รหัสและคำอธิบาย  >> หมวดวิชาสังคมศาสตร์

ก่อนหน้า ต่อไป

: : หมู่วิชาภูมิศาสตร์ (254)  : :


หมู่วิชาภูมิศาสตร์ ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาสังคมศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้

                                                    1. หลักและทฤษฎีทางภูมิศาสตร์                                                                        (254-1--)
                                                    2. ภูมิศาสตร์ที่นำไปประยุกต์กับสาขาวิชาการอื่น                                               (254-2--)
                                                    3. ภูมิศาสตร์ภูมิภาคต่าง ๆ                                                                                (254-3--)
                                                    4. วิธีการศึกษาและเทคนิคทางภูมิศาสตร์                                                         (254-4--)
                                                    5.                                                                                                                    (254-5--)
                                                    6.                                                                                                                    (254-6--)
                                                    7.                                                                                                                    (254-7--)
                                                    8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                                                          (254-8--)
                                                    9. โครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
                                                        โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย                                           (254-9--)

หมู่วิชาภูมิศาสตร์ (254) ในหมวดวิชาสังคมศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (ท-ป)

รหัสใหม่

รหัสเก่า

2541101

2711101

ภูมิศาสตร์กายภาพ

3(2-2)

2541102

2711107

ภูมิศาสตร์มนุษย์

3(3-0)

2541103

-

ธรณีสันฐานวิทยา

3(2-2)

2712102

ธรณีสันฐานวิทยา

3(3-0)

2541201

-

ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

3(2-2)

2711201

ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

3(3-0)

2541202

2712205

ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม

3(3-0)

2541203

2540201

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

2(2-0)

2541301

-

ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก

3(2-2)

2711314

ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก

3(3-0)

2541302

2711301

ภูมิศาสตร์ประเทศไทย

2(2-0)

2540301

ภูมิศาสตร์ประเทศไทย

2(2-0)

2541401

2712411

แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่

3(2-2)

2541402

2712410

การแปลความหมายจากรูปถ่ายทางอากาศ

3(2-2)

2541403

-

การแปลความหมายจากแผนที่และรูปถ่ายทางอากาศ

3(2-2)

2711411

การแปลความหมายจากแผนที่และรูปถ่ายทางอากาศ

3(2-2)

2711401

แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่และรูปถ่ายทางอากาศ

3(2-2)

2541404

2712408

การสำรวจเบื้องต้น

3(2-2)

2542101

-

ภูมิอากาศวิทยา

3(2-2)

2712103

ภูมิอากาศวิทยา

3(3-0)

2542102

2714108

อุทกวิทยา

3(3-0)

2542103

2713219

ชีวภูมิศาสตร์

3(3-0)

2542104

2713210

ภูมิศาสตร์ดิน

3(2-2)

2542105

2714220

แนวคิดทางภูมิศาสตร์

2(2-0)

2542201

2712218

ภูมิศาสตร์เชิงประวัติ

3(3-0)

2542202

2711202

ภูมิศาสตร์ประชากร

3(3-0)

2542203

2713213

ภูมิศาสตร์ชนบท

2(2-0)

2542204

2713212

ภูมิศาสตร์เมือง

2(2-0)

2542205

2713211

ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน

3(3-0)

2542301

2712302

ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์

3(2-2)

2542302

-

ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น

3(2-2)

2712303

ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น

3(3-0)

2542303

2712305

ภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

3(3-0)

2542401

2712403

การเขียนแผนที่เบื้องต้น

3(2-2)

2542402

2713409

การสำรวจข้อมูลระยะไกลเบื้องต้น

3(2-2)

2543101

2713104

ธรณีวิทยาเบื้องต้น

3(2-2)

2543201

-

ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย

3(2-2)

2712209

ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย

3(3-0)

2713209

ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย

3(3-0)

2543202

2713207

ภูมิศาสตร์การเมือง

3(3-0)

2543203

2712206

ภูมิศาสตร์การเกษตร

3(3-0)

2543204

2714109

ภูมิศาสตร์ชายฝั่งทะเล

3(3-0)

2543205

-

ภูมิศาสตร์การวางแผนและการพัฒนา

3(2-2)

2714215

ภูมิศาสตร์การวางแผนและพัฒนาภูมิภาค

2(2-0)

2543301

-

ภูมิศาสตร์กลุ่มประเทศอินโดจีน

3(3-0)

2543302

-

ภูมิศาสตร์กลุ่มประเทศสมาคมอาเซียน

3(3-0)

2543303

2712304

ภูมิศาสตร์เอเชีย

3(3-0)

2543401

-

ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวไทย

2(2-0)

2543402

2714402

เทคนิคและวิธีการทางภูมิศาสตร์

3(2-2)

2543403

-

การเขียนแผนที่เพื่องานเฉพาะอย่าง

2(1-2)

2543404

-

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

3(2-2)

2714404

ระบบข้อมูลทางภูมิศาสตร์

3(2-2)

2543405

2714406

วิธีการทางสถิติสำหรับภูมิศาสตร์

3(2-2)

2543406

-

แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่และภาพถ่ายระยะไกล

3(2-2)

2543801

-

การฝึกงานด้านภูมิศาสตร์

3(2-2)

2543901

-

ปัญหาพิเศษทางภูมิศาสตร์

3(2-2)

2544101

2714106

อุตุนิยมวิทยา

3(2-2)

2544201

2713214

ภูมิศาสตร์การขนส่ง

2(2-0)

2544202

-

ภูมิศาสตร์การตลาดและอุตสาหกรรม

2(2-0)

2544203

-

ภูมิศาสตร์การแพทย์

3(3-0)

2544204

-

การอ่านทางภูมิศาสตร์

2(1-2)

2714405

การอ่านทางภูมิศาสตร์

2(2-0)

2544205

-

สิ่งแวดล้อมในชนบทและเมือง

3(3-0)

2544206

-

มลภาวะสิ่งแวดล้อม

3(3-0)

2544207

-

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย

3(2-2)

2540202

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

2(2-0)

2544301

2713306

ภูมิศาสตร์ยุโรป

3(3-0)

2544302

ภูมิศาสตร์อเมริกาเหนือ

3(3-0)

2714310

ภูมิศาสตร์แองโกลอเมริกา

3(3-0)

2544303

-

ภูมิศาสตร์อเมริกาใต้

3(3-0)

2714311

ภูมิศาสตร์ละตินอเมริกา

3(3-0)

2544304

2714312

ภูมิศาสตร์ออสเตรเลียและโอเชียเนีย

3(3-0)

2544305

2714313

ภูมิศาสตร์แอฟริกา

3(3-0)

2544306

-

ภูมิศาสตร์รัสเซีย

3(3-0)

2713307

ภูมิศาสตร์สหภาพโซเวียต

3(3-0)

2544901

-

การวิจัยทางภูมิศาสตร์

3(2-2)

2714407

วิธีการวิจัยทางภูมิศาสตร์

3(2-2)

2544902

2714901

สัมมนาภูมิศาสตร์

3(2-2)

คำอธิบายรายวิชา
หมู่วิชาภูมิศาสตร์ (254)
 

รหัส

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
 

น (ท-ป)
2541101 ภูมิศาสตร์กายภาพ
Physical Geography
3(2-2)
   ศึกษาสัณฐานของโลกและปรากฏการณ์ที่เกิดเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ สมบัติทางด้านกายภาพ และการเปลี่ยนแปลงของธรณีภาค (Lithosphere) อุทกภาค (Hydrosphere) บรรยากาศ (Atmosphere) และชีวมณฑล (Biosphere) และการปฏิบัติภาคสนาม
 
2541102 ภูมิศาสตร์มนุษย์
Human Geography
3(3-0)

  ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ ได้แก่ การตั้งถิ่นฐาน การกระจายของประชากร สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองและวัฒนธรรมของมนุษย์ในส่วนต่าง ๆ ของโลก
 

2541103 ธรณีสันฐานวิทยา
Geomorphology
3(2-2)
    ศึกษาถึงการกำเนิดธรณีโครงสร้าง รูปร่างของแผ่นดิน กระบวนการกำเนิดและการพัฒนา ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของแผ่นดินที่ประสบในปัจจุบัน การจำแนกชนิดของธรณีสัณฐานแบบต่าง ๆ โดยเน้นธรณีสัณฐานที่มีปรากฏอยู่ในประเทศไทย และการปฏิบัติภาคสนาม
 
2541201

ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
Economic Geography

3(2-2)
    ศึกษาลักษณะ และปัจจัยที่ทำให้เกิดความแตกต่างของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในบริเวณต่าง ๆ ของโลก โดยศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ การผลิตการใช้ และการกระจายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชย์กรรม การคมนาคม-ขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ และการบริการแก่ประชาชนในดินแดนต่าง ๆ ของโลกและปฏิบัติภาคสนาม
 
2541202 ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม
Cultural Geography
3(3-0)
   ศึกษาองค์ประกอบทางด้านภูมิศาสตร์ กับลักษณะทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์ ที่ส่งผลให้เกิดแบบรูปของการดำรงชีวิตของมนุษย์ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ได้แก่ การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ระดับความก้าวหน้าทางวิทยาการ การใช้ที่ดินแบบต่าง ๆ ลักษณะความแตกต่างทางเศรษฐกิจ ทางสังคมและการปกครอง
 

2541203

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Man and Environments
 2(2-0)
   ศึกษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางสังคม ระบบนิเวศ อิทธิพล ของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีผลต่อมนุษย์ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ปัญหาที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรและบทบาทของเทคโนโลยี รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหา โดยเน้นสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
 
2541301 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก
Regional Geography of the World
 3(2-2)
   ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์เกี่ยวกับเกณฑ์ในการพิจารณาแบ่งภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ และเปรียบเทียบปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในแต่ละภูมิภาค
 
2541302

ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
Geography of Thailand

2(2-0)

   ศึกษาลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเกี่ยวกับที่ตั้ง และขนาด บริเวณ แวดล้อม พรมแดน ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประชากร สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ
 

2541401 แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่
Maps and Map Interpretation
3(2-2)

   ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่ องค์ประกอบของแผนที่ การอ่าน การตีความ การใช้แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1 : 50,000 และ 1 : 250,000 ให้ฝึกฝนการอ่าน การตีความและให้มีการปฏิบัติการภาคสนามโดยใช้แผนที่ภูมิประเทศประกอบการศึกษา
 

2541402 การแปลความหมายจากรูปถ่ายทางอากาศ
Aerial Photo Interpretation
3(2-2)
    ศึกษาความสำคัญของรูปถ่ายทางอากาศ ลักษณะของรูปถ่ายทางอากาศ การอ่านและการแปลความหมายลักษณะของสิ่งที่ปรากฏในรูปถ่ายทางอากาศ ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศ การระบายน้ำ พืชพรรณ เส้นทางคมนาคม ชุมชนพื้นที่เกษตรกรรม และการปฏิบัติภาคสนาม
 
2541403

การแปลความหมายจากแผนที่และรูปถ่ายทางอากาศ
Maps and Aerial Photo Interpretations

 3(2-2)

   ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ การอ่าน การตีความ การใช้แผนที่ภูมิประเทศและรูปถ่ายทางอากาศ เพื่อนำไปศึกษาลักษณะของสิ่งที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่จริงทั้งลักษณะทางด้านธรรมชาติและลักษณะทางด้านวัฒนธรรม ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศ ชุมชนโบราณ ศาสนสถาน การตั้งถิ่นฐาน เส้นทางคมนาคม แหล่งท่องเที่ยวและการใช้ที่ดิน และการปฏิบัติภาคสนาม
 

2541404

การสำรวจเบื้องต้น
Introduction to Surveying

 3(2-2)

   ศึกษาทฤษฎีและหลักการสำรวจ เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ การฝึกปฏิบัติการสำรวจพื้นที่โดยใช้เครื่องมือ พร้อมทั้งให้มีความสามารถนำข้อมูลจาการสำรวจไปเขียนแผนที่อย่างง่ายได้
 

2542101

ภูมิอากาศวิทยา
Climatology

 3(2-2)

   ศึกษาธาตุประกอบภูมิอากาศ เครื่องมือที่ใช้วัดธาตุประกอบภูมิอากาศ ปัจจัยที่ควบคุมภูมิอากาศ การจำแนกเขตภูมิอากาศและลักษณะภูมิอากาศของแต่ละท้องถิ่น การพยากรณ์อากาศ โดยมีการฝึกปฏิบัติ
 

2542102

อุทกวิทยา
Hydrology

3(3-0)
    ศึกษาเกี่ยวกับน้ำที่มีอยู่ในโลก สาเหตุการเกิด การหมุนเวียนเปลี่ยนสถานะของน้ำ คุณสมบัติทางฟิสิกส์และเคมีของน้ำในลำน้ำ ทะเล ทะเลสาบ และน้ำใต้พื้นดิน รวมทั้งการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ การควบคุมและการอนุรักษ์
 
2542103 ชีวภูมิศาสตร์
Biogeography
3(3-0)
   ศึกษาลักษณะแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีผลต่อการเกิด การกระจายของพืชและสัตว์ลักษณะเด่นของพืชและสัตว์ประจำถิ่น
 
2542104

ภูมิศาสตร์ดิน
Soil Geography

 3(2-2)
   ศึกษาการกำเนิด การกระจาย สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมีและศักยภาพทางการเกษตร การจำแนกดินตามระบบอนุกรมวิธาน (Soil Taxonomy Classification System) ดินที่เป็นปัญหาทางการเกษตร ได้แก่ ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินเค็ม-โซดิก ดินทรายจัด ดินอินทรีย์ ดินลูกรัง เป็นต้น มีการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามโดยเน้นดินในประเทศไทย
 
2542105

แนวคิดทางภูมิศาสตร์
Geographical Thought
  
ศึกษาพัฒนาการของแนวคิดทางภูมิศาสตร์ตามสมัย-ยุคต่าง ๆ จากอดีต จนถึงปัจจุบัน
 

2(2-0)

2542201

ภูมิศาสตร์เชิงประวัติ
Historical Geography

3(3-0)

   ศึกษาประวัติการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ของดินแดนในดินแดนหนึ่ง เช่น การศึกษาถึงประวัติในทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ที่เปลี่ยนมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ว่ามีลักษณะทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ ที่ตั้งอาณาเขต สภาพสังคม สภาพเศรษฐกิจ การปกครอง ความเป็นอยู่ของประชากร ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของแต่ละอาณาจักร อันมีผลมาจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์
 

2542202

ภูมิศาสตร์ประชากร
Population Geography

 3(3-0)
   ศึกษาเกี่ยวกับประชากรในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก โดยพิจารณาถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องหรือมีผลต่อความเป็นอยู่ของประชากรในภูมิภาคนั้นๆ เช่น จำนวนการกระจาย ความหนาแน่น การย้ายถิ่น คุณภาพ และปัญหาของประชากร
 
2542203

ภูมิศาสตร์ชนบท
Rural Geography

2(2-0)
    ศึกษาองค์ประกอบของชนบท แบบรูปการตั้งถิ่นฐาน ประชากร ลักษณะเศรษฐกิจ-สังคมชนบท การใช้ที่ดินในชนบท การใช้ความรู้ด้านภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนาสภาพท้องถิ่นชนบทให้เกิดความยั่งยืน ปัญหาและการแก้ไขปัญหาในชนบท
 
2542204

ภูมิศาสตร์เมือง
Urban Geography

2(2-0)
    ศึกษาองค์ประกอบของเมือง แบบรูปการตั้งถิ่นฐานประชากร ลักษณะเศรษฐกิจ-สังคมเมือง การใช้ที่ดินในเมือง ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการขยายการเติบโตของเมือง ปัญหาในเมืองและการแก้ไขปัญหาในเมือง
 
2542205

ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน
Settlement Geography

3(3-0)
   ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในส่วนต่าง ๆ ของโลก ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของประชากรในชนบทและเมือง
 
2542301

ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
Analytical Geography of Thailand

 3(2-2)
    ศึกษาวิเคราะห์สภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ทั้งทางด้านที่ตั้งอาณาเขต ลักษณะทางด้านกายภาพ ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ ประชากรวิเคราะห์ความสามารถในการผลิตเชิงการเกษตร อุตสาหกรรมการค้า การคมนาคมขนส่ง และการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันให้ปฏิบัติการภาคสนาม เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ตามสภาพที่เป็นจริง
 

2542302
 

ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น
Local Geography
 

3(2-2)
    ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ของท้องถิ่นทางสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจประชากร ระบบโครงสร้างพื้นฐานและสถาบันทางสังคม วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขท้องถิ่น  ให้นักศึกษาฝึกเก็บข้อมูลในภาคสนาม แล้วนำมาวิเคราะห์สภาพท้องถิ่น
 
2542303

ภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Geography of Southeast Asia

3(3-0)

    ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ของภูมิภาคโดยภาพรวม และสภาพภูมิศาสตร์รายประเทศ เกี่ยวกับลักษณะทางด้านกายภาพ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และปัญหาต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้
 

2542401 การเขียนแผนที่เบื้องต้น
Introduction to Cartography
 3(2-2)
    ศึกษาหลักการพื้นฐานการทำแผนที่ อุปกรณ์และเครื่องมือในการเขียนแผนที่ การออกแบบแผนที่ สัญลักษณ์และอักษร การถ่ายทอดข้อมูล การคำนวณ และการเขียนเส้นโครงแผนที่ การประกอบต้นร่างแผนที่
 
2542402

การสำรวจข้อมูลระยะไกลเบื้องต้น
Introduction to Remote Sensing

3(2-2)
    ศึกษาประวัติและหลักการเบื้องต้นของการสำรวจข้อมูลระยะไกล การสำรวจข้อมูลธรรมชาติด้วยดาวเทียม สัญญาณภาพดาวเทียม การใช้ประโยชน์จากภาพดาวเทียมในงานด้านภูมิศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการและตรวจสอบข้อมูลในภาคสนาม
 
2543101

ธรณีวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Geology

3(2-2)
    ศึกษาหลักเกณฑ์ทั่วไปทางธรณีวิทยา ธรณีวิทยาโครงสร้าง แร่และหินกระบวนการ กำเนิดและการเปลี่ยนแปลง ประวัติการกำเนิดโลกและการลำดับยุคทางธรณีวิทยา และธรณีวิทยาประเทศไทยและการปฏิบัติการภาคสนาม
 
2543201 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย
Geography of Thai Tourism
3(2-2)

   ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย เกี่ยวกับที่ตั้ง การเข้าถึงและเส้นทางคมนาคม สภาพทางธรรมชาติและการกำเนิดของแหล่งท่องเที่ยว สภาพทางด้านวัฒนธรรมและประวัติของแหล่งท่องเที่ยว ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว องค์ประกอบที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว สถานบริการและหน่วยงานที่ดำเนินงานการท่องเที่ยว การวางแผนงานสำหรับการจัดการท่องเที่ยวและฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
 

2543202 ภูมิศาสตร์การเมือง
Political Geography
 3(3-0)
    ศึกษาแนวคิดของนักภูมิศาสตร์การเมือง ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อความมั่นคงของรัฐ การรวมกลุ่มทางการเมืองระหว่างประเทศ วิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมืองของรัฐและปัญหาอันสืบเนื่องมาจากสภาพทางภูมิศาสตร์ทั้งในอดีตและในปัจจุบัน
 
2543203 ภูมิศาสตร์ทางการเกษตร
Agricultural Geography
3(3-0)
    ศึกษารูปแบบของการเกษตรกรรมปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดินและปัญหาการใช้ที่ดินด้านการเกษตรกรรม ได้แก่ การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การประมง และการทำป่าไม้ การแบ่งภูมิภาคทางด้านการเกษตรของไทย ลักษณะการเกษตรกรรมหลักของแต่ละภูมิภาค แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมของภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย
 
2543204

ภูมิศาสตร์ชายฝั่งทะเล
Coastal Geography

3(3-0)
   ศึกษาธรรมชาติของลักษณะชายฝั่งทะเลที่เกี่ยวกับการกำเนิด และการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเล กระแสน้ำ ระดับน้ำขึ้น-ลง ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับชายฝั่งทะเล โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากชายฝั่งทะเลไทยเพื่อการประกอบกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและการลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการใช้ประโยชน์จากชายฝั่งทะเล
 
2543205

ภูมิศาสตร์การวางแผนและการพัฒนา
Geography of Planning and Development

 3(2-2)
   ศึกษาการสำรวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์เพื่อการวางแผนและพัฒนาสำหรับงานเฉพาะด้าน ได้แก่ การวางผังชุมชน การกำหนดเขตการปกครอง การสร้างเขื่อน การสร้างอ่างเก็บน้ำ การสร้างเขตอุตสาหกรรม การจัดที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม การคมนาคมขนส่ง และการปฏิบัติภาคสนาม
 
2543301 ภูมิศาสตร์กลุ่มประเทศอินโดจีน
Geography of Indo-China Countries
3(3-0)
   ศึกษาเกี่ยวกับที่ตั้ง ขนาด รูปร่าง พรมแดนของประเทศในกลุ่มอินโดจีน ลักษณะทางด้านกายภาพ ทรัพยากร ประชากร ที่มีผลต่อลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอินโดจีน
 
2543302

ภูมิศาสตร์กลุ่มประเทศสมาคมอาเซียน
Geography of ASEAN Countries

 3(3-0)
   ศึกษาเกี่ยวกับที่ตั้ง ขนาด รูปร่าง พรมแดนของประเทศในกลุ่มสมาคม อาเซียน ลักษณะทางด้านกายภาพ ทรัพยากร ประชากรที่มีผลต่อลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของแต่ละประเทศในกลุ่มสมาคมอาเซียน และการพึ่งพากันทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
 
2543303 ภูมิศาสตร์เอเชีย
Geography of Asia
 3(3-0)
    ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ของทวีปเอเชียโดยภาพรวม และให้ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับลักษณะทางด้านกายภาพ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง
 
2543401 ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวไทย
Resources in Thai Tourism
2(2-0)

  ศึกษาความหมาย และประเภทของทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว การกระจายของแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวรรณคดี ปัญหาและการจัดการทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว
 

2543402 เทคนิคและวิธีการทางภูมิศาสตร์
Techniques and Method in Geography
 3(2-2)
 

    ศึกษาการฝึกใช้และออกแบบเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์

2543403 การเขียนแผนที่เพื่องานเฉพาะอย่าง
Cartography for Specific Work
2(1-2)
   ศึกษาการออกแบบและเขียนแผนที่ เพื่อใช้งานเฉพาะด้าน ได้แก่ แผนที่แหล่งท่องเที่ยว แผนที่มรตาการใช้ที่ดิน แผนที่หมู่บ้าน แผนที่ตำบล แผนที่อำเภอ แผนที่จังหวัด เป็นต้น
 
2543404

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
Geographic Information System

3(2-2)
   ศึกษาแหล่งและระเบียบวิธีการรวบรวมข้อมูลสถิติด้านภูมิศาสตร์ ได้แก่ ข้อมูลด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ประชากร ด้วยวิธีการต่าง ๆ หรือใช้คอมพิวเตอร์ เทคนิคการประยุกต์ไปใช้ การจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในพื้นที่อย่างมีระบบ
 
2543405

วิธีการทางสถิติสำหรับภูมิศาสตร์
Statistic Techniques in Geography

 3(2-2)
    ศึกษาข้อมูลสถิติทางภูมิศาสตร์ การรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย การประยุกต์ความหมายทางสถิติให้เข้ากับความหมายทางภูมิศาสตร์ การสร้างและทดสอบแบบจำลองทางภูมิศาสตร์โดยอาศัยความรู้ทางสถิติ และคณิตศาสตร์
 
2543406

แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่และภาพถ่ายระยะไกล
Maps and Map Interpretations Remote sensing

3(2-2)

   ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่ องค์ประกอบแผนที่ การอ่าน การตีความ การใช้แผนที่ภูมิประเทศ มาตรส่วน 1 : 50,000 และ 1 : 250,000 ความรู้พื้นฐานของการถ่ายระยะไกล รูปถ่ายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม การแปลความหมายจากภาพ ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ และทางสังคมศึกษาปฏิบัติการภาคสนามโดยใช้แผนที่ภูมิประเทศ รูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม ประกอบการศึกษา

หมายเหตุ รายวิชานี้เกิดจากการขยายเนื้อหาวิชาแผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่ (2541401) และเพิ่มเนื้อหาด้านภาพถ่ายระยะไกลเข้าไป
 

2543801

การฝึกงานด้านภูมิศาสตร์
Geographical Practicum

3(2-2)
   การฝึกงาน และการปฏิบัติงานทางด้านภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาทางภูมิศาสตร์ใดสาขาหนึ่ง ได้แก่ แผนที่ สำรวจดิน ชลประทาน อุตุนิยมวิทยา ธรณีวิทยา สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีเวลาปฏิบัติงานในสำนักงานหรือในภาคสนามที่หน่วยงานรับให้เข้าฝึกงาน สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง หรือมีชั่วโมงสะสมตลอดภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 75 ชั่วโมง
 

2543901

ปัญหาพิเศษทางภูมิศาสตร์
Geographical Special Problems

 3(2-2)
   การศึกษาเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับปัญหา และสิ่งที่น่าสนใจด้านภูมิศาสตร์สาขาใดสาขาหนึ่ง โดยใช้หลักการและวิธีการทางภูมิศาสตร์ เลือกศึกษาหรือทดลองและเขียนรายงานผลการศึกษาอย่างมีระบบ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเฉพาะเรื่องอย่างน้อย 1 คน
 
2544101 อุตุนิยมวิทยา
Meteorology
 3(2-2)

    ศึกษาองค์ประกอบอุตุนิยมวิทยาทางกายภาพ ได้แก่ ความกด อุณหภูมิ ความชื้น ลม เมฆ หยาดน้ำฝน ทัศนวิสัย และแดด ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศกับพื้นโลก มหาสมุทรและสิ่งมีชีวิต การใช้แผนที่พยากรณ์อากาศ
 

2544201 ภูมิศาสตร์การขนส่ง
Transportation Geography
 2(2-0)
    ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ทางด้านภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อเศรษฐกิจการขนส่งประเภทของการขนส่ง เส้นทางการขนส่ง การพัฒนาการขนส่งในส่วนต่างๆ ของโลก และในประเทศไทย
 
2544202 ภูมิศาสตร์การตลาดและอุตสาหกรรม
Geography of Marketing and Manufacturing
2(2-0)

    ศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อเศรษฐกิจด้านการตลาดและ อุตสาหกรรม โดยเน้นการวิเคราะห์การกำหนดที่ตั้งและบริเวณบริการของการตลาดและอุตสาหกรรม
 

2544203 ภูมิศาสตร์การแพทย์
Medical Geography
 3(3-0)
    ศึกษาปัจจัยทางภูมิศาสตร์ และอิทธิพลซึ่งเกี่ยวโยงกับโรคภัย ที่มีต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ในส่วนภูมิภาคต่าง ๆ การเกิดโรคและการแพร่กระจายของโรคภัยต่าง ๆ ในโลก
 
2544204 การอ่านทางภูมิศาสตร์
Reading in Geography
 2(1-2)
   ฝึกฝนนักศึกษาให้รู้จักการค้นคว้าหาความรู้ทางภูมิศาสตร์จากการอ่านตำรา งานวิจัย วารสาร หรือเอกสารและบทความที่กำหนด ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตามความเหมาะสม
 
2544205 สิ่งแวดล้อมในชนบทและเมือง
Rural and Urban Environment
3(3-0)
   ศึกษาความหมาย และขอบเขตของสิ่งแวดล้อมในชนบทและเมือง ลักษณะและประเภทของสิ่งแวดล้อมในชนบทและเมือง การใช้พื้นที่ในชนบท ปัญหาและการจัดการสิ่งแวดล้อมในชนบทและเมือง
 
2544206 มลภาวะสิ่งแวดล้อม
Environmental Pollution
 3(3-0)
   ศึกษาเชิงภูมิศาสตร์เกี่ยวกับมลสภาวะสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้แก่ มลภาวะของน้ำ มลภาวะของอากาศ มลภาวะของดิน มลภาวะของสังคมและมลภาวะทางทัศนียภาพ เน้นศึกษาเกี่ยวกับการเกิด สภาพปัญหาเมื่อเกิด และวิธีการแก้ไขกรณีมลภาวะสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
 
2544207

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
Natural Resources and Environmental Management of Thailand

3(3-0)

   ศึกษาความหมายประเภทลักษณะและขอบเขตของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย การจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยทั้ง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคม-วัฒนธรรมตามแผนพัฒนาประเทศ แนวนโยบายแห่งรัฐ กฎหมายและการส่งเสริมองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายองค์กรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร ตลอดจนข้อตกลงและพันธกรณีการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่ผูกพันกับประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน และการปฏิบัติภาคสนาม
 

2544302 ภูมิศาสตร์อเมริกาเหนือ
Geography of North America
3(3-0)
    ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ของทวีปอเมริกาเหนือโดยภาพรวม และให้ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับลักษณะทางด้านกายภาพ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง
 
2544303 ภูมิศาสตร์อเมริกาใต้
Geography of South America
3(3-0)
    ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ของทวีปอเมริกาใต้โดยภาพรวม และให้ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับลักษณะทางด้านกายภาพ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง
 
2544304 ภูมิศาสตร์ออสเตรเลียและโอเชียเนีย
Geography of Australia and Oceania
 3(3-0)
   ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ของออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และกลุ่มประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้โดยภาพรวม และให้ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับลักษณะทางด้านกายภาพ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง
 
2544305 ภูมิศาสตร์แอฟริกา
Geography of Africa
3(3-0)

    ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ของทวีปแอฟริกาโดยภาพรวม และให้ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับลักษณะทางด้านกายภาพ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง
 

2544306

ภูมิศาสตร์รัสเซีย
Geography of Russia

3(3-0)
   ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ของรัสเซีย เกี่ยวกับลักษณะทางด้านกายภาพ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง
 
2544901

การวิจัยทางภูมิศาสตร์
Research in Geography

3(2-2)
   ศึกษาวิธีและรูปแบบการวิจัยทางภูมิศาสตร์ การวางแผน การเลือกหัวข้อ และการทำเค้าโครง การตั้งสมมติฐาน การเก็บข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย ฝึกปฏิบัติการวิจัยทางภูมิศาสตร์
 
2544902

สัมมนาภูมิศาสตร์
Seminar in Geography

 3(2-2)
   สัมมนาปัญหาเฉพาะเรื่องทางภูมิศาสตร์จากการศึกษาปัญหาพิเศษ หรือการวิจัยทางภูมิศาสตร์ หรือการศึกษาปัญหาเฉพาะเรื่องใหม่ ตามที่สนใจเกี่ยวกับภูมิศาสตร์กายภาพ วัฒนธรรม ประชากร สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม และเขียนรายงานผลเชิงการวิจัยและเสนอผลการศึกษาเป็นรายบุคคล โดยอาจจัดสัมนาทางวิชาการเต็มรูปอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือจะนำผลการศึกษาไปเสนอในการประชุมสัมมนาภูมิศาสตร์แห่งชาติหรือการสัมมนาภูมิศาสตร์ระหว่างสถาบันต่าง ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

 

 

ก่อนหน้า ต่อไป