รหัสและคำอธิบาย  >> หมวดวิชาสังคมศาสตร์

ก่อนหน้า ต่อไป

: : หมู่วิชารัฐศาสตร์ : :

                     
                                                                       หมู่วิชารัฐศาสตร์ ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาสังคมศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้

                                                          1. การเมืองการปกครอง                                                                    (255-1--)
                                                          2. การเมืองระหว่างประเทศ                                                              (255-2--)
                                                          3. การบริหารรัฐกิจ                                                                           (255-3--)
                                                          4.                                                                                                     (255-4--)
                                                          5.                                                                                                     (255-5--)
                                                          6.                                                                                                     (255-6--)
                                                          7.                                                                                                     (255-7--)
                                                          8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                                           (255-8--)
                                                          9. โครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
                                                              โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย                           (255-9--)

หมู่วิชารัฐศาสตร์ (255) ในหมวดวิชาสังคมศาสตร์
 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

รหัสใหม่

รหัสเก่า

2551101
2551102
2551103
2551104
2551301
2551302
2552101
2552201
2552301
2552302
2552303
2553101
2553102
2553103
2553201
2553202
2553301
2553302
2553303
2553304
2553305
2553306
2553307
2553308
2553309
2553310

2550101
-
2581101
2581201
2581202


2582301
2582302
2582201


2583204
2583303
2584201
2582202
2583201
2583202
2583203
2583301
2583302
2583304

การเมืองการปกครองของไทย
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
ทฤษฎีการเมือง
ระบบบริหารราชการไทย
การบริหารงานรัฐวิสาหกิจไทย
การปกครองท้องถิ่นไทย
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
การบริหารงานคลังและงบประมาณ
การประเมินบุคคล
ปัญหาการเมืองไทย
ลัทธิการเมืองและลัทธิเศรษฐกิจ
การเมืองไทย
นโยบายต่างประเทศของไทย
นโยบายต่างประเทศของชาติมหาอำนาจ
การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
การบริหารการพัฒนา
การบริหารงานตำรวจไทย
เทคนิคการบริหาร
การวิเคราะห์องค์การและวิเคราะห์ระบบงาน
การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
การประเมินผลโครงการ
การวิเคราะห์นโยบาย
ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร

2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

2553801
2554101
2554102
2554103
2554201
2554801
2554901
2554902
2554903

2583803

2584901
2584902
2584903

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 3
พัฒนาการทางการเมือง
การจัดองค์กรท้องถิ่นไทย
การจัดองค์กรท้องถิ่น
การเมืองระหว่างประเทศในเอชียตะวันออกเฉียงใต้

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 3
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
การศึกษาเอกเทศ

2(90)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
5(450)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)

คำอธิบายรายวิชา

หมู่วิชารัฐศาสตร์ (255)
 

รหัส ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
 

น(ท-ป)

2551101

การเมืองการปกครองของไทย
Thai Politics and Government

 2(2-0)
   ศึกษาความรู้พื้นฐานการเมืองและการปกครอง หน้าที่ของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม ประชาชนกับบทบาททางการเมือง พฤติกรรมทางการเมืองของไทย วิเคราะห์ปัญหาและเปรียบเทียบแนวความคิดเกี่ยวกับการปกครองและการเมือง
 
2551102

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
Introduction to Political Science

3 (3-0)

   ศึกษาขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิชารัฐศาสตร์กับสาขาวิชาอื่น ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน และระหว่างอำนาจกับกฎหมาย กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ ลัทธิและอุดมการณ์ทางการเมืองที่สำคัญตลอด จนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยสังเขป
 

2551103

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
Introduction to Public Administration

 3(3-0)

   ศึกษาความหมาย พัฒนาการ แนวความคิด ทฤษฎี และความสัมพันธ์ของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครอบคลุมถึงนโยบายสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานคลังและงบประมาณ องค์การและกระบวนการบริหารงาน
 

2551104

ทฤษฎีการเมือง
Political Theory

2 (2-0)

    ศึกษาการสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์และทฤษฎีที่สำคัญ ๆ ในทางรัฐศาสตร์ในสมัยปัจจุบัน เช่น ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีโครงสร้าง หน้าที่ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีบทบาท ทฤษฎีการสื่อความหมาย และทฤษฎีการพัฒนาทางการเมือง
 

2551302

การบริหารงานรัฐวิสาหกิจไทย
Thai Public Enterprise Administration

 3 (3-0)

     ศึกษาหลักการและนโยบายการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ วิวัฒนาการของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย การจัดรูปงาน วิธีการบริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารการเงิน บทบาทของรัฐบาลต่อรัฐวิสาหกิจ ปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจไทยตลอดจนวิธีการแก้ไข
 

2552101

การปกครองท้องถิ่นไทย
Thai Local Government

 3 (3-0)

   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น ที่เป็นรากฐานของการ ปกครองและการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยจากแนวคิดตะวันตก และเน้นการปกครองท้องถิ่นไทย ประวัติและพัฒนาการ ความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองท้องถิ่นกับการปกครองส่วนกลางในแง่อำนาจ รูปแบบ ปัญหาและผลการกระทบต่อการพัฒนาสังคม และการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทยในปัจจุบัน
 

2552201

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
I
nternational Relations

3 (3-0)

   ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ขอบเขต วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การกำหนดนโยบายต่างประเทศ เครื่องมือและแบบแผนในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ
 

2552302

การบริหารงานคลังและงบประมาณ
Fiscal and Budgeting Administration

3 (3-0)

   ศึกษาความหมาย ทฤษฎี แนวคิด นโยบายเกี่ยวกับการคลัง และการงบประมาณ ระบบการคลัง นโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง นโยบายการเงินของรัฐ ระบบภาษีอากร รายรับ รายจ่ายของรัฐ หนี้สาธารณะ กระบวนการงบประมาณ เทคนิคและการวิเคราะห์งบประมาณ ปัญหาการงบประมาณของประเทศไทย
 

2552303

การประเมินบุคคล
Personnel Evaluation

3(3-0)
   ศึกษาแนวคิด หลักการในการประเมินบุคคลในองค์การ การประเมินกระบวนการเลือกสรร บรรจุ แต่งตั้งบุคคลเข้าทำงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาความดีความชอบโดยใช้เทคนิค และเครื่องมือในการประเมินบุคคลที่มีความแม่น ตรงและความเชื่อถือได้
 

2553101

ปัญหาการเมืองไทย
Problems of Thai Politic and Government

 3(3-0)

   ศึกษาและวิเคราะห์ภูมิหลัง หลักสำคัญของการเมืองการปกครองไทยในสมัยราชาธิปไตยเป็นพื้นฐาน เน้นการวิเคราะห์สาเหตุสำคัญของปัญหาการเมืองไทย นับตั้งแต่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ผลกระทบต่อปัญหาการเมืองการปกครองไทยปัจจุบัน แนวโน้มและการแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาการเมืองในระบบประชาธิปไตย
 

2553102

ลัทธิการเมืองและลัทธิเศรษฐกิจ
Political and Economic Doctrine

 3(3-0)
   ศึกษาลัทธิการเมืองและลัทธิเศรษฐกิจตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 จนถึงสมัยปัจจุบันในทางอุดมการณ์ ทฤษฎีและการใช้ปฏิบัติ เน้นวิวัฒนาการของลัทธิการเมืองและลัทธิเศรษฐกิจในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ในแง่ความสำเร็จ และหรือความล้มเหลว กับการปรับตัวเข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ความสัมพันธ์ระหว่างลัทธิการเมืองกับลัทธิเศรษฐกิจ และผลของความสัมพันธ์ต่อสังคมแห่งชาติ กับต่อการเมืองระหว่างประเทศ
 
2553103

การเมืองไทย
Thai Politics

 3(3-0)

   ศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ ว่าด้วยการพัฒนาทางการเมือง ปัญหาทางการเมืองของประเทศไทย บทบาทของทหารและกลุ่มผลประโยชน์อื่น ๆ ที่มีต่อการเมืองไทย อุปสรรคในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย แนวทางการพัฒนาทางการเมืองของประเทศไทย
 

2553201

นโยบายต่างประเทศของไทย
Foreign Policy of Thailand

 3 (3-0)

   ศึกษารูปแบบ กระบวนการกำหนดและดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทย โดยเน้นถึงปัจจัยและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของไทย อันมีผลต่อรูปแบบของนโยบายต่างประเทศของไทยในปัจจุบัน รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับชาติมหาอำนาจ
 

2553202

นโยบายต่างประเทศของชาติมหาอำนาจ
The Foreign Policy of the Major Powers

3 (3-0)

   ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการกำหนด และดำเนินนโยบายต่างประเทศ บทบาทและความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร ฯลฯ ระหว่างชาติมหาอำนาจที่สำคัญ อันมีผลกระทบต่อการเมืองโลก
 

2553301

การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ
Project Analysis and Project Management

3 (3-0)

   ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผนและโครงการ วงจรโครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แนวคิดในการบริหารโครงการ กระบวนการบริหารโครงการ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารโครงการ โดยเน้นศึกษาโครงการสาธารณะภายใต้บริบทของสังคมไทย
 

2553305

เทคนิคการบริหาร
Administrative Technique

 3 (3-0)

   ศึกษาเทคนิคทางการบริหารต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงระบบงาน วิธีการวิเคราะห์เพื่อให้การทำงานได้มาตรฐาน การบริหารงานโดยวัตถุประสงค์ (Management by Objective) กลุ่มควบคุมคุณภาพ PERT , CMP เป็นต้น รวมทั้งเทคนิคเชิงปริมาณบางอย่างในฐานะที่เป็นเทคนิคการบริหาร
 

2553306

การวิเคราะห์องค์การและวิเคราะห์ระบบงาน
Organization and System Analysis

 3(3-0)

   ศึกษามโนภาพการศึกษาวิเคราะห์เชิงระบบ ความหมายและประเภทของระบบลักษณะพื้นฐาน ส่วนประกอบของระบบใหญ่และระบบย่อย สหวิทยาการในการศึกษาวิเคราะห์เชิงระบบ ระเบียบวิธี การวิเคราะห์เชิงระบบ การศึกษาองค์การด้วยวิธีการเชิงระบบ การออกแบบและวิเคราะห์ระบบองค์การ การออกแบบและวิเคราะห์ระบบการบริหารปฏิบัติการ ปัญหาระบบการปฏิบัติงาน หลักการวิเคราะห์และออกแบบ การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ การประยุกต์เครื่องมือเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพเพื่อการวิเคราะห์ การวิเคราะห์และพัฒนาระบบคุณภาพชีวิตในองค์การ
 

2553307

การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
Comparative Local Government and Administration

 3(3-0)
    ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบอบประชาธิปไตยกับการปกครองท้องถิ่น การกระจายอำนาจทางการเมืองและการบริหาร ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ โครงสร้างและการบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น รูปแบบต่าง ๆ ของต่างประเทศกับประเทศไทย แนวนโยบายของรัฐที่มีต่อการปกครองท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ปัญหาและแนวทางแก้ไขปรับปรุง ตลอดจนแนวโน้มของการปกครองท้องถิ่นไทยในอนาคต
 
2553308

การประเมินผลโครงการ
Program Evaluation

 3(3-0)

   ศึกษาหลักและเทคนิคของการประเมินผลโครงการในฐานะที่เป็นเครื่องมือนักบริหาร ศึกษาการกำหนดมาตรฐานและเกณฑ์ในการประเมินผล เทคนิคการประเมินผล โดยเฉพาะการประเมินผลก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบัติตามแผน ศึกษาบทบาทของสถาบันต่าง ๆ ในการประเมินผลโครงการพัฒนาขององค์การในท้องถิ่น
 

2553309

การวิเคราะห์นโยบาย
Policy Analysis

 3(3-0)

   ศึกษาหลักการและกระบวนการในการกำหนดนโยบายสาธารณะ เทคนิคการวิเคราะห์แบบต่าง ๆ เช่น การใช้ทฤษฎีระบบ เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคม การประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา และผลกระทบนโยบายสาธารณะที่สำคัญ ๆ โดยเน้นการวิเคราะห์นโยบายที่สำคัญของประเทศไทย
 

2553310

ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร
Management Information System

3(3-0)
   ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ขั้นตอนของงานในองค์การ ทั้งการวางแผน การปฏิบัติงาน การติดตามควบคุม และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
 

2553801

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 3
Preparation for Professional Experience in Public Administration 3

2 (90)

   จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ และศึกษาสังเกตและมีส่วนในการฝึกปฏิบัติงานด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในสถานการณ์จริง
 

2554101

พัฒนาการทางการเมือง
Political Development

 3(3-0)

   ศึกษาความหมายของการเปลี่ยนแปลงในสังคมและการเมือง จุดมุ่งหมายของการพัฒนาทางการเมือง วิถีทางและวิธีการแห่งการพัฒนาการเมือง รูปแบบของการพัฒนาการเมืองในอดีตและปัจจุบัน ผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากกระบวนการพัฒนาจริยธรรมแห่งการพัฒนา
 

2554102

การจัดองค์กรท้องถิ่นไทย
Thai Local Organization Management

 3(3-0)

   ศึกษาความหมาย หลักการ ประเภทขององค์การในท้องถิ่น ทั้งที่เป็นของรัฐและเอกชน โครงสร้างของสังคมกับการจัดองค์การในท้องถิ่น หลักการจัดองค์การในท้องถิ่น การประสานงาน การจัดและการดำเนินงานระหว่างองค์การในชุมชนระดับต่าง ๆ แนวโน้มการจัดองค์การท้องถิ่นและแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง โดยเน้นองค์การท้องถิ่นไทย และความสัมพันธ์ขององค์การท้องถิ่นไทยกับการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยปัจจุบัน รวมทั้งความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 

2554103

การจัดการองค์กรท้องถิ่น
Local Organization Management

3(3-0)

    ศึกษาความหมาย หลักการ ประเภทขององค์กรในท้องถิ่น ทั้งที่เป็นของรัฐและเอกชน โครงสร้างของสังคมกับการจัดองค์กรในท้องถิ่นการประสานงาน การจัดการและดำเนินงานระหว่างองค์กรในชุมชนระดับต่าง ๆ แนวโน้มการจัดองค์กรท้องถิ่น และแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง
 

2554201

การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
International Politics in Southeast Asia

 3(3-0)

    ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศ ซึ่งมีผลต่อรูปแบบของการดำเนินนโยบายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาค
 

2554801

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 3
Field Experience in Pubic Administration 3

5(450)

   ฝึกงานทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน โดยเน้นการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์การบริหารในองค์การ ตลอดจนการวางโครงการในการแก้ไขปัญหา การบริหารในองค์การ และการร่วมกิจกรรมทางการบริหารในองค์การ อาทิ การประชุม การฝึกอบรม การสร้างทีม การประเมินผล ฯลฯ
 

2554901

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
Seminar in Public Administration

 3(3-0)

   ศึกษารายกรณีทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ โดยเน้นสภาพปัญหาและการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น นำข้อค้นพบมาปฏิบัติการสัมมนา ทั้งนี้อยู่ในความควบคุมดูแลของอาจารย์ผู้สอน
 

2554902

วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Public Administration Research Methodology

 3 (2-2)

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ กระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย การอ่านรายงานการวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้ฝึกปฏิบัติการดำเนินงานวิจัยทุกขั้นตอน
 

2554903

การศึกษาเอกเทศ
Independent Study

3(2-2)

  ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาที่สำคัญและน่าสนใจด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในท้องถิ่น โดยเสนอโครงการ ดำเนินการศึกษาตามโครงการ เขียนรายงานผลการศึกษาอย่างมีระบบ ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้การควบคุมและ คำแนะนำของอาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่ม

 

 

ก่อนหน้า ต่อไป