รหัสและคำอธิบาย  >> หมวดวิชาครุศาสตร์

ก่อนหน้า  

: :หมู่วิชาการศึกษาพิเศษ (108)  : :

หมู่วิชาการศึกษาพิเศษ ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาครุศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้
              1. พื้นฐานทั่วไป (108-1--)
              2. หลักการ ทฤษฎี (108-2--)
              3. หลักสูตรและการสอน (108-3--)
              4. การแนะแนวและการฟื้นฟูบำบัด (108-4--)
              5. สื่อและนวัตกรรม (108-5--)
              6. การบริหารจัดการ (108-6--)
              7. การตรวจสอบวัดผลประเมินผล (108-7--)
              8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (108-8--)
              9.โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย (108-9--)

หมู่วิชาการศึกษาพิเศษ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

รหัสใหม่

รหัสเก่า

1081101

1081102

1081103

1081301

1082101

 

 

1082102

1082103

 

 

1082104

1082201

1082202

 

1082203

1082204

 

1082205

1082206

1082207

 

1082208

1082209

 

1082210

1082211

1082212

 

1082301

 

 

1082302

 

 

1082303

 

1083201

1083301

 

1083302

1083303

 

1083304

 

1083305

1083306

1083307

 

1083308

 

1083309

 

1083310

 

1083311

 

1083312

 

1083313

 

1083314

 

1083315

 

1083316

 

1083317

1083318

1083401

 

1083402

 

1083403

 

1083404

 

1083405

1083406

1083501

 

1083502

 

1083503

 

1083504

 

1083505

1083601

1083701

1083702

1083703

1083704

 

1083801

1083901

 

1084601

1084701

1084901

1084902

-

-

-

-

-

 

 

-

-

 

 

-

-

-

 

-

-

 

-

-

-

 

-

-

 

-

-

-

 

 

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

-

 

-

 

-

-

-

 

-

 

-

-

 

 

-

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

-

-

 

-

 

-

 

-

 

-

-

-

 

 

-

 

 

-

 

-

 

-

-

-

-

-

-

 

-

-

 

-

-

-

-

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ

จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครูการศึกษาพิเศษ

ภาษามือ 1

พัฒนาการทางภาษาและปัญหาของเด็กที่มีความ

ต้องการพิเศษ

การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม

ดนตรี ศิลปะ พลศึกษาและนันทนาการสำหรับเด็กที่มี

ความต้องการพิเศษ

จิตวิทยาเด็กพิเศษ

โสตสัมผัสวิทยา

การสื่อความหมายสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทาง

การได้ยิน

ความรู้เกี่ยวกับความบกพร่องทางการเห็น

ทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการ

เคลื่อนไหวของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น

ความรู้เกี่ยวกับภาวะความบกพร่องทางสติปัญญา

ความรู้เกี่ยวกับความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ

สภาพแวดล้อมและทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มี

ความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ

ความรู้เกี่ยวกับความบกพร่องทางการพูดและภาษา

พัฒนาการทางการพูดและภาษาของเด็กที่มีความ

บกพร่องทางการพูดและภาษา

ความรู้เกี่ยวกับปัญหาทางการเรียนรู้

ความรู้เกี่ยวกับปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์

การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเด็กที่มีปัญหาทาง

พฤติกรรมและอารมณ์

การสอนภาษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการ

ได้ยิน

การจัดหลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติ

ปัญญา

การช่วยเหลือเฉพาะด้านสำหรับเด็กที่มีปัญหาทาง

การเรียนรู้

การจัดการพฤติกรรมเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม

และอารมณ์

เทคนิคการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

เทคนิคการสอนวิชาพื้นฐานสำหรับเด็กที่มีความ

บกพร่องทางการได้ยิน

การสอนทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความ

บกพร่องทางการเห็น

การอ่าน เขียน และพิมพ์อักษรเบรลล์ไทย

การอ่าน เขียน และพิมพ์อักษรเบรลล์อังกฤษ

เทคนิคการสอนกลุ่มวิชาทักษะสำหรับเด็กที่มีความ

บกพร่องทางการเห็น

การเสริมสร้างทักษะทางการสื่อความหมาย และทาง

สังคมสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

เทคนิคการสอนอ่าน และเลขคณิตสำหรับเด็กที่มี

ความบกพร่องทางสติปัญญา

การปรับหลักสูตรและการประเมินผลสำหรับเด็กที่มี

ความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ

เทคนิคการสอนภาษาและสื่อความหมายสำหรับเด็ก

ที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ

การสอนวิธีการสื่อความหมายสำหรับเด็กที่มีความ

บกพร่องทางการพูดและภาษา

เทคนิคการสอนพูด และภาษาสำหรับเด็กที่มีความ

บกพร่องทางการพูดและภาษา

เทคนิคการสอนกลุ่มวิชาทักษะสำหรับเด็กที่มีปัญหา

ทางการเรียนรู้

การสอนทักษะทางสังคม และการสื่อความหมาย

สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์

เทคนิคการสอนกลุ่มวิชาทักษะสำหรับเด็กที่มีปัญหา

ทางพฤติกรรมและอารมณ์

พฤติกรรมการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

ภาษามือ 2

การฝึกฟัง ฝึกพูด และแก้ไขการพูดสำหรับเด็กที่มี

ความบกพร่องทางการได้ยิน

การเตรียมอาชีพและการดำรงชีวิตในชุมชนสำหรับ

บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

การฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง

ทางร่างกายและสุขภาพ

การปฏิบัติงานกับครอบครัวและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา

การปฏิบัติงานกับครอบครัวและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

กับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

การฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนสำหรับบุคคลพิการ

สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความ

บกพร่องทางการได้ยิน

สื่อและอุปกรณ์พิเศษสำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง

ทางการเห็น

กิจกรรมและสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความ

บกพร่องทางสติปัญญา

สื่อและเทคโนโลยีสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทาง

ร่างกายและสุขภาพ

สื่อและเทคโนโลยีสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

การศึกษาแบบเรียนรวม

การตรวจสอบเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางการเรียนรู้

การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์

เทคนิคการให้บริการ และประเมินความต้องการของ

บุคคลพิการในชุมชน

การทดลองสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

โครงการพัฒนาการพูดและภาษาสำหรับเด็กที่มีความ

บกพร่องทางการพูดและภาษา

การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมและบริการสนับสนุน

ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

สัมมนาทางการศึกษาพิเศษ

โครงการศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ

3(3-0)

2(2-0)

2(2-0)

1(0-2)

 

3(3-0)

 

3(2-2)

 

2(1-2)

 

2(2-0)

3(3-0)

2(2-0)

 

3(3-0)

3(3-0)

 

3(3-0)

3(3-0)

3(2-2)

 

3(3-0)

3(3-0)

 

3(3-0)

3(3-0)

2(2-0)

 

2(2-0)

 

3(3-0)

 

2(2-0)

 

3(3-0)

3(2-2)

 

2(2-0)

2(2-0)

 

2(1-2)

 

2(1-2)

2(1-2)

2(2-0)

 

2(2-0)

 

3(3-0)

 

2(2-0)

 

 

3(3-0)

 

3(3-0)

 

3(2-2)

 

3(3-0)

 

3(3-0)

 

3(3-0)

 

3(2-2)

2(1-2)

3(2-2)

 

3(2-2)

 

2(2-0)

 

2(1-2)

 

2(1-2)

 

2(1-2)

2(1-2)

 

2(1-2)

 

2(1-2)

 

3(2-2)

 

3(3-0)

3(3-0)

2(2-0)

3(2-2)

2(1-2)

3(2-2)

 

1(60)

2(1-2)

 

3(3-0)

1(0-3)

1(0-2)

1(0-2)

คำอธิบายรายวิชา
หมู่วิชาการศึกษาพิเศษ (108)

รหัส  ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
 
น(ท-ป)
1081101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ
Introduction to Special Education
3(3-0)
                        ปรัชญา ความหมาย ขอบข่าย ประเภท บทบาทและความสำคัญของการศึกษาพิเศษ ลักษณะสาเหตุ และประเภทของความบกพร่องทางการศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษของไทย การจัดการศึกษาพิเศษของต่างประเทศ องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ ความเคลื่อนไหวในปัจจุบันด้านการศึกษาพิเศษ และแนวโน้ม
1081102 จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
Psychological and Social Aspects Concerning Persons with Special Needs
2(2-0)
                         ลักษณะทางจิตวิทยาของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ความบกพร่องและปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจ ความสำเร็จในการปรับตัวของบุคคลพิการ หลักการ กิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจบุคคลพิการ กิจกรรมเพื่อพัฒนาความเข้าใจตนเอง และพฤติกรรมของสังคมที่มีต่อบุคคลพิการ
1081103 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครูการศึกษาพิเศษ
Ethical Values for Teachers of Children with Special Needs
2(2-0)
                        คุณธรรม หลักธรรมเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณ และทักษะในการคิดของครูการศึกษาพิเศษคุณลักษณะพิเศษที่จำเป็นสำหรับการสอนที่มีคุณภาพ การวิเคราะห์พฤติกรรมที่เหมาะสม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม และจริยธรรมของครู กิจกรรมเพื่อพัฒนา
จิตใจ
1081301 ภาษามือ 1
Sign Language 1
1(0-2)
                         ความหมาย ความเป็นมา ประเภทและลักษณะที่แตกต่างกันของภาษามือไทยโครงสร้างพื้นฐานของภาษามือไทย ฝึกปฏิบัติการสื่อสารด้วยภาษามือในชีวิตประจำวัน
 
1082101 พัฒนาการทางภาษาและปัญหาของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
Language Development and Language Disorders
3(3-0)
                        พัฒนาการทางภาษาของเด็กปกติ ความสำคัญของภาษาในการเรียนรู้และการดำรงชีวิต ผลกระทบของความบกพร่องที่มีต่อพัฒนาการทางภาษาของเด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภท ปัจจัยส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาภาษา และแก้ไขปัญหาทางภาษาของเด็ก
1082102 การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
Provision of Early Intervention Services
3(2-2)
                         ความหมาย ความสำคัญ ปัญหาและความต้องการเฉพาะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภท กระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม หลักและวิธีการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษการให้การปรึกษาและทำงานร่วมกับพ่อแม่และครอบครัว บทบาทของครอบครัว องค์กร และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
1082103 ดนตรี ศิลปะ พลศึกษา และนันทนาการสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
Music, Art, Physical Education and Recreational Activities for Children
with Special Needs
2(1-2)
                        ขอบข่ายของพลศึกษา และนันทนาการสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หลักการและแนวทางในการจัด ปรับและดัดแปลงกิจกรรม ดนตรี ศิลป เกม กีฬา และนันทนาการ เครื่องเล่นอุปกรณ์ สถานที่ที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรม
 
1082104 จิตวิทยาเด็กพิเศษ
Psychological Aspects of Exceptional Children
2(2-0)
                        ลักษณะทางจิตวิทยาของเด็กพิเศษแต่ละประเภทลักษณะความบกพร่องที่มีผลต่อการพัฒนาด้านจิตใจของเด็กพิเศษแต่ละประเภท และบุคคลในครอบครัวการปรับตัวที่ดีของเด็กพิเศษทางด้านจิตใจสังคมและอาชีพ
1082201 โสตสัมผัสวิทยา
Audiology
3(3-0)
                        ธรรมชาติ และทฤษฎีของเสียง กายวิภาค และหน้าที่ของหู กระบวนการในการได้ยินเสียง ความบกพร่องทางการได้ยิน การวัด และการจัดระดับการได้ยิน การอ่านแบบบันทึกระดับการได้ยินการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยิน
1082202 การสื่อความหมายสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
Communication for Children with Hearing Impairments
2(2-0)
                        ความหมาย ลักษณะ และความจำเป็นของการสื่อความหมายสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน วิธีการสื่อความหมาย การฟัง การพูด การอ่านริมฝีปาก การใช้ท่าแนะคำพูด ภาษาท่าทาง ภาษามือ  การสะกดนิ้วมือ และการสื่อความหมายระบบรวม
1082203  ความรู้เกี่ยวกับความบกพร่องทางการเห็น
Introduction to Visual Impairments
3(3-0)
                         โครงสร้างและหน้าที่ของตา สาเหตุ และการป้องกันความบกพร่อง คำจำกัดความ ความบกพร่องที่มีผลต่อการดำรงชีวิตและการศึกษา การตรวจวัดการเห็นกิจกรรมส่งเสริมการเห็นสำหรับเด็กที่เห็นเลือนลาง
1082204 ทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม และการเคลื่อนไหวของเด็กที่มี ความบกพร่องทางการเห็น
Orientation and Mobility for Children with Visual Impairments
3(3-0)
                      ความหมาย ปรัชญา การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อ ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตนเอง และการใช้ประสาทสัมผัส หลักและวิธีการสอนทักษะการสำรวจและรับรู้สิ่งแวดล้อม การใช้อุปกรณ์ช่วย การฝึกปฏิบัติการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง
1082205  ความรู้เกี่ยวกับภาวะความบกพร่องทางสติปัญญา
Introduction to Children with Mental Retardation
3(3-0)
                        ความหมาย สาเหตุ ประเภท ลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา การสังเกต การคัดแยกเด็ก การดูแลช่วยเหลือเด็ก การจัดการศึกษาและการให้บริการ
 
1082206 ความรู้เกี่ยวกับความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ
Introduction to Children with Physical and Health Impairments
3(3-0)
                        ความหมาย สาเหตุ ประเภท ลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ ข้อจำกัดและอุปสรรคที่มีผลต่อการเรียนการสอนแนวทางในการช่วยเหลือ
 
1082207 สภาพแวดล้อมและทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ
Accessibility and Life Skills for Children with Physical and Health Impairments
3(2-2)
                        หลักการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ศึกษาและสำรวจสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการดำรงชีวิต การสอนทักษะ และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการทำกิจวัตรประจำวัน การทรงตัว การเคลื่อนไหว ทักษะการดำรงชีวิต
1082208 ความรู้เกี่ยวกับความบกพร่องทางการพูดและภาษา
Introduction to Speech and Language Disorders
3(3-0)
                        โครงสร้าง หน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการพูด กลไกและกระบวนการการพูด ความหมาย ลักษณะ ประเภท ปัญหา และสาเหตุของความบกพร่องทางการพูดและภาษา ผลกระทบที่มีต่อเด็ก
 
1082209 พัฒนาการทางการพูดและภาษาของเด็กที่มีความบกพร่องทางการพูด และภาษา
Speech and Language Development in Children with Speech and Language Disorders
3(3-0)
                        พัฒนาการ องค์ประกอบที่มีผลต่อการเรียนพูดและภาษาของเด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา เปรียบเทียบพัฒนาการทางการพูดและภาษากับเด็กปกติ บทบาทของครอบครัว และโรงเรียนในการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา การสังเกต การประเมินผล และการส่งต่อ
1082210 ความรู้เกี่ยวกับปัญหาทางการเรียนรู้
Introduction to Learning Disabilities
3(3-0)
                      ความหมาย ความเป็นมา ลักษณะ สาเหตุ ระดับของปัญหาทางการเรียนรู้กระบวนการคัดแยก การให้ความช่วยเหลือในด้านการเรียนการสอน และบริการทางการศึกษาเฉพาะบุคคล
 
1082211 ความรู้เกี่ยวกับปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์
Introduction to Behavioral and Emotionnal Disorders
3(3-0)
                       ความหมาย สาเหตุ ประเภท ลักษณะปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ การจัดการศึกษา กระบว การช่วยเหลือ บทบาทของครูในการทำงานร่วมกับผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง
 
1082212 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม และอารมณ์
Educational and Environmental Settings for Children with Behavioral and Emotional Disorders
2(2-0)
                       การจัดสภาพแวดล้อมและชั้นเรียนที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ และการปรับตัวในชีวิตประจำวันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินพฤติกรรมตนเองของครู และประเมินสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรมเด็ก
 
1082301 การสอนภาษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
Teaching Language to Children with Hearing Impairments
2(2-0)
                       ความหมายและความสำคัญของภาษา พัฒนาการและปัญหาทางภาษาของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บทบาทของครอบครัวและโรงเรียนในการสอนและส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา หลักและวิธีการสอน การฝึกปฏิบัติการสอนภาษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ในระดับชั้นต่าง ๆ
 
1082302 การจัดหลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
Curriculum Development for Children with Mental Retardation
3(3-0)
                      หลักการและโครงสร้างของหลักสูตรโดยทั่วไป แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ลักษณะและวิธีการจัด และปรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดทักษะทางวิชาการ และทักษะในการดำรงชีวิตประจำวัน (functional skills) ตามระดับพัฒนาการและความสามารถเฉพาะบุคคล
 
1082303 การช่วยเหลือเฉพาะด้านสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
Specific Interventions for Children with Learning Disabilities
 2(2-0)
                      กระบวนการเรียนรู้ ปัจจัยช่วยส่งเสริม ปัญหาและข้อจำกัด ในการเรียนรู้วิธีการฝึกทักษะการคิดและกลวิธีการเรียน วิธีการช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมวุฒิภาวะทางสังคมและพัฒนาการด้านอื่น ๆ
 
1083201 การจัดการพฤติกรรมเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
Behavior Management for Children with Special Needs
3(3-0)
                       เป้าหมายของการจัดการพฤติกรรม ลักษณะของพฤติกรรมที่เป็นปัญหาครูและปัจจัยอื่นที่ทำให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหา วิธีการจัดการพฤติกรรมเพื่อป้องกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ การนำทฤษฎีการเรียนรู้ และหลักการจัดการพฤติกรรมมาใช้ในการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ จรรยาบรรณของการจัดการพฤติกรรม
 
1083301 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์
Activities to Promote Appropriate Development in Children with Behavioral and Emotional Disorders                    
3(2-2)
                       ความหมาย จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรม หลักการจัดกิจกรรม การเลือกใช้กิจกรรมให้สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการเฉพาะของเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม
 
1083302 เทคนิคการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
Methods of Teaching Children with Special Needs
2(2-0)
                      หลักและวิธีสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การจัดทำโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP) การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
 
1083303 เทคนิคการสอนวิชาพื้นฐานสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
Methods of Teaching Basic Subjects to Children with Hearing Impairments
2(2-0)
                      หลักและวิธีการสอนทั่วไปสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หลักสูตร เนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา การใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสม การฝึกปฏิบัติทดลองสอนบทเรียนในวิชาพื้นฐาน
 
1083304 การสอนทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น
Life Skills for Children with Visual Impairments
2(1-2)
                      ทักษะการดำรงชีวิตของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น การสอนทักษะที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตในชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพ ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน
 
1083305  การอ่าน เขียน และพิมพ์อักษรเบรลล์ไทย
Thai Braille
2(1-2)
                      ประวัติความเป็นมาของอักษรเบรลล์ไทย การใช้อักษรเบรลล์เป็นเครื่องมือสื่อความหมายในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดนตรี และธรรมชาติศึกษา รูปแบบการอ่าน การเขียนและการพิมพ์อักษรเบรลล์ไทย รูปแบบหนังสือเบรลล์ไทยมาตรฐาน การใช้เครื่องเขียนและเครื่องพิมพ์ดีดเบรลล์ การฝึกปฏิบัติอ่าน เขียน พิมพ์หนังสือเบรลล์ไทย
 
1083306 การอ่าน เขียน และพิมพ์อักษรเบรลล์อังกฤษ
English Braille
2(1-2)
                      ประวัติความเป็นมาของอักษรเบรลล์อังกฤษ การใช้อักษรเบรลล์เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ดนตรี ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รูปแบบการอ่าน การเขียน และการพิมพ์อักษรเบรลล์อังกฤษ รูปแบบหนังสือเบรลล์อังกฤษมาตรฐาน การใช้เครื่องเขียน และเครื่องพิมพ์ดีดเบรลล์ การฝึกปฏิบัติอ่าน เขียน พิมพ์ หนังสือเบรลล์อังกฤษ
 
1083307 เทคนิคการสอนกลุ่มวิชาทักษะสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น
Teaching Basic Subjects to Children with Visual Impairments
2(2-0)
                      การเตรียมทักษะการอ่าน เขียนอักษรเบรลล์ การสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทย การผลิตและการใช้สื่อในการเรียนการสอน
 
1083308 การเสริมสร้างทักษะทางการสื่อความหมาย และทางสังคมสำหรับเด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา
Development of Communication and Social Skills for Children with Mental Retardation
2(2-0)
                       ปัญหา ความสำคัญ พัฒนาการในการสื่อความหมาย การสังเกตพฤติกรรมการสื่อความหมาย และพฤติกรรมทางสังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา วิธีการเสริมสร้างทักษะการสื่อความหมาย และทักษะทางสังคม
 
1083309 เทคนิคการสอนอ่าน และเลขคณิตสำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา
Teaching Reading and Mathematics to Children with Mental Ratardation
3(3-0)
                      ขั้นตอนของพัฒนาการไปสู่การอ่านและเรียนรู้เลขคณิต เทคนิคและวิธีการสอนอ่าน การสอนเลขคณิตสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา การฝึกปฏิบัติการสอน สร้างสื่อทักษะการอ่าน และทักษะเลขคณิตเพื่อมุ่งเน้นทักษะในการดำรงชีวิตประจำวัน
 
1083310 การปรับหลักสูตรและการประเมินผลสำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกายและสุขภาพ
Curriculum Adaptation and Evaluation for Children with Physical and Health Impairments
2(2-0)
                       หลักการและจุดมุ่งหมายในการปรับหลักสูตร ศึกษาและปรับหลักสูตรปกติเพื่อใช้สอนเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ การประเมินผล
 
1083311 เทคนิคการสอนภาษาและสื่อความหมายสำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกายและสุขภาพ
Teaching Language and Communication Skills to Children with Physical
and Health Impairments
3(3-0)
                      ทักษะทางภาษา ความหมาย ความสำคัญของภาษา การสื่อความหมายเพื่อการดำรงชีวิต การเรียนการสอน หลักและวิธีการสอน สื่ออุปกรณ์ เครื่องช่วยพิเศษสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องรุนแรง บทบาทของครอบครัวและโรงเรียนในการสอน การส่งเสริมการใช้ภาษาและการสื่อความหมาย
 
1083312 การสอนวิธีการสื่อความหมายสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการพูด
และภาษา
Teaching Communication Skills to Children with Speech and Language Disorders
3(3-0)
                      ความหมาย ความจำเป็นในการสอนการสื่อความหมาย ลักษณะและประเภท หลักและวิธีการ  การใช้อุปกรณ์พิเศษและใช้สัญลักษณ์แทนการพูด เทคนิควิธีการช่วยเหลือ
 
1083313 เทคนิคการสอนพูด และภาษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการพูด และภาษา
Teaching Speech and Language to Children with Speech and Language Disorders
3(2-2)
                      ความรู้เกี่ยวกับหน่วยเสียงและหน่วยคำ หลักและวิธีการสอนพูดและภาษาการประเมิน การวางแผน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อ อุปกรณ์และเครื่องมือในการสอน การประเมิน ความก้าวหน้า
 
1083314 เทคนิคการสอนกลุ่มวิชาทักษะสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
Teaching Language and Mathematics to Children with Learning Disabilities
3(3-0)
                      องค์ประกอบที่จำเป็นและปัจจัยสำคัญในการเรียนรู้ภาษา การอ่านเลขคณิตอุปสรรคในการเรียนรู้ เทคนิคและวิธีการสอน กิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะด้านภาษา การอ่านและ เลขคณิต
 
1083315  การสอนทักษะทางสังคม และการสื่อความหมายสำหรับเด็กที่มีปัญหาทาง
พฤติกรรมและอารมณ์
Teaching Social and Communication Skills to Children with Behavioral and
Emotional Disorders
3(3-0)
                       ความหมาย ความสำคัญ การจัดกิจกรรมการสอนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจตนเองและผู้อื่นการจัดกิจกรรมการสื่อความหมายสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม
 
1083316 เทคนิคการสอนกลุ่มวิชาทักษะสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรมและ อารมณ์ 3
Teaching Language and Mathematics to Children with Behavioral and Emotional Disorders
3(3-0)
                       หลักและวิธีสอนวิชาทักษะที่เหมาะสมสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม
 
1083317  พฤติกรรมการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
Teaching Skills for Teachers of Children with Special Needs
3(2-2)
                       หลักและวิธีการสอนเฉพาะสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การปรับหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อ การจัดชั้นเรียน ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการสอนเฉพาะบุคคล การประเมินผลฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค
 
1083318 ภาษามือ 2
Sign Language 2
2(1-2)
                      ไวยากรณ์ภาษามือไทย หลักและวิธีการสอนภาษามือ ฝึกปฏิบัติ การสื่อสารด้วยภาษามือในการเรียนการสอน
 
1083401 การฝึกฟัง ฝึกพูด และแก้ไขการพูดสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทาง การได้ยิน
Speech and Auditory Training for Children with Hearing Impairments
3(2-2)
                      ความหมาย องค์ประกอบของการฟังและการพูด อวัยวะที่เกี่ยวข้องการสังเกต การประเมินความผิดปกติทางการพูด หลัก วิธีการและฝึกปฏิบัติการฝึกฟัง ฝึกพูดและแก้ไขการพูด
 
1083402 การเตรียมอาชีพและการดำรงชีวิตในชุมชนสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่อง ทางสติปัญญา
Preparation for Work and Independent Living for Persons with Mental Retardation
3(2-2)
                      ทักษะและการฝึกนิสัยที่จำเป็นสำหรับการนำไปสู่อาชีพ ขั้นตอนในการจัดประสบการณ์ฝึกงาน อาชีพ ปัญหาอุปสรรคของการเข้าทำงาน ผลของการมีงานทำ การดำรงชีวิตในชุมชนของบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา การเดินทาง รูปแบบการพักอาศัย เพศศึกษา การมีครอบครัว การดูแลตนเองการป้องกันอันตราย การฝึกปฏิบัติวิเคราะห์งาน และคุณภาพของการดำรงชีวิตในชุมชน
 
1083403 การฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ
Rehabilitation Services for Children with Physical and Health Impairments
2(2-0)
                      หลักการและวิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การศึกษา การอาชีพและการสังคม บทบาทหน้าที่และความร่วมมือระหว่างพ่อแม่ และครอบครัวกับบุคลากร ในการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กที่มีความ บกพร่องในชุมชน
 
1083404 การปฏิบัติงานกับครอบครัวและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มี ความบกพร่องทางการพูดและภาษา
Collaboration between Professionals and Families of Children with Speech and Language Disorders
2(1-2)
                       ปัญหาและผลกระทบต่อพ่อแม่และครอบครัวของเด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาการสร้างความร่วมมือ การให้การปรึกษา การแนะแนว การประสานงาน การจัดโปรแกรมที่บ้าน และฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาเด็กร่วมกับพ่อแม่ ครอบครัวและผู้เกี่ยวข้อง
 
1083405 การปฏิบัติงานกับครอบครัวและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีปัญหาทาง การเรียนรู้
Collaboration between Professionals and Families of Children with Learning Disabilites
2(1-2)
                      ปัญหาและผลกระทบต่อพ่อแม่และครอบครัวของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ การสร้างความร่วมมือ การให้การปรึกษา การแนะแนว การประสานงานการจัดโปรแกรมที่บ้าน และฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาเด็กร่วมกับพ่อแม่ ครอบครัวและผู้เกี่ยวข้อง
 
1083406  การฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนสำหรับบุคคลพิการ
Community Based Rehabilitation for Persons with Special Needs
2(1-2)
  ความหมาย ความสำคัญ หลักการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนสำหรับบุคคลพิการ กฎหมายและแผนพัฒนาเกี่ยวกับบุคคลพิการ ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรม
 
1083501  สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน
Materials and Technology for Children with Hearing Impairments
2(1-2)
                      ความหมาย บทบาท ความสำคัญของสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความ บกพร่องทางการได้ยิน ประเภท การใช้ การจัดหา และบำรุงรักษาสื่อ อุปกรณ์ เครื่องช่วยและเทคโนโลยีการฝึกปฏิบัติการใช้สื่อและเทคโนโลยี
 
1083502 สื่อและอุปกรณ์พิเศษสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น
Materials and Assistive Technology for Children with Visual Impairments
2(1-2)
                      สื่อการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ดำรงชีวิต การผลิต จัดหา ดัดแปลงสื่อ การใช้ การเก็บ การบำรุงรักษา ฝึกปฏิบัติการใช้สื่อและอุปกรณ์พิเศษ
 
1083503 กิจกรรมและสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง ทางสติปัญญา
Activities and Materials for Teaching Children with Mental Retardation
2(1-2)
                      ความหมาย ความสำคัญ การจัดกิจกรรมสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา วัสดุ อุปกรณ์พิเศษที่ใช้ในการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการ การดัดแปลง การผลิต การฝึก การจัดระบบ และการประเมินผลการใช้
 
1083504  สื่อและเทคโนโลยีสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ
Adaptive Devices and Assistive Technology for Children with Physical and Health Impairments
3(2-2)
                       ความสำคัญของสื่อ เครื่องมือ เครื่องช่วยสำหรับปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในการเรียนการสอนและการดำรงชีวิตของเด็กที่บกพร่องทางร่างกายและสุขภาพการดัดแปลง การจัดหา การผลิต การฝึกใช้และการเก็บบำรุงรักษา
 
1083505  สื่อและเทคโนโลยีสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
Materials and Assistive Technology for Children with Learning Disabilities
3(3-0)
                      ความหมาย ประโยชน์ ประเภทของสื่อ และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ การเลือกการจัดหาการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน
 
1083601  การศึกษาแบบเรียนรวม
Inclusive Education
3(3-0)
                        ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม ลักษณะ และประเภทเด็กมีความต้องการพิเศษ การปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอน การจัดการพฤติกรรมและบริการสนับสนุน
 
1083701 การตรวจสอบเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
Assessment of Children with Special Needs
2(2-0)
                      ความหมาย ความสำคัญ หลักการ และกระบวนการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ การวางแผนจัดรวบรวมข้อมูล การประเมิน และประมวลข้อมูลเพื่อเสนอรายงานเด็กเฉพาะกรณี การเสนอแนวทางการให้บริการ และการจัดโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล
 
1083702 การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางการเรียนรู้
Evaluation and Analysis of Learning Disabilities
3(2-2)
                      การศึกษาปัญหาทางการเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผลวางแผนแก้ไขปัญหา
 
1083703 การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์
Evaluation and Analysis of Behavioral and Emotional Problems
2(1-2)
                       การศึกษาพฤติกรรมที่เป็นปัญหา การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ สรุปผล วางแผนแก้ไขปัญหา
 
1083704 เทคนิคการให้บริการ และประเมินความต้องการของบุคคลพิการในชุมชน
Services Delivery for Persons with Disabilities in the Community
3(2-2)
                      ความต้องการของบุคคลพิการและครอบครัว หลักการประเมินความต้องการการเก็บข้อมูล วิธีการวิเคราะห์และสรุปผล เทคนิคการให้บริการ ฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาบุคคลพิการร่วมกับพ่อแม่  ครอบครัว บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และอาสาสมัครในชุมชน
 
1083801 การทดลองสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
Practicum in Teaching Children with Special Needs
1(60)
                       การฝึกเตรียมการสอน และทดลองสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
 
1083901  โครงการพัฒนาการพูดและภาษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทาง การพูดและภาษา
Speech and Language Programs for Children with Speech and Language
Disorders
2(1-2)
                      กระบวนการให้การช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาวิธีการศึกษาข้อมูล สังเกตพฤติกรรมทางการพูดและภาษา วิเคราะห์ปัญหา วางแผนและจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาจัดโปรแกรม และฝึกปฏิบัติการแก้ไขความผิดปกติทางการพูด
 
1084601 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมและบริการสนับสนุน
Promoting Inclusive Education and Provision of Support
3(3-0)
                       ความเป็นมา พัฒนาการ ความหมาย ประเภท และการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เด็กที่มี ความต้องการพิเศษในชั้นเรียนรวม บุคลากรและบทบาทหน้าที่ ทักษะสำหรับครูสอนเด็กเรียนรวมและครูสอนเสริม การให้บริการจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับเด็กเรียนรวม
 
1084701 ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
Practicum in Assessment of Children with Special Needs
1(0-3)
                      ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ฝึกใช้แบบทดสอบอรูปนัย แบบประเมิน ทักษะ แบบฟอร์มที่ใช้รวบรวมข้อมูล การสังเกตและวิธีการอื่นในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับเด็กนำเสนอรายงานการศึกษาและตรวจสอบเด็กเป็นรายกรณี จัดทำโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล
เพื่อแก้ไขปัญหาเด็ก
1084901 สัมมนาทางการศึกษาพิเศษ
Seminar in Special Education
1(0-2)
                      อภิปรายกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมศึกษาความเคลื่อนไหว ข่าวสารและแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ พิจารณาแนงทางและเสนอแนะข้อสรุปในการแก้ปัญหาร่วมกันในชั้นเรียน
 
1084902 โครงการศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ
Independent Study in Special Education
1(0-2)
                       ให้นักศึกษาเลือกศึกษาเรื่อง หรือประเด็นที่ตนสนใจในขอบข่าย วิชาการศึกษาพิเศษ โดยได้รับความยินยอม คำแนะนำ และอยู่ภายใต้การนิเทศของอาจารย์อย่างน้อย 1 เรื่อง
 

ก่อนหน้า