รหัสและคำอธิบาย  >> หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์

ก่อนหน้า ต่อไป

: : หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ออกแบบ 3 มิติ : :

หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ออกแบบ 3 มิติ ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้
                        1. ออกแบบผลิตภัณฑ์ (204-1--)
                        2. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ (204-2--)
                        3. ออกแบบสิ่งแวดล้อม (204-3--)
                       4. ออกแบบตกแต่ง (204-4--)
                       5. ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา (204-5--)
                       6. ออกแบบแฟชั่น (204-6--)
                       7. (204-7--)
                       8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (204-8--)
                       9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
                           โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย (204-9--)

หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ออกแบบ 3 มิติ (204)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

รหัสใหม่

รหัสเก่า

2041101

-

ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์

2(1-2)

2041102

-

วัสดุผลิตภัณฑ์

2(1-2)

2041103

-

การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 มิติ

3(2-2)

2041104

-

การออกแบบสร้างสรรค์เศษวัสดุ

3(2-2)

2041105

-

ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน

3(2-2)

2041106

-

ออกแบบเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน

3(2-2)

2041107

-

ออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้

3(2-2)

2041108

-

ผลิตภัณฑ์จักสาน

3(2-2)

2041109

-

ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องรัก

3(2-2)

2041110

-

ออกแบบผลิตภัณฑ์กระดาษ

3(2-2)

2041111

-

ออกแบบ 3 มิติ 1

2(1-2)

2041301

-

ศิลปะกับสิ่งแวดล้อม

2(1-2)

2041401

-

ทฤษฎีการออกแบบตกแต่ง

3(2-2)

2041402

-

ออกแบบตกแต่งสถานที่

3(2-2)

2041403

-

การออกแบบตกแต่งภายใน

3(2-2)

2041404

-

การออกแบบงานตั้งแสดง

3(2-2)

2041405

-

เทคนิคการออกแบบนิทรรศการ

3(2-2)

2041406

-

การออกแบบตกแต่งภายนอก

3(2-2)

2041407

-

เทคโนโลยีทางการออกแบบ

3(2-2)

2041601

-

การออกแบบเครื่องประดับ

2(1-2)

2041602

-

เทคนิคการออกแบบเครื่องประดับ

3(2-2)

2042101

-

ปูนปั้น

3(2-2)

2042102

-

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1

3(2-2)

2042103

-

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2

3(2-2)

2042104

-

การออกแบบของที่ระลึก

3(2-2)

2042105

-

ผลิตภัณฑ์จากสารเคมี 1

3(2-2)

2042106

-

ผลิตภัณฑ์จากสารเคมี 2

3(2-2)

2042107

-

ผลิตภัณฑ์จากสารเคมี 3

3(2-2)

2042108

-

ผลิตภัณฑ์จากสารเคมี 4

3(2-2)

2042109

-

ออกแบบเครื่องปั้นดินเผา 1

3(2-2)

2042110

-

ออกแบบเครื่องปั้นดินเผา 2

3(2-2)

2042111

-

ออกแบบเครื่องปั้นดินเผา 3

3(2-2)

2042112

-

ออกแบบเครื่องปั้นดินเผา 4

3(2-2)

2042113

-

เครื่องปั้นดินเผา

2(1-2)

2042114

-

เทคนิคการทำเครื่องปั้นดินเผา

3(2-2)

2042115

-

ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย 1

2(1-2)

2042116

-

ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย 2

3(2-2)

2042117

-

ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย 3

3(2-2)

2042118

-

ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย 4

3(2-2)

2042119

-

ออกแบบโลหะภัณฑ์ 1

3(2-2)

2042120

-

ออกแบบโลหะภัณฑ์ 2

3(2-2)

2042121

-

ออกแบบโลหะภัณฑ์ 3

3(2-2)

2042122

-

ออกแบบเครื่องหนัง 1

3(2-2)

2042123

-

ออกแบบเครื่องหนัง 2

3(2-2)

2042124

-

ออกแบบเครื่องหนัง 3

2(1-2)

2042125

-

ออกแบบผลิตภัณฑ์

3(2-2)

2042126

-

ออกแบบ 3 มิติ 2

2(1-2)

2042201

-

การออกแบบบรรจุภัณฑ์

3(2-2)

2042202

-

ออกแบบ 3

2(1-2)

2042403

-

การออกแบบที่ตั้งแสดงสินค้า

3(2-2)

2042404

-

จิตรกรรมและภาพพิมพ์ตกแต่ง

3(2-2)

2042602

-

การออกแบบเครื่องแต่งกาย

2(1-2)

2043101

-

ออกแบบ 5

2(1-2)

2043102

-

ออกแบบ 10

2(1-2)

2043103

-

ออกแบบ 11

2(1-2)

2043104

-

ออกแบบ 12

2(1-2)

2043105

-

ออกแบบ 13

2(1-2)

2043201

-

ออกแบบ 8

2(1-2)

2043401

-

ออกแบบ 17

2(1-2)

2043402

-

ออกแบบ 18

2(1-2)

2043403

-

ออกแบบ 19

2(1-2)

2043404

-

ศิลปะการจัดและตกแต่งสถานที่

3(3-0)

2044401

-

ออกแบบ 22

2(1-2)

 

คำอธิบายรายวิชา

หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ออกแบบ 3 มิติ (204)

รหัส

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2041101

ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์
Theory of Product Design

2(1-2)

 

              ศึกษาวิธีการออกแบบเบื้องต้น เพื่อปฏิบัติให้เกิดความชำนาญ โดยคำนึงถึงโครงสร้างวัสดุ วิธีการผลิตที่มีความสัมพันธ์กับสัดส่วนของผู้ใช้
 

2041102

วัสดุผลิตภัณฑ์
Product Media

2(1-2)

 

             ศึกษาเรื่องวัสดุพื้นฐานของท้องถิ่นในการออกแบบผลิตภัณฑ์ เช่น ศึกษาโครงสร้าง รูปทรง ลักษณะพื้นผิว ตลอดจนวิธีการประกอบเข้าด้วยกันของผ้า ไม้ ดิน กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ เป็นต้น เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการ ออกแบบผลิตภัณฑ์ต่อไป
 

2041103

การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 มิติ
3 Dimensional Product Design

3(2-2)

 

             ศึกษากรรมวิธีและเทคนิคการออกแบบประดิษฐ์เศษวัสดุ เพื่อเป็นของใช้ประดับและฝึกปฏิบัติการออกแบบ โดยเน้นคุณค่าในด้านความคิดสร้างสรรค์ ทั้งในด้านรูปแบบและวิธีการ
 

2041104

การออกแบบสร้างสรรค์เศษวัสดุ
Collage Design

3(2-2)

 

             ศึกษากรรมวิธีและเทคนิคการออกแบบประดิษฐ์เศษวัสดุเพื่อเป็น ของใช้ ของประดับและฝึกปฏิบัติการออกแบบ โดยเน้นคุณค่าในด้านความคิด สร้างสรรค์ ทั้งในด้านรูปแบบ และวิธีการ
 

2041105

ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
Folk Art Product

3(2-2)

 

             ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น โดยเน้นที่ความคิดสร้างสรรค์เฉพาะตน ปฏิบัติงานทั้งด้านเขียนแบบและการสร้าง ผลงานจริง ศึกษาในเรื่องรูปแบบ รูปทรง และสีให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ และรูปแบบของการนำไปใช้งาน
 

2041106

ออกแบบเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน
Functional Design

3(2-2)

 

             ศึกษาประวัติความเป็นมา รูปแบบ คุณลักษณะของวัสดุและการใช้เครื่องมือ การออกแบบเครื่องเรือน เพื่อมุ่งประโยชน์การประยุกต์ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยเน้นความงามและความเหมาะสมกับการใช้งาน
 

2041107

ออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้
Wood Product Design

3(2-2)

 

             ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ โดยเน้นที่ความคิดสร้างสรรค์เฉพาะตน ปฏิบัติงานทั้งด้านเขียนแบบและการสร้างผลงานจริง ศึกษาในเรื่องรูปแบบ รูปทรง สี ให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของเนื้อไม้ที่ใช้และรูปแบบของการนำไปใช้งาน
 

2041108

ผลิตภัณฑ์จักสาน
Weaving Product

3(2-2)

 

             ศึกษารูปแบบและลักษณะงานจักสานที่ใช้วัสดุต่าง ๆ เช่น ไม้ไผ่ หวาย ใบลาน ใบตาล เป็นต้น และฝึกปฏิบัติการออกแบบโดยมุ่งทั้งด้านประโยชน์ใช้สอย และการสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ ๆ
 

2041109

ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องรัก
Lacquer Ware

3(2-2)

 

             ศึกษากรรมวิธีและเทคนิคการออกแบบเครื่องรักประเภทต่าง ๆ เช่น การทำลายรดน้ำ การประดับด้วยวัสดุต่าง ๆ การเขียนรักสี การทำภาชนะ และฝึกปฏิบัติการออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการในปัจจุบัน
 

2041110

ออกแบบผลิตภัณฑ์กระดาษ
Paper Card Product

3(2-2)

 

             ศึกษารูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์กระดาษใน ท้องถิ่น เพื่อนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการออกแบบเครื่องใช้ เครื่องตกแต่งที่ผลิตด้วยกระดาษในรูปและวิธีการแตกต่างกัน เน้นในเรื่องความงามของรูปทรงลักษณะของวัสดุ วิธีการประกอบและการเสนอความคิดใหม่ทั้งรูปแบบและประโยชน์ใช้สอย
 

2041111

ออกแบบ 3 มิติ 1
3-Dimensional Design 1

2(1-2)

 

             ศึกษาโครงสร้างรูปแบบของ 3 มิติ โดยเน้นหนักในเรื่ององค์ประกอบที่สัมพันธ์กัน จากวัสดุเบื้องต้นที่เปลี่ยนแปลงรูปทรงได้ง่าย
 

2041301

ศิลปะกับสิ่งแวดล้อม
Art and Environment

2(1-2)

               ให้มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สามารถชี้แนะในการใช้ศิลปะของการวางผัง การตกแต่งที่อยู่อาศัยของชุมชน โดยมีสัดส่วนที่เหมาะสมตามหน้าที่ประโยชน์ใช้สอยที่สอดคล้องกับสภาพของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ซึ่งมีอิทธิพลต่อมนุษย์ทั้งร่างกายและจิตใจ
 

2041401

ทฤษฎีการออกแบบตกแต่ง
Theory of Decorative Design

3(2-2)

 

             ศึกษาและปฏิบัติขั้นตอนของการเขียนแบบตกแต่งทั้งภายในและ ภายนอกเรียนรู้ในเรื่องการใช้มาตราส่วนสากลในการระบุแบบ การวัดเนื้อที่ การออกแบบเครื่องเรือน ตลอดจนการเลือกใช้สี วัสดุและเครื่องเรือนให้เหมาะสมกับการใช้งาน
 

2041402

ออกแบบตกแต่งสถานที่
Exterior Design

3(2-2)

 

             ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติการตกแต่งภายนอกสถานที่ ตลอดทั้งการออกแบบตกแต่งบริเวณให้เหมาะสมกับความจำเป็นของการใช้งานต่าง ๆ
 

2041403

การออกแบบตกแต่งภายใน
Interior Design

3(2-2)

 

             ศึกษาหลักการและทฤษฎีการออกแบบตกแต่งภายในการจัดวางกลุ่มสี วัสดุครุภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับลักษณะของห้อง รวมทั้งการตกแต่งในโอกาสพิเศษ เช่น การตกแต่งเวทีภายในอาคาร ปฏิบัติการออกแบบตกแต่งภายใน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน
 

2041404

การออกแบบงานตั้งแสดง
Display Design

3(2-2)

 

             ศึกษาหลักการออกแบบงานตั้งแสดงประเภทต่าง ๆ เช่น การจัดมุม ตั้งแสดงตู้โชว์หน้าร้าน การจัดตั้งแสดงแบบลอยตัว (Island Display) การจัดแผ่นป้าย (Board Display) เป็นต้น และฝึกปฏิบัติการออกแบบงานตั้งแสดง
 

2041405

เทคนิคการออกแบบนิทรรศการ
Technical Design of Exhibition

3(2-2)

 

             ศึกษาทฤษฎีและหลักการออกแบบ การจัดนิทรรศการประเภทต่าง ๆ โดยเน้นการกำหนดรูปแบบ แผนผังบริเวณ ตำแหน่ง ทิศทาง ฯลฯ และปฏิบัติการออกแบบ การจัดและตกแต่งนิทรรศการตามความมุ่งหมายต่าง ๆ
 

2041406

การออกแบบตกแต่งภายนอก
Exterior Design

3(2-2)

 

             ศึกษาหลักการและทฤษฎีการออกแบบตกแต่งภายนอก อาคารประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการจัดเวทีกลางแจ้งและการจัดบริเวณตามความมุ่งหมาย และโอกาสต่าง ๆ ปฏิบัติการออกแบบตกแต่งภายนอก โดยคำนึงถึงความคิด สร้างสรรค์ทั้งในด้านความงามและวัสดุ ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติการออกแบบตกแต่งภายนอกอาคาร และการออกแบบภูมิสถาปัตย์ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกลมกลืนของพันธุ์ไม้บริเวณและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น แสงไฟ การรักษาดูแลเพื่อให้การออกแบบสมบูรณ์
 

2041407

เทคโนโลยีทางการออกแบบ
Technological Design

3(2-2)

 

             ศึกษาระบบต่าง ๆ ที่มีผลต่อการสัมผัสของมนุษย์ เรื่อง แสง เสียง ความร้อน ความเย็น การถ่ายเทอากาศ ความปลอดภัย เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการออกแบบตกแต่งให้สมบูรณ์ โดยคำนึงถึงความสะดวกสบาย ประโยชน์ใช้สอย และความงามเป็นสำคัญ

2041601

การออกแบบเครื่องประดับ
Jewelry Design

2(1-2)

 

             ศึกษาถึงลักษณะแบบอย่างและประวัติความเป็นมาในการพัฒนาด้านวัสดุและสีของเครื่องประดับ ทฤษฎีการออกแบบเครื่องประดับและปฏิบัติการออกแบบ
 

2041602

เทคนิคการออกแบบเครื่องประดับ
Technical Design of Ornament

3(2-2)

 

             ศึกษารูปแบบเครื่องประดับตกแต่งภายในแต่ละยุคสมัย ทั้งไทยและสากล เช่น หมวก แว่นตา ผ้าพันคอ สร้อยคอ กำไล แหวน เข็มขัด กระเป๋าถือ ฯลฯ เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบเครื่องประดับตกแต่งกาย โดยคำนึงถึงความสวยงาม ความเหมาะสม การเลือกใช้วัสดุและโอกาสใช้งาน
 

2042101

ปูนปั้น
Plaster Modeling

3(2-2)

 

             ศึกษากรรมวิธีและเทคนิคของงานปูนประเภทต่าง ๆ เช่น การหล่อปูนพลาสเตอร์ การหล่อปูนซีเมนต์ การผสมปูนโขลกเพื่อใช้ในงานปั้น โดยเน้น ส่วนผสมขั้นตอนการผสม การขึ้นรูป ตลอดจนการปั้นลวดลายต่าง ๆ และฝึกปฏิบัติการออกแบบงานปูน
 

2042102

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
Product Design 1

3(2-2)

 

             ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น เพื่อนำมาประยุกต์รูปทรงให้สวยงาม เหมาะสมตามสมัยนิยมและปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น โดยเน้นการพัฒนารูปแบบ ลวดลาย ขนาดของเครื่องปั้นดินเผา เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น
 

2042103

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
Product Design 2

3(2-2)

 

             ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ ของเล่น เครื่องประดับ ของชำร่วย หรือของที่ระลึกที่มีอยู่ในท้องถิ่น โดยเป็นการนำวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์และการนำวัสดุสังเคราะห์มาประยุกต์ให้เกิดความสวยงามเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น
 

2042104

การออกแบบของที่ระลึก
Souvenir Design

3(2-2)

 

             ศึกษาการผลิตของชำร่วย ศึกษาและปฏิบัติ วัสดุ และอุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อนำมาประกอบกันเข้าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยรูปแบบ และวิธีการที่แตกต่างกัน เน้นในด้านการใช้เศษวัสดุให้เกิดประโยชน์ เช่น การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้า ตุ๊กตาพวงกุญแจ ฯลฯ
 

2042105

ผลิตภัณฑ์จากสารเคมี 1
Chemical Product 1

3(2-2)

             ศึกษาเทคนิควิธีการ วัสดุอุปกรณ์ของงานชุบ หล่อ โลหะ พลาสติก และไฟเบอร์กลาส ตลอดจนการปฏิบัติการชุบหล่อเบื้องต้น
 

2042106

ผลิตภัณฑ์จากสารเคมี 2
Chemical Product 2

3(2-2)

             ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบสร้างงานชุบโลหะ งานชุบพลาสติก และงานชุบวัสดุธรรมชาติ
 

2042107

ผลิตภัณฑ์จากสารเคมี 3
Chemical Product 3

3(2-2)

             ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบสร้างงานผลิตภัณฑ์งานหล่อโลหะ หล่อพลาสติก ไฟเบอร์กลาส ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องตลาด
 

2042108

ผลิตภัณฑ์จากสารเคมี 4
Chemical Product 4

3(2-2)

             ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบเครื่องประดับตกแต่ง และสร้างผลิตภัณฑ์จากโลหะ พลาสติก ไฟเบอร์กลาส และวัสดุธรรมชาติ
 

2042109

ออกแบบเครื่องปั้นดินเผา 1
Pottery Design 1

3(2-2)

 

             ศึกษาประวัติเครื่องปั้นดินเผาสมัยต่าง ๆ ที่สำคัญในเอเซียและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานดินเบื้องต้น เช่น การคัดเลือกดิน การเตรียมดิน และการปั้นด้วยวิธีการพื้นฐาน โดยเน้นความงามและความเหมาะสมกลมกลืนตามหลักการทางศิลปะ
 

2042110

ออกแบบเครื่องปั้นดินเผา 2
Pottery Design 2

3(2-2)

 

             ศึกษาและออกแบบประติมากรรม การออกแบบงานเครื่องปั้นดินเผาขนาดเล็ก โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของวิธีการ รูปแบบ วัสดุ ความคิด สร้างสรรค์ และประโยชน์ใช้สอยเชิงพาณิชยศิลป์
 

2042111

ออกแบบเครื่องปั้นดินเผา 3
Pottery Design 3

3(2-2)

 

             ศึกษาและฝึกปฏิบัติการออกแบบงานเครื่องปั้นดินเผาด้วยวิธีการต่างๆ เช่น วิธีการบีบ วิธีบด วิธีแผ่ วิธีใช้แป้นหมุน โดยให้เป็นรูปทรงต่าง ๆ ทั้งรูปทรงเรขาคณิต รูปทรงธรรมชาติ และในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ เช่น ชาม แจกัน ฯลฯ และฝึกการตกแต่งด้วย
 

2042112

ออกแบบเครื่องปั้นดินเผา 4
Pottery Design 4

3(2-2)

 

             ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบเครื่องปั้นดินเผาด้วยวิธีการสร้างต้นแบบด้วยวัสดุต่าง ๆ เช่น ปูนพลาสเตอร์ พิมพ์ยาง การหล่อด้วยน้ำมันดิน หล่อตัน ฯลฯ ตลอดจนการศึกษาปฏิบัติการเกี่ยวกับกรรมวิธีการปั้น หล่อ เผา และเคลือบ โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ด้านรูปธรรมและเนื้อหา
 

2042113

เครื่องปั้นดินเผา
Ceramics

2(1-2)

 

             ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับกรรมวิธี การขึ้นรูป การหล่อ เผาและเผาเคลือบโดยเน้นการสร้างสรรค์ เครื่องปั้นดินเผาที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ
 

2042114

เทคนิคการทำเครื่องปั้นดินเผา
Ceramics Techniques

3(2-2)

 

             ศึกษาประวัติความเป็นมา ประโยชน์และกรรมวิธีเบื้องต้นของ เครื่องปั้นดินเผา ตลอดทั้งวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างงานเครื่องปั้นดินเผา ฝึกปฏิบัติการผลิตงานเบื้องต้นด้วยวิธีการกด รีด ขด หล่อ การปั้น โดยใช้แป้นหมุน และเผา-เคลือบ
 

2042115

ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย 1
Producing Shells 1

2(1-2)

 

             ศึกษาลักษณะทางชีววิทยา แหล่งที่มาของเปลือกหอยและสัตว์ทะเลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย พร้อมทั้งศึกษาวัสดุอุปกรณ์ส่วนต่าง ๆ ของเปลือกหอย และสัตว์ทะเลที่นำมาใช้ในงานผลิตภัณฑ์
 

2042116

ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย 2
Producing Shells 2

3(2-2)

 

             ศึกษาปฏิบัติการตัด เจียร กรีดลาย ในลักษณะต่าง ๆ รูปแบบผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย และสัตว์ทะเลทั้งของไทยและต่างประเทศ พร้อมทั้งออกแบบผลิตงานผลิตภัณฑ์และออกแบบภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม
 

2042117

ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย 3
Producing Shells 3

3(2-2)

             ศึกษาปฏิบัติการสร้างผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอยและสัตว์ทะเลทั้ง แปรรูปและไม่แปรรูปในลักษณะต่าง ๆ
 

2042118

ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย 4
Producing Shells 4

3(2-2)

 

             ศึกษาวิธีการดำเนินการธุรกิจผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอยทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ พร้อมทั้งปฏิบัติการออกแบบจัดมุม จัดตู้โชว์ และการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 

2042119

ออกแบบโลหะภัณฑ์ 1
Metal Ware Design 1

3(2-2)

 

             ศึกษาคุณสมบัติต่าง ๆ ของโลหะที่ใช้ในงานสลักดุน กรรมวิธีในการทำให้โลหะอ่อนตัว การออกแบบ ร่างแบบและถ่ายแบบ การยึด การแผ่โลหะ การทำแท่นรองสำหรับดุน การใช้ค้อน การใช้สิ่งสลัก การดุนลาย วิธีการและเทคนิคในการขึ้นรูปและการสลักดุน การผสมชัน การฉลุลาย กรรมวิธีต่าง ๆ ในการสลักดุน การเตรียมงาน และการทำความสะอาดโลหะดุน
 

2042120

ออกแบบโลหะภัณฑ์ 2
Metal Ware Design 2

3(2-2)

 

             ศึกษางานโลหะรูปพรรณทั่วไป ศึกษาเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ การบำรุงรักษาเคมีภัณฑ์และการใช้งาน หลักการออกแบบ รูปทรง ลวดลาย การเขียนแบบงานโลหะพรรณ กระบวนการผลิต คุณสมบัติของโลหะทองคำ เงิน ทองแดง การใช้ความร้อน อุณหภูมิของโลหะ การผสม การเตรียม และการปฏิบัติการเกี่ยวกับการขึ้นรูป การสลักลาย การใช้สิ่งสลักแบบง่าย ๆ

2042121

ออกแบบโลหะภัณฑ์ 3
Metal Ware Design 3

3(2-2)

 

             ศึกษาลักษณะชนิดและประเภทของเครื่องถมที่มีใช้อยู่ทั่วไป ชนิดของโลหะที่นำมาใช้เป็นตัวโครงการเตรียมวัสดุที่จะนำมาทำถม กรรมวิธีและเทคนิคในการทำ การออกแบบเครื่องถมเพื่อทำเป็นเครื่องประดับ เครื่องใช้ ของชำร่วย อื่น ๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยและคุณค่าในทางศิลปะ การขัดทำความสะอาด และการถนอมรักษาเครื่องถมตามกรรมวิธีที่ถูกต้อง
 

2042122

ออกแบบเครื่องหนัง 1
Leather Design 1

3(2-2)

 

             ศึกษาประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์เครื่องหนังโดยสังเขป วัสดุ และเครื่องมือ จักรเย็บ ในการทำการผลิตเครื่องหนัง ประเภทของเครื่องหนัง ฝึกวิธีใช้เครื่องมืออุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ ในการใช้ตัดเย็บ ตอกดุนเครื่องหนัง เป็นต้น
 

2042123

ออกแบบเครื่องหนัง 2
Leather Design 2

3(2-2)

             ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบเครื่องใช้ ของที่ระลึก ฝึกออกแบบ ลวดลาย ฝึกเทคนิค ทักษะในการตัด เจาะดุน ย้อมสี และการเย็บหนัง
 

2042124

ออกแบบเครื่องหนัง 3
Leather Design 3

2(1-2)

 

             ศึกษาและฝึกปฏิบัติออกแบบลวดลาย การทำแม่พิมพ์ การตัดรูปแบบให้สัมพันธ์กับประโยชน์ใช้สอย ความงาม รสนิยม คิดค้น ประยุกต์ การย้อมสี การเย็บ การซ่อม ให้สอดคล้องกับรูปแบบและการใช้สอย
 

2042125

ออกแบบผลิตภัณฑ์
Weaving and Dye

3(2-2)

 

             ศึกษากระบวนการถัก ทอ ย้อม วิธีต่าง ๆ และปฏิบัติการออกแบบถัก ทอ ย้อม โดยคำนึงถึงเทคนิคใหม่ ๆ และความเหมาะสมกับความต้องการ ของตลาด
 

2042126

ออกแบบ 3 มิติ 2
3-Dimensional Design 2

2(1-2)

 

             ศึกษาในการสร้างรูปแบบที่มองเห็นในงานสามมิติ โดยเน้นโครงสร้างขององค์ประกอบอย่างซับซ้อน จากวัตถุต่างชนิดที่นำมาใช้ร่วมกันอย่างมีสื่อความหมาย
 

2042201

การออกแบบบรรจุภัณฑ์
Package Design

3(2-2)

 

                          ศึกษาทฤษฎีและวิวัฒนาการของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์ทุกประเภท ด้วยวัสดุชนิดต่าง ๆ ตามความเหมาะสม และฝึกปฏิบัติการออกแบบ โดยคำนึงถึงขนาด น้ำหนัก รูปทรง และชนิดของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการขนส่ง
 

2042202

ออกแบบ 3
Design 3

2(1-2)

 

             ศึกษาความรู้และประสบการณ์ในเทคนิคการออกแบบโฆษณาหีบห่อสินค้า การออกแบบตัวอักษรและเครื่องหมายที่ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้เรียน เน้นหนักทางพาณิชยศิลป์
 

2042403

การออกแบบที่ตั้งแสดงสินค้า
Display Design

3(2-2)

 

             ศึกษาวิธีการจัดแสดงสินค้าประเภทต่าง ๆ ตลอดจนกรรมวิธีในการติดตั้ง ปฏิบัติการออกแบบ การจัดสินค้าเพื่อการจำหน่ายและศิลปะที่เกี่ยวข้อง เช่น ตัวอักษร และเครื่องหมายที่ใช้ในการโฆษณาของบริษัท ห้างร้าน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของราชการ
 

2042404

จิตรกรรมและภาพพิมพ์ตกแต่ง
Decorative Painting and Graphic

3(2-2)

 

             ศึกษาทฤษฎีและวิธีการสร้างงานจิตรกรรมและภาพพิมพ์ สำหรับใช้ ในงานตกแต่งทั่วไป รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในด้านวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างงานจิตรกรรมและภาพพิมพ์ ปฏิบัติการออกแบบเพื่อการตกแต่ง ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
 

2042602

การออกแบบเครื่องแต่งกาย
Fashion Design

2(1-2)

 

             ศึกษาถึงลักษณะแบบอย่าง และประวัติความเป็นมาในการพัฒนาทางด้านวัสดุสีของเครื่องแต่งกาย ทฤษฎีการออกแบบเครื่องแต่งกาย ซึ่งเหมาะสมกับยุคสมัย
 

2043101

ออกแบบ 5
Design 5

2(1-2)

 

             ศึกษาทฤษฎี ปฏิบัติการเขียนตัวอักษร และฝึกออกแบบตัวอักษรด้วยเครื่องมือชนิดต่าง ๆ ตลอดจนเรียนรู้ถึงวิธีการเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้

2043102

ออกแบบ 10
Design 10

2(1-2)

 

ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบประจำชาติ ด้วยการรู้จักนำศิลปะประจำชาติมาประยุกต์ โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์รูปแบบ เนื้อหา การนำไปใช้อย่างเหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย
 

2043103

ออกแบบ 11
Design 11

2(1-2)

 

             ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบโฆษณาประเภทต่างๆ เทคนิคในการโฆษณา การสำรวจความต้องการ การประเมินราคา การเลือกสถานที่ ตลอดจน การประเมิน
 

2043104

ออกแบบ 12
Design 12

2(1-2)

             ปัญหาการตกแต่งภายใน การออกแบบและการตกแต่งอาคาร เน้นประสบการณ์ในการแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน

2043105

ออกแบบ 13
Design 13

2(1-2)

 

             ศึกษาสภาพความเป็นจริงของสังคมและปฏิบัติการออกแบบ การจัดบริเวณ การจัดสวนโดยใช้พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุอื่น ๆ ตามสภาพท้องถิ่น

2043201

ออกแบบ 8
Design 8

2(1-2)

 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยเน้นรูปแบบและลวดลายเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 

2043401

ออกแบบ 17
Design 17

2(1-2)

             ศึกษาและวิเคราะห์ประวัตินักออกแบบ ผลงานที่สำคัญในอดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งตะวันตกและตะวันออก
 

2043402

ออกแบบ 18
Design 18

2(1-2)

 

             ศึกษาสภาพความเป็นจริงของสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติการออกแบบ การจัดบริเวณ การจัดสวนโดยใช้พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุอื่น ๆ ตามสภาพด้วย
 

2043403

ออกแบบ 19
Design 19

2(1-2)

 

             ปัญหาในการออกแบบ การแก้ปัญหาในการออกแบบและการเขียนแบบ ผู้เรียนเลือกโครงงานทางด้านศิลปะตกแต่ง และการออกแบบตามความสนใจ และความถนัด
 

2043404

ศิลปะการจัดและตกแต่งสถานที่
Interior Decoration

3(3-0)

 

             ความหมายและความสำคัญของการจัดสถานที่ ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของมนุษย์กับบรรยากาศของสถานที่ ความสัมพันธ์ของการจัดระบบงาน การเคลื่อนไหวของมนุษย์กับการจัดสถานที่และบรรยากาศที่ทำการออกแบบ การตกแต่งอาคารสถานที่ เพื่อประกอบการต่าง ๆ หลักและการจัดแต่งอาคารสถานที่ การฝึกปฏิบัติการจัดตกแต่งอาคารสถานที่ที่ใช้กับงานต่าง ๆ
 

2044401

ออกแบบ 22
Design 22

2(1-2)

 

             ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการตามความมุ่งหมายต่างๆ ของสังคม ประเภทการโฆษณา การจัดสถานที่และการนำเอาวิชาการออกแบบไปประยุกต์ให้สัมพันธ์กับวิชาอื่นเพื่อให้เกิดผลดีต่อสังคม
 

 

ก่อนหน้า ต่อไป