รหัสและคำอธิบาย  >> หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ

ก่อนหน้า ต่อไป

: : หมู่วิชา ธุรกิจบริการ (357) : :

       หมู่วิชาธุรกิจบริการ ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้
             1. การจัดบริการ                                                                                                                                    (357-1--)
             2. การท่องเที่ยว                                                                                                                                    (357-2--)
             3. โรงแรม                                                                                                                                            (357-3--)
             4.                                                                                                                                                         (357-4--)
             5.                                                                                                                                                         (357-5--)
             6.                                                                                                                                                         (357-6--)
             7.                                                                                                                                                         (357-7--)
             8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                                                                                               (357-8--)
             9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย               (357-9--)


หมู่วิชา ธุรกิจบริการ (357)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

รหัสใหม่

รหัสเก่า

3571101

  การขนส่งผู้โดยสาร

3(3-0)

3571102

  การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

3(2-2)

3571103

  การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ

3(3-0)

3571104

  การขนส่งทางน้ำ

3(3-0)

3571105

  การขนส่งทางบก

3(3-0)

3571201

  หลักการมัคคุเทศก์

3(2-2)

3571202

  อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม

3(3-0)

3571301

  หลักการโรงแรม

3(2-2)

3571302

  ศิลปะการต้อนรับและการสื่อสารในงานบริการ

3(3-0)

3571303

  จิตวิทยาการบริการ

3(3-0)

3571401

  การบริการเพื่อการเดินทางอย่างครบวงจร

3(2-2)

3572101

  การสำรองที่นั่งและการจัดจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน

3(2-2)

3572201

  การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว

3(2-2)

3572207

  จิตวิทยาบริการ

3(3-0)

3572301

  การบริการโรงแรม

3(2-2)

3572302

  การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม

3(3-0)

3572401

  การวางแผนและกลยุทธ์การท่องเที่ยวนานาชาติ

3(3-0)

3572501

  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

3(2-2)

3573101

  บาร์และเครื่องดื่ม

3(2-2)

3573102

  การจัดเลี้ยง

3(3-0)

3573105

  การจัดการและการตลาดในธุรกิจโรงแรม

3(3-0)

3573201

  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

3(3-0)

3573202

  การส่งเสริมการท่องเที่ยว

3(3-0)

3573203

  พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว

3(3-0)

3573204

  หลักการนำเที่ยว

3(3-0)

3573205

  การขายและการโฆษณาการท่องเที่ยว

3(3-0)

3573206

  การท่องเที่ยวทางน้ำ

3(2-2)

3573301

  การพัฒนาบุคคลและฝึกอบรมในธุรกิจโรงแรม

3(3-0)

 

3573301

การวางแผนและพัฒนาบุคคลในธุรกิจโรงแรม

3(3-0)

3573302

  การบริหารและการควบคุมด้านอาหารและเครื่องดื่ม

3(3-0)

3573303

  คุณภาพการให้บริการในโรงแรม

2(1-2)

3572307

  ศิลปะการขายในงานโรงแรม

3(3-0)

3573401

  ระบบสารสนเทศในโรงแรม

3(3-0)

3573501

  ระบบสารสนเทศด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

3(2-2)

3574101

  ธุรกิจการบิน

3(3-0)

3574102

  การมาตรฐานและคุณภาพในการบริการ

3(3-0)

3574201

  เศรษฐกิจทางการท่องเที่ยว

3(3-0)

3574202

  การพัฒนาการท่องเที่ยว

3(3-0)

3574203

  หลักการจัดการในบริษัทตัวแทนจำหน่ายธุรกิจท่องเที่ยว

3(3-0)

3574204

  การเดินป่าและการท่องเที่ยวแบบผจญภัย

3(2-2)

3574205

  หัวข้อเฉพาะทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยว

3(2-2)

3574301

  ธุรกิจสนามกอล์ฟ

3(3-0)

3574302

  เศรษฐกิจทางการโรงแรม

3(3-0)

3574401

  ธุรกิจสวนสนุก

3(3-0)

3574901

  การสัมมนาธุรกิจบริการ

3(2-2)

3574902

  สัมมนาปัญหาทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

3(2-2)

3574903

  การวิจัยทางด้านการท่องเที่ยว

3(2-2)

3574904

  สัมมนาปัญหาธุรกิจโรงแรม

3(2-2)

3574905

  สัมมนาธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร

3(2-2)

3574906

  สัมมนาธุรกิจบริการขนส่ง

3(2-2)

3574907

  สัมมนาปัญหาอุตสาหกรรมบริการ

3(2-2)

3574908

  สัมมนาธุรกิจการท่องเที่ยว

3(2-2)

  คำอธิบายรายวิชา
หมู่วิชาธุรกิจบริการ (357)

รหัส                      ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                                                                                                                                 น(ท-ป)

                            
3571101
             การขนส่งผู้โดยสาร
                                                                                                                                                         3(3-0)
                             Passenger Transportation
                             ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งทางบก ทางเรือและทางอากาศ รูปแบบของการขนส่ง หลักการรับผู้โดยสาร บทบาทของรัฐบาลต่อการขนส่งผู้
                             โดยสาร โดยการศึกษาวิเคราะห์ถึงยานพาหนะที่ให้บริการ การกำหนดเวลา การส่งเสริมการขายบริการ ปัญหาในด้านการแข่งขันและการร่วมมือ
                             ระหว่างการขนส่งประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการควบคุมการขนส่งผู้โดยสาร

3571102             การบริการอาหารและเครื่องดื่ม                                                                                                                                      3(2-2)
                             Food and Beverage Operation
                             หลักการ วิธีการ ประเภทและรูปแบบของการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มการเตรียมการจัดโต๊ะอาหารแบบต่าง ๆ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ใน
                             การจัดโต๊ะ อาหาร ศึกษารายการอาหาร มารยาทและการปฏิบัติในการต้อนรับและบริการ

3571103             การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ                                                                                                                3(3-0)
                             Personality Development for Hospitality Industry
                             ความหมายของขอบเขตของคำว่าบุคลิกภาพ องค์ประกอบที่ทำให้มนุษย์มี บุคลิกภาพต่างกัน บุคลิกภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ การปรับ
                             พฤติกรรม มนุษยสัมพันธ์และการส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ในองค์กรเพื่อพัฒนาการทำงาน

3571104             การขนส่งทางน้ำ                                                                                                                                                            3(3-0)
                             Marine Transportation
                             ประวัติ วิวัฒนาการ และรูปแบบของการขนส่งทางน้ำ ชนิดของยานพาหนะ ทางน้ำ การกำหนดราคาและการส่งเสริมการขายบริการทางน้ำ บทบาท
                             ของรัฐบาลและ ผู้ประกอบการในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ปัญหา
                             อุปสรรค การขนส่งทางน้ำและแนวทางแก้ไขคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการขนส่งทางน้ำ

3571105             การขนส่งทางบก                                                                                                                                                            3(3-0)
                             Ground Transportation
                            
ประวัติ วิวัฒนาการ และรูปแบบของการขนส่งทางบก ชนิดของยานพาหนะทางบก การกำหนดราคาและการส่งเสริมการขายบริการทางบก บทบาท
                             ของรัฐบาลและ ผู้ประกอบการในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การปฐมพยาบาล และการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางบก ปัญหา
                             อุปสรรคการขนส่งทางบกและแนวทางแก้ไขคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการขนส่งทางบก

3571201             หลักการมัคคุเทศก์                                                                                                                                                          3(2-2)
                             Tourist Guide
                             ศึกษาความหมายและความสำคัญของมัคคุเทศก์ บทบาทและหน้าที่ของ มัคคุเทศก์ที่มีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บุคลิกลักษณะที่จำเป็นของ
                             มัคคุเทศก์ บทบาทในการวางตัว การพูดจา และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ ความสามารถในการเป็นผู้นำการท่องเที่ยว ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน
                             มัคคุเทศก์ เช่น การตรวจคนเข้าเมือง การควบคุม และการแลกเปลี่ยนเงินตรา ความรู้เกี่ยวกับหนังสือ และเอกสารประกอบการเดินทาง การ
                             ตรวจลงตรา ระเบียบพิธีทางศุลกากร ลักษณะอุปนิสัย รสนิยมของนักท่องเที่ยว ตลอดจนวัฒนธรรมของชาวต่างประเทศที่ควรทราบ และการปฐม
                             พยาบาล

3571202             อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม                                                                                                                        3(3-0)
                             Tourism Industry For Environment
                             ศึกษาความหมายและความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรธรรมชาติ
                             กับการท่องเที่ยว แนวโน้มการท่องเที่ยว และปัญหาสิ่งแวดล้อม บทบาทของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวในการป้องกัน
                             และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม กฏหมายสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3571301             หลักการโรงแรม                                                                                                                                                             3(2-2)
                             Introduction to Hotel Management
                             ศึกษาความเป็นมาของกิจกรรมโรงแรม โครงสร้างของการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในกิจการโรงแรม การจัดสายงาน การกำหนดหน้าที่การ
                             ดำเนินงานของแผนกและฝ่ายต่าง ๆ เป็นต้นว่า ฝ่ายบริการส่วนหน้า ฝ่ายแม่บ้าน ฝ่ายอาหาร ฝ่ายเครื่องดื่ม แผนกบริการภายในโรงแรม การ
                             บริหารงานบุคคล การติดต่อสัมพันธ์กับโรงแรมในเครือและนอกเครือ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น บริษัทนำเที่ยว ร้านขายของที่ระลึก
                             เป็นต้น กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งและควบคุมกิจการโรงแรม ความรับผิดชอบผู้ใช้บริการของโรงแรม และมารยาทของพนักงาน ข้อบกพร่องและ
                             แนวการแก้ไขในการดำเนินกิจการโรงแรม

3571302             ศิลปะการต้อนรับและการสื่อสารในงานบริการ                                                                                                                 3(3-0)
                             Hospitality and Communication Arts
                             ศึกษาและเข้าใจถึงอุปนิสัยใจคอ พฤติกรรม คุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของนักท่องเที่ยว มารยาท บุคลิกภาพและศิลปะการต้อนรับ การสื่อสาร
                             ตลอดจนศิลปะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การสื่อสารในสังคม การนัดหมาย การจัดประชุมและการจัดเลี้ยงรับรอง

3571303            จิตวิทยาการบริการ                                                                                                                                                             3(3-0)
                             Hospitality Industry Psychology
                             การศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลด้านเจตคติ แรงจูงใจ ค่านิยมเกี่ยวกับการทำงานและการพักผ่อน การนำเอาหลักการทางจิตวิทยาไปใช้
                             ในการให้บริการในธุรกิจโรงแรม การสร้างจิตสำนึกในการบริการและปฏิบัติงานระหว่างผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน

3571401             การบริการเพื่อการเดินทางอย่างครบวงจร                                                                                                                      3(2-2)
                             Service for Circle Travel
                             ศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวในการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ศึกษาถึงงานบริการเพื่อการเดินทาง เช่น บริการเรื่องตั๋วเครื่องบิน รถไฟ
                             รถยนต์ การจองที่พัก การประกันภัยในการเดินทาง การแลกเปลี่ยนเงินตรา และการให้การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ร้านขายสินค้าที่ระลึก ฯลฯ

3572101             การสำรองที่นั่งและการจัดจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน                                                                                                               3(2-2)
                             Reservation and Ticketing
                             ความรู้เกี่ยวกับการจองตั๋ว และการสำรองที่นั่ง เช่น การใช้ตารางเวลา ตารางการบิน เส้นทางของสายการบินต่าง ๆ รวมทั้งสายการบินภายใน
                             ประเทศ ระบบการสื่อสารภายในและระหว่างประเทศ เช่น การส่งเทเล็กซ์ แบบฟอร์มการส่งข่าวสาร การจองโรงแรมและบริการผู้โดยสารภาคพื้น
                             ดิน ระบบการสำรองที่นั่ง วิธีการเขียนตั๋วเครื่องบิน

3572201             การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว                                                                                                                             3(2-2)
                             Introduction to Tour Planning and Organization
                            
ศึกษาองค์ประกอบที่สำคัญของการจัดการท่องเที่ยว การสำรวจเส้นทางเพื่อกำหนดแหล่งท่องเที่ยว การจัดรายการท่องเที่ยว การวางแผนการใช้งบ
                             ประมาณ การดำเนินการ ผลกำไรทางธุรกิจ รวมถึงการจัดแผนการท่องเที่ยว โดยเน้นความปลอดภัยตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น และ
                             สัมพันธ์กับกฎหมายการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

3572207             จิตวิทยาบริการ                                                                                                                                                                    3(3-0)
                             Service Psychology
                             ศึกษาถึงแนวคิดพื้นฐานของความต้องการของบุคคล และแนวคิดในเรื่องของ การนำเอาทฤษฎีทางจิตวิทยามาใช้ประยุกต์กับความต้องการในด้าน
                             การบริการของบุคคล รวมทั้งศึกษาถึงหลักในการบริการให้มีประสิทธิภาพ เทคนิคการจูงใจลูกค้า เทคนิคการแก้ปัญหาเมื่อลูกค้าไม่พอใจ และ
                             เทคนิคการใช้มนุษยสัมพันธ์ในการบริการ

3572301             การบริการโรงแรม                                                                                                                                                               3(2-2)
                             Hotel Services
                            
ศึกษาหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริการ ตลอดจนการบริการต่าง ๆ ที่โรงแรมจัดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แขกในแวดวงของโรงแรมและแวด
                             วงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม ศึกษาด้านความปลอดภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น อุบัติเหตุจากเพลิงไหม้จากการวางระเบิดและการป้องกัน

3572302             การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม                                                                                                                               3(3-0)
                             Food and Beverage Cost Control
                             การปฏิบัติการของแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทของต้นทุนและการตัดสินใจ แนวทางการควบคุมและลดต้นทุนด้านอาหาร เครื่องดื่ม และค่า
                             ใช้จ่ายสิ้นเปลืองอื่น เช่น การจัดซื้อ การตรวจรับ การเก็บรักษา การเบิกจ่าย การตรวจนับ การจัดทำรูปแบบรายการอาหาร การตั้งราคาอาหาร และ                             เครื่องดื่ม การควบคุมต้นทุนในขั้นตอนการผลิตและการบริการ

3572307             ศิลปะการขายในงานโรงแรม                                                                                                                                                3(3-0)
                             Selling Technique in Hotel
                             ศึกษาถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขาย ตลอดจนเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น งานบริการส่วนหน้า งานบริการอาหาร และ
                             เครื่องดื่ม ฯลฯ และศึกษาถึงพฤติกรรมของลูกค้าผู้มาใช้บริการ ปัญหาในการให้บริการและเทคนิคในการแก้ไขปัญหา การใช้จิตวิทยาและมนุษย
                             สัมพันธ์ในการขาย การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มาใช้บริการตลอดจนจรรยาบรรณของนักขายและผู้ให้บริการ

3572401             การวางแผนและกลยุทธ์การท่องเที่ยวนานาชาติ                                                                                                                3(3-0)
                             Planning and Strategies in International Tourism
                             ศึกษาความหมายและความสำคัญของการท่องเที่ยวนานาชาติ การวางแผนการใช้งบประมาณและการจัดแผนท่องเที่ยวนานาชาติโดยเน้นความ
                             ปลอดภัย ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคอันจะเกิดขึ้น กลยุทธ์การตลาด การจัดการในการท่องเที่ยวนานาชาติ เกี่ยวกับสินค้าบริการ ราคาการ
                             จำหน่าย การส่งเสริมการขาย ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคอันจะเกิดขึ้น และสัมพันธ์กับกฎหมายการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

3572501             การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ                                                                                                                                                         3(2-2)
                             Eco - Tourism
                             ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบและประเภทของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่าง ระบบนิเวศกับทรัพยากรการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ และอุทยาน
                             แห่งชาติทางทะเลหน้าที่สำคัญ และประโยชน์ของอุทยานแห่งชาติ นันทนาการและการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่อง
                             เที่ยวเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ

3573101             บาร์และเครื่องดื่ม                                                                                                                                                                3(2-2)
                             Beverage Operation
                             การปฏิบัติงานเกี่ยวกับบาร์และเครื่องดื่ม การเตรียม ดูแลและรักษาความสะอาดของบาร์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ประเภทของเครื่องดื่มและ
                             การเสิร์ฟ การจัดเครื่องดื่มให้เหมาะสมกับรายการอาหาร ความรับผิดชอบ มารยาท และจรรยาบรรณของพนักงานฝ่ายบาร์และเครื่องดื่ม การจัดทำ
                             รายงานการขายประจำวัน และการตรวจนับ

3573102            การจัดเลี้ยง                                                                                                                                                                           3(3-0)
 
                          Catering
 
                         
ศึกษาและปฏิบัติงานด้านภัตตาคารและการจัดเลี้ยง วิธีการทางการรับรองงานจัดเลี้ยงในโอกาสต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ ศึกษาในโครงสร้าง
                            การบริหารงานของ หน่วยงานจัดเลี้ยง ความสัมพันธ์ของแผนกจัดเลี้ยงกับแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การ วางแผนและวิธีการจัดทำเมนูอาหาร การ
                            ควบคุมดูแลงานจัดเลี้ยง การจัดทำรายงาน

3573105            การจัดการและการตลาดในธุรกิจโรงแรม                                                                                                                         3(3-0)
 
                        
Management and Marketing in Hotel Industry Business
                           ความหมายและความสำคัญของการตลาดในธุรกิจโรงแรม ส่วนประกอบของตลาดโรงแรม การจัดองค์การการตลาดในธุรกิจโรงแรม การวิเคราะห์
                           โอกาสของตลาดโครงสร้างตลาด และพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค การวัดและการพยากรณ์ตลาดการแบ่งส่วนตลาด การวางแผนกลยุทธ์ทางการ                             ตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา และการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการขายในธุรกิจโรงแรม

3573201           อุตสาหกรรมท่องเที่ยว                                                                                                                                      3(3-0)
                           Tourism Industry
                           ศึกษาเกี่ยวกับขอบเขตการท่องเที่ยว ต้นกำเนิดและพัฒนาการของการท่องเที่ยวความหมายและความสำคัญของการท่องเที่ยว องค์ประกอบและ
                           บทบาทของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การจัดการ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ในการท่องเที่ยว การจัด
                           การท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ การดำเนินงานธุรกิจท่องเที่ยว ประเภทของนักท่องเที่ยว ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่อง
                           เที่ยว เช่น การบริการด้านโรงแรม การนำเที่ยว การขนส่งภัตตาคาร ร้านขายของที่ระลึก และสถานที่เริงรมย์

3573202            การส่งเสริมการท่องเที่ยว                                                                                                                                                 3(3-0)
                           Tourism Promotion
                           ศึกษาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในประเทศไทย วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวจำแนกตามสัญชาติ และข้อมูลในการสำรวจความสนใจ
                           แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในประเทศไทย แหล่งท่องเที่ยวที่ชาวต่างประเทศและคนไทยสนใจ การจัดทำสื่อโฆษณาและเอกสารประชาสัมพันธ์เพื่อส่ง
                           เสริมการขาย การรณรงค์ในด้านการตลาดเพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวใหม่ วิธีการส่งเสริมการขยายตลาดในประเทศและต่าง ประเทศ บทบาท
                           ของภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว

3573203            พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว                                                                                                                                            3(3-0)
                           Tourist Behavior
                           ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรม และศาสนาของนักท่องเที่ยว การจำแนกประเภทของนักท่องเที่ยวตามวัย เพศ
                           สถานภาพ วัตถุประสงค์ การศึกษาและกระสวนพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักท่องเที่ยว

3573204            หลักการนำเที่ยว                                                                                                                                                               3(3-0)
                           Conducting Tour
                           รูปแบบการนำเที่ยว หลักการนำเที่ยว กลวิธีและเทคนิคที่ใช้ในการนำเที่ยวการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดระหว่างการนำเที่ยว การจัดสิ่งของ
                           สัมภาระหลักการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร และภัตตาคาร

3573205          การขายและการโฆษณาการท่องเที่ยว                                                                                                                                  3(3-0)
                          Tourism Sale and Advertising
 
                       
ระบบงานในสำนักงานขาย การขายประเภทต่าง ๆ เช่น การขายตรง (Direct Sales) การขายทางโทรศัพท์ การขายภายในสำนักงาน การขายนอก

                          สถานที่ การโฆษณา การติดต่อทางไปรษณีย์ การกระจายเสียง การประชาสัมพันธ์ ส่วนแบ่งการตลาด ด้านธุรกิจ ตัวแทนการท่องเที่ยว การวางแผน
 
                       
การประชุมและตลาดเฉพาะอย่าง

3573206           การท่องเที่ยวทางน้ำ                                                                                                                                                          3(2-2)
                           Cruise
                          อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวทางน้ำ ประวัติวิวัฒนาการและรูปแบบของการท่องเที่ยวทางน้ำ ชนิดและพาหนะทางน้ำ ลักษณะทั่วไป
                          ของทะเลไทยแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำและทะเลของไทย ระบบนิเวศวิทยาและสิ่งมีชีวิตในทะเลโบราณคดีใต้น้ำเบื้องต้น การว่ายน้ำและการดำน้ำเบื้อง
                          ต้น การปฐมพยาบาลและรักษา ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางน้ำ ทักษะของเรือเบื้องต้น องค์กร บทบาท หน้าที่ของพนักงานและเจ้าหน้าที่
                          บริการการเดินทางทางน้ำ วิธีการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ทางน้ำ การดำเนินการจองตั๋วท่องเที่ยวทางน้ำ รูปแบบการจัดทำเที่ยวทางน้ำ การขาย
                          การท่องเที่ยวทางน้ำ คำศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางน้ำ

3573301           การพัฒนาบุคคลและฝึกอบรมในธุรกิจโรงแรม                                                                                                                 3(3-0)
                          Hotel Personnel Planning and Development
                          ศึกษาแนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความสำคัญในการวางแผนและนโยบาย รวมทั้งการพยากรณ์กำลังคนในระยะสั้นและระยะ
                          ยาวในโรงแรม การสำรวจและวิเคราะห์กำลังคนที่มีอยู่และความสามารถของบุคลากร เช่น การจัดลำดับ ความสำคัญของตำแหน่งในโรงแรมตั้งแต่
                          ระดับหัวหน้างานขึ้นไป คุณสมบัติของพนักงานที่ทำงานในโรงแรมจำแนกตามระดับการศึกษา การคัดเลือกพนักงาน ศึกษาการจัดโปรแกรมฝึก
                          อบรม เทคนิคการฝึกอบรมแบบต่าง ๆ การประเมินผลและปัญหาในการพัฒนาและการฝึกอบรม

3573302           การบริหารและการควบคุมด้านอาหารและเครื่องดื่ม                                                                                                           3(3-0)
                          Food and Beverage Management and Control
                          ความมุ่งหมายของการบริหารและควบคุมด้านอาหารและเครื่องดื่ม วิธีการจัดซื้อการตรวจรับ การเก็บรักษา การเบิกจ่าย การตรวจนับ การเตรียม
                          การใช้ การคำนวณต้นทุน การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม การจัดรูปแบบรายการอาหาร การตั้งราคาอาหารและเครื่องดื่ม ความเหมาะสมของ
                          จำนวนพนักงานและปริมาณงานในแผนก การวางแผนเพื่อพัฒนาระบบงานและบุคลากร

3573303           คุณภาพการให้บริการในโรงแรม                                                                                                                                        2(1-2)
                          Quality Guest Service in the Hotel
                          ศึกษาพัฒนาการ ความต้องการของแขกและแนวทางการตอบสนองความต้องการของแขก การควบคุม และตรวจสอบโดยใช้หลักและแนวคิดการ
                          ควบคุมคุณภาพต่างๆ

3573401          ระบบสารสนเทศในโรงแรม                                                                                                                                               3(3-0)
                          Information System in Hotel
                          ศึกษาโครงสร้างของระบบข่าวสารในโรงแรม ประเภทของข้อมูล การนำข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์ การใช้คอมพิวเตอร์กับระบบข่าวสาร เพื่อการบริหาร
                          งานใน โรงแรม และการพัฒนาระบบงาน

3573501                     ระบบสารสนเทศด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว                                                                                                                         3(2-2)
                          Information System for Tourism Industry
                          ศึกษาโครงสร้างของระบบข่าวสารด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทของข้อมูลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การนำข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์ การใช้
                          คอมพิวเตอร์กับระบบข่าวสาร เพื่อการจัดการและการพัฒนาในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

3574101           ธุรกิจการบิน                                                                                                                                                                      3(3-0)
                          Airline Business
                          ศึกษาเกี่ยวกับภาษา ความหมายและขอบเขตของธุรกิจการบิน ประวัติธุรกิจการบิน สภาพทั่วไปของธุรกิจการบิน การขยายบริการของสายการบิน
                          และการขนส่งสินค้าทางอากาศ กฎระเบียบ นโยบายที่สำคัญของสายการบิน การจัดการธุรกิจการบิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน เช่น
                           IATA, ICAO, OAA ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทการบินกับธุรกิจการบิน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจการบินภายใน ประเทศและระหว่าง
                          ประเทศ

3574102           การมาตรฐานและคุณภาพในการบริการ                                                                                                                           3(3-0)
                          Service Standards
                          ความหมาย วัตถุประสงค์ องค์ประกอบและชนิดของการมาตรฐานบริการทฤษฎีต่าง ๆ ของคุณภาพในการบริการ ศึกษาถึงมาตรฐานในการให้บริการ
                          มาตรฐาน ISO ต่าง ๆ รวมถึงการบริการ ใช้กรณีศึกษาในการบริการ เช่น การศึกษาข้อได้เปรียบเสียเปรียบเชิงพาณิชย์ สามารถแก้ปัญหาต่า ๆ ใน
                          การบริการได้

3574201           เศรษฐกิจทางการท่องเที่ยว                                                                                                                                              3(3-0)
                          Economic of Tourism
                          จุดมุ่งหมาย ข้อจำกัดของรัฐบาลของนักท่องเที่ยวจากประเทศต่าง ๆ ข้อจำกัดของฝ่ายเจ้าของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละคนแต่ละกลุ่ม ความต้องการใน
                          การท่องเที่ยวปริมาณนักท่องเที่ยวที่ต้องการให้เข้ามา ความยืดหยุ่นของค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวองค์ประกอบของสิ่งที่จำเป็นทางการท่องเที่ยว ราย
                          ได้จากการท่องเที่ยวที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศ

3574202           การพัฒนาการท่องเที่ยว                                                                                                                                                    3(3-0)
                          Tourism Development
                          บทบาทการท่องเที่ยวแห่งชาติ การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว วนอุทยานและอุทยานแห่งชาติ ภัตตาคาร โรงแรม ร้านขายของที่ระลึก สินค้าพื้นเมือง
                           โดยเน้นสิ่งอำนวยความสะดวกของการท่องเที่ยว การอนุรักษ์มรดกทางการท่องเที่ยว การรักษาความสมดุลขององค์ประกอบต่าง ๆ ทางด้านการท่อง
                          เที่ยว ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและหน่วยงานเอกชนในการส่งเสริมควบคุมและการพัฒนาสถานที่ (มีการศึกษานอกสถานที่)

3574203          หลักการจัดการในบริษัทตัวแทนจำหน่ายธุรกิจท่องเที่ยว                                                                                                   3(3-0)
                          Retail Travel Agency Management
                          ศึกษารูปแบบของการจัดการในบริษัทตัวแทนจำหน่าย เทคนิคและขบวนการปฏิบัติการของตัวแทนจำหน่าย เช่น การขายและงานบุคคลที่จะต้องติด
                          ต่อสัมพันธ์กับลูกค้า โรงแรมตัวแทนจำหน่ายธุรกิจการท่องเที่ยวอื่น ๆ และระบบของการคมนาคมการพัฒนาและการดำเนินงานของทัวร์แบบเหมา
                          จ่าย เช่น ทฤษฎีการขายที่ใช้ในกลุ่มทัวร์ เรื่องของราคาและการติดต่อธุรกิจ ศึกษาการโฆษณายกระดับของทัวร์แบบเหมาจ่าย

3574204           การเดินป่าและการท่องเที่ยวแบบผจญภัย                                                                                                                          3(2-2)
                          Trekking and Soft Adventure Tours
                          แนวคิด รูปแบบ วิธีการและเทคนิคในการจัดรายการนำเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยวซึ่งห่างไกลค่อนข้างผจญภัย เช่น ป่า ภูเขา ทะเล ฯลฯ การสำรวจ
                          และการกำหนดเส้นทาง ความรู้เกี่ยวกับเส้นทาง การจัดเตรียมอุปกรณ์ การป้องกันและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย การจัดกิจกรรมในการ
                          พักแรม การดูแลเอาใจใส่นักท่องเที่ยว ความรู้เกี่ยวกับเรื่องป่า เรื่องทะเลและการอนุรักษ์ธรรมชาติ ทั้งนี้ต้องเลือกเน้นให้สอดคล้องกับท้องถิ่น

3574205          หัวข้อเฉพาะทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยว                                                                                                                             3(2-2)
                          Special Topics in Tourism Business
                          ศึกษาวิเคราะห์หัวข้อทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยวในแนวลึก ทั้งปัญหาและอุปสรรค พร้อมแนวทางแก้ไข

3574301           ธุรกิจสนามกอล์ฟ                                                                                                                                                                3(3-0)
                          Golf Course Business
                          ความสำคัญและบทบาทของสนามกอล์ฟต่อธุรกิจการท่องเที่ยวในปัจจุบัน การตลาดและการดำเนินธุรกิจสนามกอล์ฟ การจัดองค์กร การงบประมาณ
                          กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสนามกอล์ฟ

3574302           เศรษฐกิจทางการโรงแรม                                                                                                                                                    3(3-0)
                          Economics of Hotel
                          ศึกษาความหมายและความเป็นมาของกิจการโรงแรม อุปสงค์ อุปทานในธุรกิจโรงแรม ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงาน และสิ่งแวดล้อมต่างๆ
                          ที่มีผลกระทบต่อกิจการโรงแรม รวมทั้งศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจโรงแรม

3574401           ธุรกิจสวนสนุก                                                                                                                                                                      3(3-0)
                          Recreation Park Business
                          การก่อตั้งสวนสนุก การพัฒนาและการจัดการสวนสนุก การจัดองค์การ การงบประมาณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสวนสนุก

3574901
           การสัมมนาธุรกิจบริการ                                                                                                                                                       3(2-2)
                         
Seminar in Service Business
                          เพื่อให้นักศึกษานำความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ทางการจัดการมาประยุกต์ เพื่ออภิปรายปัญหาในด้านธุรกิจบริการต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรือจาก
                          กรณีศึกษาต่าง ๆ

3574902           สัมมนาปัญหาทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว                                                                                                                            3(2-2)
                          Seminar in Tourism Industry Problems
                          ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาสภาพปัญหาปัจจุบัน และวิธีการแก้ไขเกี่ยวกับธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยศึกษาทั้งธรรมชาติ สถานการณ์
                          กระบวนการบริหาร ลักษณะพิเศษของงาน และนำผลการศึกษาวิเคราะห์มาอภิปรายหาวิธีแก้ไข

3574903           การวิจัยทางด้านการท่องเที่ยว                                                                                                                                             3(2-2)
                           Research in Tourism
                         
รูปแบบระเบียบวิธีการวิจัยที่เหมาะสมและสอดคล้องกัน การศึกษาด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เลือกศึกษาวิจัย
                          ในหัวข้อที่มีความสำคัญและเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

3574904           สัมมนาปัญหาธุรกิจโรงแรม                                                                                                                                                3(2-2)
                          Seminar in Hotel Business Industry Problems
                          ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจการโรงแรม และวิธีการแก้ไข โดยศึกษาทั้งกระบวนการบริหาร สถานการณ์ ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ลักษณะ
                          พิเศษของงาน และนำมาอภิปรายหาวิธีแก้ไข

3574905
           สัมมนาธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร
                                                                                                                                 3(2-2)
                          Seminar in Food Shops and Restaurant Business
                          ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคารชนิด ต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยนำความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ทางการ
                          จัดการมาประยุกต์เพื่ออภิปรายปัญหา หรือศึกษาจากกรณีศึกษา

3574906           สัมมนาธุรกิจบริการขนส่ง                                                                                                                                                   3(2-2)
                          Seminar in Transportation Service Business
                          ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านธุรกิจบริการขนส่งต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยนำความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ทางการจัดการมาประยุกต์
                          เพื่ออภิปรายปัญหา หรือศึกษาจากกรณีศึกษา

3574907           สัมมนาปัญหาอุตสาหกรรมบริการ                                                                                                                                        3(2-2)
                          Seminar in Hospitality Industry Problems
                          ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา และวิธีการแก้ไขในเชิงกรณีศึกษา หรืออภิปรายปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ในอุตสาหกรรมบริการด้านต่าง ๆ โดยนำ
                          ความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ทางการจัดการมาประยุกต์ใช้หรือจากกรณีศึกษา

3574908           สัมมนาธุรกิจการท่องเที่ยว                                                                                                                                                   3(2-2)
                          Seminar in Tourism Business

                          วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3594901 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
                          ศึกษาปัญหาการดำเนินงานธุรกิจท่องเที่ยว โดยศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวประสบความสำเร็จและล้มเหลว โดยนำปัญหาและ
                          อุปสรรคต่างๆ มาวิเคราะห์ และสัมมนา อภิปรายหาข้อสรุปร่วมกัน พร้อมสรุปผลการสัมมนาออกมาเป็นรายงานผลการสัมมนา

 

ก่อนหน้า ต่อไป