รหัสและคำอธิบาย  >> หมวดวิชาครุศาสตร์

ก่อนหน้า ต่อไป

: : หมู่วิชาการบริหารการศึกษา : :

หมู่วิชาการบริหารการศึกษา ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาครุศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้
             1. ทฤษฎี-หลักการ (106-1--)
             2. (106-2--)
             3. งานบริหารด้านต่าง ๆ (106-3--)
             4. การนิเทศ (106-4--)
             5. การบริหารสถาบันต่าง ๆ (106-5--)
             6. (106-6--)
             7. (106-7--)
             8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (106-8--)
             9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย (106-9--)

หมู่วิชาการบริหารการศึกษา (106)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

รหัสใหม่

รหัสเก่า

1061101

1061102

1061103

1062101

1062102

1062103

1062104

1062501

1063101

1063102

1063103

1063104

1063301

1063302

1063303

1063304

1063305

1063501

1063801

1064101

1064102

1064301

1064401

1064801

 

 

หลักการบริหารการศึกษา

ภาวะผู้นำ

พฤติกรรมผู้นำทางการศึกษา

ศิลปะการพูดสำหรับผู้บริหาร

มารยาททางสังคมสำหรับผู้บริหาร

มนุษยสัมพันธ์สำหรับผู้บริหาร

คุณธรรมสำหรับผู้บริหาร

สถาบันวิชาชีพครูและการพัฒนาวิชาชีพครู

ธุรกิจการศึกษา

การจัดและการบริหารการศึกษานอกระบบ

การงานพื้นฐานอาชีพและอาชีวศึกษา

การอาชีวศึกษา

การบริหารกิจการนักเรียน

การบริหารอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

การบริหารงานบุคคล

การบริหารงานวิชาการ

การประกันคุณภาพการศึกษา

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา

การทดลองปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา

การวางแผนการศึกษา

เทคนิคการบริหารการศึกษา

การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ

การนิเทศการศึกษา

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา 2

3(3-0)

2(1-2)

2(2-0)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(2-0)

2(2-0)

2(2-0)

2(2-0)

2(2-0)

2(2-0)

2(2-0)

2(2-0)

2(2-0)

2(2-0)

2(2-0)

3(2-2)

1(60)

2(2-0)

2(2-0)

2(2-0)

2(2-0)

3(250)

 

คำอธิบายรายวิชา
หมู่วิชาการบริหารการศึกษา (106)

รหัส     ชื่อและคำอธิบายรายวิชา     
                                                                                                                                                                                                                                          
น(ท-ป)
1061101   หลักการบริหารการศึกษา
 Principles of Educational Administration
3(3-0)
                     ศึกษาความหมาย การบริหารการศึกษา แนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษากระบวนการบริหารการศึกษา ระบบบริหารการศึกษา  การจัดระบบภายในหน่วยงานทางการศึกษามนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร ภาวะผู้นำกับการบริหารการประชาสัมพันธ์หน่วยงานทางการศึกษาการเทศการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรปัญหาต่าง ๆ และวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของไทย
 
1061102  ภาวะผู้นำ
Leadership
2(1-2)
                      ความหมายและความสำคัญของผู้นำ แบบของผู้นำ บทบาทหน้าที่ของผู้นำคุณลักษณะของผู้นำที่ดี การเสริมสร้างภาวะผู้นำ จิตวิทยาผู้นำ การพัฒนาความสร้างสรรค์ของผู้นำ ผู้นำกับการตัดสินใจ ฝึกทักษะการเป็นผู้นำ
 
1061103  พฤติกรรมผู้นำทางการศึกษา
Behavior for Education Leaders
2(2-0)
ศึกษาหน้าที่และลักษณะของผู้นำ อันได้แก่ แนวความคิดเกี่ยวกับบทบาทของผู้นำในโรงเรียนหรือหน่วยงานเกี่ยวกับการศึกษา พฤติกรรมผู้นำ        เกี่ยวกับงานบริหารการศึกษามนุษยสัมพันธ์ขอผู้นำ ความคิดริเริ่ม การแก้ปัญหา ตลอดจนแนวคิดใหม่ ๆ ทางการศึกษา โดยเฉพาะทางการบริหาร
 
1062101  ศิลปะการพูดสำหรับผู้บริหาร
Professional Speaking
2(1-2)
                      ความหมาย ความสำคัญของการพูดสำหรับผู้บริหาร ภาษาและการสื่อความหมาย จุดมุ่งหมายในการพูด หลักการพูดที่ดี การพูดในโอกาสต่าง ๆ
การพูดจูงใจ เทคนิคการประชุม
 
1062102  มารยาททางสังคมสำหรับผู้บริหาร
Social Manners and Etiquette for Administrators
2(1-2)
                     ศึกษามารยาทของผู้บริหารในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น และการออกสังคม เช่นการพูด การฟัง การรับประทานอาหาร การแต่งกาย การต้อนรับ
การนันทนาการ ฯลฯโดยเน้นภาคปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพของผู้บริหารการศึกษา วิเคราะห์วัฒนธรรมและประเพณีไทย เพื่อเลือกปฏิบัติหรือ   สร้างค่านิยมที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
 
1062103  มนุษยสัมพันธ์สำหรับผู้บริหาร
Human Relations for Administrators
2(1-2)
                     ความหมายและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติและความต้องการของมนุษย์ มนุษยสัมพันธ์ ในองค์การ มนุษยสัมพันธ์กับการบริหาร หลักและวิธีสำหรับมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาตนเองในด้านมนุษยสัมพันธ์สำหรับผู้บริหาร
 
1062104  คุณธรรมสำหรับผู้บริหาร
Ethics for Administrators
2(2-0)
                     ความหมายและความสำคัญของคุณธรรมสำหรับผู้บริหาร บทบาทหน้าที่คุณธรรมความรับผิดชอบจรรยาบรรณและคุณธรรมสำหรับผู้บริหาร ปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรมของผู้บริหาร การส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมและค่านิยมในการทำงาน ผลการศึกษาเกี่ยวข้องกับคุณธรรมสำหรับผู้บริหาร
 
1062501  สถาบันวิชาชีพครูและการพัฒนาวิชาชีพครู
Institutions and Development of Teaching Profession
2(2-0)
                      ความหมาย ขอบข่ายและจุดมุ่งหมายทางสถาบันวิชาชีพครู องค์การวิชาชีพครูของไทยและของต่างประเทศ บทบาทของท้องถิ่น องค์การวิชาชีพที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา นโยบายปัญหาอุปสรรคที่มีผลต่อการพัฒนาวิชาชีพครู และแนวทางแก้ปัญหา การส่งเสริมและการพัฒนาครู  ก่อนประจำการ และครูประจำการ ตามแนวโน้มนโยบายการพัฒนาวิชาชีพครู ปัญหาด้านการผลิต การใช้และการควบคุมมาตรฐานวิชาชีพครู ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู การประกันคุณภาพและ  ประเมินคุณภาพครู
 
1063101  ธุรกิจการศึกษา
Educational Business
2(2-0)
                     ศึกษาความหมาย ขอบข่ายประเภทและประโยชน์ของธุรกิจการศึกษาวิวัฒนาการของธุรกิจการศึกษา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจการศึกษา การใช้ประโยชน์จากสถิติทางการศึกษา การระดมทรัพยากรมาใช้ในการจัดการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับธุรกิจ การบริหารและการจัดการทางธุรกิจศึกษาในโรงเรียน ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา การสร้างเสริมฐานะของโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียน การจัดโครงการที่มีคุณค่าทางการศึกษา การควบคุมการดำเนินการประเมินผลและติดตามผลการจัดการศึกษา การศึกษาผลงานและปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจด้านการศึกษา
 
1063102 การจัดและการบริหารการศึกษานอกระบบ
Nonformal Education Administration
2(2-0)
                     ศึกษาทฤษฎีการจัดและพัฒนาองค์การ แนวนโยบายของรัฐในการจัดการศึกษานอกระบบ ทฤษฎีและหลักการในการจัดการศึกษานอกระบบ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชนที่ดำเนินการศึกษานอกระบบ รูปแบบในด้านการจัดการศึกษาและประชากรกลุ่ม เป้าหมายที่แต่ละหน่วยงานมุ่งให้บริการ ระบบบริหารการศึกษานอกระบบทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารการศึกษานอกระบบ การระดมทรัพยากรในแหล่งต่าง ๆ มาช่วยให้งานการศึกษานอกระบบบรรลุเป้าหมาย
 
1063103 การงานพื้นฐานอาชีพและอาชีวศึกษา
Practical Arts and Vocational Education
2(2-0)
                     หลักการ จุดหมาย และวิธีการจัดการเรียนการสอน กลุ่มวิชาการงานพื้นฐานอาชีพและอาชีวศึกษา ความสัมพันธ์และความต่อเนื่องระหว่างกลุ่มวิชาการ และพื้นฐานอาชีพและกลุ่มวิชาอาชีวศึกษาในระดับต่าง ๆ แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรวิชาเกษตร คหกรรมอุตสาหกรรม ธุรกิจ             ศิลปกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแต่ละระดับ ที่จัดไว้เป็นวิชาสามัญบังคับ และวิชาชีพเลือก
 
1063104  การอาชีวศึกษา
Vocational Education
2(2-0)
                      ลักการ จุดมุ่งหมาย และวิธีการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกวิชาชีพการบริหารและการจัดการ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ สถานที่และงบประมาณ ประวัติความเป็นมาและการเปรียบเทียบการอาชีวศึกษาของไทยและต่างประเทศ ปัญหาแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
1063301  การบริหารกิจการนักเรียน
Student Affairs Administration
2(2-0)
                     ความหมาย ความสำคัญ และความมุ่งหมายของงานกิจการนักเรียน ขอบข่ายของงานกิจการนักเรียน สภาพปัจจุบันและปัญหาของกิจการนักเรียน การพัฒนางานกิจการนักเรียน หลักและวิธีการจัดกิจกรรมนักเรียน การจัดองค์การนักเรียน การจัดสวัสดิการนักเรียน การพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียนการปลูกฝังประชาธิปไตยแก่นักเรียน
 
1063302 การบริหารอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
School Plant Administration
2(2-0)
                     ศึกษาการเลือกที่ตั้งและบริเวณ การวางแผนอาคารสถานที่ การวางแผนอาคารเรียนอาคารประกอบ และห้องต่าง ๆ การใช้และการดูแลรักษาอาคารเรียน ระเบียบว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่การบริหารคนงานภารโรง การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในอาคารและบริเวณ
 
1063303 การบริหารงานบุคคล
Personnel Administration
2(2-0)
                      ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และขอบข่ายของการบริหารงานบุคคล ระบบบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคลในประเทศไทย การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้งการโอน การย้ายการพัฒนาบุคลากร การบำเหน็จความดี ความชอบ การสร้างขวัญและการจูงใจ การลงโทษ การรักษา   ระเบียบวินัย การประเมินบุคลากร
1063304 การบริหารงานวิชาการ
Academic Affairs Administration
2(2-0)
                     ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และขอบข่ายของงานวิชาการ การวางแผน กฎหมายระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดหา การเตรียมสื่อการเรียนการสอน การจัดระบบการเรียนการสอน การประเมินผล การนิเทศ และการส่งเสริมการปฏิบัติงาน
 
1063305 การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance
2(2-0)
                     ศึกษาความหมาย ความสำคัญ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาศึกษาปัจจัย ตัวชี้วัด และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา แนวปฏิบัติในการดำเนินงานประกัน คุณภาพการศึกษาด้านต่าง ๆ
 
1063501  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา
Field Study to Educational Administration
3(2-2)
                     ศึกษาภารกิจ กระบวนการบริหาร และทักษะที่จำเป็นในการบริหารการศึกษา รวมทั้งจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารการศึกษา สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการบริหารการศึกษา ในรูปงานโครงการหรือกิจกรรมทางการศึกษาที่สำคัญ ๆ ได้
 
1063801  การทดลองปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา
Supervised Practicum in School Administration
1(60)
                      การทดลองปฏิบัติงานด้านการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา หรืองานต่าง ๆ
 
1064101  การวางแผนการศึกษา
Educational Planning
2(2-0)
                     ศึกษาความหมายและความสำคัญของการวางแผนการศึกษา องค์ประกอบของการวางแผน การศึกษา อิทธิพลทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่มีผลต่อการวางแผนการศึกษา ประเภทของการ วางแผนการศึกษา ขั้นตอนการวางแผนการสร้างแผนปฏิบัติการ ผู้บริหารกับการวางแผนการศึกษา
 
1064102 เทคนิคการบริหารการศึกษา
Educational Administration Techniques
2(2-0)
                     ความหมาย ความสำคัญของเทคนิคการบริหารการศึกษา การพัฒนาองค์ -การ การบริหารโดย ยึดวัตถุประสงค์ การพัฒนาทีมงาน การตัดสินใจ การบริหารงานตามสถานการณ์ การบริหารความขัดแย้ง กลุ่มสร้างคุณภาพและงานอื่น ๆ
 
1064301  การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ
Executive Fiscal and Commodity Administration
2(2-0)
                     ความหมาย ความสำคัญ และขอบข่ายของงานธุรการ การเงิน และพัสดุ แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ ระเบียบและการปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ การเงินและพัสดุ
 
1064401  การนิเทศการศึกษา
Educational Supervision
2(2-0)
                      ความหมาย ความสำคัญ และความมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา ขอบข่ายของการนิเทศการศึกษา บทบาทของผู้บริหารต่อการนิเทศการศึกษา หลักและเทคนิควิธีการนิเทศการศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอน การนิเทศการสอน การนิเทศภายในการประเมินผลการสอน และการ   นิเทศการศึกษา
 
1064801  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา 2
Field Experience in Educational Administration 2
3(250)
                     ฝึกภาคปฏิบัติการบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา เพื่อให้รู้จักนำหลักการและ ทฤษฎีการบริหารศึกษาไปใช้ พร้อมทั้งรู้จักวิเคราะห์ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ตามหลักวิชา

ก่อนหน้า ต่อไป