รหัสและคำอธิบาย  >> หมวดวิชาครุศาสตร์

ก่อนหน้า ต่อไป

: : หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน : :

 หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาครุศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้
            
1. หลักการศึกษาทั่วไป (102-1--)
             2. หลักสูตรและแบบเรียน (102-2--)
             3. ทฤษฎี/หลักการเกี่ยวกับการสอน (102-3--)
             4. (102-4--)
             5. (102-5--)
             6. วิธีสอนวิชาเฉพาะ (102-6--)
             7. (102-7--)
             8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (102-8--)
             9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย (102-9--)

 หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน (102)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา น(ท-ป)
รหัสใหม่ รหัสเก่า
1021201 1021201 หลักสูตรประถมศึกษา 3(3-0)
  2141201 หลักสูตรและแบบเรียนประถมศึกษา 2(2-0)
1021202 2141209 การวิเคราะห์แบบเรียนสังคมศึกษา 2(1-2)
1021203 2141210 การวิเคราะห์แบบเรียนภูมิศาสตร์ 2(1-2)
1021204   หลักสูตรมัธยมศึกษา 3(3-0)
1021205   หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3(2-2)
1021206   หลักสูตรและหนังสือเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2(2-0)
1022301 2142305 หลักการสอน 3(2-2)
1022302   การสอนซ่อมเสริม 2(2-0)
  1022302 การสอนซ่อมเสริมในโรงเรียนประถมศึกษา 2(2-0)
  2142402 วิธีสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 2(1-2)
1022501   เทคนิคการปกครองชั้นเรียน 2(2-0)
1023101   การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 3(3-0)
1023201 2143202 กิจกรรมร่วมหลักสูตร 2(2-0)
1023202 2143205 การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนสำหรับการศึกษานอกระบบ 2(2-0)
1023203 2143206 หลักสูตรและแบบเรียนมัธยมศึกษา 2(2-0)
  2143207 หลักสูตรและการจัดการประถมศึกษา 3(3-0)
1023204 2143208 หลักสูตรและการจัดการมัธยมศึกษา 3(3-0)
1023205 2143211 หลักสูตรอุตสาหกรรมศึกษาและการจัดการมัธยมศึกษา 3(3-0)
1023206 2143213 หลักสูตรศิลปะและการจัดการมัธยมศึกษา 3(3-0)
1023207 2143214 การสร้างสื่อและวิเคราะห์แบบเรียนชั้นประถมศึกษา 2(1-2)
1023208 2143215 การสร้างสื่อและวิเคราะห์แบบเรียนชั้นมัธยมศึกษา 2(1-2)
1023209   การวิเคราะห์หนังสือเรียนและการสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ 2(1-2)
1023210   การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2(1-2)
  1023210 การพัฒนาหลักสูตรประถมศึกษา 2(1-2)
1023211   การสร้างหลักสูตรงานอาชีพในท้องถิ่น 2(2-0)
1023212   หลักสูตรและการใช้แบบเรียนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 2(1-2)
1023213   เอกสารและสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 1(1-0)
1023214   การวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาอังกฤษและการสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ 2(1-2)
1023215   การสร้างสื่อการเรียนชั้นประถมศึกษา 2(2-0)
1023301 2143302 ทักษะและเทคนิคการสอน 2(2-0)
1023302   การนิเทศการศึกษา 2(2-0)
  1023302 หลักการนิเทศการสอน 2(2-0)
  2143304 หลักการนิเทศการสอน 2(2-0)
1023303   การพัฒนารูปแบบการสอน 2(1-2)
  1023303 การพัฒนารูปแบบการสอนในระดับประถมศึกษา 2(1-2)
1023304   ทักษะและเทคนิคการสอนในระดับประถมศึกษา 2(1-2)
1023305   ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2(1-2)
1023306   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเทคโนโลยีศึกษา 2(1-2)
1023601 2143601 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทย 3(2-2)
1023602 2143602 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 3(2-2)
1023603 2143603 พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 3(2-2)
1023604 2143604 พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 3(2-2)
1023605 2143605 พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 3(2-2)
1023606 2143606 พฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา 3(2-2)
1023607 2143607 พฤติกรรมการสอนวิชาฟิสิกส์ 3(2-2)
1023608 2143608 พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา 3(2-2)
1023609 2143609 พฤติกรรมการสอนวิชาภูมิศาสตร์ 3(2-2)
1023610 2143610 พฤติกรรมการสอนวิชาประวัติศาสตร์ 3(2-2)
1023611 2143611 พฤติกรรมการสอนวิชาเกษตรกรรม 3(2-2)
1023612 2143612 พฤติกรรมการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์ 3(2-2)
1023613 2143613 พฤติกรรมการสอนวิชาศิลปหัตถกรรม 3(2-2)
1023614 2143614 พฤติกรรมการสอนวิชาช่างอุตสาหกรรม 3(2-2)
1023615 2143615 พฤติกรรมการสอนวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 3(2-2)
1023616 2143616 พฤติกรรมการสอนวิชานาฏศิลป์ 3(2-2)
1023617 2143617 พฤติกรรมการสอนวิชาสุขศึกษา 3(2-2)
1023618 1043618 พฤติกรรมการสอนวิชาพลศึกษา 3(2-2)
1023619 2143619 พฤติกรรมการสอนวิชาดนตรีศึกษา 3(2-2)
1023620 2143620 พฤติกรรมการสอนวิชาศิลปศึกษา 3(2-2)
1023621 2143621 พฤติกรรมการสอนวิชาธุรกิจศึกษา 3(2-2)
1023622 2143622 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา 3(2-2)
1023623 2143623 พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 3(2-2)
1023624 2143624 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 3(2-2)
1023625 2143625 พฤติกรรมการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 1 3(2-2)
1023626 2143626 พฤติกรรมการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 2 3(2-2)
1023627 2143627 พฤติกรรมการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย 3(2-2)
1023628 2143628 พฤติกรรมการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ 3(2-2)
1023629 2143629 พฤติกรรมการสอนวิธีการใช้ห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า 3(2-2)
1023630 2143630 พฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 3(2-2)
1023631 2143631 พฤติกรรมการสอนวิชานันทนาการ 3(2-2)
1023632   พฤติกรรมการสอนวิชาเฉพาะ 3(2-2)
1023633   พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น 3(2-2)
1023634   พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาจีน 3(2-2)
1023635   พฤติกรรมการสอนวิชาการสอนภาษาจีน 3(2-2)
1023636   พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส 3(2-2)
1023637   พฤติกรรมการสอนวิชาพุทธศาสนา 3(2-2)
1023638   พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอาหรับ 3(2-2)
1023639   พฤติกรรมการสอนดนตรีระดับประถมศึกษา 3(2-2)
1023640   พฤติกรรมการสอนนาฏศิลป์ระดับประถมศึกษา 3(2-2)
1023641   พฤติกรรมการสอนการงานและอาชีพระดับประถมศึกษา 3(2-2)
1023642   พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 3(2-2)
1023643   พฤติกรรมการสอนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา 3(2-2)
1023644   พฤติกรรมการสอนพลานามัยระดับประถมศึกษา 3(2-2)
1023645   พฤติกรรมการสอนศิลปศึกษาระดับประถมศึกษา 3(2-2)
1023801   การทดลองสอนวิชาภาษาไทย 1(60)
  2143801 การทดลองสอนวิชาภาษาไทย 1(70)
1023802   การทดลองสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1(60)
  2143802 การทดลองสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1(70)
1023803   การทดลองสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1(60)
  2143803 การทดลองสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1(70)
1023804   การทดลองสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1(60)
  2143804 การทดลองสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1(70)
1023805   การทดลองสอนวิชาเคมี 1(60)
  2143805 การทดลองสอนวิชาเคมี 1(70)
1023806   การทดลองสอนวิชาชีววิทยา 1(60)
  2143806 การทดลองสอนวิชาชีววิทยา 1(70)
1023807   การทดลองสอนวิชาฟิสิกส์ 1(60)
  2143807 การทดลองสอนวิชาฟิสิกส์ 1(70)
1023808   การทดลองสอนวิชาสังคมศึกษา 1(60)
  2143808 การทดลองสอนวิชาสังคมศึกษา 1(70)
1023809   การทดลองสอนวิชาภูมิศาสตร์ 1(60)
  2143809 การทดลองสอนวิชาภูมิศาสตร์ 1(70)
1023810   การทดลองสอนวิชาประวัติศาสตร์ 1(60)
  2143810 การทดลองสอนวิชาประวัติศาสตร์ 1(70)
1023811   การทดลองสอนวิชาเกษตรกรรม 1(60)
  2143811 การทดลองสอนวิชาเกษตรกรรม 1(70)
1023812   การทดลองสอนวิชาคหกรรมศาสตร์ 1(60)
  2143812 การทดลองสอนวิชาคหกรรมศาสตร์ 1(70)
1023813   การทดลองสอนวิชาศิลปหัตถกรรม 1(60)
  2143813 การทดลองสอนวิชาศิลปหัตถกรรม 1(70)
1023814   การทดลองสอนวิชาช่างอุตสาหกรรม 1(60)
  2143814 การทดลองสอนวิชาช่างอุตสาหกรรม 1(70)
1023815   การทดลองสอนวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 1(60)
  2143815 การทดลองสอนวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 1(70)
1023816   การทดลองสอนวิชานาฏศิลป์ 1(60)
  2143816 การทดลองสอนวิชานาฏศิลป์ 1(70)
1023817   การทดลองสอนวิชาสุขศึกษา 1(60)
  2143817 การทดลองสอนวิชาสุขศึกษา 1(70)
1023818   การทดลองสอนวิชาพลศึกษา 1(60)
  2143818 การทดลองสอนวิชาพลศึกษา 1(70)
1023819   การทดลองสอนวิชาดนตรีศึกษา 1(60)
  2143819 การทดลองสอนวิชาดนตรีศึกษา 1(70)
1023820   การทดลองสอนวิชาศิลปศึกษา 1(60)
  2143820 การทดลองสอนวิชาศิลปศึกษา 1(70)
1023821   การทดลองสอนวิชาธุรกิจศึกษา 1(60)
  2143821 การทดลองสอนวิชาธุรกิจศึกษา 1(70)
1023822   การทดลองสอนวิธีการใช้ห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า 1(60)
  2143829 การทดลองสอนวิธีการใช้ห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า 1(70)
1023823   การทดลองสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1(60)
  2143830 การทดลองสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1(70)
1023824   การทดลองสอนวิชานันทนาการ 1(60)
  2143833 การทดลองสอนวิชานันทนาการ 1(70)
1023825   การทดลองสอนในระดับประถมศึกษา 1 1(60)
  2143831 การทดลองสอนในระดับประถมศึกษา 2 1(70)
1023826   การทดลองสอนในระดับประถมศึกษา 2 1(60)
  2143832 การทดลองสอนในระดับประถมศึกษา 2 1(70)
1023827   การทดลองสอนวิชาเฉพาะ 1(60)
1023828   การทดลองสอนวิชาภาษาจีน 1(60)
1023829   การทดลองปฏิบัติงานครูบรรณารักษ์ 1(60)
1023830   การทดลองสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส 1(60)
1023831   การทดลองสอนวิชาพระพุทธศาสนา 1(60)
1023832   การทดลองสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น 1(60)
1023833   การทดลองสอนในระดับประถมศึกษา 1(60)
1024601 2144410 ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 3(2-2)
1024901 2144903 โครงการศึกษาเอกเทศทางการประถมศึกษา 2(1-2)
1024902   การสัมมนาการประถมศึกษา 2(1-2)

คำอธิบายรายวิชา
หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน (102)

รหัส                         ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                                           น(ท-ป)
1021201  หลักสูตรประถมศึกษา                                                                                            
Curriculum of Elementary Education
3(3-0)
                       ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของหลักสูตร หลักและกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตร แบบต่าง ๆ หลักการ จุดหมาย จุดประสงค์ โครงสร้างของหลักสูตรประถมศึกษาในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหาในหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมในการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตร หนังสือเรียน และวัสดุหลักสูตรอื่น ๆ แหล่งวิทยาการ การวัดและการประเมินผล การบริหารและการใช้หลักสูตรให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
 
1021202 การวิเคราะห์แบบเรียนสังคมศึกษา                                                                           
Analysis of Social Studies Textbooks
2(1-2)
                       ศึกษาและวิเคราะห์แบบเรียนวิชาสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เพื่อค้นหาวิธีสอนตามเนื้อหาวิชาในหลักสูตรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
 
1021203  การวิเคราะห์แบบเรียนภูมิศาสตร์                                                                               
Analysis of Geography Textbooks
              
 2(1-2)
                        ศึกษาและวิเคราะห์แบบเรียนภูมิศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา เพื่อค้นคิดหาวิธีการสอน การใช้ สื่อการสอน โดยศึกษาเนื้อหาต่าง ๆ อย่างรอบด้าน เพื่อเตรียมพร้อมที่จะออกไปทำการสอนอย่างมี ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
1021204 หลักสูตรมัธยมศึกษา                                                                                                    
Curriculum of Secondary Education
                               
3(3-0)
                       ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย หลักและกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรแบบต่าง ๆ กการ จุดมุ่งหมาย ฯลฯ โครงสร้างของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับเนื้อหาในหลักสูตร กระบวนการเรียนารสอนและการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตร เอกสารหลักสูตร แหล่งวิทยาการ การประเมินผลทางการเรียน เกณฑ์การจบหลักสูตร การบริหารและการปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
1021205  หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                  
Curriculum and Fundamental Education Management
3(2-2)
                       ความหมายและความสำคัญของหลักสูตร หลักสูตรแบบต่าง ๆ พื้นฐานในการจัดทำหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดประสบการณ์และกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร การใช้หลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น การเลือกใช้แหล่งวิทยาการเสริมหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การสร้างและการพัฒนาหลักสูตร การประเมินผลหลักสูตร
 
1021206 หลักสูตรและหนังสือเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                        
Curriculum and Texts for Fundamental Education
                  
2(2-0)
                       ความหมายและความสำคัญของหลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร หลักสูตรปัจจุบัน กิจกรรมการเรียนการสอน การจัดชั้นเรียน การพัฒนาและการใช้หลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น หนังสือเรียนและหนังสืออ่านประกอบ การเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการการเรียนรู้
1022301 หลักการสอน                                                                                                               
Methods of Teaching
         
3(2-2)
                        ความหมายและความสำคัญของการเรียนการสอน ระบบการเรียนการสอนกระบวนการจัดการเรียนการสอน การสอนเพื่อจุดประสงค์เฉพาะอย่าง รูปแบบ เทคนิคและวิธีการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล การางแผนการสอน การฝึกปฏิบัติการสอน
1022302  การสอนซ่อมเสริม                                                                                                     
Remedial Teaching
                             
2(2-0)
                        ความหมาย ขอบเขต ความมุ่งหมายและความสำคัญของการสอนซ่อมเสริมหลักการและแนวคิดทางการศึกษาอันเป็นที่มาของการสอนซ่อมเสริม การสอนเสริมเด็กปัญญาเลิศและเด็กที่มีข้อบกพร่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการสอนซ่อมเสริมคุณลักษณะที่ดีของครูผู้สอนซ่อมเสริม การฝึกปฏิบัติการสอนซ่อมเสริม
1022501 เทคนิคการปกครองชั้นเรียน                                                                                    
Classroom Management Techniques
 2(2-0)
                         ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบต่อชั้นเรียนที่เปลี่ยนแปลง พัฒนาการเด็กวัยประถมศึกษา แนวคิดและหลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง การพัฒนาประชาธิปไตยในชั้นเรียน เทคนิคการปรับพฤติกรรมนักเรียนที่มีปัญหาเพื่อการ พัฒนาวิจัยในชั้นเรียน
1023101  การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม                                                                          
Curriculum Development for Training
3(3-0)
                        ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตร หลักสูตรแบบต่าง ๆ หลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินผลหลักสูตร หลักการและ แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กระบวนการฝึกอบรมและการกำหนดความจำเป็นของการฝึกอบรมและพัฒนา การกำหนดเป้าหมายหลักสูตรและเนื้อหาของการอบรม บทบาท และหน้าที่ของผู้ฝึกอบรม วิธีการฝึกอบรมและพัฒนา การนำความรู้ทางจิตวิทยามาประกอบในการ ฝึกอบรม อาทิ การเข้ากลุ่ม การสร้างความร่วมมือ สามัคคี ฯลฯ มีการศึกษานอกสถานที่ การฝึกปฏิบัติพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนา ปัญหาและอุปสรรคในการ ฝึกอบรม
 
1023201  กิจกรรมร่วมหลักสูตร                                                                                                  
Co-curriculum Activity
              
2(2-0)
                       ความหมายและความมุ่งหมายของกิจกรรมร่วมหลักสูตร ประเภทและประโยชน์ของกิจกรรมร่วมหลักสูตรกับกิจกรรมการร่วมหลักสูตร ลักษณะของผู้นำและผู้ตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย หลัก การจัดและการบริหาร กิจกรรมร่วมหลักสูตรและการประเมินผลกิจกรรมร่วมหลักสูตร การเลือกจัดโครงการตามประเภทของกิจกรรมร่วมหลักสูตร
1023202 การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนสำหรับการศึกษานอกระบบ                              
 rriculum Development and Instructional Media for Nonformal Education                   
2(2-0)
                       ศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน  สื่อการเรียนการสอน การประเมินผลของการศึกษานอกระบบ
 
1023203 หลักสูตรและแบบเรียนมัธยมศึกษา                                                                          
Secondary School Curriculum and Texts
                               
2(2-0)
                       ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของหลักสูตร หลักสูตรแบบต่าง ๆ พื้นฐานในการจัดทำหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตรมัธยมศึกษาปัจจุบัน การจัดประสบการณ์และกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร การใช้หลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น
เกณฑ์การเลือกใช้หนังสือในระดับมัธยมศึกษา การเลือกใช้แหล่งวิทยาการเสริมหลักสูตร ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรมัธยมศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและการศึกษานอกระบบโรงเรียน การ สร้างและการพัฒนาหลักสูตร การประเมินผลหลักสูตร
1023204     หลักสูตรและการจัดการมัธยมศึกษา                                                                         
Curriculum and Management of Secondary Education
                             
3(3-0)
                       ความหมาย ความสำคัญของหลักสูตรและการมัธยมศึกษา กระบวนการพัฒนาหลักสูตร หลักการ จุดหมาย โครงสร้างของหลักสูตรมัธยมศึกษาปัจจุบัน ประสบการณ์และกิจกรรมที่สอดคล้องกับ หลักสูตร หนังสือที่ใช้ในโรงเรียนและเกณฑ์การเลือก การใช้แหล่งวิทยาการในท้องถิ่น ระเบียบการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษา การจัดระบบงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา
1023205 หลักสูตรอุตสาหกรรมศึกษาและการจัดการมัธยมศึกษา                                              
Industrial Education Curriculum and Secondary Education
       
3(3-0)
                       ความหมายและความสำคัญของหลักสูตรอุตสาหกรรมศึกษาและการมัธยมศึกษาหลักการ ความมุ่งหมาย และกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรและการสอนอุตสาหกรรมศึกษา การกำหนดเนื้อหา การจัดกิจกรรม แบบเรียน แหล่งวิทยาการและการจัดและประเมินอุตสาหกรรมศึกษา ตลอดจนการจัดระบบงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา
                                     
1023206  หลักสูตรศิลปะและการจัดการมัธยมศึกษา                                                                     
 Art Curriculum and Secondary Education
3(3-0)
                       ความหมายและความสำคัญของหลักสูตรศิลปะและการมัธยมศึกษาหลักการความมุ่งหมาย และกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรและการสอนศิลปะในระดับมัธยมศึกษา การกำหนดเนื้อหา การจัดกิจกรรม แบบเรียน แหล่งวิทยากร และการจัดและประเมินผล ตลอดจนการจัดระบบงานศิลปะในโรงเรียนมัธยมศึกษา
                      
1023207 การสร้างสื่อและวิเคราะห์แบบเรียนชั้นประถมศึกษา                                                  
Media Construction and Analysis of Elementary School Texts
2(1-2)
                       ความหมายและความมุ่งหมายของสื่อการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษา การสร้างวัสดุ อุปกรณ์การสอนในชั้นเรียนและการบำรุงรักษา การวิเคราะห์แบบเรียนตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ความเหมาะสมของเนื้อหากับวัย พัฒนาการและความสนใจของผู้เรียน การประเมินผลแบบเรียนโดยสังเขป
                          
1023208 การสร้างสื่อและวิเคราะห์แบบเรียนชั้นมัธยมศึกษา                                                  
Media Construction and Analysis of Secondary
2(1-2)
                       ความหมายและความมุ่งหมายของสื่อการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษา การสร้างวัสดุอุปกรณ์การสอนในชั้นเรียนและการบำรุงรักษา การวิเคราะห์แบบเรียนตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ความ เหมาะสมของเนื้อหากับวัย พัฒนาการและความสนใจของผู้เรียน การประเมินผลแบบเรียนโดยสังเขป
 
1023209 การวิเคราะห์หนังสือเรียนและการสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์                             
Analysis of Texts and Writing for Children
2(1-2)
                       ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของหนังสือที่ใช้ในโรงเรียนลักษณะหนังสือเรียนที่ดี การสำรวจหนังสือที่ใช้ในโรงเรียน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือ การวิเคราะห์และ ประเมินหนังสือเรียน ฝึกจัดทำหนังสือส่งเสริมการอ่านและหนังสืออ่านเพิ่มเติม
1023210  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น                                                                                     
 Curriculum Development for Local
2(1-2)
                       ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการประเมินผลหลักสูตร ความเป็นมาและความสำคัญของหลักสูตร หลักการ จุดหมายโครงสร้างของหลักสูตร การจัดประสบการณ์และกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรหลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น การฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น
1023211  การสร้างหลักสูตรงานอาชีพในท้องถิ่น                                                                    
Curriculum Developing for Local
 2(2-0)
                       ความจำเป็นของการสร้างงานอาชีพในท้องถิ่น ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการว่างงาน ค่านิยมในการประกอบอาชีพตามแนวคิดเก่ากับใหม่ที่สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน การสร้างค่านิยมเพื่อารพึ่งตนเอง การศึกษากรณีตัวอย่าง บุคคลที่ประสบความสำเร็จในอาชีพส่วนตัว ศึกษาวิเคราะห์การเคลื่อนขบวนการของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมไทยตามนโยบายของรัฐและการพัฒนาทาง ด้านเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย กระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นตน ทั้งนี้เพื่อให้ตระหนักถึงการดำรงชีวิตที่อยู่รอดได้อย่างดีในสภาวะปัจจุบัน รวมทั้งการเกิดความตระหนัก ต่อการเลือกประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับตนเอง การศึกษาสำรวจงานอาชีพต่าง ๆ ในท้องถิ่นที่ดำรงอยู่ งานอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นตามมาในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในท้อง ถิ่นการเลือกศึกษาวิธีการของงานอาชีพ เพื่อให้เกิดความรู้สำหรับการสร้างหลักสูตรงานอาชีพโดยใช้กระบวนการสร้างและการพัฒนาหลักสูตรตามความสนใจของผู้เรียน
1023212  หลักสูตรและการใช้แบบเรียนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา                              
Surveying Elementary English Curriculum and Exploiting Texts Book
 2(1-2)
                    ศึกษาหลักสูตรและแบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่ใช้ในระดับประถมศึกษา รวมถึงคู่มือครู แบบฝึกหัดและหนังสืออ่านประกอบโดยศึกษาอย่างละเอียดในด้านเนื้อหากับกิจกรรมและแบบฝึกหัดเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของแบบเรียนกับหลักสูตร และเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหลักสูตร
 
0232131 เอกสารและสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา                           
Science Literature and Media for Elementary Teachers
1(1-0)
                    ศึกษาค้นคว้าเอกสาร สิ่งพิมพ์ วารสาร งานวิจัย หนังสือเสริม และสื่อการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งผลผลิตเอกสารและสื่อการสอนเพื่อใช้ สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
 
1023214 การวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาอังกฤษและการสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์     
Analysis of English Texts and Writing for Children
2(1-2)
                     ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของหนังสือภาษาอังกฤษที่ใช้ในห้องเรียนลักษณะ หนังสือเรียนที่ดี การสำรวจหนังสือที่ใช้ในโรงเรียน การวิเคราะห์และประเมินหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำหนังสือ ฝึกหัดทำหนังสือส่งเสริมการอ่านและ           หนังสืออ่านเพิ่มเติม
 
1023215 การสร้างสื่อการเรียนชั้นประถมศึกษา                                                                      
 Elementary Media Construction
2(2-0)
                     ความหมายและความมุ่งหมายของสื่อการเรียน สื่อการเรียนที่เหมาะสมกับการจัดการเรียน การสอนกลุ่มประสบการณ์ต่าง ๆ ในชั้นประถมศึกษา การสร้างสื่อการเรียน การบำรุงรักษาและการจัด ระบบการเก็บและการให้บริการสื่อการเรียนในชั้นประถมศึกษา
 
1023301 ทักษะและเทคนิคการสอน                                                                                          
Teaching Skills and Techniques of Teaching
2(2-0)
                     ความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญของทักษะและเทคนิคการสอน ทักษะการนำเข้าสู่บทเรียน การเร้าความสนใจ การตั้งคำถาม การใช้สื่อการเรียนการสอน การเล่าเรื่อง การเสริมแรง การใช้กิริยาท่าทางและวาจา การใช้กระดานดำ การอธิบายยกตัวอย่าง และสรุปบทเรียน การ
สอนกลุ่มใหญ่ การสอนกลุ่มย่อย การสอนรายบุคคล การใช้เพลงประกอบการเรียนการสอน บทบาทสมมติ เทคนิคการสอนแบบมีส่วนร่วมเทคนิคการสอนโดยใช้กระบวนการคิดฯลฯ
 
1023302 การนิเทศการศึกษา                                                                                                
Educational Supervision
2(2-0)
                     ความหมาย ความสำคัญ และความมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาขอบข่ายของการนิเทศ   การศึกษา บทบาทของผู้บริหารต่อนิเทศการศึกษา หลักและเทคนิควิธีการนิเทศการศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอน การนิเทศการสอน การนิเทศภายใน
 
1023303 การพัฒนารูปแบบการสอน                                                                                    
Teaching Models Development
2(1-2)
                      ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบการสอนต่าง ๆ รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาสติปัญญาและทักษะกระบวนการทางปัญญา รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาปฏิสัมพันธ์ทางสังคม รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาบุคคล การเลือกรูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนและชั้นเรียน การทดลองสอนตามรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น
 
1023304 ทักษะและเทคนิคการสอนในระดับประถมศึกษา                                                   
Skills and Techniques of Teaching in Elementary Education
2(1-2)
                     ความหมายและความสำคัญของการฝึกทักษะและเทคนิคการสอน ทบทวนทักษะและเทคนิคการสอนที่จำเป็นสำหรับการสอนในระดับประถมศึกษา ได้แก่ การตั้งคำถาม การเล่าเรื่อง การใช้สื่อ การเขียนกระดานดำ การเร้าความสนใจ การเสริมแรงการนำเข้าสู่บทเรียน การสรุป
บทเรียน ฯลฯ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ การออกแบบการสอนในระดับประถมศึกษา โดยใช้เทคนิค การฝึกปฏิบัติ การออกแบบการสอนในระดับประถมศึกษา โดยใช้เทคนิคและทักษะที่ฝึกมาแล้วการทดลองสอนโดยใช้รูปแบบการสอนที่ออกแบบไว้
 
1023305 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์                                                                       
 Skills in Science
2(1-2)
                    ธรรมชาติและความหมายของวิทยาศาสตร์ ประเภทของความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ ศึกษาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ     การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยวิธีการฝึกปฏิบัติย่อยและฝึกทักษะผสม
 
1023306  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเทคโนโลยีศึกษา                                                 
Learning Activities for Technology Education
                              
2(1-2)
                    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีศึกษา บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีในการดำรงชีวิต หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเทคโนโลยีศึกษาในระดับประถมศึกษา การจัดและพัฒนาการเรียนรู้ด้านการใช้วัสดุ การใช้เครื่องมือ การผลิตและการจัดการทำโครงงานด้านเทคโนโลยีศึกษา การประยุกต์กระบวนการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนระดับประถมศึกษา
 
1023601 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทย                                                                               
Methods and Approaches in Teaching Thai Language
3(2-2)
                     การศึกษาขอบข่ายของหลักสูตร จุดประสงค์ ลักษณะเนื้อหาวิชาและอัตราเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศึกษาชนิดประเภทของเนื้อหาที่ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทยทั้งด้านหลักภาษา วรรณคดีและการใช้ภาษา รวมทั้งศึกษาคู่มือครูและแบบฝึกหัดต่าง ๆ วิเคราะห์จุดประสงค์ ความคิดรวบยอดของเนื้อหาแต่ละเรื่องการศึกษาเทคนิคกระบวนวิธีการสอน และสื่อการเรียนที่เหมาะสมกับเนื้อหาแต่ละประเภท การศึกษาประเภทของหนังสืออ่านนอกเวลา และวิชาภาษาไทยเลือกในชั้นต่าง ๆ เพื่อเตรียมจัดวิธีสอนและกิจกรรมที่เหมาะสมกับเนื้อหาประเภทนั้น ๆ ฝึกการทำแผนการสอน บันทึกการสอน การผลิตและการใช้สื่อการเรียนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนื้อหาในบทเรียน ฝึกสร้างแบบทดสอบและการประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยการปฏิบัติการสอน
 
1023602 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ                                                                       
Methods and Approaches in Teaching English
3(2-2)
                     สำรวจวิธีสอนและแนวโน้มในการสอนภาษาอังกฤษ ฝึกปฏิบัติการสอนภาษาเพื่อสื่อความหมายและการนำไปใช้ในชั้นเรียน สังเกตการสอนและวิเคราะห์บทเรียนที่ใช้ในโรงเรียนมัธยม เตรียมแผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน รวมทั้งการฝึกสอนโดยวิธีการสอนสาธิต การสอนเพื่อน การสอนแบบจุลภาคและกิจกรรมทางภาษาอื่น ๆ ที่มุ่งตัวผู้เรียนเป็นหลัก
 
1023603 พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์                                                                         
Methods and Approaches in Teaching Mathematics
3(2-2)
                     การศึกษาหลักสูตร หนังสือเรียน คู่มือครู และเอกสารประกอบหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์    ระดับมัธยมศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู้ เช่น บรูเนอร์ กาเย เปียเจต์สกินเนอร์ เป็นต้น การวิเคราะห์หลักสูตรและหนังสือเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เทคนิควิธีสอนคณิตศาสตร์ ทักษะการสอน เช่น ทักษะการใช้คำถาม ทักษะการนำเข้าสู่บทเรียน ทักษะการเขียนกระดานดำ ทักษะการสรุปบทเรียน เป็นต้น การผลิตและการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล การทำโครงการสอนแผนการสอน การทดลองสอนเนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
 
1023604 พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป                                                             
Methods and Approaches in Teaching Science
3(2-2)
                     การศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหาวิชาและเอกสารหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปการวิเคราะห์หลักสูตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาในการสอน เทคนิคการสอน วิธีสอนวิทยาศาสตร์แบบต่าง ๆ การจัดห้องปฏิบัติการ การจัดเก็บอุปกรณ์ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การเลือกและการสร้างสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ การเลือกใช้หนังสือเรียน และหนังสืออ่านเพิ่มเติม การเตรียมการสอน การใช้คู่มือครู การทำแผนการสอน การประเมินผลการสอนภาคปฏิบัติ การสร้างข้อทดสอบวัดพฤติกรรม การฝึกปฏิบัติการสอน
 
1023605 พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี                                                                                        
Methods and Approaches in Teaching Chemistry
                                    
3(2-2)
                     การศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรการจัดบทเรียน การศึกษาเทคนิควิธีสอน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์วิธีแก้ปัญหาและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียน การวัดผลประเมินผล การเตรียมการสอน  เช่น กำหนดการสอน แผนการสอน การฝึกปฏิบัติการสอนวิชาเคมีแบบต่าง ๆ การจัดห้องปฏิบัติการ และการรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี รวมทั้งการแก้ปัญหาการเรียนการสอนวิชาเคมี
 
1023606 พฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา                                                                                
Methods and Approaches in Teaching Biology
                                    
3(2-2)
                     ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์}(วิธีวิทยาศาสตร์)    ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์หลักสูตรและเอกสารหลักสูตรชีววิทยาในระดับมัธยมศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตรและหนังสือเรียนจิตวิทยาในการสอน วิธีสอนชีววิทยาแบบต่าง ๆ การเลือกใช้และการสร้างสื่อการเรียนชีววิทยา การจัดห้องปฏิบัติการ และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลชีววิทยา การจัดและกำหนดแผนการสอน การเตรียมการสอนารใช้หนังสือเรียนและคู่มือครู การปฏิบัติการสอน
 
1023607 พฤติกรรมการสอนวิชาฟิสิกส์                                                                                    
Methods and Approaches in Teaching Physics
                                    
3(2-2)
                     การศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรการวิเคราะห์หลักสูตร วิชาฟิสิกส์ในระดับมัธยมศึกษา การจัดบทเรียน การศึกษาเทคนิควิธีสอน ทักษะการสอนที่จำเป็นสื่อการเรียน การวัดผลและประเมินผล การเตรียมการสอนเกี่ยวกับวิธีสร้าง วิธีใช้เอกสารหลักสูตรการฝึกปฏิบัติการสอน
 
1023608 พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา                                                                          
Methods and Approaches in Teaching Social Studies
                                  
3(2-2)
                      การศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรสังคมศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตรและหนังสือเรียนสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เทคนิควิธีสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทักษะที่จำเป็นในการสอนสังคมศึกษาสื่อการเรียน การวัดผลและประเมินผล การเตรียม การสอน เช่น การทำโครงการสอนแผนการสอน ฯลฯ การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน เพื่อเป็นการฝึกการแก้ปัญหาการเรียนการสอน
 
1023609 พฤติกรรมการสอนวิชาภูมิศาสตร์                                                                           
 Methods and Approaches in Teaching Geography
                                      
3(2-2)
                     ปรัชญา ขอบข่าย เนื้อหา และอัตราเวลาเรียนของหลักสูตร คู่มือครูระดับมัธยมศึกษา  เฉพาะเนื้อหาและรายวิชาภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์หลักสูตรและหนังสือเรียนวิชาภูมิศาสตร์ เทคนิค  วิธีสอน สื่อการเรียน วิธีการวัดผลและประเมินผลวิชาภูมิศาสตร์การเตรียมการสอน วิธีการเขียน จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม การฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคและวิธีสอนแบบต่าง ๆ
 
1023610 พฤติกรรมการสอนวิชาประวัติศาสตร์                                                                     
Methods and Approaches in Teaching History
                                    
3(2-2)
                     การศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา   การวิเคราะห์หลักสูตรและหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ เทคนิควิธีสอนและทักษะการสอนที่จำเป็น   การจัดกิจกรรมการเรียน การผลิต การแสวงหาและการเลือกสื่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ การวัดผล และการประเมินผล การเตรียมการสอน เช่นการทำโครงการสอน แผนการสอน การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนเพื่อฝึกทักษะการแก้ปัญหาการเรียนการสอน
 
1023611 พฤติกรรมการสอนวิชาเกษตรกรรม                                                                       
Methods and Approaches in Teaching Agriculture
                                   
3(2-2)
                     การศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรเกษตรกรรมการวิเคราะห์หลักสูตรและหนังสือเรียน จิตวิทยาการสอนวิชาเกษตรกรรม วิธีถ่ายทอดความรู้ทางเกษตรกรรมแบบต่าง ๆ การเตรียมสื่อและอุปกรณ์ทางเกษตร การวัดผลและประเมินผลวิชา                 เกษตรกรรมการ เตรียมการสอน เช่น การกำหนดการสอน บันทึกการสอน การฝึกปฏิบัติการสอนเนื้อหาวิชาเกษตรแบบต่าง ๆ
 
1023612 พฤติกรรมการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์                                                                    
 
Methods and Approaches in Teaching Home Economics
3(2-2)
                     การศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรและหนังสือเรียน เทคนิควิธีสอน การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงคสื่อการเรียน การวัดผลประเมินผล การเตรียมการสอน เช่นการกำหนดการสอน แผนการ
สอน การปฏิบัติการสอน วิชาคหกรรมสาขาต่าง ๆ ดังนี้
                                       1. แขนงวิชาอาหารและโภชนาการ
                                       2. แขนงวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
                                       3. แขนงวิชาบ้านและการบริหารงานบ้าน
                                       4. แขนงวิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก
                                       5. แขนงวิชาศิลปประดิษฐ์
 
1023613 พฤติกรรมการสอนวิชาศิลปหัตถกรรม                                                                     
Methods and Approaches in Teaching Arts and Craft Education
3(2-2)
                     การศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรวิชาศิลปหัตถกรรม  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย การวิเคราะห์หลักสูตรและหนังสือเรียน กระบวนการเรียนรู้ วิชาศิลปหัตถกรรม วิธีการสร้างความสนใจ วิธีการให้เนื้อหา วิธีการของการนำเนื้อหาไปใช้งานการสร้างสื่อและอุปกรณ์การสอน การวัดผลและประเมินผล การเตรียมการสอน การฝึกปฏิบัติการสอน
 
1023614 พฤติกรรมการสอนวิชาช่างอุตสาหกรรม 3(2-2)
Methods and Approaches in Teaching Trade and Industrial Education
                      
                     การศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรวิชาศิลปหัตถกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย การวิเคราะห์หลักสูตรและหนังสือเรียน กระบวนการเรียนรู้วิชา ศิลปหัตถกรรม วิธีการสร้างความสนใจ วิธีการให้เนื้อหา วิธีการของการนำเนื้อหาไปใช้งาน การสร้างสื่อและอุปกรณ์การสอน การวัดผลและประเมินผล การเตรียมการสอน การฝึกปฏิบัติการสอน
 
1023615 พฤติกรรมการสอนวิชาอุตสาหกรรมศิลป์                                                               
Methods and Approaches in Teaching Industrial Arts
3(2-2)
                      การศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ระดับมัธยมศึกษา จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม การจำแนกพฤติกรรมการเรียนรู้ ทักษะการเรียนรู้การวิเคราะห์หลักสูตรและหนังสือเรียน รูปแบบการสอนต่าง ๆ ข้อดี ข้อจำกัดของวิธีสอนแต่ละแบบ  สามารถนำทฤษฎีการสอนไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การสร้างสื่อการเรียน การประเมินผล ความสำเร็จ การเตรียมการสอนและการฝึกปฏิบัติการสอน
 
1023616 พฤติกรรมการสอนวิชานาฏศิลป์                                                                              
Methods and Approaches in Teaching Thai Classical Dances
                          
3(2-2)
                     การศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรนาฏศิลป์ เทคนิควิธีสอนและทักษะการสอนที่จำเป็น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ สื่อการเรียน การวัดผลและประเมินผลการเตรียมการสอน เช่น การกำหนดการสอน แผนการสอน การทดลองสอน การแก้ปัญหาการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติการสอน
 
1023617 พฤติกรรมการสอนวิชาสุขศึกษา                                                                               
Methods and Approaches in Teaching Health Education
                     
3(2-2)
                     การศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรสุขศึกษาการวิเคราะห์ หลักสูตรและหนังสือเรียน การจัดบทเรียน เทคนิควิธีสอน ทักษะการสอนที่จำเป็น สื่อการสอน การวัดผลและประเมินผล การเตรียมการสอนเกี่ยวกับวิธีสร้าง วิธีใช้เอกสารหลักสูตร การฝึกปฏิบัติ การสอนแบบต่าง ๆ
 
1023618 พฤติกรรมการสอนวิชาพลศึกษา                                                                             
 Methods and Approaches in Teaching Physical Education
                       
3(2-2)
                      การศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรพลศึกษา เทคนิควิธีสอนพลศึกษา สื่อการเรียน การวัดผลและประเมินผลพลศึกษา การเตรียมการสอน เช่น การกำหนดการสอน บันทึกการสอน การปฏิบัติการสอน การฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียนให้สอดคล้องกับโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียน
 
1023619 พฤติกรรมการสอนวิชาดนตรีศึกษา                                                                        
Methods and Approaches in Teaching Music Education
                     
3(2-2)
                      การศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรดนตรีการวิเคราะห์หลักสูตร ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาและการสอนดนตรี วิธีการสอนดนตรี มัธยมศึกษากับแผนการศึกษา ของชาติ ความหมายของการสอน กระบวนการเรียนการสอน เทคนิควิธีสอนต่าง ๆ
การเลือกสื่อ การประเมินผลการสอนดนตรี การกำหนดการสอนและบันทึกการสอน การปฏิบัติการสอนดนตรี
 
1023620 พฤติกรรมการสอนวิชาศิลปศึกษา                                                                          
Methods and Approaches in Teaching Art Education
     
3(2-2)
                     การศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรศิลปศึกษาระดับมัธยมศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตรและหนังสือเรียน เทคนิควิธีสอน ทักษะการสอน การใช้สื่อการเรียน การใช้วัสดุการวัดผลและประเมินผล การกำหนดการสอน บันทึกการสอน การปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอน
 
1023621 พฤติกรรมการสอนวิชาธุรกิจศึกษา                                                                         
Methods and Approaches in Teaching Business Education
                               
3(2-2)
                     การศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรธุรกิจศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตรหนังสือเรียน เทคนิควิธีสอนและทักษะการสอนที่จำเป็น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ สื่อการเรียน การวัดผลและประเมินผล การเตรียมการสอน เช่น การกำหนดการสอน แผนการสอน เป็นต้น การปฏิบัติการสอน การแก้ปัญหาการเรียนการสอน
 
1023622 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา                                              
Methods and Approaches in Teaching Thai at Elementary School Level
                          
3(2-2)
                      สาระสำคัญของหลักสูตรภาษาไทยระดับประถมศึกษา คู่มือการสอนภาษาไทยหนังสือเรียน  และหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทย จุดประสงค์ของการอ่านภาษาไทยระดับประถมศึกษา การเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนการสอนกิจกรรมเพลงและเกมประกอบการสอน การสอนเสริมและซ่อมการเรียนภาษาไทย การวัดและประเมินผลการเรียนภาษาไทย การเตรียมการสอน การปฏิบัติการสอน
 
1023623 พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา                                           
Methods and Approaches in Teaching Mathematics at Elementary School Level
                         
3(2-2)
                     สาระสำคัญของหลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา คู่มือครูคณิตศาสตร์ บัตรงาน นังสือเรียน แบบฝึกหัดเสริมทักษะ และแนวการสอนคณิตศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) การจัดกิจกรรมการเรียน การสอนคณิตศาสตร์ สื่อการเรียน      การสอนและเกมคณิตศาสตร์ การศึกษาตัวแบบการสอนคณิตศาสตร์ การสร้างเจตคติที่ถูกต้องในการคิดเชิงตรรกะและการคำนวณ การนำความรู้ในเชิงคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน การวัดผลและการประเมินผลการเรียนคณิตศาสตร์ การสอนเสริมและซ่อมการเรียน การเตรียมการ
สอนการปฏิบัติการสอน
 
1023624 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา                                           
Methods and Approaches in Teaching English Language at Elementary School Level
                
3(2-2)
                     ศึกษาวิธีสอนภาษาอังกฤษแบบต่าง ๆ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ การนำหลักการไปใช้ในห้องเรียน การเรียนรู้ภาษาของเด็ก การสอนทักษะทางภาษา การฝึกทักษะประกอบการสอนภาษา การผลิตและการใช้สื่อการเรียนการสอนกิจกรรมเพลงและเกมประกอบการสอน การสอนเสริมและซ่อมการเรียนทางภาษา การวัดและประเมินผลการเรียนภาษาอังกฤษ การเตรียมการสอน การปฏิบัติการสอน
 
1023625 พฤติกรรมการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 1                                          
Methods and Approaches in Life Experience Group Teaching 1
              
3(2-2)
                     สาระสำคัญของหลักสูตรกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เนื้อหาของหลักสูตร กลุ่มสร้างเสริม ประสบการณ์ชีวิตที่เกี่ยวกับสังคมศึกษา เช่น หน่วยชาติไทยประเทศเพื่อนบ้าน ประชากรศึกษา การเมืองและการปกครอง ข่าวเหตุการณ์และวันสำคัญและเนื้อหาอื่น ๆ ทักษะทางสังคมและเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จำเป็น การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตกับการบูรณาการ สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน การเตรียมการสอน การปฏิบัติการสอน
 
1023626 พฤติกรรมการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 2                                         
Methods and Approaches in Life Experience Group Teaching 2
                      
3(2-2)
                      เนื้อหาของหลักสูตรกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เช่น หน่วย สิ่งมีชีวิต ชีวิตในบ้าน การทำมาหากิน พลังงานและสารเคมี จักรวาลและอวกาศ และเนื้อหาอื่นวิธีการ แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคการจัดกิจกรรมการรียนการสอนที่จำเป็น เช่น การสอนและการใช้สื่อการเรียนการสอนตามแนวทางสถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และบทเรียนสำเร็จรูปของโครงการส่งเสริมสมรรถภาพการสอนและอื่น ๆ การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างง่าย ๆ เช่น เทอร์โมมิเตอร์ ตะเกียง อัลกอฮอล์ แว่นขยาย แม่เหล็ก เข็มทิศ เป็นต้น การวัดและประเมินผลการเรียน การเตรียมการสอน การปฏิบัติการสอน
 
1023627 พฤติกรรมการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย
Methods and Approaches in Life Experience Group Teaching
3(2-2)
                     สาระสำคัญของหลักสูตรกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย การสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยกับการบูรณาการในกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย และในกลุ่มประสบการณ์อื่น ๆ หลักการสอนและเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย การผลิตและการใช้สื่อการเรียนการสอน   การวัดผลและประเมินผลการเรียน การเตรียมการสอน การปฏิบัติการสอน
 
1023628 พฤติกรรมการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ                                                
 Methods and Approaches in Work Experience Teaching
3(2-2)
                      สาระสำคัญของหลักสูตรกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ความสำคัญของการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพในระดับประถมศึกษา หลักการจัดประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อการเรียนการสอน ทักษะการผลิตและการใช้สื่อ อุปกรณ์ และเครื่องมือพื้นฐานในงานต่าง ๆ ารเตรียมการสอน การฝึกทำใบงาน การนำเสนอผลงานของนักเรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ การวัดผลและ ประเมินผลการเรียนการสอน การสร้างชุดการสอน การทดลองสอนในชั้นเรียนและในสถานการณ์จริง
 
1023629  พฤติกรรมการสอนวิธีการใช้ห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า                                  
Methods and Approaches in Teaching Library Science
 3(2-2)
                     การศึกษาจุดประสงค์ รายวิชาและเนื้อหา ตลอดจนเอกสารหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการใช้ห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้าในระดับมัธยมศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตร และหนังสือเรียน การจัดเนื้อหา วิชาและเทคนิควิธีสอน การใช้ห้องสมุด การสอนรูปแบบต่าง ๆ การจัดกิจกรรมค้นคว้าในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และการศึกษานอกระบบ การจัดสื่อการเรียนประกอบการเรียนการสอน การวัดผล และ ประเมินผลการฝึกปฏิบัติ การเตรียมการสอน และการฝึกปฏิบัติการสอน
 
1023630  พฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอร์                                                                    
Methods and Approaches in Teaching Computer Education
   
3(2-2)
                     การศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรคอมพิวเตอร์ระดับ มัธยมศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตรและหนังสือเรียน จิตวิทยาการเรียนรู้ การเขียนกระดานดำ การสรุปบทเรียน การผลิตและการใช้สื่อการเรียนการวัดผลและประเมินผล การทำโครงการสอน แผนการสอน การปฏิบัติการสอน
 
1023631 พฤติกรรมการสอนวิชานันทนาการ                                                                      
Methods and Approaches in Teaching Recreation
3(2-2)
                     การศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรการวิเคราะห์หลักสูตร และหนังสือเรียน เทคนิควิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนสื่อการสอน การวัดผลและประเมินผล ารเตรียมการสอน เช่น การทำโครงการสอน บันทึกการสอน การปฏิบัติการสอน
 
1023632 พฤติกรรมการสอนวิชาเฉพาะ                                                                              
Methods and Approaches in Teaching Specific Subject
3(2-2)
                     สาระสำคัญของหลักสูตรประถมศึกษา หรือหลักสูตรมัธยมศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตรใน ส่วนที่เป็นเนื้อหา และจุดประสงค์ของวิชาที่จะนำไปสอน กิจกรรมการเรียนการสอน และทักษะการสอน สื่อการเรียน และการประเมินผล ในการสอนวิชาตามหลักสูตรที่วิเคราะห์ การวางแผนการสอนการเตรียมการสอน และการปฏิบัติการสอน
 
1023633  พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                                       
Methods and Approaches in Teaching Japanese
3(2-2)
                     การศึกษาวิธีสอน และแนวโน้มในการสอนภาษาญี่ปุ่น ฝึกปฏิบัติการสอนภาษาเพื่อสื่อ ความหมายและการนำไปใช้ในชั้นเรียน สังเกตการสอนและวิเคราะห์บทเรียนในโรงเรียนมัธยม เตรียมแผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน รวมทั้งฝึกปฏิบัติการสอนโดยวิธีการสอนสาธิต การสอนเพื่อน การสอนแบบจุลภาค และกิจกรรมทางภาษาอื่น ๆ ที่มุ่งตัวผู้เรียนเป็นหลัก
 
1023634 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาจีน                                                                           
Methods and Approaches in Teaching Chinese
3(2-2)
                     การศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา เอกสารหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตรและหนังสือเรียนภาษาจีนในชั้นมัธยมศึกษา ศึกษาเทคนิควิธีสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียน การวัดและประเมินผล การเตรียมการสอน ฝึกการทำแผนการสอน บันทึกการสอน การผลิตและการใช้สื่อการเรียนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรียน ฝึกการสร้างแบบทดสอบและการประเมินผล การเรียน การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน เพื่อเป็นการฝึกการแก้ปัญหาการเรียนการสอน
 
1023635 พฤติกรรมการสอนวิชาการสอนภาษาจีน                                                              
Methods and Approaches in Teaching Chinese
3(2-2)
                     ศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา เอกสารหลักสูตรและหนังสือเรียนภาษาจีนในชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ศึกษาเทคนิควิธีสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน บันทึกการสอน การผลิตและการใช้สื่อการเรียนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรียน ฝึกการสร้างแบบทดสอบและการประเมินผลการเรียน การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน เพื่อเป็นการฝึกการแก้ปัญหาการเรียนการสอน
 
1023636 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส                                                                     
Methods and Approaches in Teaching French
 3(2-2)
                     สำรวจวิธีสอน และแนวโน้มในการสอนภาษาฝรั่งเศส ฝึกปฏิบัติการสอนภาษาเพื่อสื่อ ความหมาย และการนำไปใช้ในชั้นเรียน สังเกตการสอนและฝึกวิเคราะห์บทเรียนที่ใช้ในโรงเรียนมัธยม เตรียมแผนการสอน เอกสารประกอบการสอนและอุปกรณ์ประกอบการสอน รวมทั้งการฝึกสอนโดยวิธีการสอนสาธิต การสอนเพื่อน การสอนแบบจุลภาคและกิจกรรมทางภาษาอื่น ๆ ที่มุ่งตัวผู้เรียนเป็นหลัก ให้ใช้เทคนิคการสอน และนวัตกรรมในการสอนภาษาฝรั่งเศส
 
1023637 พฤติกรรมการสอนวิชาพระพุทธศาสนา                                                             
Methods and Approaches in Teaching Buddhist Studies
3(2-2)
                     ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาของชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาวิธีสอนวิชาพระพุทธศาสนาแบบต่าง ๆ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ทักษะการสอนการผลิตสื่อและการใช้สื่อการเรียนการสอน การสอนโดยกิจกรรมและกรรมฐาน การวัดผล การประเมินผล การเตรียมการสอน การทำแผนการสอน การนำหลักการไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียน การปฏิบัติการสอน
 
1023638 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอาหรับ                                                                     
Methods and Approaches in Teaching Arabic
3(2-2)
                      การศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา และเอกสารหลักสูตรวิชาภาษาอาหรับระดับมัธยมศึกษา ศึกษาวิธีการสอนภาษาต่างประเทศแบบต่าง ๆ โดยเน้นการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษา กิจกรรมเสริมทักษะภาษา การวิเคราะห์บทเรียนและแบบเรียนภาษาอาหรับที่ใช้ในระดับ มัธยมศึกษา เตรียมแผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน ฝึกการสร้างแบบทดสอบและ ประเมินผล การเรียนการสอนภาษาอาหรับ
 
1023639 พฤติกรรมการสอนดนตรีระดับประถมศึกษา                                                        
Methods and Approaches in Teaching Music for Elementary School Level
3(2-2)
                     การศึกษาจุดประสงค์ อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรดนตรี การวิเคราะห์หลักสูตร ความหมายของการสอน กระบวนการเรียนการสอน หลักการสอนและเทคนิควิธีสอนต่าง ๆ การเลือกสื่อ การจัดกิจกรรมการเรียน การสอนดนตรี การเตรียมการสอน และการทำแผนการสอน การปฏิบัติการ สอนดนตรี
 
1023640 พฤติกรรมการสอนนาฏศิลป์ระดับประถมศึกษา                                                  
Methods and Approaches in Teaching Thai Classical Dance for Elementary
 School Level
3(2-2)
                     การศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตร นาฏศิลป์การวิเคราะห์ หลักสูตร เทคนิควิธีสอนและทักษะการสอนที่จำเป็น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ การผลิตและการใช้สื่อการเรียน การวัดผลและประเมินผล การเตรียมการสอนและแผน การสอน การปฏิบัติการสอนการแก้ปัญหาการเรียนการสอน
 
1023641 พฤติกรรมการสอนการงานและอาชีพระดับประถมศึกษา                                  
Methods and Approaches in Teaching Work Experience for Elementary School Level
3(2-2)
                     การศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรียน เอกสารหลักสูตรการงานอาชีพการวิเคราะห์ หลักสูตร ความสำคัญของการงานอาชีพในระดับประถมศึกษา หลักการจัดประสบการณ์เพื่อให้เกิด การเรียนรู้ การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อช่วยในการเรียนการสอน ทักษะการผลิตและการใช้สื่ออุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานในงานต่าง ๆ การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน และการทดลอง สอนในชั้นเรียนและในสถานการณ์จริง
 
1023642 พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา                                              
Methods and Approaches in Teaching Science for Elementary School Level
3(2-2)
                     การศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์หลักสูตร ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ เทคนิคการสอนวิธีสอนวิทยาศาสตร์แบบต่าง ๆ การเลือกการผลิตและการใช้สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ การเตรียมการสอน การทำแผนการสอน การประเมินการสอน ภาคปฏิบัติ การฝึกปฏิบัติการสอน
 
1023643 พฤติกรรมการสอนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา                                               
Methods and Approaches in Teaching Social Study for Elementary School Level
3(2-2)
                      การศึกษาจุดประสงค์ อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรสังคมศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตร ทักษะกระบวนการทางสังคม เทคนิควิธีสอนสังคมศึกษา การจัดกิจกรรมทางสังคมศึกษา การผลิต การเลือกและการใช้สื่อการวัดผลประเมินผล การเตรียมการสอน การทำแผนการสอน การฝึกปฏิบัติการสอน
 
1023644 พฤติกรรมการสอนพลานามัยระดับประถมศึกษา                                                  
Methods and Approaches in Teaching Physical Education for Elementary School Level
3(2-2)
                     การศึกษาจุดประสงค์ อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรพลานามัย การวิเคราะห์หลักสูตร หลักการและวิธีสอนพลศึกษา การจัดกิจกรรมทางพลศึกษา สื่อการเรียน การวัดผลและประเมินผล การเตรียมการสอน การปฏิบัติการสอน การฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียนให้สอดคล้องกับพลศึกษาในโรงเรียน
 
1023645 พฤติกรรมการสอนศิลปศึกษาระดับประถมศึกษา                                                 
Methods and Approaches in Teaching Art for Elementary School Level
3(2-2)
                      การศึกษาจุดประสงค์ อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรศิลปศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตรเทคนิควิธีสอน การจัดกิจกรรมทางศิลปศึกษา การผลิตและการใช้สื่อการเรียน การใช้วัสดุ การวัดผลและประเมินผล การเตรียมการสอนและการทำแผนการสอน การปฏิบัติการสอน
 
1023801 การทดลองสอนวิชาภาษาไทย                                                                                
Teaching Practice Under Supervision in Thai Language
1(60)
                      การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
1023802 การทดลองสอนวิชาภาษาอังกฤษ                                                                           
Teaching Practice Under Supervision in English
1(60)
                     การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
1023803 การทดลองสอนวิชาคณิตศาสตร์                                                                         
Teaching Practice Under Supervision in Mathematics
1(60)
                     การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
1023804  การทดลองสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป                                                                 
Teaching Practice Under Supervision in General Science
1(60)
                     การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
1023805 การทดลองสอนวิชาเคมี                                                                                        
Teaching Practice Under Supervision in Chemistry
1(60)
                     การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชาเคมีชั้นมัธยมศึกษาที่ โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
1023806 การทดลองสอนวิชาชีววิทยา                                                                                 
Teaching Practice Under Supervision in Biology
1(60)
                     การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชาชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
1023807 การทดลองสอนวิชาฟิสิกส์                                                                                      
Teaching Practice Under Supervision in Physics
1(60)
                     การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชาฟิสิกส์ชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
1023808  การทดลองสอนวิชาสังคมศึกษา                                                                             
Teaching Practice Under Supervision in Social Studies
1(60)
                     การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
1023809 การทดลองสอนวิชาภูมิศาสตร์                                                                              
Teaching Practice Under Supervision in Geography
1(60)
                     การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชาภูมิศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
1023810  การทดลองสอนวิชาประวัติศาสตร์                                                                        
Teaching Practice Under Supervision in History
1(60)
                      การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
1023811 การทดลองสอนวิชาเกษตรกรรม                                                                          
Teaching Practice Under Supervision in Agriculture
1(60)
                     การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชาเกษตรกรรมชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
1023812 การทดลองสอนวิชาคหกรรมศาสตร์                                                                   
Teaching Practice Under Supervision in Home Agriculture
1(60)
                     การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชาคหกรรมศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
1023813  การทดลองสอนวิชาศิลปหัตถกรรม                                                                     
Teaching Practice Under Supervision in Arts and Graft Education
1(60)
                      การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชาศิลปหัตถกรรมชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
1023814 การทดลองสอนวิชาช่างอุตสาหกรรม                                                                   
Teaching Practice Under Supervision in Trade and Industrial Education
1(60)
                      การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชาช่างอุตสาหกรรมชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
1023815 การทดลองสอนวิชาอุตสาหกรรมศิลป์                                                                    
Teaching Practice Under Supervision in Industrial Arts
1(60)
                     การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
1023816 การทดลองสอนวิชานาฏศิลป์                                                                                
Teaching Practice Under Supervision in Thai Classical Dances
1(60)
                     การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชานาฏศิลป์ชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
1023817 การทดลองสอนวิชาสุขศึกษา                                                                                  
Teaching Practice Under Supervision in Health Education
1(60)
                     การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชาสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
1023818 การทดลองสอนวิชาพลศึกษา                                                                                 
Teaching Practice Under Supervision in Physical Education
1(60)
                     การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชาพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
1023819 การทดลองสอนวิชาดนตรีศึกษา                                                                            
Teaching Practice Under Supervision in Music Education
1(60)
                     การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชาดนตรีศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
1023820 การทดลองสอนวิชาศิลปศึกษา                                                                                 
Teaching Practice Under Supervision in Art Education
1(60)
                      การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชาศิลปศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
1023821 การทดลองสอนวิชาธุรกิจศึกษา                                                                             
Teaching Practice Under Supervision in Business Education
1(60)
                      การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชาธุรกิจการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
1023822  การทดลองสอนวิธีการใช้ห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า                                      
Teaching Practice Under Supervision in Library Science
1(60)
                      การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชาการใช้ห้องสมุด และการศึกษาค้นคว้า ชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
1023823 การทดลองสอนวิชาคอมพิวเตอร์                                                                         
Teaching Practice Under Supervision in Computer Education
1(60)
                      การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
1023824 การทดลองสอนวิชานันทนาการ                                                                            
Teaching Practice Under Supervision in Recreation
1(60)
                     การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชานันทนาการชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
1023825 การทดลองสอนในระดับประถมศึกษา 1                                                                 
Teaching Practice Under Supervision in Elementary School Level 1
1(60)
                     การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชาพฤติกรรมการสอนภาษาไทย  คณิตศาสตร์ กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ 1 และ 2 ในโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระดับประถมศึกษา
 
1023826 การทดลองสอนในระดับประถมศึกษา 2                                                                  
Teaching Practice Under Supervision in Elementary School Level 2
1(60)
                    การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชาพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย และกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ ในโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระดับประถมศึกษา
 
1023827 การทดลองสอนวิชาเฉพาะ                                                                                      
Teaching Practice Under Supervision in Specific Slementary
1(60)
                     การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชาตามหลักสูตรประถมศึกษาหรือหลักสูตรมัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
1023828 การทดลองสอนวิชาภาษาจีน                                                                                  
Teaching Practice Under Supervision in Chinese
1(60)
                      การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชาภาษาจีนชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
1023829  การทดลองปฏิบัติงานครูบรรณารักษ์                                                                     
 Practice Under Supervision in Library Science
1(60)
                     การศึกษาและทดลองปฏิบัติงานสอนบทเรียนสั้น ๆ ในงานการเป็นครูบรรณารักษ์ ที่โรงเรียน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
1023830 การทดลองสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส
Teaching Practice Under Supervision in French
1(60)
                      การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชาภาษาฝรั่งเศสชั้นมัธยม ศึกษาที่โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
1023831 การทดลองสอนวิชาพระพุทธศาสนา                                                                      
Teaching Practice Under Supervision in Buddhist Studies
1(60)
                     การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
1023832 การทดลองสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                                               
Teaching Practice Under Supervision in Japanese
1(60)
                     การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
1023833 การทดลองสอนในระดับประถมศึกษา                                                                      
Teaching Practice Under Supervision in Elementary School Level
1(60)
                     การฝึกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนสั้น ๆ ในรายวิชาพฤติกรรม การสอนที่เลือกเรียน ที่ลงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
1024601 ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์                                                                                   
Teaching Skills for Science Teachers
3(2-2)
                     วิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูวิทยาศาสตร์ ทักษะสำคัญและจำเป็นสำหรับครูวิทยาศาสตร์ ความสำคัญของทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์ ฝึกทักษะในการจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวน การทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวิทยาศาสตร์เชิงเทคโนโลยี โครงงานวิทยาศาสตร์ การออกแบบและการสร้างสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ การสร้างข้อสอบและการใช้ข้อสอบ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็น การประเมินทักษะและแนวทางพัฒนาทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์
 
1024901 โครงการศึกษาเอกเทศทางการประถมศึกษา                                                            
 Independent Study in Elementary Education
 2(1-2)
                      ให้นักศึกษาเลือกเรื่องที่ตนสนใจในขอบข่ายวิชาการประถมศึกษา โดยได้รับคำแนะนำและอยู่ใต้การนิเทศอย่างใกล้ชิดของอาจารย์
 
1024902 การสัมมนาการประถมศึกษา                                                                                   
Seminar in Elementary Education
2(1-2)
                     ศึกษาจุดมุ่งหมาย รูปแบบ และกระบวนการของการสัมมนา วางแผนการจัดสัมมนา วิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวโน้มของการประถมศึกษา ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ในขอบข่ายของงานในระดับประถมศึกษา เน้นการฝึกทักษะการวิเคราะห์ปัญหา ด้วยกระบวนการกลุ่ม การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น วางแผนการพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แสวงหาแนวคิดใหม่จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะวิทยากร ผลงานวิจัย หรือวรรณกรรมทางการประถมศึกษา
 

ก่อนหน้า ต่อไป