รหัสและคำอธิบาย  >> หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ

ก่อนหน้า ต่อไป

: : หมู่วิชา การบริหารธุรกิจ (356)  : :

    หมู่วิชา การบริหารธุรกิจ ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้
             1. การจัดการทั่วไป                                                                                                                                    (356-1--)
             2. การบริหารธุรกิจ                                                                                                                                    (356-2--)
             3. การบริหารรัฐกิจ                                                                                                                                    (356-3--)
             4. การจัดการงานบุคคล                                                                                                                              (356-4--)
             5. การประกันคุณภาพ                                                                                                                                (356-5--)
             6.                                                                                                                                                              (356-6--)
             7.                                                                                                                                                              (356-7--)
             8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                                                                                                    (356-8--)
             9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย                     (356-9--)

        หมู่วิชา การบริหารธุรกิจ (356)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

รหัสใหม่

รหัสเก่า

3561101
3561102
3561103
3561201
3561202
3561203
3561204
3561301
3561501
3561502
3561503
3562101
3562102
3562103
3562104
3562105
3562106
3562107
3562108
3562109
3562110
3562111
3562112
3562113
3562114

4641101
4641109
2124703
4641201
4641202
4641203
-
46413014642110
4642111
4642114
4642115
4642116
4642117
4642118
4642119
4642133
4623205
-
3154322
3153614
4643508

องค์การและการจัดการ
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
จิตวิทยาองค์การ
ธุรกิจเบื้องต้น
การบริหารธุรกิจเบื้องต้น
ธุรกิจทางศิลปะ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการมาตรฐาน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
อุตสาหกรรมบริการ
การจัดการฟาร์ม
การจัดการงานก่อสร้าง
การจัดการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
การจัดการธุรกิจบริการด้านอาหารและภัตตาคาร
การจัดการโรงพยาบาล
การจัดการคลังสินค้า
การจัดการงานวัสดุ
การรักษาความปลอดภัย
การจัดตั้งร้านค้าย่อย
การจัดโครงการพัฒนาสุขภาพเด็ก
การจัดการร้านค้าเสื้อผ้า
การจัดการร้านค้าศิลปประดิษฐ์
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ

3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(1-2)
2(1-2)
3(3-0)

3562115
3562116

4643521
4643522

การจัดการด้านอาหารและภัตตาคาร
การจัดการร้านค้าอาหาร

3(2-2)
2(1-2)

3562117
3
562118
3
562119
3562120
3562121
3562122
3562123
3562124
3562125
3562126
3562127
3562128
3562129
3562130
3562201
3562202
3562204
3562205
3562206
3562207
3562208
3562209
3562210
3562301
3562302

4643506
4642502
4642503
4643507
4643520

4642601
4642602
4642604
4642205
4642206
2124617
2652901
-
-
4642304
4642305

การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
การจัดการส่วนหน้า
การจัดการงานแม่บ้าน
การจัดการโรงแรม
การจัดการฝ่ายห้องพัก
การจัดการธุรกิจเสริมความงาม
การจัดการสโมสร
การจัดการธุรกิจบันเทิง
การจัดการสันทนาการในอุทยานและสวนสาธารณะ
การจัดการที่พักและอาคารชุด
การจัดการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ
การจัดการประชุมสัมมนา
การจัดการทางอากาศยาน
การจัดการธุรกิจบริการเพื่อสิ่งแวดล้อม
ธุรกิจการพิมพ์
ธุรกิจงานถ่ายภาพ
ธุรกิจงานวิทยุ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
หลักธุรกิจการเกษตร
จิตวิทยาธุรกิจ
ธุรกิจการดนตรี
ธุรกิจพาณิชยนาวี
ธุรกิจเพื่อสุขภาพ
ทฤษฎีองค์การ
การพัฒนาองค์การ

3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

3562303
3562304
3562305

2122505
2122402
4642403

มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
การวางแผนและการบริหารโครงการ
หลักการวางแผน

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

3562306
3562307
3562308
3562309
3562401
3562402
3562403
3562404
3562501
3562502
3562503
3562504
3563101
3563102
3563103
3563104
3563105
3563106

3563107
3563108
3563109

4643406
4643208
4613304
4643412
4642302
-
4642401
4642404
4642303
4643607
4643132
4643208
2164109
-
4211131
4212132
-
-
4643809

พฤติกรรมองค์การ
การบริหารการผลิต
การประมาณและการควบคุมต้นทุนการผลิต
การวางแผนและการควบคุมการผลิต
เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การบริหารงานบุคคล
การสร้างทีมงาน
การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
การจัดการประกันคุณภาพ
การจัดการระบบคุณภาพ ISO 9000
การจัดการด้านเอกสารระบบคุณภาพ
การจัดการคุณภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม
การจัดการธุรกิจโฆษณา
การบริหารงานพัสดุ
การประมาณราคางานธุรกิจ
หลักการจัดและบริหารการกีฬา
หลักการจัดและการบริหารศูนย์เด็ก
การจัดและบริหารงานอุตสาหกรรม
การจัดและบริหารงานอุตสาหกรรม
การจัดการสถานบริการเลี้ยงดูเด็กและผู้สูงอายุ
การพัฒนาบุคลิกภาพ
การจัดการคุณภาพ
การปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพ

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
2(1-2)

3563110
3563111
3563112
3563113

  การเป็นผู้ประกอบการ
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
การจัดการกิจการเฉพาะกิจ

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

3563114
3563115
3563116
3563201
3563202
3563203
3563204

3563205
3563206
3563207
3563401
3563402
3563403
3563404
3563405
3563406
3563407
3563408
3563409
3563501
3563502

 -
-
4643605
4643606
4643214
-
3563204
-
-
-
4643123
4643407
4643409
4643410
4643411
4643413
4643406

 

การประกอบการธุรกิจชุมชน
การบริหารงานพิพิธภัณฑ์
การจัดการวัตถุในพิพิธภัณฑ์
ธุรกิจงานภาพยนตร์
ธุรกิจงานโทรทัศน์
ธุรกิจทางการกีฬา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร
การจัดการธุรกิจดนตรี
ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
การค้าระหว่างประเทศ
ความปลอดภัยในการควบคุมงาน
การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน
การสรรหาและบรรจุพนักงาน
การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม
การวางแผนและนโยบายทางด้านทรัพยากรมนุษย์
การวิเคราะห์งาน
การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
การพยากรณ์ทางธุรกิจ
สถิติประยุกต์ในการประกันคุณภาพ
ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)

3564101

3564102
3564103
3564104
3564105
3564201

4644306
4642113
4644213
4644126
4644126
-
-
4644211

การควบคุมคุณภาพ
การควบคุมคุณภาพ
การจัดการและการบริหารโรงงาน
การศึกษาความเคลื่อนไหวและเวลา
กระบวนการผลิตและอุตสาหกรรมไทย
การบริหารงานครัว
การจัดการเชิงกลยุทธ์
นโยบายธุรกิจ

3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
3(3-0)

3564202
3564203
3564204
3564205
3564206
3564207
3564208
3564209
3564210
3564211
3564401
3564501
3564502
3564901

3564902
3564903
3564904
3564905

4644130
4644210
4644904
4644905
4644905
4644907
3564906
3564907
3564908
3564909
3564910
3564911

การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเบื้องต้น
นโยบายการเกษตร
การจัดการนำเข้าและส่งออก
ธุรกิจพาณิชย์นาวี
การฟื้นฟูและปรับโครงสร้างธุรกิจ
หัวข้อเฉพาะทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน
หัวข้อเฉพาะทางด้านธุรกิจการเกษตร
นโยบายอุตสาหกรรม
หัวข้อเฉพาะทางด้านการจัดการอุตสาหกรรม
หัวข้อเฉพาะทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
การตรวจสอบและการรับรอง
โครงการพิเศษด้านการจัดการคุณภาพ
สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สัมมนาการบริหารงานบุคคล
สัมมนาและพยากรณ์ธุรกิจ
สัมมนาปัญหาการจัดการ
โครงการพิเศษบริหารธุรกิจ
วิธีวิจัยทางธุรกิจ
การสัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ
การวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สัมมนาธุรกิจการเกษตร
สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม

2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
2(2-0)
3(2-2)
5(240)
3(2-2) 

3564906
3564907
3564908
3564909
3564910
3564911

  การสัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ
การวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สัมมนาธุรกิจการเกษตร
สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม

3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)

  คำอธิบายรายวิชา
หมู่วิชา การบริหารธุรกิจ(356)

รหัส                      ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                                                                                                                          น(ท-ป)

3561101             องค์การและการจัดการ                                                                                                                                            3(3-0)
                             Organization and Management
                            
ลักษณะโครงสร้างขององค์การธุรกิจทั่วไป การวางแผน การจัดสายงานหลักเกณฑ์และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์การธุรกิจ ลักษณะประเภทของ
                             การ ประกอบธุรกิจ หลักการบริหารและหน้าที่สำคัญของฝ่ายบริหารทุก ๆ ด้าน ในแง่การวางแผนการจัดคนเข้าทำงาน การสั่งการ การจูงใจคนทำ
                             งาน การควบคุมปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย และนโยบายที่ตั้งไว้

3561102             การจัดการธุรกิจขนาดย่อม                                                                                                                                       3(3-0)
                            
Small Business Management
                            
ศึกษาปัญหาเกี่ยวข้องในการดำเนินงานธุรกิจขนาดย่อมในด้านการจัดองค์การการปฏิบัติงาน การเริ่มต้นประกอบธุรกิจขนาดย่อม การลงทุน เงิน
                             ทุน การควบคุมการบริหาร การติดต่อประสานงานในวงการธุรกิจ และความสัมพันธ์ด้านกฎหมายกับหน่วยงานรัฐบาล การประเมินผลการดำเนิน
                             การธุรกิจขนาดย่อม

3561103             จิตวิทยาองค์การ                                                                                                                                                        2(2-0)
                             
Psychology in Organizations
                              แนวทางวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ในหน่วยงาน อิทธิพลของสังคมและองค์การที่มีต่อมนุษย์และสมาชิกขององค์กร การจูงใจ ความพึงพอใจโครง
                              สร้างขององค์การ ความคาดหวังขององค์ที่มีต่อสมาชิก พฤติกรรมของสมาชิกที่มีต่อความคาดหวังขององค์การความขัดแย้งและการคลี่คลายความขัด
                              แย้งระหว่าง สมาชิกในองค์การภาวะผู้นำและบรรยากาศต่าง ๆ ขององค์การ

3561201             ธุรกิจเบื้องต้น                                                                                                                                                           2(2-0)
                            
Introduction to Business
                            
ศึกษาเพื่อเป็นการปูพื้นฐาน และให้เกิดความคุ้นเคยกับการดำเนินงานทางธุรกิจการศึกษาจะมุ่งสนใจที่หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจและสิ่งแวด
                             ล้อมธุรกิจประเภทต่าง ๆ องค์การธุรกิจ การจัดองค์การและการบริหารตลอดจนองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อการดำเนินงาน และประเมินกิจการทางธุรกิจ
                             เช่น การบัญชี การตลาด การขาย การบริหารบุคคลและสำนักงาน เนื้อหาของวิชาครอบคลุมถึงเรื่องราวต่าง ๆ เช่น เอกสารทางธุรกิจ การสั่งสินค้า
                             เข้า และส่งสินค้าออก การประกันภัย และคณิตศาสตร์ ทางการเงินเกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ย การลดตั๋วเงิน การคิดค่าปัจจุบันของเงิน เป็นต้น

3561202             การบริหารธุรกิจเบื้องต้น                                                                                                                                           3(3-0)
                            
Introduction to Business Management
                            
ศึกษาความหมายและปัจจัยพื้นฐานของการบริหาร ความสัมพันธ์ของธุรกิจในสาขาวิชาต่าง ๆ ความสัมพันธ์ของบุคคลกับธุรกิจ การวางแผนความ
                             เป็นมาและหลักของการบริหารเจ้าหน้าที่หรือกระบวนการบริหาร การจัดองค์การ การสั่งงานการจัดงบประมาณ การจัดสายงานและโครงสร้างของ
                             องค์การ การปรับปรุงงานการวิเคราะห์มาตรฐานของงาน

3561203             ธุรกิจทางศิลปะ                                                                                                                                                           3(3-0)
                            
Business Arts
                            
ลักษณะประเภท และการดำเนินการธุรกิจทางศิลปะ ตลอดจนพระราชบัญญัติและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจ้างแรงงาน การจ้างทำของ การขอ
                             อนุญาตติดตั้ง และรื้อถอน สิ่งโฆษณา ศึกษารูปแบบรายการสัญญาและการทำสัญญา ตลอดจนระเบียบการเงินและภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
                             ทางศิลปะ

3561204             ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ                                                                                                              3(3-0)
                            
Introduction to Business Operation
                            
ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทต่าง ๆ และองค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การ
                             บริหารบุคคลการบริหารสำนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภท ต่าง ๆ แนวทางการประกอบธุรกิจ ตลอดจนศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องใน
                             การดำเนินธุรกิจตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ

3561301             ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร                                                                                                                           3(3-0)
                            
Introduction to Administration
                            
ความหมาย และสาระสำคัญของวิชาการบริหาร ขอบข่ายและพัฒนาการ ของการบริหาร ทฤษฎีและแนวคิดสำคัญเกี่ยวกับการบริหาร ความคล้าย
                             คลึงและความแตกต่างระหว่างการบริหารรูปแบบต่าง ๆ โครงสร้าง องค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ของระบบบริหารโดยทั่วไป ความสัมพันธ์ระหว่าง
                             ระบบบริหารกับสภาพแวดล้อม รวมถึงศึกษาหลักปรัชญา การจัดองค์การ กลไก กระบวนการและกิจกรรมสำคัญในการบริหารงานทั่วไป

3561501             ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการมาตรฐาน                                                                                                                            3(3-0)
                            
Standardization
                            
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ หลักการ และระดับของการมาตรฐานวิวัฒนาการของการมาตรฐาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
                             บทบาทของการมาตรฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรม เศรษฐกิจและสังคม กระบวนการดำเนินการด้านการมาตรฐาน การกำหนดมาตรฐาน การ
                             รับรองคุณภาพการมาตรฐานระหว่างประเทศ การส่งเสริมการฝึกอบรมด้านการมาตรฐาน การตรวจสอบและติดตามผลรวมทั้งศึกษาการดำเนินงาน
                             ของหน่วยงานที่รับผิดชอบการมาตรฐานของ ประเทศไทย กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3561502             ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ                                                                                                               3(3-0)
                             I
ntroduction to Quality Management
                            
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ ประวัติและพัฒนาการของการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ ทั้งในรูปแบบของ
                             การควบคุมคุณภาพ (Quality Control-Q.C. หรือ Total Quality Control –TQC.) การประกันคุณภาพ (Quality Assuarance-Q.A.) การจัดการคุณภาพ
                             (Quality System Mangement) และการจัดการคุณภาพทั้งองค์การ (Total Quality Management -T.Q.M) โดยอาศัยแนวความคิดและหลักการทั้งทาง
                             ทฤษฎีและการปฏิบัติของต่างประเทศสากล และประเทศไทยมาเป็นแนวทางในการศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เข้าใจในการจัดการคุณภาพ
                             โดยภาพรวม สามารถอธิบาย และวิเคราะห์ผลกระทบ และความจำเป็นในการนำระบบการจัดการคุณภาพมาใช้ในการจัดการได้

3561503              อุตสาหกรรมบริการ                                                                                                                                                     3(3-0)
                             
Industrial Services
                             
ศึกษาหลักการจัดการ ประเภท รูปแบบ และลักษณะงานของอุตสาหกรรมบริการ ขนาดการลงทุน การดำเนินงาน และการควบคุม คุณภาพของ
                              อุตสาหกรรมบริการประเภทต่าง ๆ การบริการก่อนและหลังการดำเนินงาน การให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในเชิงรูปธรรมและ
                              นามธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบริการ คุณสมบัติของผู้ให้บริการ และศึกษาบทบาทของอุตสาหกรรมบริการกับ
                              การพัฒนาประเทศ

3562101              การจัดการฟาร์ม                                                                                                                                                         3(3-0)
                             
Farm Management
                             
ภาวะการทำฟาร์มในประเทศไทย ประเภทของฟาร์ม การนำหลักการจัดการและหลักเศรษฐศาสตร์มาใช้ประโยชน์ในการทำฟาร์ม หลักพิจารณา
                              ในการจัดการฟาร์ม ได้แก่ การเช่า การซื้อฟาร์ม การใช้เครดิต การทำบัญชี การวัดผลสำเร็จในการทำฟาร์มและปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
                              จัดการฟาร์ม

3562102              การจัดการงานก่อสร้าง                                                                                                                                                3(3-0)
                             
Construction Management
                             
การรับงานและขั้นตอนของงานก่อสร้าง หลักการวางแผนก่อสร้าง ความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน และผู้ร่วมงานก่อสร้าง เทคนิค
                              การวางแผนงานก่อสร้างด้วยระบบต่าง ๆ การควบคุมและติดตามผลความก้าวหน้าการควบคุมงาน การตรวจงาน การเขียนรายงานก่อสร้าง ปัญหา
                              และข้อบังคับในการควบคุมงานการตรวจรับงานก่อสร้าง

3562103              การจัดการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                                                                  3(3-0)
                             
Computer Management
                             
การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในหน่วยงาน ระบบการประมวล ข้อมูลธุรกิจการจัดองค์การ การจัดบุคลากรและการควบคุมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

3562104               การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์                                                                                                                             3(2-2)
                              
Business Management with Computer Applications
                              
ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการจัดการด้านงานบุคคล การเงินการประกันภัย การโรงแรม โรงพยาบาล การธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจ
                               การบิน การขนส่งการผลิต และการจัดการในสถาบันการศึกษา และให้มีการศึกษานอกสถานที่

3562105               การจัดการธุรกิจบริการด้านอาหารและภัตตาคาร                                                                                                      3(3-0)
                              
Meal Service and Restaurant Management
                              
หลักการจัดการธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร การจัดเลี้ยงอาหาร และเครื่องดื่ม การจัดรายงานอาหาร ตลอดจนการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ ที่
                               เกี่ยวข้องการควบคุมต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และควบคุมคุณภาพของอาหารให้มีการศึกษานอกสถานที่

3562106                การจัดการโรงพยาบาล                                                                                                                                              3(3-0)
                               
Hospital Management
                               
หลักการจัดการโรงพยาบาล และสถานพยาบาล การจัดองค์การ การวางแผนงาน การให้บริการต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์ การจัดทำเวชระเบียน
                                การควบคุมทางด้านการปฏิบัติงานและการจัดการในโรงพยาบาล ให้มีการศึกษานอกสถานที่

3562107                การจัดการคลังสินค้า                                                                                                                                                   3(3-0)
                               
Warehousing Management
                               
หลักในการจัดการคลังสินค้า ประเภทของคลังสินค้า การเลือกสถานที่ตั้งการจัดองค์การ และการบริหารงานกิจการคลังสินค้า หลักในการดูแล
                                รักษาสินค้าการขนส่ง กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการคลังสินค้า ให้มีการศึกษานอกสถานที่

3562108               การจัดการงานวัสดุ                                                                                                                                                       3(3-0)
                              
Material Management
                              
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3562307 การบริหารการผลิต
                               กลวิธีจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการผลิต การควบคุมวัสดุระหว่างการผลิต การจัดการและควบคุมวัสดุคงคลัง การขนส่งวัสดุในการผลิต ปัญหาการจัดการ
                               งานวัสดุ

3562109               การรักษาความปลอดภัย                                                                                                                                               3(3-0)
                              
Security
                              
ศึกษาถึงภยันตรายต่าง ๆที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน หลักการรักษาความปลอดภัย การรักษาปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่และหน่วยงาน ระเบียบ
                               ปฏิบัติของยามรักษาการณ์ การสร้างจิตสำนึกในการรักษาความปลอดภัย มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย

3562110               การจัดตั้งร้านค้าย่อย                                                                                                                                                     2(2-0)
                              
Formation of Retail Shop
                             
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 3541101 หลักการตลาด
                               การดำเนินการในการจัดตั้งร้านค้าย่อยเบื้องต้น การศึกษาความเหมาะสมหรือการสำรวจทางเศรษฐกิจและสังคม การเสนอรายงาน การสำรวจ
                               การศึกษาลูกค้าและผู้นำการจัดตั้งร้านค้าย่อยในประเทศไทย

3562111               การจัดโครงการพัฒนาสุขภาพเด็ก                                                                                                                               3(3-0)
                              
Management of Developing Project in Child Health
                              
ศึกษาหลักการและการวางแผนการจัดโครงการพัฒนาสุขภาพเด็ก ศึกษาความสำคัญและปัญหาสุขภาพเด็กและการแก้ไข นโยบาย หลักการ
                               แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับต่าง ๆ หลักการเขียนและดำเนินงานโครงการพัฒนาสุขภาพเด็ก การจัดการสภาพแวดล้อม การส่งเสริม
                               ความรู้ด้านสุขภาพและการบริหารสุขภาพเพื่อการพัฒนาสุขภาพเด็ก การประเมินผลโครงการพัฒนาสุขภาพเด็ก

3562112               การจัดการร้านค้าเสื้อผ้า                                                                                                                                             2(1-2)
                              
Shop Management
                              
โครงสร้างขององค์การ หลักการจัดการและการดำเนินงาน การคำนวณรายได้ รายจ่ายของสินค้า ศึกษาชนิดของสินค้า การเก็บรักษาสินค้าใน
                               สต๊อกการตกแต่งร้านค้า

3562113               การจัดการร้านค้าศิลปประดิษฐ์                                                                                                                                    2(1-2)
                              
Shop Window and Store Management
                              
โครงสร้าง องค์การการดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย ชนิดสินค้า การตกแต่งการเก็บรักษาสินค้าเพื่อรอการจำหน่าย การบรรจุสินค้า การขนส่งสินค้า รวม
                               ถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์

3562114               การจัดการอุตสาหกรรมบริการ                                                                                                                                      3(3-0)
                              
Service Industry Management
                              
ศึกษาหลักในการจัดการธุรกิจการบริการต่างๆ ลักษระของธุรกิจบริการการประยุกต์ เอาหลักการทางการจัดการผลิตไปใช้ในธุรกิจบริการให้มี
                               การศึกษาสถานที่

3562115               การจัดการด้านอาหารและภัตตาคาร                                                                                                                               3(2-2)
                              
Meal Service and Restaurant Management
                              
หลักการจัดการด้านอาหารและภัตตาคาร หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการภัตตาคาร และการควบคุมการประมาณความต้องการ การควบคุม
                               คุณภาพ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

3562116                การจัดการร้านค้าอาหาร                                                                                                                                                 2(1-2)
                              
 Institutional Food Management
                               
 หลักการและคุณลักษณะของผู้บริหารด้านอาหารประเภทต่าง ๆ จัดแบ่งหน้าที่ในการบริการรูปแบบของการให้บริการเพื่อการบริการ การทำงาน
                                 ให้มีประสิทธิภาพสูง ศึกษาคุณสมบัติของผู้ให้การบริการอาหาร ตำแหน่งหน้าที่ในการบริการอาหาร การตลาด การงบประมาณ และฝึกดำเนิน
                                 การจัดการกิจการ ร้านค้าอาหาร

3562117                การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว                                                                                                                                       3(3-0)
                               
Travel Business Management
                               
ศึกษารูปแบบต่าง ๆ ขององค์การในธุรกิจการท่องเที่ยว โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับโรงแรม การประกอบธุรกิจจัดนำเที่ยว การจัดการด้านค้าปลีก
                                ของบริษัทนำเที่ยว การจัดการด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริษัทจัดนำเที่ยว (Tour Operation) ตลอดจนศึกษาการจัดองค์การ การตลาด การ
                                จัดทำบัญชี และงบประมาณ และการอภิปรายถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวในทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดย
                                ศึกษาจากตัวอย่าง

3562118                 การจัดการส่วนหน้า                                                                                                                                                         3(2-2)
                                 Front Office Operation
                                
ศึกษางานและหน้าที่ของส่วนหน้าของโรงแรม อันได้แก่ งานสำรวจที่พัก การบริการด้านการเดินทางของผู้เข้าพัก การบริการด้านสัมภาระและ
                                 กระเป๋าเดินทางของผู้เข้าพักการให้ข่าวสารเกี่ยวกับกิจการของดรงแรม ชนิดของห้องพักการบริการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เข้าพักบุคคลภายนอก
                                 งานโทรศัพท์ โทรเลขรวมทั้งการจัดทำบัญชีการเงิน บัญชีห้องพัก รวมทั้งคิดค่าใช้จ่ายทุกชนิดจากแผนกต่าง ๆ เมื่อแขกประสงค์จะออกจาก
                                 โรงแรม มารยาทของพนักงานและคุณสมบัติของพนักงานส่วนหน้าของโรงแรม

3562119                   การจัดการงานแม่บ้าน                                                                                                                                                                                                      3(2-2)
                                
House Keeping Management
                                
ศึกษาหน้าที่และขอบเขตของงานแม่บ้านในระดับพื้นฐาน ซึ่งได้แก่ การจัดเตรียมห้องพัก เครื่องมือ อุปกรณ์รวมทั้งน้ำยาเคมี ที่ใช้ทำความ
                                 สะอาด ทุกชนิดการบำรุงรักษาซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ การซักรีด และการนำส่งผ้าซึ่งใช้ภายในโรงแรม และบริการซักรีดแก่ห้องพัก
                                 การจัดทำบัญชีรายละเอียดสิ่งของเครื่องใช้ การรับคำร้องเรียนจากแขกในกรณีต่าง ๆ รวมทั้งหน้าที่เกี่ยวกับของสูญหายและหน้าที่ประสานงาน
                                 กับแผนกต่าง ๆในโรงแรม เช่น แผนกบริการส่วนหน้าโรงแรม เรื่องการพักของลูกค้า ฯลฯ การใช้ภาษาในการพูด การติดต่อกับลูกค้ามารยาท
                                 ของพนักงาน

3562120                 การจัดการโรงแรม                                                                                                                                                         3(3-0)
                                
Hotel Management
                                
ศึกษาความเป็นมาของกิจการโรงแรม ระบบการบริหารงานของโรงแรมขนาดเล็ก (Small Hotel) และขนาดใหญ่ (Hotel Group) ความเป็นไปได้
                                 ในการก่อตั้งโรงแรม (Feasibility Determination) การบริหารโรงแรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Owner Management, Chain System, Management
                                 Contract, Franchise Servic
e การศึกษาในเรื่องของ Hotel Marketing และ Yield Management การศึกษาโครงสร้างของการปฏิบัติงาน การจัด
                                 สายงาน การกำหนดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ โปรแกรมประยุกต์ด้านคอมพิวเตอร์ที่ใช้ กับงานด้านโรงแรม ศึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
                                 โรงแรม ความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการของโรงแรม การพัฒนาบุคลากร ศึกษาถึงข้อบกพร่องและแนวทางการแก้ไขในการดำเนินกิจการ
                                 โรงแรม

3562121                 การจัดการฝ่ายห้องพัก                                                                                                                                                  3(3-0)
                                
Room Division Management
                                
ศึกษาหลักการจัดองค์การและหน้าที่ต่าง ๆ ของฝ่ายห้องพัก วางนโยบายเกี่ยวกับอัตราค่าห้อง วิธีการทำใบรับรองจองห้องพัก การจัดเก็บบัตรลง
                                 ทะเบียน การจัดจองห้องพักเป็ยกลุ่ม การรับรองห้องพักแบบไม่มีข้อตกลงกันมาก่อน การรับเงินร่วงหน้าหรือเงินมัดจำ การจองห้องผ่านกลุ่ม
                                 บริษัทโรงแรม (Chain Hotel )ในกรณีโรงแรมในเครือ การยกเลิกการจอง การควบคุมสถานภาพทางด้านห้องพัก ราคาห้องพัก และกลวิธีในการ
                                 กำหนดนโยบายการตลาดของคู่แข่งขันต่าง ๆ งานสัมพันธ์กับแผนกบริการอื่น ๆ

3562122                 การจัดการธุรกิจเสริมความงาม                                                                                                                                   3(3-0)
                                
Beauty Service Management
                                
ศึกษาถึงการดำเนินงานเพื่อสร้างธุรกิจด้านเสริมความงาม เช่น การตัดผมดัดผม และการใช้เครื่องสำอางเพื่อเสริมบุคลิกภาพในการประกอบ
                                 การต่าง ๆ รวมทั้งศึกษาความสะอาด ความปลอดภัยจากการใช้สารเคมี และการให้บริการอย่างมีคุณภาพ

3562123                 การจัดการสโมสร                                                                                                                                                          3(3-0)
                                
Club Management
                                
ต้นกำเนิดและประวัติของสโมสร การก่อตั้ง การพัฒนาและการจัดการสโมสร การจัดองค์การ การงบประมาณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
                                 จัดการ สโมสร

3562124                 การจัดการธุรกิจบันเทิง                                                                                                                                                3(3-0)
                                
Entertainment Business Management
                                
ศึกษาถึงความหมายและคำจำกัดความของธุรกิจบันเทิง องค์ประกอบและประเภทของธุรกิจบันเทิง ความสำคัญและความจำเป็นของธุรกิจบันเทิง
                                 ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง และควบคุมธุรกิจบันเทิง ความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการของสถานบันเทิง มารยาทและจรรยา
                                 บรรณของพนักงานการตลาดในธุรกิจบันเทิง

3562125                การจัดการสันทนาการในอุทยานและสวนสาธารณะ                                                                                                        3(3-0)
                               
Recreation Management for National Park and Public Park
                               
ความหมาย ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของอุทยานและสวนสาธารณะ ลักษณะที่สำคัญของอุทยานและสวนสาธารณะ การจัดการและการ
                                จัดโครงสร้างองค์การตลอดจนการงบประมาณ และการควบคุมดูแลรักษาสภาพแวดล้อม การพัฒนาและการจัดการสันทนาการต่าง ๆ ภายในอุท
                                ยานและสวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อนและเพื่อการท่องเที่ยว

3562126                การจัดการที่พักและอาคารชุด                                                                                                                                           3(3-0)
                               
Accommodation and Suit Building Management
                               
ศึกษาถึงลักษณะที่พักและอาคารชุดประเภทต่าง ๆ และองค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่พักและอาคารชุด ได้แก่ การจัดการ การบัญชี
                                การเงิน การตลาด การบริหารบุคคล การบริหารงานสำนักงาน การวางนโยบายเกี่ยวกับ อัตราค่าห้อง วิธีการทำใบรับรองห้องพัก การรับจองที่พัก
                                การรับเงินล่วงหน้าหรือเงินมัดจำ การควบคุมสถานภาพทางด้านห้องพัก ศึกษาสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในประเทศในรูปอัตราการเข้าพัก
                                ราคาห้องพัก และกลวิธีในการกำหนดนโยบายการกำหนดตลอดของคู่แข่งขันต่าง ๆ งานสัมพันธ์กับแผนกบริการอื่น ๆ

3562127                การจัดการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ                                                                                                           3(3-0)
                               
Conference and Convention Management
                               
ศึกษาถึงความหมายและคำจำกัดความของการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการประเภทของการจัดประชุม และการจัดนิทรรศการ ความ
                                เกี่ยวข้องกับธุรกิจอื่น ๆ สิ่งจำเป็นพื้นฐานและปัจจัยเกื้อหนุนในการดำเนินธุรกิจ ประชุม สัมมนา และการจัดนิทรรศการ การเตรียมการและการ
                                บริหารการประชุม สัมมนานิทรรศการ และงานแสดงสินค้า การบริหารราคา การสร้างความพอใจให้ผู้ใช้บริการ และกระบวนการสร้างความ
                                สัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการต่อการพัฒนาธุรกิจแบบใหม่ การตลาดในธุรกิจการจัดประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ

3562128                การจัดการประชุมสัมมนา                                                                                                                                                3(3-0)
                                Conference Management
                               
ศึกษาถึงความหมาย และคำจำกัดความทางการประชุมสัมมนา ประเภทและรูปแบบของการจัดการประชุมสัมมนา การเตรียมการและการบริหาร
                                การประชุมสัมมนา การบริหารราคา งบประมาณการตลาดในธุรกิจ การจัดการประชุมสัมมนา ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการจัดการประชุม
                                สัมมนา

3562129                 การจัดการทางอากาศยาน                                                                                                                                                3(3-0)
                                
Air Crafts Management
                                
ศึกษาหลักในการจัดการทางอากาศยานในลักษณะต่าง ๆ การจัดการเส้นทางการบิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางอากาศยานต่าง
                                 ๆ การจัดการด้านการผลิต การตลาดและราคาในธุรกิจทางอากาศ การบริการ อภิปรายถึงปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการทางอากาศยาน ตลอด
                                 จนการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยศึกษาจากตัวอย่างและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางอากาศยาน เช่น กฎหมายการบินพลเรือน ฯลฯ

3562130                 การจัดการธุรกิจบริการเพื่อสิ่งแวดล้อม                                                                                                                        3(3-0)
                                
Environmental Management for Service Business
                                
ศึกษาอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อบริการ การจัดการธุรกิจบริการเพื่อการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคม การจัดการ
                                 ระบบนิเวศวิทยาที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนปัญหาและผลกระทบของธุรกิจบริการที่มีต่อสิ่งแวดล้อมที่มีต่อธุรกิจ

3562201                 ธุรกิจการพิมพ์                                                                                                                                                                 2(2-0)
                                
Printing Business
                                
บทบาทของสื่อสิ่งพิมพ์ในสังคม การตลาดและการดำเนินธุรกิจการพิมพ์การจัดองค์การทางงบประมาณ กฎหมายที่เกี่ยวกับการพิมพ์

3562202                 ธุรกิจงานถ่ายภาพ                                                                                                                                                            2(2-0)
                                
Photography Business
                                 
บทบาทของการถ่ายภาพในสังคม การตลาดของการถ่ายภาพ การจัดองค์ กรการงบประมาณ การดำเนินงานธุรกิจการถ่ายภาพ

3562204                ธุรกิจงานวิทยุ                                                                                                                                                                  2(2-0)
                                  Radio Business
                                  
บทบาทของวิทยุในสังคม การตลาดและการดำเนินธุรกิจวิทยุ การจัดองค์กรการงบประมาณ กฎหมายที่เกี่ยวกับงานวิทยุ

3562205                  ธุรกิจระหว่างประเทศ                                                                                                                                                   3(3-0)
                                    International Business Practice
                                   
ระบบธุรกิจ และสภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ มูลเหตุจูงใจในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ การควบคุมและส่งเสริมธุรกิจระหว่าง                                    ประเทศ โดยการใช้พิกัดอัตราภาษีศุลกากร และกฎหมายระหว่างประเทศ ศึกษาโครงสร้างและการดำเนินงานของบริษัทธุรกิจระหว่าง
                                    ประเทศ

3562206                  หลักธุรกิจการเกษตร                                                                                                                                                  3(3-0)
                                    Principles of Agricultural Business
                                   
ความหมายและความสำคัญ องค์ประกอบและประเภทของธุรกิจเกษตรสินเชื่อเพื่อการเกษตร ข้อพิจารณาในการลงทุนทางการเกษตร ปัญหา                                   ธุรกิจเกษตร

3562207                จิตวิทยาธุรกิจ                                                                                                                                                                  3(3-0)
                                Business Psychology
                               
ศึกษาถึงความสามารถในการใช้จิตวิทยาในการบริหารธุรกิจ ความสามารถในการบริหาร บุคลิกภาพเชิงธุรกิจ กลวิธีในการเข้าใจผู้อื่น การให้คำ
                                ปรึกษาและชี้แนะการจูงใจผู้ร่วมงาน จิตวิทยาในการบริหารงานในการแข่งขันในเชิงธุรกิจการปรับตัวทางสังคมและการตัดสินใจในการทำงาน
                                ร่วมกับผู้อื่น จิตวิทยาของกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานและจิตวิทยาของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน

3562208                ธุรกิจการดนตรี                                                                                                                                                                 2(2-0)
                               
Introduction to Music Business
                               
แนวทางในการประกอบธุรกิจทางดนตรี และอุตสาหกรรมการดนตรี ความต้องการของสังคมไทย ทั้งในอดีตและปัจจุบัน การบันทึกเสียง การ
                                ประพันธ์ เพลงการตีพิมพ์ ลิขสิทธิ์ บริษัทบันทึกเสียง การผลิต การตลาดสินค้าของดนตรี สื่อสารมวลชนและอาชีพการดนตรี

3562209                ธุรกิจพาณิชยนาวี                                                                                                                                                              3(3-0)
                                Shipping Business
                               
ศึกษาถึงความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับประเภท และลักษณะของเรือสินค้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการขนส่งทางทะเล เอกสารที่ใช้ในธุรกิจ
                                การขนส่งทางเรือ ความรู้ด้านการปฏิบัติงานในท่าเรือ การเช่าเรือ และการประกันภัยทางทะเล กฎหมายธุรกิจพาณิชยนาวี การตลาดในธุรกิจ
                                พาณิชยนาวี

3562210                ธุรกิจเพื่อสุขภาพ                                                                                                                                                              3(3-0)
                               
Fitness Business
                               
บทบาทของธุรกิจเพื่อสุขภาพต่อธุรกิจการท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน แนวคิดในการประกอบธุรกิจเพื่อสุขภาพ รูปแบบของธุรกิจเพื่อสุขภาพ การ
                                จัดการการตลาด และการดำเนินธุรกิจเพื่อสุขภาพ การจัดองค์การ การงบประมาณ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อสุขภาพ

3562301                ทฤษฎีองค์การ                                                                                                                                                                    3(3-0)
                               
Organization Theory
                               
ศึกษาวิวัฒนาการของทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ การวิเคราะห์โครงสร้างองค์การ รูปแบบต่าง ๆ ทั้งองค์การรูปนัยและอรูปนัย การออกแบบองค์การ
                                องค์ประกอบพื้นฐานของการออกแบบองค์การ จุดมุ่งหมายขององค์การ หน้าที่ อำนาจและอิทธิพล การติดต่อสื่อสาร กระบวนการวินิจฉัยสั่งการ
                                สายการบังคับบัญชา การควบคุมการขัดแย้งและศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงองค์การ เช่น การReengineering (การลดขนาด
                                องค์การ)

3562302                การพัฒนาองค์การ                                                                                                                                                            3(3-0)
                               
Organization Development
                               
ศึกษาถึงแนวความคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารงานเชิงพฤติกรรมศาสตร์การผสมผสานความเจริญเติบโตส่วนบุคคลของสมาชิกภายในองค์การ
                                เข้ากับวัตถุประสงค์ขององค์การโดยเน้นหนักเรื่องการสร้างทีมงาน เพื่อนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบเพื่อประสิทธิผล
                                และประสิทธิภาพขององค์การ

3562303                 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ                                                                                                                                               3(3-0)
                                 Human Relations in Organization
                                
การศึกษาลักษณะ แนวความคิด ขอบเขตและปัจจัยอันเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คณะและองค์การ หน้าที่และความรับผิดชอบ
                                 ต่อสังคมการติดต่อสื่อสารระหว่างการประสานงาน หลักศาสนาที่ช่วยส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์

3562304                 การวางแผนและการบริหารโครงการ                                                                                                                             3(3-0)
                                
Planning and Project Management
                                
ลักษณะและความหมายของการวางแผน กระบวนการในการวางแผนประเภทของแผน ข้อดีและข้อจำกัดของการวางแผน บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
                                 การวางแผน ลักษณะของแผนที่ดี การวางแผนภายใต้ภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์ภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่องานการวางแผนปฏิบัติ
                                 งาน การจัดทำโครงการเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานและการเลือกใช้ การประเมินผลโครงการ

3562305                  หลักการวางแผน                                                                                                                                                            3(3-0)
                                  
Planning
                                 
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและเทคนิคของการวางแผน หลักทั่วไปและปัญหาในกระบวนการวางแผน ความสัมพันธ์ระหว่างอุดมการณ์ จุดมุ่งหมาย
                                  นโยบายแผนและโครงการในระดับต่าง ๆ เทคนิคในการแก้ปัญหาและการปรับปรุงแผนงาน การปฏิบัติงานให้สำเร็จตามแผน การประเมินผล
                                  ตลอดจนศึกษาถึงจุดมุ่งหมายและนโยบายการวางแผนในระดับต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษบกิจ สังคมและอื่น ๆ

3562306                  พฤติกรรมองค์การ                                                                                                                                                          3(3-0)
                                 
Organization Behavior
                                 
ศึกษาถึงพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การในรูปของปัจเจกชนและกลุ่มซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหาร ตลอดจนอิทธิพลต่าง ๆ อันเกิดจากสภาพแวด
                                  ล้อม ศึกษาถึงการใช้พลังงานของกลุ่มให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การ การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคคลในองค์การถึงการพัฒนาพฤติกรรม
                                  ของมนุษย์ในองค์การ

3562307                  การบริหารการผลิต                                                                                                                                                       3(3-0)
                                  Production Management
                                 
ลักษณะและความสำคัญของการผลิต ปัจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจการผลิตซึ่งรวมถึงระบบการผลิต การจัดองค์การเพื่อการผลิต การวางแผน
                                  เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกำลังการผลิต การวางแผนและกระบวนการผลิต การเลือกสถานที่ตั้งโรงงานการควบคุมคุณภาพและปริมาณ ระบบการ
                                  บำรุงรักษา ระบบการจัดซื้อ และระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือ

3562308                  การประมาณและการควบคุมต้นทุนการผลิต                                                                                                                 3(3-0)
                                 
Production Cost Estimating and Control
                                 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ และ

3562307                  การบริหารการผลิต
                                  ศึกษาวิธีการคิดและควบคุมต้นทุนการผลิตและการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ของกิจการซึ่งจะรวมถึงงบประมาณการผลิต การจัดจำหน่าย และโสหุ้ย
                                  การผลิตการบัญชีต้นทุน ระบบสนเทศ การบริหารปัจจัยทางพฤติกรรมที่สำคัญ รวมทั้งงานทางการเงินและรายงานการบริหารอื่น ๆ

3562309                   การวางแผนและการควบคุมการผลิต                                                                                                                         3(3-0)
                                  
Production Planning and Control
                                  
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3562307 การบริหารการผลิต และ4112105 สถิติธุรกิจ
                                   ศึกษาระบบการผลิต การพยากรณ์ความต้องการ และการกำหนดปัจจัยการผลิตการวางแผนกำลังการผลิต การวางแผนและควบคุมวัตถุดิบและ
                                   สินค้า การวางกำหนดการผลิตและการส่งงาน การควบคุมต้นทุนการผลิตและการออกแบบระบบควบคุมการผลิตสำหรับระบบการผลิตแบบ
                                   ต่างๆ

3562401                  เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม                                                                                                                           3(3-0)
                                 
Techniques in Training and Conference
                                 
ศึกษาเกี่ยวกับการสำรวจความต้องการและขั้นตอนในการฝึกอบรม ประเภทของการฝึกอบรม เทคนิควิธีการในการฝึกอบรมและการประชุม
                                  เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จำเป็นในการฝึกอบรม การเป็นผู้ประสานงานในการฝึกอบรม วิธีการจัดโปรแกรมการคำนวณค่าใช้จ่ายการประเมินผล
                                  โครงการฝึกอบรม

3562402                  การบริหารทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                                        3(3-0)
                                 
Human Resource Management
                                 
ความเป็นมา ทฤษฎีและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การ                                  วิเคราะห์งานการวางแผนกำลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนา การประเมินผลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพ
                                  ยากรมนุษย์

3562403                  การสร้างทีมงาน                                                                                                                                                          3(3-0)
                                 
Teamwork Developing Techniques
                                  
ความหมายและความสำคัญของการสร้างทีมงาน แนวคิดพื้นฐานในกาพัฒนาองค์การ แนวคิดเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม วิธีการพัฒนาการทำ
                                   งานเป็นทีมการวางแผนและการออกแบบทางเลือกในการพัฒนาทีมงาน การสร้างทีมใหม่การกำจัดความไม่เป็นระเบียบและความขัดแย้งใน
                                   ทีมข้อตกลงและการเอาชนะข้อตกลงที่ไม่เป็นระเบียบและความขัดแย้งในทีม ข้อตกลงและการเอาชนะข้อตกลงไม่สมบูรณ์ การสร้างความ
                                   ภาคภูมิใจในทีมงาน การฟื้นฟู ทีมงาน การลดความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม ปัญหาในการสร้างทีมงานและแนวทางแก้ไข

3562404                  การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน                                                                                                                         3(3-0)
                                 
Effciency Development
                                 
ความหมาย ขอบเขต ปรัชญา และอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพและการสำรวจบุคลิกภาพ การปรับแต่งบุคลิกภาพของตนเองและผู้
                                  อื่น ความต้องการของมนุษย์ ค่านิยม การสำรวจ และแลกเปลี่ยนค่านิยม ค่านิยมที่สัมพันธ์กับการทำงานวัฒนธรรมในการทำงาน การตั้งเป้า
                                  ประสงค์ของชีวิตและการทำงานการสำรวจความรู้สึก ปัญหา อุปสรรคและวิธีการพิชิตอุปสรรคในการทำงาน การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง
                                  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน

3562501                   การจัดการประกันคุณภาพ                                                                                                                                         3(3-0)
                                  
Quality Assurance Management
                                  
ศึกษาความหมายของคุณภาพ การประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพความสำคัญของการประกันคุณภาพต่อการจัดการ นโยบาย และวัตถุ
                                   ประสงค์ของการประกันคุณภาพ ระบบการประกันคุณภาพแบบต่าง ๆ การประกันคุณภาพในต่างประเทศและในประเทศไทย

3562502                   การจัดการระบบคุณภาพ ISO 9000                                                                                                                         3(2-2)
                                  
Quality System Management
                                  
ศึกษาถึงทฤษฎีและการปฏิบัติของการจัดการระบบคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานะบบคุณภาพ ISO 9000 ขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วย
                                   มาตรฐาน (International Qrganization for Standardization – ISO.) เป็นแนวทางในการศึกษา โดยหัวข้อในการศึกษาประกอบด้วย นโยบาย
                                   คุณภาพ (Quality Policy) โครงสร้างของระบบคุณภาพ (Structure of Quality System) ข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบคุณภาพ (Quality System
                                   Requirement)
ความรับผิดชอบในการบริหาร (Management Responsibility) การนำระบบคุณภาพไปใช้ (Quality System Implementation) ขั้น
                                   ตอนและกระบวน การจัดทำระบบคุณภาพ (Quality System Process and Procedure) และหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นักศึกษาสามารถ
                                   อธิบาย พัฒนา และนำความรู้ที่ได้ไปใช้การจัดทำระบบคุณภาพให้แก่หน่วยงานหรือองค์กรที่ตนทำงานได้ต่อไป

3562503                   การจัดการด้านเอกสารระบบคุณภาพ                                                                                                                         3(2-2)
                                  
Documentation of Quality System
                                  
ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติในการจัดทำระบบเอกสารเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9000 โดยศึกษาการจัดทำคู่มือ
                                   คุณภาพ (Quality Procedures) เอกสารวิธีการทำงาน (Work Instructions) และเอกสารเสริมอื่น ๆ (Support Documents) อาทิ ผังการทำงาน
                                   (Flow Charts) เอกสาร แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูล, เอกสารทางเทคนิค, คู่มือการใช้เครื่องมือ, ตาราง, แผนภูมิ, แบบพิมพ์เขียว เป็นต้น รวม
                                   ทั้งการควบคุมเก็บรักษา และทำลายเอกสารที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในการจัดการด้านระบบเอกสาร และสามารถนำไปประยุกต์
                                   ใช้ได้ในการทำงานไม่เฉพาะแต่งานด้านการจัดการคุณภาพ แต่หมายถึงงานด้านการจัดการเอกสารในการบริหารงานอื่นๆ ด้วย

3562504                   การจัดการสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                               3(3-0)
                                 
 Enviromental Management

                                   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3561501 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการมาตรฐาน
                                   3561502 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
                                   ศึกษาความสำคัญ ประโยชน์ และหลักการของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผลกระทบของอุตสาหกรรมและการดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวด
                                   ล้อม ระบบและกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรทั้งด้านนโยบาย การวางแผนการปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ การติดตามการ
                                   ประเมินผล และการทบทวนปรับปรุงระบบรวมถึงศึกษาวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle) การควบคุมมลพิษ กฎหมายและ ระเบียบข้อบังคับ
                                   ที่เกี่ยวข้อง

3563101                   การจัดการธุรกิจโฆษณา                                                                                                                                              3(3-0)
                                   A
dvertising Management
                                  
เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาถึงโครงสร้าง องค์ประกอบ นโยบายและการวางแผนงานของการจัดการธุรกิจทางการโฆษณา รวมทั้งการศึกษาถึง
                                   หน้าที่ของผู้จัดการธุรกิจโฆษณาทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับองค์กรภายนอก การจัดสรรงบประมาณ บุคลากร ตลอด
                                   จนวิเคราะห์และการประเมินผลเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานธุรกิจ การโฆษณา กฎหมายและข้อบังคับ ทั้งของรัฐและสถาบันที่เกี่ยวข้อง

3563102                    การบริหารงานพัสดุ                                                                                                                                                    2(2-0)
                                   
Management for Purchase and Maintenance
                                   
ศึกษาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของการบริหารงานพัสดุ การปฏิบัติการงานพัสดุ การจัดหา การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์ การ
                                    เก็บรักษาพัสดุการทำบัญชีคุมพัสดุ ระเบียบและการปฏิบัติการงานพัสดุของราชการ ปัญหาในการบริหารงานพัสดุและแนวทางแก้ไข

3563103                    การประมาณราคางานธุรกิจ                                                                                                                                        3(3-0)
                                   
Cost Estimation for Construction Business
                                   
ศึกษาและสำรวจราคาวัสดุและเครื่องมืออุปกรณ์ การก่อสร้างในท้องถิ่นและจากแหล่งผลิตที่สำคัญ ศึกษาแบบรูปรายละเอียดในงานก่อสร้าง
                                    จัดแบ่งกลุ่มงานและส่วนต่าง ๆ ของงานก่อสร้างออกเป็นส่วน ๆ จัดลำดับขั้นตอนการประเมินราคา แยกวัสดุและทำตารางประเมินราคา โดย
                                    แยกจำนวนและราคาให้ละเอียด ตลอดจนประเมินค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเบื้องต้น เช่น ค่าดำเนินงาน ค่าอำนวยการ ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ ค่า
                                    น้ำมันเชื้อเพลิง ค่าขนส่ง ค่าแรงงาน ค่าภาษีและกำไร

3563104                    หลักการจัดและบริหารการกีฬา                                                                                                                                  3(2-2)
                                   
Management and Administration of Sport
                                   
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย กระบวนการจัดการและบริหารโดยทั่วไปการจัดการและการบริหารการกีฬา ความมุ่งหมายและคุณประโยชน์ การ
                                    จัดและการบริหารในด้านนโยบาย บุคคล งบประมาณ การเงิน อุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก การจัดและบริหารโครงการกีฬาใน
                                    องค์การ การแข่งขันและการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของการจัดและบริหารกีฬา แนวทางในการพัฒนา การปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับการเปลี่ยน
                                    แปลงทางการศึกษาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งศึกษากฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวกับการกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3563105                    หลักการจัดและการบริหารศูนย์เด็ก                                                                                                                            3(3-0)
                                    Management and Administration of Child Center
                                   
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย กระบวนการจัดการและบริหารงานทั่วไปความมุ่งหมายในการดำเนินงานศูนย์เด็ก หลักการและการวางแผนการ
                                    ดำเนินงานในศูนย์เด็กการจัดกิจกรรมและแนวทางพัฒนาศูนย์เด็ก องค์การที่ดำเนินการและรับผิดชอบเกี่ยวกับเด็กทั้งในระดับชาติและ
                                    ท้องถิ่น

3563106                    การจัดและบริหารงานอุตสาหกรรม                                                                                                                           3(3-0)
                                   
Industrial Management
                                   
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของโรงงาน องค์ประกอบของโรงงานระบบการผลิต การพยากรณ์ ความต้องการและการกำหนดปัจจัยการ
                                    ผลิต การจัดและการวางผังโรงงาน รวมทั้งหลักความปลอดภัยในโรงงาน และการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมาย
                                    แรงงาน ฯลฯ

3563107                    การจัดการสถานบริการเลี้ยงดูเด็กและผู้สูงอายุ                                                                                                         3(3-0)
                                   
Child and Elderly Care Center Management
                                   
ศึกษาขอบข่ายการดำเนินงานของสถานบริการเลี้ยงดูเด็ก และสถานดูแลผู้สูงอายุ จุดมุ่งหมายในการจัดสถานบริการ การวางแผนการดำเนิน
                                    งาน การจัดสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ การจัดสรรบุคลากรสำหรับการเลี้ยงดูเล็ก และดูแลผู้สูงอายุการทำโครงการและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
                                    สถานบริการทั้งสองประเภท

3563108                    การพัฒนาบุคลิกภาพ                                                                                                                                                 3(3-0)
                                   
Personality Development
                                   
การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยเน้นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อภาวะการเป็นผู้นำทางธุรกิจทุกระดับ เน้นการพูดติดต่องานธุรกิจ การเข้า
                                    ร่วมประชุมและการเสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุม การตัดสินใจทางธุรกิจ การจูงใจ การเกลี้ยกล่อม การเจรจาต่อรองการเข้าสังคม การพัฒนา
                                    บุคลิกภาพของนักธุรกิจทางด้านร่างกายอารมณ์และจิตใจ โดยเน้นการใช้หลักธรรมในทางศาสนาและจิตให้มีการฝึกปฏิบัติและรู้จักทำการวิ
                                    เคราะห์ และทำการประเมินตนเอง การวางแผนพัฒนาตนเอง ให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำงานอย่างมีความสุข

3563109                    การจัดการคุณภาพ                                                                                                                                                      3(3-0)
                                    Quality Management
                                   
ศึกษาถึง แนวคิดพื้นฐาน นโยบาย วัตถุประสงค์ของการจัดการคุณภาพการออกแบบการควบคุมคุณภาพวงจรคุณภาพ การจัดการต้นทุนการ
                                    ควบคุมคุณภาพการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ

3563110                    การเป็นผู้ประกอบการ                                                                                                                                                 3(3-0)
                                   
Entrepreneurship
                                   
ศึกษาลักษณะ และคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ดี หลักทฤษฎีและปฏิบัติของการจัดการธุรกิจของตนเอง เริ่มจากธุรกิจขนาดย่อม ขนาดกลาง
                                    และขนาดใหญ่ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การบริการผลิต การบริหารเงินทุน การจัดการทางการเงินการจัดรูปแบบองค์กร การว่าจ้างและ
                                    ประโยชน์ของธุรกิจของธุรกิจขนาดย่อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ ลักษณะของธุรกิจของประเทศไทยโดยมีการสอด
                                    แทรกจริยธรรม จรรยาบรรณของนักธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ ผลกระทบของธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเกิด
                                    ความคิดริเริ่มของตนเอง

3563111                    การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก                                                                                                                   3(3-0)
                                    Small and Medium Management
                                   
ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การบริหารงานและปัญหาที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจขนาดกลาง และขนาด
                                    เล็ก การเริ่มต้นประกอบธุรกิจ การลงทุน การจัดหาเงินทุน การจัดองค์การ การปฏิบัติงาน โครงสร้างของตลาดและการดำเนินกลยุทธ์ทางการ
                                    ตลาด ข้อได้เปรียบ-เสียเปรียบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในระบบเศรษฐกิจ ศึกษาความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ เช่น การตลาดการ
                                    เงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การผลิต กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ การประเมินผลการดำเนินงาน แนวโน้ม
                                    และบทบาทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ในประเทศไทย

3563112                    การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์                                                                                                                                        3(3-0)
                                   
Franchise Management
                                   
ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ ประเภทของธุรกิจ แฟรนไชส์ ข้อดีและข้อเสียของการทำธุรกิจแฟรนไชส์ กฎเกณฑ์
                                    เงื่อนไข การตลาดและการจัดการ การจัดหาเงินทุนสำหรับการทำธุรกิจ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจ การติดต่อ และกระบวน
                                    การในการสร้างสรรค์โอกาสทางธุรกิจโดยผ่านระบบแฟรนไชส์

3563113                    การจัดการกิจการเฉพาะกิจ                                                                                                                                         3(3-0)
                                   
Management for Specific Purpose
                                   
ศึกษาลักษณะ ประเภท ปัจจัย ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เทคนิคการจัดการและการดำเนินกิจการเฉพาะอย่างตามโปรแกรมวิชาหรือ
                                    วิชาเอก ทั้งที่เป็นกิจการระดับนานาชาติ กิจการระดับชาติ และกิจการระดับท้องถิ่น ในเรื่องการวางแผน การจัดโครงสร้างการจัดการ การจัด
                                    การทรัพยากรบุคคล การโฆษณาการตลาด การบัญชี การเงิน การจัดร้าน การจัดสำนักงาน การประเมินผลและการรายงานผลการดำเนิน
                                    กิจการ

3563114                    การประกอบการธุรกิจชุมชน                                                                                                                                       3(3-0)
                                   
Community Business Operation
                                   
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ รูปแบบ และองค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบการธุรกิจชุมชน ได้แก่ การจัดการ การบริหารทรัพยากรบุคคล
                                    การตลาดการเงิน การบัญชี และปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนศึกษาลักษณะของชุมชน ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของ
                                    ชุมชนที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจ และปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินการของผู้ประกอบการธุรกิจ ตลอดจนศึกษาถึงจรรยา
                                    บรรณของผู้ประกอบการธุรกิจที่มีต่อชุมชนและต่อสังคมโดยรวม ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของธุรกิจชุมชน

3563115                    การบริหารงานพิพิธภัณฑ์                                                                                                                                           3(3-0)
                                   
Museum Administration
                                   
ศึกษาหลักการแนวคิด และวัตถุประสงค์ของการบริหารงานพิพิธภัณฑ์ทฤษฎีการบริหารและการจัดการงานพิพิธภัณฑ์ ปัญหาและแนวทางแก้
                                    ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานพิพิธภัณฑ์

3563116                    การจัดการวัตถุในพิพิธภัณฑ์                                                                                                                                       3(2-2)
                                   
Museum Collection Management
                                   
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ การทำทะเบียน หมายเลข จัดแยกประเภทวัตถุ วิธีการถ่าย
                                    รูปวัตถุที่ถูกต้อง การจัดแสดง การจัดตั้ง การวาง การบันทึกข้อมูล รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับวัตถุ การรักษาและใช้วัตถุที่ถูกต้อง บทบาทและ
                                    หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในพิพิธภัณฑ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ และจรรยาบรรณ อันเกี่ยวกับวัตถุในพิพิธภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่

3563201                    ธุรกิจงานภาพยนตร์                                                                                                                                                    2(2-0)
                                   
Film Business
                                   
บทบาทของภาพยนต์ในสังคม การตลาดและการดำเนินธุรกิจภาพยนตร์การจัดองค์การ การงบประมาณ การวางแผนภาพยนตร์ในรูปแบบ
                                    ต่าง ๆ

3563202                    ธุรกิจงานโทรทัศน์                                                                                                                                                       2(2-0)
                                    Television Business
                                   
บทบาทของโทรทัศน์ในสังคม การตลาดและการดำเนินธุรกิจโทรทัศน์การจัดองค์กร การงบประมาณ กฎหมายที่เกี่ยวกับงานโทรทัศน์

3563203                    ธุรกิจทางการกีฬา                                                                                                                                                       3(3-0)
                                   
Sports Business
                                   
ความหมายและความสำคัญ องค์ประกอบ และประเภทของธุรกิจทางกีฬาข้อพิจารณาในการลงทุน การผลิตวัสดุและอุปกรณ์ทางการกีฬา ปัญหา
                                    ทางธุรกิจกีฬา การตลาด การใช้สื่อมวลชน และการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมธุรกิจกีฬา

3563204
                   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                                                                                                                                   3(3-0)
                                  
Management Information System
                                  
ความสำคัญของระบบสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
                                   ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และเทคโนโลยีในการสื่อสารระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลสำนักงานอัตโนมัติ ระบบสารสนเทศในองค์การธุรกิจ ระบบสาร
                                   สนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการในด้านการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
                                   จัดการ

3563205                   การจัดการธุรกิจดนตรี                                                                                                                                                3(3-0)
                                  
Music Ensemble Management
                                  
การจัดตั้งวงดนตรี การคัดเลือกนักดนตรี อัตรากำลังคน อัตรากำลังเครื่องและอุปกรณ์ ค่าดำเนินการในการจัดการฝึกซ้อม การคิดค่าตอบแทน
                                   ในการบริการ

3563206                  ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                3(3-0)
                                 
Human Resources Management Information Systems
                                 
ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิธีการจัดเก็บเพื่อประ
                                  โยชน์ในการค้นหาและเรียกใช้ข้อมูล การนำคอมพิวเตอร์และเครื่องมือต่าง ๆ มาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลลักษณะข้อสนเทศเกี่ยวกับงานบุคคล
                                  ที่ใช้ในการวางแผน และตัดสินใจของผู้บริหาร

3563207                  การค้าระหว่างประเทศ                                                                                                                                                    3(3-0)
                                 
International Trading
                                 
ศึกษาถึงทฤษฎีการค้าและความชำนาญการระหว่างประเทศ โดยพิจารณาจากต้นทุนเปรียบเทียบสัดส่วน ปัจจัยการผลิต ผลตอบแทนปัจจัยการ
                                  ผลิต เปรียบเทียบทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยี นโยบายทางการค้าระหว่างประเทศองค์การและอนุสัญญาเกี่ยวกับการ
                                  ค้าระหว่างประเทศ ทฤษฎีและนโยบายการลงทุนและนโยบายเทคโนโลยีระหว่างประเทศ ความสำคัญของการค้าระหว่างประเทศ กิจการพัฒนา
                                  เศรษฐกิจ ปัญหา นโยบาย และกลยุทธ์ทางการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนาและของไทย

3563401                 ความปลอดภัยในการควบคุมงาน                                                                                                                                   3(3-0)
                                
Safety in Work Contro
                                
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดความปลอดภัยในการทำงาน การปลูกฝังความสนใจ การสอนงานเพื่อความปลอดภัย อันตรายจากสภาพแวดล้อม
                                ในการปฏิบัติงานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในโรงงาน การโยกย้ายและการเก็บรักษาวัสดุ
                                การใช้เครื่องกำกับของเครื่องจักรกลต่าง ๆการใช้และเก็บรักษาเครื่องมือ การป้องกันอัคคีภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

3563402                การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน                                                                                                                                       3(3-0)
                               
Wage and Salary Management
                               
ศึกษาถึงวิธีจ่ายค่าตอบแทน การกำหนดนโยบาย โครงสร้างและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน หลักการจ่ายค่าตอบแทนในทัศนะของนักบริหารโครง
                                สร้างและรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในองค์การ และพนักงานประเภทต่าง ๆ การวิเคราะห์ค่าตอบแทน ค่าจ้างเงินเดือนในองค์การธุรกิจให้
                                เกิดความเป็นธรรมและความพึงพอใจ

3563403               การสรรหาและบรรจุพนักงาน                                                                                                                                         3(3-0)
                              
Recruitment and Placement of Personnel
                              
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
                               ศึกษานโยบายและการกำหนดนโยบายในการสรรหาและการบรรจุบุคคลการพยากรณ์ความต้องการกำลังคน การวางแผนกำลังคน การสรรหา
                               และการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานตามความสามารถของบุคคล กลยุทธ์ในการทดสอบและการสัมภาษณ์บุคคลเข้าทำงาน หลักพฤติกรรมศาสตร์ที่ใช้
                               ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน การบรรจุพนักงาน การปฐมนิเทศ การสอนแนะงาน และกฎหมายที่เกี่ยวกับการสรรหาและการบรรจุพนักงาน

3563404               การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม                                                                                                                                 3(3-0)
                              
Personnel Development and Training
                              
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
                               ศึกษาบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลโดยเฉพาะด้านการพัฒนาและการฝึกอบรม ความจำเป็นในการพัฒนา
                               และฝึกอบรมการวางแผนพัฒนาและฝึกอบรม บรรทัดฐานของกลุ่มที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานและการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐาน การตั้งวัตถุ
                               ประสงค์ในการฝึกอบรม การจัดโปรแกรมฝึกอบรม เทคนิคการฝึกอบรมแบบต่าง ๆ การประเมินผลการพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรมปัญหาใน
                               การพัฒนาและการฝึกอบรม

3563405               การวางแผนและนโยบายทางด้านทรัพยากรมนุษย์                                                                                                        3(3-0)
                              
Personnel Planning and Policy
                              
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
                               ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนและนโยบายขององค์การ รวมทั้งการพยากรณ์กำลังคนในระยะสั้นและระยะยาว การสำรวจและวิเคราะห์กำลังคนที่มี
                               อยู่และความสามารถของบุคคล การดำเนินงานติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนและนโยบาย

3563406               การวิเคราะห์งาน                                                                                                                                                              3(3-0)
                              
Job Analysis
                              
ศึกษาโครงสร้างของงาน การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงาน วิธีการทำงานวิเคราะห์งานการแบ่งแยกประเภทของงาน ความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งงาน
                               ต่าง ๆ ในองค์การ ตลอดจนถึงการปรับปรุงให้เหมาะสมกับบรรยากาศ และทรัพยากรบุคคลในแต่ละองค์การ

3563407               การวิเคราะห์และประเมินโครงการ                                                                                                                                  3(3-0)
                              
Project Analysis and Appraisal
                              
ศึกษาโครงสร้างและการวางแผน แนวความคิดพื้นฐานของการวิเคราะห์โครงการ เกณฑ์การตัดสินใจต่าง ๆ เพื่อการลงทุน การวิเคราะห์ค่าใช้
                               จ่ายของโครงการ การวิเคราะห์ผลตอบแทนโครงการ การวิเคราะห์การเงินของโครงการ การวิเคราะห์โครงการภายใต้ภาวะความเสี่ยง

3563408               การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน                                                                                                                   3(3-0)
                              
Personal Assesment
                              
ศึกษาปรัชญาความสำคัญและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดทำเครื่องมือเพื่อใช้สำหรับ
                               การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในประเด็นต่างๆ เพื่อนำผลไปเป็นข้อมูลในการวางแผนการจ่ายค่าจ้าง การฝึกอบรมและการเลื่อนชั้น
                               เลื่อนตำแหน่งให้กับพนักงานและการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3563409             ารพยากรณ์ทางธุรกิจ                                                                                                                                                     3(2-2)
                             Business Forecasting
                             ศึกษาลักษณะและปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ โดยเน้นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการพยากรณ์
                             ธุรกิจ โดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และแบบจำลองทางสถิติที่สามารถนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการพยากรณ์ โดยใช้กรณีศึกษา

3563501                สถิติประยุกต์ในการประกันคุณภาพ                                                                                                                                 3(3-0)
                              
 Applied Statistics in Quality Management
                               
ศึกษาถึงกลวิธีทางสถิติที่จำเป็นเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนด ควบคุมและตรวจสอบขีดความสามารถของกระบวนการผลิต การบริหารงาน
                                การควบคุมคุณภาพและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจัดทำ และคงไว้ซึ่งขั้นตอนการการปฏิบัติเพื่อควบคุมให้มีการนำกลวิธีการสถิติที่ได้
                                ระบุไว้ใช้งาน ผู้ศึกษาจะต้องสามารถชี้วัด ประเมินสถานการณ์ และทำนายแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้จากกลวิธีทางสถิติดังกล่าว

3563502                ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม                                                                                                                                      3(3-0)
                               
Leadership and Quality Management of Teamwork
                               
ศึกษาเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้นำและภาวะผู้นำ คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ของผู้นำที่จะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างคุณภาพงาน บทบาทของผู้นำ
                                ในการทำงานเป็นทีม การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพจิตวิทยาและเทคนิควิธีในการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม การสร้างความภูมิใจให้ทีม
                                 งาน การจัดการความขัดแย้งในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในการทำงานเป็นทีม

3564101               การควบคุมคุณภาพ                                                                                                                                                           3(3-0)
                              
Quality Control
                              
ศึกษาหลักการ และวิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพในการผลิตสินค้าและบริการ โดยเน้นให้เห็นวิธีปฏิบัติในกิจการลักษณะต่าง ๆ กับศึกษาถึง
                               เทคนิคและเครื่องมือต่าง ๆ ทางสถิติที่นำมาใช้ในการควบคุมคุณภาพของการผลิตสินค้าและบริการ

3564102               การจัดการและการบริหารโรงงาน                                                                                                                              2(2-0)
                              
Factory Management and Administration
                              
หลักการทั่วไปในการจัดและการบริการโรงงาน การวางแผนโรงงาน เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์โรงงาน การจัดระบบการใช้และการควบคุม
                               เครื่องมือการบำรุงรักษาโรงงาน ความปลอดภัย การทำบัญชีวัสดุเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ การจัดหา และระเบียบวิธีปฏิบัติที่จำเป็นในการ
                               บริหารโรงงาน

3564103               การศึกษาความเคลื่อนไหวและเวลา                                                                                                                             3(3-0)
                              
Time and Motion Studies
                              
ศึกษาถึงการวิเคราะห์วิธีทำงาน การศึกษาความเคลื่อนไหว การกำหนดมาตรฐานเพื่อใช้ในกระบวนการออกแบบวิเคราะห์งาน ซึ่งได้แก่ ขั้นตอน
                               การรวบรวมปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การหาทางเลือก การประเมินทางเลือกที่ดีที่สุดการศึกษาเวลาแบบต่าง ๆ การหาเวลามาตรฐาน และการ
                               ประยุกต์ใช้กับระบบการจ่ายเงินรางวัล

3564104              กระบวนการผลิตและอุตสาหกรรมไทย                                                                                                                        2(1-2)
                             
Production Processes and Thai Industry
                             
ศึกษาพื้นความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน และเทคนิคการผลิตต่าง ๆ ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในอุตสาหกรรม โดยจะครอบคลุมหลักวิชาเบื้องต้นทางวิศวกรรม
                              ศาสตร์ความรู้กว้าง ๆ เกี่ยวกับวัสดุและเครื่องกลและต้องการสร้างพื้นความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่สำคัญต่าง ๆ ในประเทศ โดยจะครอบคลุม
                              ความเป็นมาสภาพปัจจุบันและอนาคตของสภาพวัสดุดิบ การเงิน การตลาด ตลาดแรงงานและเทคโนโลยี ซึ่งเอื้ออำนวยต่อการลงทุน ตลอดจน
                              ปัญหาของการประกอบการ และแนวโน้มของอุตสาหกรรมในอนาคตของไทย

3564105              การบริหารงานครัว                                                                                                                                                        2(1-2)
                             
Kitchen Management
                             
การศึกษาระบบงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานครัวการวางแผนปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ ของบุคลากรในครัว การเก็บรักษา การทำความสะอาด
                              และการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัว

3564201              การจัดการเชิงกลยุทธ์                                                                                                                                                   2(2-0)
                             
Strategic Management
                             
ศึกษาแนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการวางแผนและการบริหารทั่วไป องค์ประกอบของการวางแผนเชิง
                              กลยุทธ์การกำหนดเป้าหมายของธุรกิจ กระบวนการและเทคนิคการวางแผน การวางนโยบายธุรกิจ โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการแข่งขัน การ
                              วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก กลยุทธ์รวมของธุรกิจ การประเมินผลและการติดตาม

3564202             การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมกรรมเบื้องต้น                                                                                                              2(2-0)
                            
Basic Industrial Business and Operation
                            
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรม รูปแบบและการดำเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรม กระบวนการผลิต การตลาด การเงิน การบริหาร
                             หน่วยงานและบุคคล การประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรมกับสังคม

3564203             นโยบายการเกษตร                                                                                                                                                         2(2-0)
                            
Agricultural Policy
                            
โครงสร้าง และพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ ความสำคัญของเศรษฐกิจการเกษตรต่อประเทศ การเกษตรและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
                             นโยบายการแก้ปัญหาเศรษฐกิจการเกษตร

3564204              การจัดการนำเข้าและส่งออก                                                                                                                                         3(3-0)
                             
Export - Import Management
                             
ศึกษาถึงระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์การส่งออกและนำเข้า ตลอดจนระเบียบวิธีการศุลกากร เน้นในเรื่องกฎหมายด้านพิกัดภาษีนำเข้า – ส่งออก
                              และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3564205             ธุรกิจพาณิชย์นาวี                                                                                                                                                              3(3-0)
                            
Shipping Management
                            
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรือพาณิชย์การค้า และเส้นทางการเดินเรือการประกอบธุรกิจเรือพาณิชย์ ตลาดเรือพาณิชย์ ต้นทุนการขนส่ง ค่า
                             ระวางเรือ(Tariff) ตัวแทนเรือ (Shipping Agent) ผู้รับจัดการขนส่ง (Frieght Forwards)การจองระวางเรือ การเช่าเรือ การขนส่งหลายรูปแบบ
                             (Multimodal Transport)ผู้ส่งสินค้าทางเรือ ความรับผิดของเจ้าของเรือผู้ส่งสินค้าทางเรือ การประกันภัยทางทะเล เอกสารการค้าทางเรือ

3564207             หัวข้อเฉพาะทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ                                                                                                                       3(2-2)
                            
Special Topics in International business
                            
ศึกษาปัญหาการทำธุรกิจระหว่างประเทศในแนวลึก โดยเน้นการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ พร้อมทั้ง
                             แนวทางการพัฒนาและแก้ไขต่อไป

3564208             การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน                                                                                                                                                 3(3-0)
                                
Labour Market Analysis
                            
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3593204 เศรษฐศาสตร์แรงงาน
                             ศึกษาถึงอุปสงค์และอุปทานของแรงงาน ตำแหน่งงานว่าง แหล่งผู้ว่างงาน หรือกำลังหางานทำ ศึกษาถึงอาชีพต่างๆ ปัญหาการว่างงาน ปัญหาโครง
                              สร้างของตลาดแรงงานไทย และวิเคราะห์สาขาแรงงานขาดแคลน และไม่ขาดแคลน

3564209              หัวข้อเฉพาะทางด้านธุรกิจการเกษตร                                                                                                                               3(2-2)
                             
Special Topics in Agri – Business
                             
การศึกษาหัวข้อทางด้านธุรกิจการเกษตรในแนวลึก เน้นลักษณะของปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

3564210             นโยบายอุตสาหกรรม                                                                                                                                                          3(3-0)
                            
Industrial Policy
                            
ศึกษาข้อกำหนด วัตถุประสงค์ และนโยบายหลักของอุตสาหกรรม ข้อบังคับและกฎหมายในการลงทุน นโยบายการลงทุนของรัฐ รัฐวิสาหกิจและ
                             เอกชน นโยบายการจัดเก็บภาษีอากร และศุลกากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอุตสาหกรรม การพัฒนาทรัพยากรทางด้านแรงงานและวัตถุดิบที่สำคัญ
                             ๆ

3564211             หัวข้อเฉพาะทาง ด้านการจัดการอุตสาหกรรม                                                                                                                    3(3-0)
                            
Special Topic in Industrial Management
                            
ศึกษาวิเคราะห์หัวข้อด้านการจัดการอุตสาหกรรม ในแนวลึก ทั้งปัญหา อุปสรรค พร้อมแนวทางแก้ไข

3564401            หัวข้อเฉพาะทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์                                                                                                             3(2-2)
                           
Special Topics in Human Resources Management
                           
ศึกษาวิเคราะห์หัวข้อทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในแนวลึก ทั้งปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งแนวทางแก้ไข

3564206             การฟื้นฟูและปรับโครงสร้างธุรกิจ                                                                                                                                  3(3-0)
                            
Turnaround and Corporate Restructuring Management
                            
ศึกษาแนวคิดการฟื้นฟูกิจการ ปัญหาและสาเหตุของการล้มเหลว กลยุทธในการฟื้นฟู แนวคิดการปรับโครงสร้างธุรกิจ ปัจจัยที่กระทบต่อการปรับ
                             โครงสร้างทางธุรกิจ สาเหตุและความจำเป็นในการปรับโครงสร้างธุรกิจ การกำหนดภาพรวมและรายละเอียดของการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ การ
                             พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการปรับโครงสร้างองค์กร

3564501             การตรวจสอบและการรับรอง                                                                                                                                             3(2-2)
                            
Auditing and Certification
                            
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 3561501 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการมาตรฐาน
                                                                    :
3561502 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
                                                                    :
3562502 การจัดการระบบคุณภาพ ISO 9000
                             ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ ข้อกำหนดในมาตรฐานระบบคุณภาพISO 9000 การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การตรวจสอบจาก
                             หน่วยงานภายนอก (External audit) การตรวจสอบเอกสาร การบริหารงาน การผลิต การควบคุมคุณภาพ การกำจัดของเสียหรือสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว
                             การบริการหลังการขาย การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของรัฐ รวมถึงคุณสมบัติของการเป็นผู้ตรวจสอบ ศึกษาวิธีการขอรับการรับรอง
                             คุณภาพ ขั้นตอนในการขอรับการรับรอง การเตรียมความพร้อมและเอกสารก่อนขอรับการรับรอง การตรวจเยี่ยมและประเมินผลก่อนการรับรอง
                             การปรับปรุงแก้ไข และข้อแนะนำในการจัดทำระบบเพื่อให้ได้รับการรับรอง หน่วยงานที่ให้การรับรองระบบคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
                             ประโยชน์ที่จะได้รับจากการรับรองคุณภาพผู้เรียนจะต้องศึกษาทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยจะต้องฝึกปฏิบัติตรวจสอบหน่วยงานหรือองค์กรและ/
                             หรือ จัดทำองค์กรให้มีความพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบจัดทำรายละเอียดและบัญชีในการตรวจสอบ (Checklist) ฝึกการเป็นผู้ตรวจสอบทั้งภายใน
                             และภายนอก (Internal and External Audit)

3564502             โครงการพิเศษด้านการจัดการคุณภาพ                                                                                                                              3(2-2)
                            
Special Project in Quality Management
                            
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3561501 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการมาตรฐาน
                                                                    :
3561502 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
                                                                    : 3562502 การจัดการระบบคุณภาพ ISO 9000
                             การศึกษาพิเศษเป็นรายกลุ่มในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ อาทิ การจัดทำกรณีศึกษา (Case Study) การกำหนดปัญหาในการจัดคุณภาพให้
                             ผู้เรียนวางแผนและดำเนินแก้ไข (Problem Solving and Creativity) การจัดฝึกอบรมและ / หรือสัมมนา ทั้งด้านการจัดการคุณภาพ (Quality
                             Management Training and/or Seminar)
การเยี่ยมโรงงานหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ (Sides Visits) โดยมีอาจารย์ในสาขาวิชา
                             และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้คอยให้คำแนะนำปรึกษาผู้เรียนจะต้องศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จัดทำรายงาน (ReportAssignment) และนำ
                             เสนอในชั้นเรียน (Class Presentation)

3564901            สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                                    3(2-2)
                           
Seminar in Personnel Administration
                           
วิเคราะห์ ศึกษาปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรธุรกิจ ศึกษานโยบายพฤติกรรมเกี่ยวกับบุคคลเพื่อสร้าง
                            ความสัมพันธ์อันดีสำหรับกลุ่มคนงานที่อยู่ในระดับต่าง ๆ วิเคราะห์อภิปรายปัญหาต่าง ๆ ทางด้านการบริหาร การพัฒนา การฝึกอบรมบุคคลในองค์
                            กรธุรกิจ โดยใช้พื้นความรู้ทางทฤษฎีเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาบุคคลที่เกิดขึ้นภายในองค์การ

3564902             สัมมนาและพยากรณ์ธุรกิจ                                                                                                                                                 2(2-0)
                             Seminar and Business Predictions
                             การวิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับปัญหาทางเศรษฐกิจ การพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจของธุรกิจ การศึกษาวิเคราะห์วัฏจักรทางธุรกิจ การพยากรณ์ระยะ
                             สั้นและระยะยาว การทำรายงาน การเสนอผลการวิเคราะห์ การอภิปรายผลต่อที่ประชุม

3564903             สัมมนาปัญหาการจัดการ                                                                                                                                                    3(2-2)
                             Seminar in Management Problems
                             ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการจัดการ การวิเคราะห์ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ แนวความคิดในการแก้ไขปัญหา ศึกษากระบวนการ
                             และวิธีการแก้ไขปัญหา ฝึกปฏิบัติในการแสดงความคิดเห็นและกระบวนการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ของการจัดการ

3564904             โครงการพิเศษบริหารธุรกิจ                                                                                                                                                5(240)
                             Special Project in Business Management
                             ให้จัดทำโครงการพิเศษภายในหรือภายนอกสถาบันที่มีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับวิชาที่ได้ศึกษา โดยให้อยู่ในความควบคุมของอาจารย์ผู้สอนอย่าง
                             ใกล้ชิด

3564905             วิธีวิจัยทางธุรกิจ                                                                                                                                                                  3(2-2)
                             Business Research
                             ความสำคัญของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนและวิธีดำเนินการวิจัยทางธุรกิจปฏิบัติการวิจัยธุรกิจโดยการเสนอโครงการ กำหนดวัตถุประสงค์และตั้ง
                             สมมุติฐานในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสรุปผลงานวิจัยเพื่อสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในธุรกิจ

3564906             การสัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ                                                                                                                                        3(2-2)
                             Seminar in International Business
                             ศึกษาวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบธุรกิจและสภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งเหตุการณ์ในปัจจุบันที่
                             น่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ

3564907             การวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                                   3(2-2)
                             Research in Human Resource Management
                             ศึกษาผลงานวิจัยและปฏิบัติการวิจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ศึกษาบทบาทและความสำคัญของการวิจัย การบริหารทรัพยากรมนุษย์
                             เทคนิคและเครื่องมือในการวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการประยุกต์ใช้ผลการวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์

3564908             สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                                                                                                                                    3(2-2)
                             Seminar in Computer Business
                             ศึกษาการวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานธุรกิจ โดยนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย เน้นให้นักศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบระบบพร้อม
                             ทั้งนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใหม่ๆเข้ามาใช้ในการบริหาร หรือนำความรู้และเทคนิคต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการศึกษากรณีศึกษาได้

3564909             สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                                     3(2-2)
                             Seminar in Human Resources Management
                             วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3564901 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
                             การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ เช่น ปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งการนำผลการวิจัยใหม่ๆ เกี่ยบกับ
                             ปัญหาการพัฒนาแรงงานสาขาต่าง มาทำการวิเคราะห์และสัมมนาหาข้อสรุปออกเป็นรายงาน

3564910             สัมมนาธุรกิจการเกษตร                                                                                                                                                           3(3-0)
                             Seminar in Agri – Business
                             วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3594901 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
                             การศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตรเพื่อนำมาวิเคราะห์และอภิปรายหาข้อสรุป

3564911             สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม                                                                                                                                            3(2-2)
                             Seminar in Industrial Management
                             วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3594901 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
                             ศึกษาปัญหาการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ โดยศึกษาปัจจัยต่างๆที่ทำให้อุตสาหกรรมประสบความสำเร็จและล้มเหลวในการดำเนิน
                             งาน เพื่อฝึกให้ผู้ศึกษาได้เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้ เพื่อนำมาแก้ปัญหาต่อไป

 

ก่อนหน้า ต่อไป