและปฏิบัติงาน
               ตามรายวิชา

5574703 การออกแบบวงจรพัลส์และสวิตชิ่ง                                                                                                                                             3(2-2)
               Pulse and Switching Circuit Design
                    
สัญญลักษณ์แบบต่าง ๆ ตลอดจนวงจรแปลงรูปสัญญาณต่าง ๆ หลักการอิเล็กทรอนิกส์สวิตชิ่ง หลักการเวฟฟอร์ม เยนเนอร์เรเตอร์ทริกเกอริ่ง และ
               ซิงโครไนซิ่ง ศึกษาหลักการและการทำงานของวงจรพัลส์แบบต่าง ๆ และการนำไปใช้งาน

5574901 งานค้นคว้าพิเศษทางช่างไฟฟ้าวิทยุและเครื่องทำความเย็น                                                                                                    2(1-2)
               Special Project
                    
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเพื่อวิจัยค้นคว้าออกแบบทำหุ่นจำลอง ทำอุปกรณ์ประกอบการสอน โดยการกำหนดโครงการดำเนิน
               การเป็นงานสำเร็จรูปแล้วรายงานผลงาน อธิบายลำดับขั้นในการทำงาน ประมาณการวัสดุอุปกรณ์และราคา โดยให้ศึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม
               ภายใต้การแนะนำควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา
5574902 ประดิษฐ์กรรมไฟฟ้า                                                                                                                                                                  2(1-2)
               Electrical Project
                    
ออกแบบและสร้างชิ้นงานพิเศษที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสามารถนำไปใช้งานและพัฒนางานด้านการเรียนการสอน พร้อม
               ทั้งเขียนรายงานลำดับขั้นการออกแบบและการทำงานของอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้น

5574903 โครงการพิเศษเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม                                                                                                                           3(2-2)
               Industrial Electrical Technology Project
                    
ศึกษาค้นคว้า งานวิจัยเพื่อสร้างชิ้นงาน ในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าภายใต้การอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

5574904 สัมมนาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม                                                                                                                                          1(0-3)
               Seminar in Industrial Electricity Technology
                    
การบรรยายและอภิปรายเรื่องที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

ก่อนหน้า ต่อไป