รหัสและคำอธิบายเล่ม 3  >> หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ก่อนหน้า ต่อไป

: : หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ : :

หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดเป็นหมู่ย่อยตามองค์ความรู้ของลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้
                 1. วิทยาศาสตร์การแพทย์ (407-1--)
                 2. พฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยา บุคลิกภาพและสังคม (407-2--)
                 3. การบริการและบริหารจัดการสุขภาพ (407-3--)
                 4. เทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวกับสุขภาพ (407-4--)
                 5. การดูแลสุขภาพ (407-5--)
                 6. การวัด การประเมินผล และการวิจัย (407-6--)
                 7. (407-7--)
                 8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (407-8--)
                 9. โครงการพิเศษ การสัมมนา (407-9--)

หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (407)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

รหัสใหม่

รหัสเก่า

4071101

4071103

4071104

4071105

4071202

4071203

4071204

4071301

4071302

4071303

4071304

4071402

4071601

4072101

4072102

4072103

4072201

4072204

4072205

4072206

4072207

4072208

4072209

4072304

4072305

4072101

 

 

 

 

 

 

4071201

 

4071301

 

 

 

 

4072102

 

4072201

 

 

 

 

กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์

กายวิภาคและสรีรวิทยา 1

กายวิภาคและสรีรวิทยา 2

การวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

การสุขาภิบาลอาหาร

อุบัติภัยศึกษา

วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย

สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน

สวัสดิศึกษ

วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย

สุขวิทยาอาหาร

วิทยาการระบาด

การสาธารณสุขชั้นนำ

กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

กายวิภาคของมนุษย์

พฤติกรรมศาสตร์

ความปลอดภัยกับผู้บริโภค

อัคคีภัยและการป้องกัน

ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า

สุขภาพและสวัสดิภาพในการประกอบอาชีพ

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

การสุขาภิบาลในโรงงาน

การปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

ปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

3(2-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(2-0)

3(3-0)

2(2-0)

3(3-0)

2(2-0)

2(2-0)

2(2-0)

2(2-0)

2(2-0)

2(2-0)

3(2-2)

3(2-2)

3(3-0)

3(3-0)

2(2-0)

3(2-2)

3(2-2)

3(3-0)

3(2-2)

3(3-0)

3(3-0)

1(0-3)

4072306

4072307

4072308

4072309

4072310

4072311

4072312

4072313

4072314

4072315

4072316

4072317

4072318

4072319

4072320

4072321

4072322

4072323

4072401

4072402

4072403

4072404

4072405

4072406

4072407

4072408

4072501

4072502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4074302

4073202

4072201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4072301

4072306

4071403

การปฐมพยาบาล

ปฏิบัติการปฐมพยาบาล

โภชนาการ

โภชนาการสาธารณสุข

การสุขาภิบาลอาหาร

สุขภาพผู้บริโภค

เภสัชวิทยาสำหรับเด็ก

การอบรมเลี้ยงดูเด็ก

ปฏิบัติการเลี้ยงดูเด็ก

นันทนาการสำหรับเด็ก

หลักการควบคุมโรค

ปัญหาสุขภาพและการป้องกัน

เพศศึกษา

อาชีวอนามัย

สุขภาพสิ่งแวดล้อม

เพศศึกษาและสุขภาพในครอบครัว

เภสัชวิทยา

พิษสุราและสารเสพติด

การสาธารณสุข

หลักและวิธีการสุขศึกษา

เทคนิคและทักษะทางสุขศึกษา

โครงการสุขภาพในโรงเรียน

สุขศึกษาในชุมชน

โรคเด็กและการป้องกัน

จุลชีววิทยาพื้นฐาน

ปรสิตสาธารณสุข

เทคโนโลยีทางสุขศึกษา

ปฏิบัติการเทคโนโลยีทางสุขศึกษา

1(0-3)

3(3-0)

3(3-0)

2(2-0)

2(2-0)

2(2-0)

2(2-0)

1(0-3)

2(2-0)

2(2-0)

3(3-0)

2(2-0)

2(2-0)

2(2-0)

2(2-0)

3(3-0)

2(2-0)

3(3-0)

3(3-0)

1(0-3)

2(2-0)

2(2-0)

2(2-0)

2(1-2)

2(1-2)

2(2-0)

1(0-3)

3(3-0)

4072503

4072504

4072505

4072506

4072507

4072508

4072509

4072510

4072603

4072801

4072802

4072803

4072804

4073103

4073201

4073202

4073203

4073204

4073205

4073206

4073207

4073208

4073209

4073210

4073211

4073212

4073213

4073214

 

 

 

 

 

4072502

 

 

4072603

 

 

 

 

4071402

 

 

4073513

4073505

4073506

 

 

 

4074102

4073204

4073205

4073206

4073207

4073208

สารสนเทศทางสุขภาพ

ปฏิบัติการสารสนเทศทางสุขภาพ

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานสุขศึกษา

การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ทางสุขภาพ

?นามัยในครอบครัวและเคหะพยาบาล

สุขภาพอนามัยครอบครัว

การปฐมพยาบาลและการพยาบาลพื้นฐาน

สุขภาพจิตชุมชน

การสาธารณสุขมูลฐาน

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสุขศึกษา 1

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสุขศึกษา 1

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 1

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 1

วิทยาการระบาด

สวัสดิศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

ทักษะชีวิต

สุขภาพจิต

สุขภาพจิตเด็ก

สุขภาพจิตผู้สูงอายุ

ศิลปะเพื่อการสร้างสรรค์สำหรับเด็ก

การเล่นและของเล่นเพื่อการพัฒนาการเด็ก

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เด็ก

การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

การป้องกันอุบัติภัยในสถานประกอบการ

ความปลอดภัยในการจราจรและขนส่ง

วัตถุระเบิด

การบรรเทาสาธารณภัย

อุบัติภัยกลุ่มชน

3(3-0)

1(0-3)

2(1-2)

3(3-0)

2(1-2)

2(2-0)

3(2-2)

2(2-0)

2(2-0)

2(90)

3(250)

2(90)

3(250)

3(3-0)

2(2-0)

2(2-0)

2(2-0)

2(2-0)

2(2-0)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

2(1-2)

3(3-0)

2(1-2)

3(3-0)

3(2-2)

3(3-0)

4073215

4073209

เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัย

3(2-2)

4073216

4073210

การผลิตวัสดุกราฟิกเพื่องานความปลอดภัย

3(2-2)

4073217

4073211

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม

3(2-2)

4073218

อนามัยสิ่งแวดล้อม

3(2-2)

4073219

การจัดหาน้ำสะอาดและการกำจัดของเสีย

3(2-2)

4073220

มลพิษกับสุขภาพ

2(2-0)

4073301

ยาและสารเสพติด

2(2-0)

4073305

โภชนศาสตร์

2(2-0)

4073306

สุขศึกษา

3(2-2)

4073321

อาหารและยาในชีวิตประจำวัน

2(2-0)

4073323

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

3(3-0)

4073324

อนามัยครอบครัว

3(3-0)

4073325

การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก

3(3-0)

4073326

อุบัติภัยศึกษาสำหรับเด็ก

2(2-0)

4073327

สวัสดิศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

2(2-0)

4073328

สวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

2(2-0)

4073329

การเลี้ยงดูเด็กที่มีความบกพร่องทางกาย

2(2-0)

4073330

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเด็ก

2(2-0)

4073331

การยศาสตร์เพื่อสุขภาพ

2(2-0)

4073332

สถิติสาธารณสุข

3(3-0)

4073402

โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

2(2-0)

4073403

พิษวิทยา

3(3-0)

4073404

โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ

3(3-0)

4073407

สุขศึกษาเบ็ดเสร็จ

2(2-0)

4073408

สุขศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา

2(2-0)

4073409

การวัดและประเมินภาวะสุขภาพ

3(3-0)

4073410

การส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพเด็ก

2(2-0)

4073411

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็ก

2(2-0)

4073412

การจัดโปรแกรมสำหรับดูแลผู้สูงอายุ

2(2-0)

4073413

4073608

ทันตสุขภาพ

2(2-0)

4073414

ระบาดวิทยา

3(2-2)

4073501

พฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุข

2(2-0)

4073511

พฤติกรรมสุขภาพ

2(2-0)

4073514

พฤติกรรมศาสตร์ความปลอดภัย

3(2-2)

4073515

การจัดการเพื่อลดการสูญเสีย

3(2-2)

4073516

ปรัชญาความปลอดภัย

2(2-0)

4073518

การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 1

2(1-2)

4073519

การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 2

2(1-2)

4073605

4073601

ชีวสถิติสาธารณสุข

2(2-0)

4073611

การวัดและประเมินผลทางสุขศึกษา 1

3(3-0)

4073612

การวางแผนและประเมินผลโครงการทางสุขศึกษา

2(2-0)

4073613

สังคมวิทยาการสาธารณสุข

2(2-0)

4073614

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3(2-2)

4073615

การบริหารงานสาธารณสุข

3(3-0)

4073701

การยศาสตร์

3(3-0)

4073805

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย3

2(90)

4073901

ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข

(0-4)

4073902

ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข

2(1-2)

4074103

การพัฒนาอนามัยชุมชน

2(1-2)

4074333

หลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

2(2-0)

4074334

สุขภาพผู้สูงอายุ

2(2-0)

4074414

การส่งเสริมสุขภาพ

3(3-0)

4074415

การบริการทางการแพทย์เบื้องต้น

2(2-0)

4074416

การบริหารงานสุขศึกษา

3(3-0)

4074417

การนิเทศงานสุขศึกษา

2(2-0)

4074418

การบริหารงานสาธารณสุข

2(2-0)

4074419

การพัฒนาสุขภาพในชุมชน

3(3-0)

4074420

สุขศึกษาในโรงพยาบาล

2(2-0)

4074421

การแนะแนวสุขภาพ

2(2-0)

4074422

การคิดเชิงระบบ

2(2-0)

4074424

การแพทย์แผนไทย

2(2-0)

4074425

ปฏิบัติการแพทย์แผนไทย

1(0-3)

4074502

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

2(2-0)

4074603

ชีวสถิติวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3(3-0)

4074604

การวิจัยสุขศึกษา

3(3-0)

4074605

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3(3-0)

4074606

การวางแผนและประเมินผลความปลอดภัย

3(3-0)

4074607

ทันตกรรมพื้นฐาน

2(2-0)

4074701

การฝึกอบรมความปลอดภัย

2(1-2)

4074805

4074807

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสุขศึกษา 2

2(90)

4074806

4074808

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสุขศึกษา 2

3(270)

4074807

4084805

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 2

2(90)

4074808

4084806

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 2

3(250)

4074809

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสุขศึกษา 3

2(90)

4074810

4074805

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสุขศึกษา 3

5(450)

4074811

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 3

2(90)

4074812

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 3

5(450)

4074813

4074808

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 3

5(450)

4074814

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 3

2(90)

4074815

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 3

5(400)

4074901

การสัมมนาสุขศึกษา

2(2-0)

4074902

การสัมมนาการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็ก

2(2-0)

4074903

การศึกษารายกรณี

2(2-0)

4074908

สัมมนาความปลอดภัย

2(2-0)

4074909

การวิจัยทางสาธารณสุข

3(3-0)

4074910

สัมมนาสาธารณสุข

2(1-2)

 

คำอธิบายรายวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (407)

รหัส ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
 
น(ท-ป)
4071101 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์
Human Anatomy and Physiology
3(2-2)
                    ศึกษาความหมาย ความสำคัญของวิชากายวิภาคและสรีรวิทยา ความรู้เบื้องต้น และคำศัพท์ทางกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา โครงสร้างร่างกายมนุษย์ เซลล์ และเนื้อเยื่อ รูปร่าง ลักษณะ ตำแหน่ง โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย
4071103 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1
Anatomy and Physiology 1
2(1-2)
 

                  ศึกษาความหมาย ความสำคัญของวิชากายวิภาคและสรีรวิทยา ความรู้เบื้องต้นและคำศัพท์ทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรศาสตร์ โครงสร้างร่างกายมนุษย์รูปร่าง ลักษณะ ตำแหน่ง และหน้าที่การงานของอวัยวะในระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท

4071104 กายวิภาคและสรีรวิทยา 2
Anatomy and Physiology 2
2(1-2)
                    ศึกษารูปร่าง ลักษณะ ตำแหน่งและหน้าที่การทำงานของอวัยวะในระบบหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิตและน้ำเหลือง ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ ความสัมพันธ์ในแต่ละระบบของร่างกาย
4071105 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
Anatomy and Physiology
2(2-0)
                    ศึกษาเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์ หน้าที่ของอวัยวะและระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ตลอดจนหน้าที่ของเซลเนื้อเยี่อรอบผิวหนัง เพื่อเป็นรากฐานความรู้ในการศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
4071202 การสุขาภิบาลอาหาร
Food Sanitation
3(3-0)
                    โรคที่เกิดจากอาหาร สาเหตุของโรค การแพร่เชื้อและวิธีการป้องกัน สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ และสถานที่ผลิตอาหาร รวมทั้งเครื่องมือการผลิตและความสะอาดของสิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร อนามัยในการแตะต้องอาหาร พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายอาหารมาตรฐานของอาหารและการปรับมาตรฐาน
4071203 อุบัติภัยศึกษา
Accidentology
2(2-0)
                    นโยบายและแผนหลักการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ แนวทางการดำเนินงานการป้องกันอุบัติภัย กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติภัย การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น กิจกรรมการป้องกันอุบัติภัยกับการสร้างจิตสำนึกมาตรฐาน ความปลอดภัยในการผลิตสื่อ การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติการวิจัยและการประเมินผล
4071204 วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
Safety Science
3(3-0)
                    ความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญของวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย ประเภทของอุบัติภัย สาเหตุของอุบัติภัย การสูญเสียที่เกิดขึ้น ทฤษฎีการเกิดอุบัติภัยการป้องกันอุบัติภัย เทคโนโลยีความปลอดภัย กฎหมายความปลอดภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และหลักการสัมมนาแนวทางการดำเนินงานการป้องกันอุบัติภัยจากการทำงาน
4071301 สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน
Personal and Community Health
2(2-0)
 

                  ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญของการดูแลสุขภาพตนเอง และสุภาพชุมชน องค์ประกอบสำคัญของการมีสุขภาพดี ความเชื่อ และความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสุขภาพ ปัญหาสุขภาพในชุมชน แนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพชุมชน

4071302 สวัสดิศึกษา
Safety Education
2(2-0)
                    ความหมาย ขอบข่าย ความสำคัญของวิชาสวัสดิศึกษา สาเหตุของอุบัติเหตุความปลอดภัยในบ้าน โรงเรียน การกีฬา การเกษตร อุตสาหกรรม การจราจรและคนเดินเท้า แก๊สหุงต้ม และความปลอดภัยเกี่ยวกับอาวุธเทอร์โมนิวเคลียร์
4071303 วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
Safety Science
2(2-0)
                    ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญของวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุ เทคโนโลยีความปลอดภัย กฏหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านความปลอดภัย
4071304 สุขวิทยาอาหาร
Food Hygiene
2(2-0)
                    ความจำเป็นของการสุขาภิบาลอาหาร โรค และโทษที่เกิดจากอาหารเป็นพิษที่ปนมากับอาหารและการป้องกัน การควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย กฎหมาย และเทศบัญญัติที่เกี่ยวกับอาหาร
4071402 วิทยาการระบาด
Epidemiology
2(2-0)
                    ความหมาย ขอบเขต จุดมุ่งหมาย และประโยชน์ของระบาดวิทยา นิเวศวิทยาของมนุษย์ หลักการป้องกันโรค มาตรการการวัดของการป่วยและการตาย ระบาดวิทยาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ การสืบสวนการระบาดของโรค ระบาดวิทยาและการควบคุมการติดเชื้อจากโรงพยาบาล ระบาดวิทยาด้านประยุกต์ ความผิดพลาดที่พบบ่อย ๆ ในการระบาดวิทยา
4071601 การสาธารณสุขชั้นนำ
Introduction to Public Health
2(2-0)
                    ประวัติและควมสำคัญของงานสาธารณสุข บทบาทของกระทรวงสาธารณสุข ระบบการสาธารณสุขในประเทศไทยและนวกรรมสาธารณสุข นโยบายการแก้ปัญหาสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบัน แผนพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ
4072101 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์
Human Anatomy and Physiology
3(2-2)
                    ความรู้เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ โครงสร้าง รูปร่างลักษณะและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ทั้งในลักษณะที่ปกติและผิดปกติ เมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บและความพิการต่าง ๆ
4072102 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology
3(2-2)
                    ศึกษาลักษณะรูปร่างของเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส ริคเก็ตเซียและปาราสิตวงจรชีวิตของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค การระบาดของเชื้อโรค การควบคุมและกำจัดจุลินทรีย์
4072103 กายวิภาคของมนุษย์
Human Anatomy
3(3-0)
                    ความรู้เกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์ ศึกษารายละเอียดในเรื่องโครงสร้างองค์ประกอบ รูปร่างลักษณะของระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ ความผิดปกติในด้านรูปร่าง องค์ประกอบของระบบที่ทำให้เกิดโรค และความพิการต่าง ๆ
4072201 พฤติกรรมศาสตร์
Behavioral Science
3(3-0)
                    แนวคิดพื้นฐานทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ องค์ประกอบ ปัจจัยและอิทธิพลต่อพฤติกรรม การสำรวจ การวัด การวิเคราะห์ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
4072204 ความปลอดภัยกับผู้บริโภค
Safety for Consumers
2(2-0)
                    ึกษาหลักการ วิธีการ และวิธีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน พื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดสำนึกในเรื่องความปลอดภัยของตนเอง และของผู้อื่นในส่วนที่เกี่ยวกับการเกิดอุบัติภัย และอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์
4072205 อัคคีภัยและการป้องกัน
Fire Protection and Control
3(2-2)
                    ความหมายของอัคคีภัย ประเภทของอัคคีภัย สาเหตุของอัคคีภัย แหล่งกำเนิดอัคคีภัย ผลเสียและอันตรายจากอัคคีภัย เคมีของไฟและการสันดาป การเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย มาตรฐานระบบป้องกันอัคคีภัย อาคารและการทนไฟ การบริหารจัดการในการป้องกันอัคคีภัย การระงับอัคคีภัย การใช้เครื่องดับเพลิงเคมีขั้นต้น ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้อย่างอัตโนมัติ ระบบควบคุมควันไฟ ระบบการหนีอัคคีภัยการวางแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การฝึกหนีไฟ การวางแผนฉุกเฉิน กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย ปฏิบัติการฝึกการวางแผนและป้องกันอัคคีภัย อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้อย่างอัตโนมัติ ระบบควบคุมควันไฟ ระบบการหนีอัคคีภัย
4072206 ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า
Electric Safety
3(2-2)
                    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า ประเภทของไฟฟ้า ประโยชน์ของไฟฟ้า อันตรายจากไฟฟ้า ชนิดของอุบัติภัยจากไฟฟ้า สาเหตุและการป้องกันอุบัติภัยจากไฟฟ้า ฟิวส์ ฉนวนกั้นไฟฟ้า เครื่องตัดวงจร สายดิน สัญลักษณ์ที่ใช้ในงานไฟฟ้า มาตรฐานความปลอดภัยของไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ปลอดภัย การตรวจสอบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า การช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติภัยจากไฟฟ้า หน่วยงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ปฏิบัติการตรวจสอบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย
4072207 สุขภาพและสวัสดิภาพในการประกอบอาชีพ
Occupational Health and Safety
3(3-0)
                    หลักทั่วไปในการส่งเสริมสุขภาพ และสวัสดิภาพในการประกอบอาชีพ ข้อควรปฏิบัติของผู้ประกอบอาชีพในด้านต่าง ๆ โรคภัยไข้เจ็บและอุบัติภัยที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพ การคุ้มครองสุขภาพและสวัสดิภาพในการประกอบอาชีพทั้งในด้านนายจ้างและลูกจ้าง และโครงการส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิภาพของผู้ประกอบอาชีพ ตลอดจนการจัดบริการอาชีวอนามัย
4072208 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
Personal Protection Equipment
3(2-2)
                    ความสำคัญ ประโยชน์อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ชนิดวิธีการใช้ วิธีการเก็บบำรุงรักษา ปัญหาที่เกิดจากการใช้ ศึกษาผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
4072209 การสุขาภิบาลในโรงงาน
Industrial Sanitation
3(3-0)
                    ศึกษาถึงมลภาวะ และของเสีย อันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม าตรการควบคุมและการบริหารจัดการ โดยเน้นการสุขาภิบาล และควบคุมคุณภาพของน้ำอากาศ แสง เสียง ความร้อน และเหตุรำคาญอื่น ๆ ซึ่งมีพิษต่อสภาพแวดล้อม
4072304 การปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
First Aids and Home Health Care
3(3-0)
                    หลักการและเทคนิคการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล การปฐมพยาบาล การดูแล การฟื้นฟูสภาพบุคคลในภาวะต่าง ๆ ที่บ้าน
4072305 ปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
Practice in First Aids and Health Care
1(0-3)
                    ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาล และการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลการปฐมพยาบาล การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน การส่งเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสุขภาพบุคคลในภาวะต่าง ๆ ที่บ้าน
4072306 การปฐมพยาบาล
First Aid
3(3-0)
                    ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ และหลักการปฐมพยาบาล การปฐมพยาบาลผู้ป่วยประเภทต่าง ๆ การประเมินสภาพผู้ป่วย โดยการจับชีพจรการนับการหายใจ การวัดอุณหภูมิและความดันโลหิต การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
4072307 ปฏิบัติการปฐมพยาบาล
First Aid Practice
1(0-3)
                    ปฏิบัติการตรวจประเมินสัญญาณชีพ การปฐมพยาบาลผู้ป่วยประเภทต่าง ๆ การฟื้นคืนชีพ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การพันผ้า การห้ามเลือด การตกแต่งบาดแผลการฝึกเข้าเฝือก
4072308 โภชนาการ
Nutrition
3(3-0)
                    วามหมาย ประวัติ ความสำคัญของวิชาโภชนาการ อาหารหลัก และสารอาหาร ลักษณะ ประเภทและคุณสมบัติของสารอาหารชนิดต่าง ๆ ความต้องการอาหารและวิธีการจัดอาหารสำหรับบุคคลวัยต่าง ๆ ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณอาหารหญิงมีครรภ์และแม่ลูกอ่อน อาหารสำหรับบุคคลในภาวะและวัยต่าง ๆ การเลือกอาหารสำหรับครอบครัว สุขาภิบาลอาหาร
4072309 โภชนาการสาธารณสุข
Public Health Nutrition
3(3-0)
                    ลักษณะ ประเภท และคุณสมบัติของสารอาหารชนิดต่าง ๆ ความต้องการอาหารและวิธีจัดอาหาร สำหรับบุคคลวัยต่าง ๆ ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณปัญหาโภชนาการของประเทศไทย การเฝ้าระวัง สำรวจประเมินสภาวะโภชนาการสาเหตุและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาโภชนาการในชุมชน รวมทั้งโภชนบำบัด
4072310 การสุขาภิบาลอาหาร
Food Sanitation
2(2-0)
                    ความหมาย ความสำคัญ และขอบข่ายของการสุขาภิบาลอาหาร โรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล สาเหตุของโรค สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้ประกอบอาหาร สุขาภิบาลสถานที่ผลิตอาหาร รวมทั้งเครื่องมือการผลิตและความสะอาดของสิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร อนามัยในการประกอบอาหาร กฎหมายอาหาร มาตรฐานของอาหารและการปรับมาตรฐาน
4072311 สุขภาพผู้บริโภค
Consumer Health
2(2-0)
                    ความสำคัญของการบริโภคที่มีต่อสุขภาพ วิธีเลือกซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ อันตรายจากการบริโภคสินค้าและบริการ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หน่วยงานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค การบริโภคที่มีผลต่อสุขภาพ
4072312 เภสัชวิทยาสำหรับเด็ก
Pharmacology for Children
2(2-0)
                    ความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญของเภสัชวิทยาสำหรับเด็ก นโยบายแห่งชาติ หลักการชั่ง ตวง วัด ฤทธิ์ของยาและผลข้างเคียง ยาปฏิชีวนะ ยาทั่วไป และเฉพาะที่มีผลต่อการพัฒนาของเด็ก ยาที่จำเป็นสำหรับเด็ก
4072313 การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
Child Care
2(2-0)
                    การเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กความต้องการพลังงานและสารอาหาร น้ำนมมารดา การจัดการในการเลี้ยงเด็กด้วยนมมารดา ปัญหาและความจำเป็นในการให้นมผสม วิธีการเลี้ยงเด็กด้วยนมผสมอาหารและอาหารเสริมสำหรับเด็ก การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันแก่เด็ก ภาวะเสี่ยงอันตรายในเด็กเล็กและการป้องกัน การติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ปฏิญญาเพื่อเด็ก และกฎเกณฑ์ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทดแทนน้ำนมมารดา การจัดกิจกรรมสำหรับเด็กเพื่อเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
4072314 ปฏิบัติการเลี้ยงดูเด็ก
Practice in Child Care
1(0-3)
                    ฝึกปฏิบัติการวัดการเจริญเติบโตของทารกและเด็ก การเลี้ยงเด็กด้วยนมแม่การเลี้ยงเด็กด้วยนมผสม การชงนม การทำอาหารสำหรับเด็ก การอาบน้ำเด็ก การอุ้มเด็ก การเปลี่ยนผ้าอ้อม การห่อตัวเด็ก การจับเรอ การจัดกิจกรรมในการส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา การดูแลเด็กวัยต่าง ๆ วัยทารก วัยก่อนเรียน วัยเรียน ฯลฯ
4072315 นันทนาการสำหรับเด็ก
Recreation for Children
2(2-0)
                    วามสำคัญ และประเภทของนันทนาการสำหรับเด็ก การจัดกิจกรรมเข้าจังหวะ ดนตรี เกม และการเล่านิทาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและสติปัญญา อารมณ์ สังคม แก่เด็กวัยต่าง ๆ การดูแลเด็กวัยต่าง ๆ
  4072316 หลักการควบคุมโรค
Principles of Disease Control
2(2-0)
                    ความหมายและคำจำกัดความเกี่ยวกับการเกิดโรค โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อธรรมชาติของการเกิดโรค ขบวนการเกิดโรคติดต่อและไม่ติดต่อ โรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุ และโรคประจำถิ่น หลักและวิธีการป้องกันควบคุมโรคและพาหะนำโรคภูมิคุ้มกันโรค การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน พระราชบัญญัติโรคติดต่อ
4072317 ปัญหาสุขภาพและการป้องกัน
Health Problem and Prevention
3(3-0)
                    ภาวะสุขภาพ ปัญหาสุขภาพในเขตเมืองและชุมชน วิทยาการระบาด การติดต่อของโรค ลักษณะของโรค การวินิจฉัย การดูแลและการป้องกัน ปัญหาสุขภาพในชีวิตประจำวัน อุบัติภัย การติดเชื้อ โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ ปัญหาสุขภาพจิตโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน โรคที่เกี่ยวกับมลพิษ สิ่งแวดล้อม กลุ่มโรคพันธุกรรม สารเสพติด และอาการผิดปกติต่าง ๆ
4072318 เพศศึกษา
Sex Education
2(2-0)
                    ลักษณะและความหมายของเพศ ความรู้เรื่องเพศ การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศ ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ ความเชื่อและเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศ ความผิดปกติทางเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การวางแผนชีวิต ปัญหาเกี่ยวกับเพศ การสอนเพศศึกษา จิตเวชศาสตร์กับเพศศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องหลักและแนวคิดเกี่ยวกับการสอนเพศศึกษา
4072319 อาชีวอนามัย
Occupational Health
2(2-0)
                    ความหมายและความสำคัญของอาชีวอนามัย โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ อุบัติภัยอันเกิดจากการประกอบอาชีพ หลักทั่วไปในการควบคุมการป้องกันโรค การสุขาภิบาลโรงงาน หน่วยงานราชการ องค์กรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัย การดำเนินงานของโครงการอาชีวอนามัย
4072320 สุขภาพสิ่งแวดล้อม
Environmental Health
2(2-0)
                    ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในแง่นิเวศวิทยา องค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งแวดล้อมซึ่งมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขภาพที่ดีของมนุษย์ การสุขาภิบาลที่พักอาศัย โรงเรียน ชุมชน น้ำดื่มน้ำใช้ การกำจัดและการควบคุมสิ่งปฏิกูล การระงับเหตุรำคาญ เสียง กลิ่น ควัน อากาศ การควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค
4072321 เพศศึกษาและสุขภาพในครอบครัว
Sex Education and Family Health
2(2-0)
                    การศึกษาเรื่องเพศ ทั้งทางด้านชีววิทยา สุขวิทยา จิตวิทยา และสังคมวิทยาการเปลี่ยนแปลง และสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทางเพศ การปฏิบัติเพื่อรักษาสุขภาพของระบบสืบพันธุ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การปฏิบัติตนระหว่างเพศ การเลือกคู่ครอง ชีวิตครอบครัว หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการสอนเพศศึกษา
4072322 เภสัชวิทยา
Pharmacology
3(3-0)
                    ลักพื้นฐานทางเภสัชวิทยา อันตรายจากการใช้ยา หลักการใช้ยา การคำนวณทางเภสัชกรรม การแบ่งกลุ่มยา กลไกการออกฤทธิ์ที่สำคัญ สรรพคุณิธีใช้ นาดที่ใช้ ?าการข้างเคียงและข้อห้ามใช้ของยาภายใต้ขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด บัญชียาหลักแห่งชาติ ยาสามัญประจำบ้าน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สมุนไพร การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
4072323 พิษสุราและสารเสพติด
Alcoholism and Chemical Dependence
2(2-0)
 

                  ความหมาย ความสำคัญของโรคพิษสุราและสารเสพติด กฏหมายเกี่ยวกับสารเสพติดในประเทศไทย ประเภทของสารเสพติด และผลต่อร่ายกาย สาเหตุของการติดสารเสพติด ปัญหาจากผู้ติดสารเสพติดและแอลกอฮอล์ การบำบัด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ติดสุราและสารเสพติด การป้องกัน การแก้ปัญหา และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด

4072401 การสาธารณสุข
Public Health
3(3-0)
                    ความหมาย ขอบข่ายและความสำคัญของการสาธารณสุข การบริหารและบริการสาธารณสุข สภาพปัจจุบันและปัญหาสาธารณสุขของประเทศและท้องถิ่นตลอดจนแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา นโยบายและแผนพัฒนาสาธารณสุข ระบบการบริการ การดำเนินงานและนวกรรมสาธารณสุขของประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
4072402 หลักและวิธีการสุขศึกษา
Principles and Methods of Health Education
3(3-0)
                    ความหมาย ขอบข่ายและแนวคิดของสุขศึกษา ประเภทของงานสุขศึกษาสภาพปัจจุบัน และปัญหาที่เกี่ยวกับสุขศึกษา กระบวนการทางสุขศึกษา วิธีการทางสุขศึกษา พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่ม การเรียนรู้ การจูงใจ การสื่อสารในงานสุขศึกษา พฤติกรรมสุขภาพและแนวทางการเปลี่ยนแปลง
4072403 เทคนิคและทักษะทางสุขศึกษา
Technique and Skill in Health Education
1(0-3)
                    การฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะทางสุขศึกษา การพูด การเขียน การนำเสนอการจัดกิจกรรมสุขศึกษาในโรงเรียน โรงพยาบาลและชุมชน เพื่อการปฏิบัติงานสุขศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4072404 โครงการสุขภาพในโรงเรียน
School Health Program
2(2-0)
                    ความหมาย สุขภาพในโรงเรียน การศึกษาปัญหาสุขภาพ การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ บริการด้านสุขภาพในโรงเรียน การสอนสุขศึกษาในโรงเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนในการแก้ปัญหาสุขภาพ ความสำคัญของการจัดบริหารและการประเมินผลโครงการ
4072405 สุขศึกษาในชุมชน
Community Health Education
2(2-0)
                    ความหมาย วัตถุประสงค์ ความรู้ทั่วไปและลักษณะของชุมชน องค์กรในชุมชน วิธีการศึกษาและวินิจฉัยชุมชน หลักและวิธีการทางสุขศึกษาในการดำเนินงานสุขศึกษาในชุมชน การวางแผนงานและประเมินผลงานสุขศึกษาในชุมชน
4072406 โรคเด็กและการป้องกัน
Pediatric Disease and Prevention
2(2-0)
                    ศึกษาโรคและภูมิแพ้ที่มักเกิดขึ้นกับเด็กวัยต่าง ๆ รู้สาเหตุวิธีป้องกันและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รวมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคและภูมิแพ้ต่าง ๆ
4072407 จุลชีววิทยาพื้นฐาน
Fundamental Microbiology
2(1-2)
                    ชนิด รูปร่าง ลักษณะของจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ การติดต่อ การเกิดโรค โดยเน้นเฉพาะเชื้อที่สามารถพบได้บ่อย ๆ การป้องกันการระบาดของเชื้อโรค วิทยาภูมิคุ้มกัน และการฝึกปฏิบัติการตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์
4072408 ปรสิตสาธารณสุข
Parasitology for Public Health
2(1-2)
                    รูปร่างลักษณะ วงจรชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตกับคน ระบาดวิทยา การติดต่อ การควบคุมและการป้องกันปรสิตที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในประเทศไทย และฝึกปฏิบัติการตรวจหาปรสิตที่สำคัญในภูมิภาค
4072501 เทคโนโลยีทางสุขศึกษา
Health Education Technology
2(2-0)
                    การศึกษาและสำรวจแหล่งบริการสุขภาพรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่มีในชุมชนเช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาล สถานีอนามัย ฯลฯ ตลอดจนศึกษาถึงบทบาทของแหล่งบริการที่มีต่อชุมชน ปัญหาการใช้บริการ ปัญหาการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ การนำเอาวัสดุอุปกรณ์มาใช้ หลักและวิธีการทำวัสดุอุปกรณ์การผลิตการเลือกและการใช้ รวมทั้งการทดลองและการประเมินผลอุปกรณ์
4072502 ปฏิบัติการเทคโนโลยีทางสุขศึกษา
Practice in Technology
1(0-3)
                    การฝึกปฏิบัติ ผลิตสื่อทางสุขศึกษา เช่น แผ่นพับ แผ่นปลิว แผ่นใสโปสเตอร์ การจัดป้ายนิเทศ การจัดนิทรรศการ วิดีโอ สไลด์ ฝึกวางแผน ผลิตสื่อที่ได้ในงานสุขศึกษา
4072503 สารสนเทศทางสุขภาพ
Information in Health
3(3-0)
                    ศึกษาระบบและสารสนเทศ แนวทางการศึกษาค้นคว้าสารสนเทศทางสุขภาพ แหล่งสารสนเทศ การประเมินประสิทธิภาพสารสนเทศ แนวโน้มของระบบสารสนเทศทางสุขภาพ
4072504 ปฏิบัติการสารสนเทศทางสุขภาพ
Practice in Information in Health
1(0-3)
                    ฝึกค้นหาข้อมูล หลักปฏิบัติ แนวคิด กระบวนการและสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย ฝึกผลิตสารสนเทศทางสุขภาพต่าง ๆ ให้เกิดทักษะ นำไปทดลองใช้และประเมินผล
4072505 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานสุขศึกษา
Computer in Health Education
2(1-2)
ลัก เทคนิค ละวิธีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนางานสุขศึกษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
4072506 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ทางสุขภาพ
Communication and Public Relations in Health Education
3(3-0)
                    ความหมายและความสำคัญของการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ที่มีต่อการพัฒนาสุขภาพและสาธารณสุข ปรัชญา และองค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์กระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ และรูปแบบและวิธีการสื่อสารในงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
4072507 อนามัยในครอบครัวและเคหะพยาบาล
Family Health and Home Nursing
2(1-2)
                   ความหมายของสุขภาพอนามัย ปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพและอนามัยในครอบครัว การระวังรักษาสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว และอนามัยของสิ่งแวดล้อมในบ้าน ที่มาของโรค การป้องกันโรคติดต่อ การดูแลผู้ป่วย และการปฐมพยาบาล
4072508 สุขภาพอนามัยครอบครัว
Family Hygiene
2(2-0)
 

                 วิธีการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บให้กับสมาชิกในครอบครัว การใช้ยา การปฐมพยาบาล การดูแลบุคคลในครอบครัวในภาวะปกติและเจ็บป่วย

4072509 การปฐมพยาบาลและการพยาบาลพื้นฐาน
First Aid and Basic Concept of Nursing
3(2-2)
                   ความหมาย ความสำคัญของการปฐมพยาบาลและการพยาบาล หลักการป้องกันการติดเชื้อจากการให้บริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข เทคนิคปราศจากเชื้อ เทคนิคการปฐมพยาบาลและการพยาบาลพื้นฐาน
4072510 สุขภาพจิตชุมชน
Community Mental Health
2(2-0)
                   แนวคิดทางสุขภาพจิต การวางรากฐานและพัฒนาการของสุขภาพจิต ลักษณะของการมีสุขภาพจิตดี ลักษณะความผิดปกติทางภาวะสุขภาพจิต การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม การปรับตัวทางเพศ พัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคม บทบาทของบ้าน โรงเรียน ชุมชน ที่มีต่อสุขภาพจิต การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิต การให้บริการงานสุขภาพจิตผสมผสานกับงานบริการชุมชน
4072603 การสาธารณสุขมูลฐาน
Primary Health Care
2(2-0)
                   ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมา ความสำคัญ แนวคิด รูปแบบ องค์ประกอบและกิจกรรมในการดำเนินงาน งานสาธารณสุข ตัวชี้วัดถึงความสำเร็จของการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน การสาธารณสุขมูลฐานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4072801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสุขศึกษา 1
Preparation for Professional Experience in Health Education 1
2(90)
                   การพัฒนาความรู้ เจตคติ และทักษะที่เหมาะสมกับวิชาชีพสุขศึกษา การศึกษาสังเกตระบบการทำงานด้านสุขศึกษา และสาธารณสุขของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง โดยเฉพาะ การพัฒนาบุคลิกภาพ การเป็นผู้นำ การสอน การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น การเสาะแสวงหาความรู้ การผลิตและการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับงานสุขศึกษา
4072802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสุขศึกษา 1
Field Experience in Health Education 1
3(250)
                   ฝึกปฏิบัติงานสุขศึกษาในสถานศึกษา ชุมชน และสถานบริการสาธารณสุขด้านใดด้านหนึ่ง หรือทุกด้านในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในท้องถิ่น ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 250 ชั่วโมง
4072803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 1
Preparation for Professional Experience in Child Health Promotion 1
2(90)
                   จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้มีความรู้ เจตคติ และทักษะทางด้านการเลี้ยงดูเด็กและทารก ตลอดจนจัดให้มีการศึกษาค้นคว้าฝึกปฏิบัติ ค้นหาปัญหาและอุปสรรค ทดลองวางแผนและฝึกปฏิบัติด้านการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพเด็กปกติวัยต่าง ๆ
4072804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 1
Field Experience in Child Health Promotion 1
3(250)
                   จัดให้มีการฝึกภาคสนามในสถานการณ์จริง ในสถานดูแลเด็ก โรงเรียนโรงพยาบาล ฯลฯ ศึกษาสังเกตดูงานในสถานดูแลเด็ก การมีส่วนร่วมและทดลองปฏิบัติงานในหน้าที่ การวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลี้ยงดุทารกและเด็ก
4073103 วิทยาการระบาด
Epidemiology
3(3-0)
                   วามหมาย ขอบเขต จุดมุ่งหมาย และประโยชน์ของวิทยาการระบาด นิเวศน์วิทยาของมนุษย์ หลักการป้องกันโรค มาตรการการวัดของการป่วยและการตาย ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อและปัญหาสุขภาพ การสืบสวนทางวิทยาการระบาด ?ะบาดวิทยาทางสังคม ความผิดพลาดที่พบได้บ่อยทางระบาดวิทยา
4073201 สวัสดิศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
Sefety Education for Pre – School Childen
2(2-0)
                   ความหมาย ขอบข่าย ความสำคัญของสวัสดิศึกษา ความปลอดภัยในบ้าน โรงเรียน ชุมชน ลักษณะของอุบัติภัยและการป้องกันตามพัฒนาการของเด็กปฐมวัย การป้องกันและการปฐมพยาบาลจากสารพิษ อาหาร ของเล่น และสิ่งเสพติดให้โทษ
4073202 ทักษะชีวิต
Life Skills
2(2-0)
                   ความหมาย แนวคิด ความสำคัญของทักษะชีวิตต่อการดำรงชีวิต องค์ประกอบของทักษะชีวิต ทักษะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างจิตสำนึก ความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม การฝึกทักษะเกี่ยวกับการสื่อสาร การตัดสินใจและการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
4073203 สุขภาพจิต
Mental Health
2(2-0)
 

                 ความหมายและความสำคัญของสุขภาพจิต ทฤษฎีบุคลิกภาพ พัฒนาการทางบุคลิกภาพ การเลี้ยงดูที่ถูกต้อง การปรับตัว ประเภทของความผิดปกติทางจิต ปัญหาสุขภาพจิต สาเหตุและแนวทางการป้องกันและแนวทางการแก้ไข และการส่งเสริมสุขภาพจิตแต่ละวัน

4073204 สุขภาพจิตเด็ก
Child Mental Health
2(2-0)
                   ความหมาย ความสำคัญของสุขภาพจิต ทฤษฎีบุคลิกภาพ พัฒนาการบุคลิกภาพของวัยเด็ก อิทธิพลการเลี้ยงดูที่มีผลต่อสุขภาพจิตเด็ก ปัญหาสุขภาพจิตในระหว่างตั้งครรภ์ ปัญหาสุขภาพจิตของเด็กในช่วงวัยต่าง ๆ ปฏิกิริยาการปรับตัวในวัยเด็ก พฤติกรรมแปรปรวนในวัยเด็ก การส่งเสริมภาพจิต และการพัฒนาเด็ก
4073205 สุขภาพจิตผู้สูงอายุ
Gerontological Mental Health
2(2-0)
                   ความหมายและความสำคัญของสุขภาพจิตผู้สูงอายุ พัฒนาการบุคลิกภาพการเปลี่ยนแปลงทั่วไป ปัญหาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ปฏิกิริยาการปรับตัวของผู้สูงอายุ ความแปรปรวนทางจิตของผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุการป้องกันปัญหาของผู้สูงอายุ
4073206 ศิลปะเพื่อการสร้างสรรค์สำหรับเด็ก
Creative Arts for Children
2(1-2)
                   จิตวิทยาศิลปะเด็ก ศิลปะกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เด็ก ศิลปะสำหรับเด็ก เช่น การวาดภาพ ทดลองสี การพิมพ์ภาพ การปัก การฉีก การพับ เป็นต้น การวิจารณ์ และประเมินศิลปะเด็ก
4073207 การเล่นและของเล่นเพื่อการพัฒนาการเด็ก
Media and Toys for Child Development
2(1-2)
                   ความหมายของการเล่น คุณค่าและประโยชน์ของการเล่น ชนิดของการเล่นของเด็ก หลักการเลือกของเล่นสำหรับเด็ก พัฒนาการของเด็กและของเล่นเด็ก การส่งเสริมการเล่นของเด็ก
4073208 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เด็ก
Child Creative Thinking Development
2(1-2)
                   ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็ก
4073209
  การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
Child and Elderly Health
2(1-2)
                   ความมุ่งหมาย และความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ สุขภาพส่วนบุคคล อุบัติเหตุและการป้องกัน การปฐมพยาบาล การส่งต่อผู้ป่วยปัญหาสุขภาพโดยทั่วไปของเด็กและผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนการดูแลสุขภาพ
4073210 การป้องกันอุบัติภัยในสถานประกอบการ
Workplace Safety
3(3-0)
                   วามหมาย ประเภทของสถานประกอบการ ความเป็นมาของความปลอดภัยในการทำงานในต่างประเทศ และในประเทศไทย สภาพปัญหา ชนิดอุบัติภัย สาเหตุ และการสูญเสียจากอุบัติภัยและการป้องกันในสถานประกอบการ นโยบายความปลอดภัย การจัดองค์กรความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน การกำหนดแผนงานและกิจกรรมความปลอดภัย กฎทั่วไปในการทำงานอย่างปลอดภัย ความปลอดภัยสำหรับพนักงานใหม่ การจัดระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยแบบยั่งยืน
4073211 ความปลอดภัยในการจราจรและขนส่ง
Traffic and Transportation Safety
2(1-2)
                   ปัญหาและสาเหตุของอุบัติภัยในการจราจรและการขนส่ง ชนิดของอุบัติภัย และการป้องกันอุบัติภัยจากการจราจรและการขนส่ง ความปลอดภัยในการขนย้ายวัสดุ เทคโนโลยีการขนย้ายวัสดุ หน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวกับการจราจรและการขนส่ง การจัดการจราจรและการขนส่งในสถานประกอบการ ปฏิบัติการวางแผนการจัดการจราจร และการขนส่งในสถานประกอบการ
4073212 วัตถุระเบิด
Explosive Technology
3(3-0)
                   ศึกษาวัตถุระเบิดชนิดต่าง ๆ เคมีของการระเบิด เคมีของไนเตรชั่น และวัตถุระเบิดที่เป็นสารเคมีเริ่มต้นพื้นฐานของไพโรเทคนิค และดินระเบิด ความรุนแรง และความสูญเสียของการระเบิด มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังวัตถุระเบิด
4073213 การบรรเทาสาธารณภัย
Disaster Control
3(2-2)
                   ศึกษาสาเหตุการสูญเสียแนวคิดและหลักการของสาธารณภัย การวางแผนการป้องกันการบรรเทาสาธารณภัย กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการการวางแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย การฝึกการวางแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอาคารสูง และอพยพคนจากที่เกิดเหตุ
4073214 อุบัติภัยกลุ่มชน
Mass Casualty
3(3-0)
                   ศึกษาความหมาย สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติภัยกลุ่มชนที่สำคัญในอดีตและปัจจุบัน ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้น ระดับของปัญหา การเตรียมประชาชนเพื่อความปลอดภัย การฝึกซ้อมและการจัดระบบเตรียมรับสถานการณ์
4073215 เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัย
Safety Audit and Inspection Technique
3(2-2)
                   เทคนิคในการตรวจสอบสภาพความปลอดภัยในการทำงานด้านระบบไฟฟ้า อาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย และบุคลากร ให้อยู่ในมาตรฐานความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ปฏิบัติการตรวจการตามแผนความปลอดภัย วิธีการค้นหาสาเหตุอุบัติภัยจากการทำงาน การรายงานและการปรับปรุงแก้ไข
4073216 การผลิตวัสดุกราฟิกเพื่องานความปลอดภัย
Graphic Production for Safety
3(2-2)
                   ความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญของวัสดุกราฟิกที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ และการฝึกอบรมในงานความปลอดภัย หลักการออกแบบวัสดุกราฟิกฝึกปฏิบัติออกแบบวัสดุกราฟิกประเภทต่าง ๆ โดยเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์รูปแบบเนื้อหา และการนำไปใช้ให้เหมาะสม ปฏิบัติการออกแบบวัสดุกราฟิกประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้ในงานความปลอดภัย
4073217 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
Industrial Hygiene
3(2-2)
                   ความหมายและความสำคัญของสุขศาสตร์อุตสาหกรรม กฎหมายและมาตรฐานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม องค์ประกอบและความสำคัญของสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปัญหาและอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทางสุขศาสตร์ กายภาพ ชีวภาพ และเคมี ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับปรุงและแก้ไข การดำเนินงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ ระบบการอนุญาตให้ทำงานในสถานที่อับอากาศเกี่ยวกับความร้อน ไฟฟ้า การขุดดิน และการทำงานในที่สูง ปฏิบัติการสำรวจปัญหาทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมโดยการสังเกต และการใช้เครื่องมือทางสุขศาสตร์ อุตสาหกรรม
4073218 อนามัยสิ่งแวดล้อม
Environmental Health
3(2-2)
                   ความหมาย ขอบเขต ความสำคัญของการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบที่ควรพิจารณา หลักการ และวิธีการในการจัดสุขาภิบาลที่พักอาศัย และอาคารสถานที่ การสุขาภิบาลอาหาร และการควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค การควบคุมเหตุรำคาญ มลพิษสิ่งแวดล้อม การศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
4073219 การจัดหาน้ำสะอาดและการกำจัดของเสีย
Water Supply and Waste Disposal
3(2-2)
                   ความหมาย ความสำคัญของการสุขาภิบาลน้ำดื่มน้ำใช้ คุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพน้ำ แหล่งน้ำตามธรรมชาติ และวิธีการจัดหาน้ำสะอาด องค์ประกอบที่ควรพิจารณา หลักการ และวิธีการในการจัดการมูลฝอย การกำจัดของเสีย และการกำจัดสิ่งขับถ่าย การศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
4073220 มลพิษกับสุขภาพ
Pollution and Health
2(2-0)
                 ความหมาย ปัญหา ประเภท สาเหตุ ผลกระทบต่อสุขภาพ แนวทางการป้องกัน และควบคุมมลพิษ
4073301 ยาและสารเสพติด
Drugs and Narcotic
2(2-0)
                   ประเภทของยา วิธีการใช้ยา คุณและโทษของการใช้ยา การติดยา การใช้ยาผิด การควบคุมยา พระราชบัญญัติยา ความหมาย และชนิดของสารเสพติด โทษและอันตรายของสารเสพติด สาเหตุที่ทำให้ติดสารเสพติด ปัญหาและการแก้ไขสารเสพติดในประเทศไทย วิธีป้องกันการใช้สารเสพติดในสถานที่ให้การรักษาการติดสารเสพติด นโยบายเกี่ยวกับสารเสพติดของหน่วยงานต่าง ๆ หลักการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับสารเสพติด
4073305 โภชนศาสตร์
Nutrition
2(2-0)
                   ความหมาย ความสำคัญของโภชนาการต่อสุขภาพ อาหาร และสารอาหาร วัยกับโภชนาการ โภชนบำบัด การถนอมอาหาร การประเมินภาวะโภชนาการในชุมชน ปัญหา สาเหตุและผลกระทบของปัญหาโภชนาการ นโยบายและแผนงานโภชนา ตามแผนพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติ
4073306 สุขศึกษา
Health Education
3(2-2)
 

                 ความหมาย ขอบเขต และแนวคิดหลักของสุขศึกษา กลวิธีทางสุขศึกษา กระบวนการวางแผน และการประเมินผลการดำเนินงานสุขศึกษา ประเภทและความสำคัญของสื่อสุขศึกษา การผลิต การใช้ และการบำรุงรักษาสื่อสุขศึกษา รวมทั้งการฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรมสุขศึกษา

4073321 อาหารและยาในชีวิตประจำวัน
Food and Drug for Daily Life
2(2-0)
                   พระราชบัญญัติอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป และเครื่องดื่ม พระราชบัญญัติยา ยาสมุนไพร ยาแผนโบราณ ยาแผนปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของยาในร่างกาย ยาชุด อันตรายจากการใช้ยา ข้อปฏิบัติในการใช้ยาเพื่อรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัวและแนวทางการบริโภคเพื่อสุขภาพ
4073323 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
Health Science
3(3-0)
                   ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่ายของวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การแสวงหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ องค์ประกอบสำคัญที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน อาหาร ยา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพการพักผ่อน และนันทนาการเพื่อสุขภาพ สุขบัญญัติแห่งชาติ
4073324 อนามัยครอบครัว
Family Health
3(3-0)
                   ความหมาย ความสำคัญ ขอบเขตของอนามัยครอบครัว บทบาท และหน้าที่ของพ่อแม่ในการเลี้ยงดูอบรมเด็กในแต่ละวัย ครอบครัวสัมพันธ์ การดูแลและรักษาสุขภาพสมาชิกในครอบครัวและสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน
4073325 การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก
Maternal and Child Health Care
 3(3-0)
                 การเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัว การดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์คลอด และหลังคลอด และการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยต่าง ๆ
4073326 อุบัติภัยศึกษาสำหรับเด็ก
Child Accidental Education
2(2-0)
                   นโยบายและแผนหลักการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ แนวทางการป้องกันการดำเนินงานอุบัติภัย กฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุบัติภัย สถิติอุบัติภัยในเด็กผลของอุบัติภัยต่อเด็ก อุบัติภัยประเภทต่าง ๆ ที่พบในเด็ก การวางแผนป้องกันและการช่วยเหลือยามฉุกเฉิน การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันอุบัติภัยในวัยเด็ก
4073327 สวัสดิศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
Safety Education for Preschool Children
2(2-0)
  ความหมาย ขอบข่าย ความสำคัญของสวัสดิศึกษา ความปลอดภัยในบ้าน โรงเรียน ชุมชน ลักษณะของอุบัติภัยและการป้องกันตามพัฒนาการของเด็กปฐมวัย การป้องกันอันตรายจากสารพิษในอาหาร และของเล่น
4073328 สวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
Welfare and Services for the Elderly
2(2-0)
                   ความหมายและความสำคัญของผู้สูงอายุ ศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ ปัญหาการดำรงชีวิต และการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ เช่น การบริการสุขภาพ โภชนาการ การประกอบอาชีพ สังคม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
4073329 การเลี้ยงดูเด็กที่มีความบกพร่องทางกาย
Care of the Handicap Child
2(2-0)
                   วามรู้ทั่วไปและสาเหตุที่ทำให้เกิดความบกพร่องทางกาย ลักษณะพฤติกรรมทั่วไปของเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านต่าง ๆ การช่วยเหลือระยะเริ่มแรกให้แก่เด็กที่มีความบกพร่องด้านต่าง ๆ ตั้งแต่การเดิน พัฒนาการ การฝึกทักษะด้านต่าง ๆ ให้แก่เด็กที่มีความพิการทางกาย กฎหมายคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4073330 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเด็ก
Exercise for Child Health
2(2-0)
                   หลักการออกกำลังกาย สรีรวิทยาของการออกกำลังกายในเด็ก การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเด็กโดยทั่วไป การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเด็กที่มีปัญหาทางสุขภาพ ประเภทของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเด็กแต่ละวัย
4073331 การยศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Ergonomic for Health
2(2-0)
  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคนและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน การจัดสิ่งแวดล้อม อิริยาบถ ท่าทางที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อสุขภาพ และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
4073332 สถิติสาธารณสุข
Statistics for Public Health
3(3-0)
                   ความสำคัญของสถิติ ตารางชีพ และสถิติชีพที่สำคัญในงานสาธารณสุขการกระจายแบบปกติ การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีการทางสถิติและการแปลผล
4073402 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
Communicable and Non-communicable Diseases
2(2-0)
                   ธรรมชาติของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ลักษณะชุมชนและสังคมที่ก่อให้เกิดโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การระบาดของโรคติดต่อ ผลกระทบของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่มีสุขภาพกายและจิตใจ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่มีสุขภาพกายและจิตใจ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
4073403 พิษวิทยา
Toxicology
3(3-0)
  การศึกษาหลักพิษวิทยาทั่วไป คุณสมบัติและพิษของสารพิษที่มีผลต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม สารพิษที่ใช้มากในการประกอบอุตสาหกรรมและงานอาชีพอื่น การวิเคราะห์อุบัติภัยที่เกิดจากสารพิษ ศึกษาการควบคุมป้องกัน รวมทั้งมาตรการทางกฎหมาย
4073404 โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ
Occupational Diseased
3(3-0)
                   ความหมาย กลไกการเกิดโรค ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค หลักการวินิจฉัยโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ชีวภาพ และเคมี ผลกระทบของโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ การควบคุมและป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ
4073407 สุขศึกษาเบ็ดเสร็จ
Comprehensive Health Education
2(2-0)
                   ความหมายและขอบข่ายของงานสุขศึกษา กระบวนการแสวงหาความรู้ด้านสุขศึกษา แหล่งวิทยาการด้านสุขศึกษา การดำเนินงานสุขศึกษา ปัญหาโภชนาการ โภชนาการในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน พระราชบัญญัติอาหารและเครื่องดื่มการสุขาภิบาลอาหาร ความหมายและประเภทของสารเสพติด ปัญหาและการแก้ปัญหาสารเสพติดในประเทศไทย การดำเนินงานป้องกันปัญหาสารเสพติดในโรงเรียนและชุมชน เคหพยาบาลและการปฐมพยาบาล ความสำคัญและปัญหาสาธารณสุขในประเทศไทย การสาธารณสุขมูลฐานโครงการสุขศึกษาแห่งชาติ
4073408 สุขศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา
Health Education for Elementary School Teacher
2(2-0)
                   ความหมายและขอบข่ายของสุขศึกษา กระบวนการแสวงหาความรู้ทางสุขศึกษา และแหล่งวิทยาการด้านสุขศึกษา โภชนาการในแต่ละวัย และปัญหาโภชนาการในครอบครัว ความหมายและประเภทสารเสพติด ปัญหาและการป้องกันสารเสพติดในประเทศไทย ในโรงเรียน และการปฐมพยาบาล อาหารและยาในชีวิตประจำวัน การตรวจสุขภาพของนักเรียน ปัญหาสุขภาพของนักเรียนการป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ
4073409 การวัดและประเมินภาวะสุขภาพ
Measurement and Evaluation in Health
3(3-0)
                   ศึกษาความหมาย ความสำคัญ หลัก และวิธีการวัดและประเมินภาวะสุขภาพการวัดการเจริญเติบโต การวัดพัฒนาการเด็ก การวัดภาวะโภชนาการ การตรวจร่างกายเด็ก การใช้เครื่องมือในการวัดภาวะสุขภาพชนิดต่าง ๆ การประเมินผลการวัดภาวะสุขภาพ
4073410 การส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพเด็ก
Child Development and Health Promotion
2(2-0)
                   การเจริญเติบโต พัฒนาการและสุขภาพของเด็กแต่ละวัย การสังเกตเด็กที่มีปัญหาสุขภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และพัฒนาการ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพเด็กให้เหมาะสมกับเพศและวัย การดูแล การตรวจสอบสุขภาพและพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย
4073411 การจัดประสบการณ์สำหรับเด็ก
Child Experience
2(2-0)
                   ประเภทของประสบการณ์สำหรับเด็ก การวางแผนและการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ตามวัย หลักการเขียนแผนการจัดประสบการณ์เทคนิคในการจัดประสบการณ์ต่าง ๆ
4073412 การจัดโปรแกรมสำหรับดูแลผู้สูงอายุ
Innovative Programs for the Elderly
2(2-0)
 

                 ศึกษาปัญหาและสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ หลักการจัดโปรแกรมสำหรับผู้สูงอายุปกติและผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสุขภาพ โภชนาการ สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และการประกอบอาชีพ

4073413 ทันตสุขภาพ
Dental Health
2(2-0)
                   ความสำคัญของสุขภาพปากและฟัน โครงสร้าง และหน้าที่ของฟัน อันตรายจากการใช้ฟันผิดหน้าที่ โรคเหงือก โรคฟันในเด็ก ปัญหาทันตสุขภาพ อาหารบำรุงเหงือกและฟัน การแปรงฟันที่ถูกวิธี การใช้สารฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ การใส่ฟันปลอมและการรักษาฟันปลอม การดูแลสุขภาพปากและฟัน ทันตสุขศึกษา
4073414 ระบาดวิทยา
Epidemiology
3(2-2)
                   แนวคิดพื้นฐาน ความหมาย ขอบเขต จุดมุ่งหมาย และประโยชน์ของระบาดวิทยา นิเวศวิทยาของมนุษย์ หลักการป้องกันโรค มาตรการการวัดการป่วยและการตาย ระบาดวิทยาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ วิธีการทางระบาดวิทยาการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา และการสอบสวนการระบาดของโรค รวมทั้งการฝึกปฏิบัติทางด้านระบาดวิทยา
4073501 พฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุข
Behavioral Science in Public Health
2(2-0)
                   วามรู้พื้นฐานทางสังคม กระบวนการเรียนรู้ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลและสังคม องค์ประกอบของสังคมที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลและสังคม การสื่อความหมาย กลไกในการทำงานกลุ่มในชุมชน
4073511 พฤติกรรมสุขภาพ
Health Behavior
2(2-0)
                   ศึกษาความหมาย ความสำคัญของพฤติกรรมสุขภาพ รูปแบบพฤติกรรมสุขภาพ การวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ วิธีการสร้างและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ หลักวิธีการ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ การสร้างเครื่องมือประเมินพฤติกรรมสุขภาพ
4073514 พฤติกรรมศาสตร์ความปลอดภัย
Safety Behavioral Science
3(2-2)
                   ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานด้านพฤติกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมความปลอดภัย การพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัย ปฏิบัติการสำรวจ การวัดและการวิเคราะห์พฤติกรรมความปลอดภัย เพื่อการแก้ไขปรับปรุง
4073515 การจัดการเพื่อลดการสูญเสีย
Loss Management and Control
3(2-2)
                   หลักการเบื้องต้น ต้นเหตุสำคัญของการสูญเสีย หลักการควบคุมการสูญเสียเนื่องจากอุบัติภัย การวิเคราะห์สภาพความปลอดภัย การบริหารเพื่อควบคุม ป้องกัน และการแก้ไขการสูญเสีย รวมถึงประเมินผลการสูญเสีย
4073516 ปรัชญาความปลอดภัย
Philosophy of Safety
2(2-0)
                   ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัย ทฤษฎีการเกิดอุบัติภัย การนำแนวคิดและผลการศึกษาวิจัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ
4073518 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 1
Basic Medical Care I
2(1-2)
                 การรักษาพยาบาลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉิน การคัดกรอง การให้การช่วยเหลือเบื้องต้น การส่งต่อผู้ป่วย และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
4073519 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 2
Basic Medical Care II
2(1-2)
                   ิธีการซักประวัติและการตรวจร่างกาย หลักการวินิจฉัยแยกโรคจากกลุ่มอาการ อาการแสดงที่สำคัญของโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ ารรักษาพยาบาลเบื้องต้น ?ายในขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ละการพิจารณาส่งต่อผู้ป่วย
4073605 ชีวสถิติสาธารณสุข
Biostatistics
2(2-0)
                   ศึกษาหลักเบื้องต้นและประโยชน์ของสถิติ วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นทางสาธารณสุข การแจกแจงและการกระจายข้อมูล การเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ทางสาธารณสุข ตารางชีพ ประโยชน์ของตารางชีพ
4073611 การวัดและประเมินผลทางสุขศึกษา 1
Measurement and Evaluation in Health Education I
3(3-0)
                   วามหมาย ความสำคัญของการวัดและประเมินทางสุขศึกษา ประเภทและขั้นตอนของการประเมิน การสร้าง การใช้และหาคุณภาพของเครื่องมือวัดผลศึกษา รูปแบบของการประเมินโครงการ การวางแผนการดำเนินการ การประเมินผล ตลอดจนการรายงานการประเมินโครงการสุขศึกษา
4073612 การวางแผนและประเมินผลโครงการทางสุขศึกษา
Program Planning and Evaluation in Health Education Project
2(2-0)
                 แนวคิด ปัจจัย รูปแบบและหลักการในการวางแผน การประสานงาน และการประเมินผลโครงการสุขศึกษา บทบาทของผู้นำในการวางแผนและประสานงานกับองค์กรและสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การรวบรวม การจัดทำข้อมูล และการนำผลการวิจัยมาใช้ในการประเมินผลงานสุขศึกษา
4073613 สังคมวิทยาการสาธารณสุข
Public Health Sociology
2(2-0)
                   ความหมายและโครงสร้างของสังคม ปัจจัยและสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีผลต่อสุขภาพ ลักษณะการให้บริการสาธารณสุข และปัญหาในการรับบริการของประชาชน
4073614 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System
3(2-2)
                   แนวคิด และความหมายของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การนำแนวคิดเชิงระบบมาจัดการข้อมูล เพื่อพัฒนางานสาธารณสุข การจัดองค์กรเพื่อบริหารระบบสารสนเทศตลอดจนการนำสารสนเทศไปใช้เพื่อการบริหาร และบริการสาธารณสุข
4073615 การบริหารงานสาธารณสุข
Public Health Administration
3(3-0)
                   แนวคิด และหลักการบริหารทั่วไป การบริหารสาธารณสุข การวิเคราะห์นโยบาย และแผนพัฒนาการสาธารณสุข กระบวนการวางแผนงานโครงการด้านสาธารณสุข ระบบประกันสุขภาพ กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
4073701 การยศาสตร์
Ergonomics
3(3-0)
                   วามหมายของการยศาสตร์ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ?ครื่องจักร ?ุปกรณ์และ/หรือสิ่งแวดล้อมในการทำงานทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความสามารถและข้อจำกัดในการทำงานอันเนื่องมาจากปัจจัยภายในร่างกายของมนุษย์เอง การประเมินความสมบูรณ์ของร่างกาย ความเมื่อยล้าจากการทำงาน เพื่อเป็นหลักในการจัดสภาพการทำงานที่ถูกต้อง
4073805 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 3
Preparation for Professional Experience in Safety Science 3
2(90)
                   จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านความปลอดภัย ในด้านการรับรู้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทำในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพทางด้านความปลอดภัย
4073901 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข
Special Problem for Public Health
2(0-4)
                   ศึกษาปัญหาในขอบเขตวิชาชีพสาธารณสุข ตามความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนภายใต้การควบคุมและแนะนำของอาจารย์ (เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตในโปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน)
4073902 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
Research Methodology in Public Health
2(1-2)
                   ระเบียบวิธีการวิจัย การวางแผนการวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างการวิจัย การเขียนรายงาน และการนำผลการวิจัยไปใช้
4074103 การพัฒนาอนามัยชุมชน
Community Health Development
2(1-2)
                   ความหมาย ชนิดและลักษณะของชุมชน การเตรียมชุมชน การทำแผนที่ การวินิจฉัยชุมชน การวางแผนดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขในชุมชน การควบคุมกำกับงาน การประเมินผล และการสรุปรายงาน
4074333 หลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Principle of Exercise for Health
2(2-0)
                   ความสำคัญของการออกกำลังกาย ประโยชน์ หลักการออกกำลังกายของบุคคลในวัยต่าง ๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย แบบการออกกำลังกายการลีลาศเพื่อสุขภาพ
4074334 สุขภาพผู้สูงอายุ
Gerontological Health
2(2-0)
                   วามหมายและความสำคัญของผู้สูงอายุ ปัจจัยทางด้านชีววิทยา เศรษฐกิจ ?ังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ การดูแลและส่งเสริมสุขภาพด้านอาหาร การออกกำลังกาย การพักผ่อน นันทนาการ โครงการสุขภาพ การบริการทางการแพทย์ และการจัดสวัสดิการทางสังคม รวมทั้งการวางแผน และการจัดกิจกรรมสุขศึกษาสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ
4074414 การส่งเสริมสุขภาพ
Health Promotion
3(3-0)
                   พัฒนาการและสภาวะสุขภาพของบุคคลวัยต่าง ๆ การสังเกตพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นปัญหา การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้เหมาะสมกับเพศ และวัย
4074415 การบริการทางการแพทย์เบื้องต้น
Primary Medical Service
2(2-0)
                   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแหล่งบริการ และการรับบริการทางการแพทย์ประเภทของสถานบริการทางการแพทย์ของรัฐและเอกชน คลินิกเฉพาะโรคการแนะนำการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัด การทำแผลเล็ก ๆ น้อย ๆ การป้องกันความพิการเนื่องจากความเจ็บป่วย การฟื้นฟูสมรรถภาพ การป้องกันการระบาดของโรคที่พบบ่อย ๆ และต้องใช้การบำบัดรักษาทางอายุรกรรม การจำแนกผู้ป่วย และส่งต่อไปรักษาตามความจำเป็น การติดตามและการรักษา
4074416 การบริหารงานสุขศึกษา
Health Education Administration
3(3-0)
 

                 ศึกษาถึงปรัชญาและหลักการบริหารงานที่นำมาใช้ได้ในงานสุขศึกษา การวางแผน อำนวยการ ดำเนินการควบคุมงาน ประสานงาน นิเทศและประเมินผลในระดับต่าง ๆ รวมทั้งนโยบาย แผนพัฒนา องค์กรและทรัพยากรสุขศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

4074417 การนิเทศงานสุขศึกษา
Health Education Supervision
2(2-0)
                   ความหมาย ความสำคัญ ความจำเป็นและจุดมุ่งหมายของการนิเทศงานสุขศึกษา รูปแบบของการนิเทศงานสุขศึกษา คุณสมบัติของผู้นิเทศ เทคนิคและกระบวนการนิเทศงานสุขศึกษา
4074418 การบริหารงานสาธารณสุข
Public Health Administration
2(2-0)
                   ศึกษาถึงปรัชญา และหลักการบริหารงานที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารสาธารณสุข การวางแผน การจัดองค์กร การจัดบุคลากร การอำนวยการ และการควบคุมงาน ตลอดจนศึกษาถึงระบบการบริการสาธารณสุขของประเทศไทย บทบาทขององค์กรรัฐบาลและเอกชน การวางแผนพัฒนาสาธารณสุขของประเทศและมาตรการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
4074419 การพัฒนาสุขภาพในชุมชน
Community Health Development
3(3-0)
                   หลักการ ทฤษฎีและวิธีการพัฒนาชุมชน กระบวนการศึกษา ซึ่งจะทำให้ประชาชนรู้จักช่วยตนเองตามหลักประชาธิปไตย ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างสังคมไทย องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาสุขภาพในชุมชน วิธีการที่จะช่วยให้ประชาชนร่วมมือกันรับผิดชอบการพัฒนาชุมชน
4074420 สุขศึกษาในโรงพยาบาล
Hospital Health Education
2(2-0)
                   วามหมายและความสำคัญของงานสุขศึกษาในโรงพยาบาล ความต้องการและจำเป็นที่จะต้องมีบริการด้านสุขศึกษาในโรงพยาบาล ความเป็นมาของงานสุขศึกษาในโรงพยาบาลในประเทศไทยทีมสุขภาพกับงานด้านสุขศึกษา การวินิจฉัย และวางแผนงานสุขศึกษาในโรงพยาบาล การจัดดำเนินงานสุขศึกษาในโรงพยาบาล การประเมินผลงานสุขศึกษาในโรงพยาบาล
4074421 การแนะแนวสุขภาพ
Health Guidance
2(2-0)
                   ความหมาย ความสำคัญ ปรัชญาของการแนะแนว ความสำคัญของการแนะแนวสุขภาพ เทคนิคการแนะแนวสุขภาพ การจัดบริการแนะแนวสุขภาพโครงการบริหารและการดำเนินงานแนะแนวสุขภาพ
4074422 การคิดเชิงระบบ
System Approach
 2(2-0)
                   ระบบและหลักการของระบบ ความหมาย ขอบเขต องค์ประกอบ โครงสร้างเหตุการณ์และพฤติกรรมของระบบ การวิเคราะห์พฤติกรรม และโครงสร้าง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของระบบ การจัดลำดับความคิดอย่างเป็นระบบ การกำหนดปัญหา การจำลอง และการศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของระบบที่จำลองขึ้น
4074424 การแพทย์แผนไทย
Thai Traditional Medicine
2(2-0)
                   ประวัติแพทย์แผนไทย ความสำคัญของแพทย์แผนไทย ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย การวินิจฉัยร่างกายด้วยการแพทย์แผนไทย เภสัชกรรมไทยและการประยุกต์ใช้ หลักการรักษาและส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย
4074425 ปฏิบัติการแพทย์แผนไทย
Practice in Thai Traditional Medicine
1(0-3)
                   หลักการนวดพื้นฐาน การนวดแบบราชสำนัก การนวดแบบเชลยศักดิ์การนวดแก้อาการ การใช้สมุนไพร การใช้สมุนไพรด้วยวิธีต่าง ๆ การอบด้วยสมุนไพร การประคบด้วยสมุนไพร การวินิจฉัยโรคด้วยการแพทย์แผนไทยการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย การปรุงยาตามทฤษฎีแพทย์แผนไทย ยาปรับธาตุตามฤดูกาล ยาสมุนไพรตามรส ยาสมุนไพรประจำธาตุเจ้าเรือน ยาสมุนไพรตามอาการหรือเฉพาะโรค การนวดการอบสมุนไพร
4074502 เวชศาสตร์ฟื้นฟู
Rehabilitation
2(2-0)
                   ศึกษาถึงความหมาย ขอบข่าย และจุดมุ่งหมายในการฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยภายหลังการเจ็บป่วยทั้งทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจ ศึกษาถึงกิจกรรมกลุ่ม บำบัดด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การให้คำแนะนำปรึกษา การฟังดนตรี การทำกายภาพบำบัดด้วยวิธีการเฉพาะทางการนวด การใช้ความร้อน ความเย็น ตลอดจนการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การเคลื่อนไหว ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยกลับสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด และหรือกำจัดความพิการที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังความเจ็บป่วย
4074603 ชีวสถิติวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Biostatistics Health Science
3(3-0)
                   ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่ายของชีวสถิติ สถิติชีพ การเก็บและการจัดระเบียบ รวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การแปลความหมาย การนำสถิติไปใช้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4074604 การวิจัยสุขศึกษา
Research in Health Education
 3(3-0)
                   หลักการวิจัยและวิธีวิจัยทางสุขศึกษา การเขียนเค้าโครงการวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล การสรุปผลการเขียนรายงานการวิจัย และการนำไปใช้ การพัฒนางานสุขศึกษา
4074605 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Research In Health Science
3(3-0)
                   หลักการวิจัย ลักษณะงานวิจัยทางสุขภาพ การออกแบบการวิจัย การสร้างเครื่องมือวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การศึกษาผลงานวิจัยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4074606 การวางแผนและประเมินผลความปลอดภัย
Planning and Evaluation in Safety Science
3(3-0)
                   ความหมาย จุดมุ่งหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย หลักและวิธีในการวางแผนการจัดทำแผนงาน การประเมินผลงาน การนำผลการประเมินสภาพแวดล้อมและผลการวิจัยมาใช้ในการวางแผน และประเมินผลงานด้านความปลอดภัย
4074607 ทันตกรรมพื้นฐาน
Fundamental in Dentistry
2(2-0)
                   ายวิภาคของฟัน และอวัยวะที่เกี่ยวข้องในช่องปาก โรคที่พบได้บ่อยในช่องปาก การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลเบื้องต้น ทันตกรรมป้องกัน ทันตกรรมสาธารณสุขในงานสาธารณสุขมูลฐาน แนวทางการดำเนินงานทันตสาธารณสุขตามแผนพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติ
4074701 การฝึกอบรมความปลอดภัย
Safety Training
2(1-2)
                   ความหมายและความสำคัญของการฝึกอบรมความปลอดภัย หลักการฝึกอบรมความปลอดภัย เทคนิคการฝึกอบรมแบบต่าง ๆ เทคนิคการเป็นวิทยากร การจัดทำแผนและโครงการฝึกอบรมความปลอดภัย การจัดการฝึกอบรม การประเมินผลและการติดตามผล ปฏิบัติการจัดการอบรม การเป็นวิทยากร การจัดทำโครงการฝึกอบรมความปลอดภัย
4074805 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสุขศึกษา 2
Preparation for Professional Experience in Health Education 2
2(90)
                   จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในด้านการรับรู้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพโดยการกระทำในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ
4074806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสุขศึกษา 2
Field Experience in Health Education 2
3(270)
                   ฝึกปฏิบัติงานสุขศึกษาในสถานศึกษา ชุมช และสถานบริการสาธารณสุขโดยใช้กระบวนการสุขศึกษาตามความเหมาะสมท้องถิ่น ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง
4074807 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 2
Preparation for Professional Experience in Child Health Promotion 2
 2(90)
                   จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยจัดให้มีการศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบัติ ให้มีทักษะในการค้นหา ปัญหาอุปสรรค และทดลองวางแผน และฝึกปฏิบัติด้านการส่งเสริมพัฒนาการ และสุขภาพเด็กปกติวัยต่าง ๆ
4074808 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 2
Field Experience in Child Health Promotion 2
3(250)
                   จัดให้มีการฝึกภาคสนามในสถานการณ์จริงในการดูแลเด็กในสถานเลี้ยงเด็กโรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ โดยมีส่วนร่วมในการศึกษาดูงาน วางแผน ทดลอง ปฏิบัติงานในหน้าที่ การวิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลี้ยงดูเด็กที่มีปัญหา
4074809 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสุขศึกษา 3
Preparation for Professional Experience in Health Education 3
2(90)
                   จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในด้านการรับรู้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพโดยการกระทำในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ
4074810 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสุขศึกษา 3
Field Experience in Health Education 3
5(450)
                   ฝีกปฏิบัติงานสุขศึกษาในสถานศึกษา ชุมชนและสถานบริการสาธารณสุขโดยใช้กระบวนการสุขศึกษา ตามความเหมาะสมของท้องถิ่น ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง
4074811 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 3
Preparation for Professional Experience in Child Health Promotion 3
2(90)
                 จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้มีความรู้ เจตคติและทักษะทางด้านการเลี้ยงดูทารกและเด็กเล็ก
4074812 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 3
Field Experience in Child Health Promotion 3
5(450)
                   จัดให้มีการฝึกภาคสนามในสถานการณ์จริงในสถานดูแลเด็ก ศึกษา สังเกต ดูงานในสถานดูแลเด็ก การมีส่วนร่วมและทดลองปฏิบัติงานในหน้าที่ การวิเคราะห์ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
4074813 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 3
Field Experience in Safety Science 3
5(450)
                   จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านความปลอดภัยในองค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ เจตคติ ทักษะ และประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ค้นหาปัญหาและอุปสรรค เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา วิธีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
4074814 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 3
Preparation for Professional Experience in Community Health 3
2(90)
                   จัดให้มีกิจกรรมในด้านการจัดบริการสุขภาพในสถานบริการ และกระบวน การแก้ปัญหาสาธารณสุขชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
4074815 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 3
Field Experience in Community Health 3
5(400)
                 ฝึกปฏิบัติงาน ดำเนินการ ให้บริการสุขภาพในสถานบริการ และกระบวนการแก้ปัญหาสาธารณสุขชุมชน
4074901 การสัมมนาสุขศึกษา
Seminar in Health Education
2(2-0)
                   นวความคิด รูปแบบและวิธีการจัดสัมมนา ศึกษาปัญหาสุขภาพในท้องถิ่นการอภิปราย เสนอความคิดเห็น การวิเคราะห์ปัญหา เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางสุขศึกษ การใช้แหล่งข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาในรูปแบบของการสัมมนา
4074902 การสัมมนาการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็ก
Seminar in Child Health Promotion
2(2-0)
                   ศึกษา ค้นคว้า เกี่ยวกับความก้าวหน้าของการส่งเสริมสุขภาพเด็ก อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่ได้ศึกษาจากเอกสารงานวิจัย และบทความวิเคราะห์ และแนวทางในการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
4074903 การศึกษารายกรณี
Case Study
2(2-0)
                   ศึกษาเป็นรายกรณีโดยใช้เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล นำไปวางแผนจัดประสบการณ์ต่าง ๆ ทดลองปฏิบัติ สรุปผลและนำผลที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
4074908 สัมมนาความปลอดภัย
Seminar in Safety Science
2(2-0)
                   ศึกษาค้นคว้า นำเสนอ และอภิปราย เกี่ยวกับอุบัติภัยต่าง ๆ เพื่อสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยการสร้างสถานการณ์จำลองและการแก้ไข
4074909 การวิจัยทางสาธารณสุข
Public Health Research
3(3-0)
                   ความหมายและความสำคัญของการวิจัย วิธีแสวงหาความรุ้ ความจริงการเลือกปัญหา และการตั้งสมมติฐาน ตัวแปรชนิดต่าง ๆ การเลือกสุ่มตัวอย่างการสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการนำเสนอข้อมูลและผลการวิจัย
4074910 สัมมนาสาธารณสุข
Public Health Seminar
2(1-2)
                 ศึกษาค้นคว้า ทำรายงาน นำเสนอและอภิปรายเกี่ยวกับการสาธารณสุขโดยใช้กระบวนการสัมมนา

 

ก่อนหน้า ต่อไป