รหัสและคำอธิบาย  >> หมวดวิชามนุษยศาสตร์

ก่อนหน้า ต่อไป

: : หมู่วิชาภาษามาเลย์ : :

หมู่วิชาภาษามาเลย์ ซึ่งอยู่ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้
               1. ทักษะพื้นฐาน (158-1--)
               2. ทักษะการฟัง-พูด (158-2--)
               3. ทักษะการอ่าน (158-3--)
               4. ทักษะการเขียน (158-4--)
               5. ศิลปวัฒนธรรม-วรรณกรรม (158-5--)
               6. วากยสัมพันธ์และการแปลง (158-6--)
               7. ภาษามาเลย์สำหรับวิชาชีพ (158-7--)
               8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (158-8--)
               9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย (158-9--)

หมู่วิชาภาษามาเลย์ (158)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

รหัสใหม่

รหัสเก่า

1581101

1581102

1581103

1581104

1581105

1581106

  ภาษามาเลย์เบื้องต้น 1

ภาษามาเลย์เบื้องต้น 2

ภาษามาเลย์ 1

ภาษามาเลย์ 2

ภาษามาเลย์ 3

ภาษามาเลย์ 4

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

คำอธิบายรายวิชา
หมู่วิชาภาษามาเลย์ (158)

รหัส ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
 
1581101  ภาษามาเลย์เบื้องต้น 1
Malay for Beginners 1
3(3-0)
             สำหรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษามาเลย์มาก่อน
              ควรฝึกทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นฝึกบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะนำตน การบอกเวลา การซื้อของ เป็นต้น การฝึกอ่านข้อความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคำถามได้ การเขียนประโยคง่าย ๆ ได้
1581102 ภาษามาเลย์เบื้องต้น 2
Malay for Beginners 2
3(3-0)
             วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1581101 ภาษามาเลย์เบื้องต้น 1
             โดยการฝึกทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการ ต่อเนื่องจากภาษามาเลย์เบื้องต้น 1 ศึกษาไวยากรณ์และรูปประโยคที่ซับซ้อนขึ้น ฝึกทักษะภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่กว้างขวางขึ้น และเน้นการใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม
 
1581103 ภาษามาเลย์ 1
Malay 1
3(3-0)
             ศึกษาเน้นในด้านการฟัง และการพูดภาษามาเลย์เบื้องต้น ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ภาษานี้ในการทำงาน บทเรียนจะประกอบด้วยรูปแบบการสนทนาในชีวิตประจำวัน
 
1581104 ภาษามาเลย์ 2
Malay 2
3(3-0)
             ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาภาษามาเลย์ 1 โดยเน้นในด้านการฟังและการพูด
             นักศึกษาได้รับการฝึกฝน ให้ใช้วิชาภาษามาเลย์ในขอบข่ายที่กว้างขึ้น ฝึกทักษะในด้านการฟังและพูด บทเรียนจะประกอบด้วยภาษาสำนวนที่ใช้ในการบริการและสนทนากับนักท่องเที่ยว
 
1581105 ภาษามาเลย์ 3
Malay 3
3(3-0)
             ฝึกทักษะในด้านการฟังและพูด บทเรียนจะประกอบด้วยภาษาสำนวนที่ใช้ในการบริการและสนทนากับนักท่องเที่ยว
 
1581106 ภาษามาเลย์ 4
Malay 4
3(3-0)
             ฝึกทักษะในด้านการฟังและพูด ในสถานการณ์จำลองในการปฏิบัติงานทั้งในโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยว

ก่อนหน้า ต่อไป