9vogรหัสและคำอธิบาย >> หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ก่อนหน้า ต่อไป

: : หมู่วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา : :

หมู่วิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้
                   1. ความรู้พื้นฐานทั่วไปทางพลศึกษา (408-1--)
                   2. กายวิภาคและสรีรวิทยา (408-2--)
                   3. การรักษา ป้องกัน บำบัด (408-3--)
                   4. ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นันทนาการ (408-4--)
                   5. กรีฑา กีฬาประเภทบุคคล (408-5--)
                   6. กีฬาประเภททีม (408-6--)
                   7. กีฬาเบ็ดเตล็ด (408-7--)
                   8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (408-8--)
                   9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย (408-9--)

 

หมู่วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (408)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

รหัสใหม่

รหัสเก่า

4081101

ประวัติและหลักการพลศึกษา

2(2-0)

4081102

พลศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา

2(1-2)

4081104

กิจกรรมความพร้อมสำหรับเด็ก

2(1-2)

4081105

การบริหารกาย

2(1-2)

4081107

สังคมวิทยาการกีฬา

2(2-0)

4081108

พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

3(2-2)

4081201

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

3(2-2)

4081202

วิทยาศาสตร์การกีฬา

2(1-2)

4081206

กายวิภาคศาสตร์กับการกีฬา

2(2-0)

4081301

จิตวิทยาการกีฬา

2(2-0)

4081401

ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น

1(0-2)

4081402

ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น

1(0-2)

4081403

ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น

1(0-2)

4081404

ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น

1(0-2)

4081405

ยุวกาชาด

2(1-2)

4081405

ยุวกาชาด

1(0-2)

4081406

กิจกรรมเข้าจังหวะ

2(1-2)

4081406

กิจกรรมเข้าจังหวะ

1(0-2)

4081407

เกมเบ็ดเตล็ด

2(1-2)

4081407

เกมเบ็ดเตล็ด

1(0-2)

4081408

นันทนาการเบื้องต้นสำหรับครู

2(1-2)

4081409

เกมและเกมนำ

2(1-2)

4081409

เกมและเกมนำ

1(0-2)

4081501

กรีฑา (ทักษะการฝึกกรีฑา)

2(1-2)

4081501

กรีฑา 1

1(0-2)

4081502

ยิมนาสติก (ทักษะการฝึกยิมนาสติก)

2(1-2)

4081502

ยิมนาสติก 1

1(0-2)

4081503

แบดมินตัน (ทักษะการฝึกแบดมินตัน)

2(1-2)

4081503

แบดมินตัน 1

1(0-2)

4081504

เทเบิลเทนนิส (ทักษะการฝึกเทเบิลเทนนิส)

2(1-2)

4081504

เทเบิลเทนนิส 1

1(0-2)

4081505

ว่ายน้ำ (ทักษะการฝึกว่ายน้ำ)

2(1-2)

4081505

ว่ายน้ำ 1

1(0-2)

4081506

ยูโด (ทักษะการฝึกยูโด)

2(1-2)

4081506

ยูโด 1

1(0-2)

4081507

เทนนิส (ทักษะการฝึกเทนนิส)

2(1-2)

4081507

เทนนิส 1

1(0-2)

4081508

มวยสากล (ทักษะการฝึกมวยสากล)

2(1-2)

4081508

มวยสากล 1

1(0-2)

4081509

ยิงปืน (ทักษะการฝึกยิงปืน)

2(1-2)

4081509

ยิงปืน 1

1(0-2)

4081510

มวยไทย (ทักษะการฝึกมวยไทย)

2(1-2)

4081510

มวยไทย 1

1(0-2)

4081511

มวยปล้ำ (ทักษะการฝึกมวยปล้ำ)

2(1-2)

4081511

มวยปล้ำ 1

1(0-2)

4081512

ยกน้ำหนัก (ทักษะการฝึกยกน้ำหนัก)

2(1-2)

4081512

ยกน้ำหนัก1

1(0-2)

4081513

จักรยาน (ทักษะการฝึกจักรยาน)

2(1-2)

4081513

จักรยาน 1

1(0-2)

4081514

กอล์ฟ (ทักษะการฝึกกอล์ฟ)

2(1-2)

4081514

กอล์ฟ 1

1(0-2)

4081515

ยิงธนู (ทักษะการฝึกยิงธนู)

2(1-2)

4081515

ยิงธนู 1

1(0-2)

4081516

ดาบสากล (ทักษะการฝึกดาบสากล)

2(1-2)

4081516

ดาบสากล 1

1(0-2)

4081518

ห่วงข้ามตาข่าย

1(0-2)

4081519

เปตอง (ทักษะการฝึกเปตอง)

2(1-2)

4081519

เปตอง 1

1(0-2)

4081520

หมากรุกไทย (ทักษะการเล่นหมากรุกไทย)

2(1-2)

4081520

หมากรุกไทย 1

1(0-2)

4081521

โบว์ลิ่ง (ทักษะการฝึกเล่นโบว์ลิ่ง)

2(1-2)

4081521

โบว์ลิ่ง 1

1(0-2)

4081601

ฟุตบอล (ทักษะการฝึกฟุตบอล)

2(1-2)

4081601

ฟุตบอล 1

1(0-2)

4081602

บาสเกตบอล (ทักษะการฝึกบาสเกตบอล)

2(1-2)

4081602

บาสเกตบอล 1

1(0-2)

4081603

วอลเลย์บอล (ทักษะการฝึกวอลเลย์บอล)

2(1-2)

4081603

วอลเลย์บอล 1

1(0-2)

4081604

รักบี้ฟุตบอล (ทักษะการฝึกรักบี้ฟุตบอล)

2(1-2)

4081604

รักบี้ฟุตบอล 1

1(0-2)

4081605

แฮนด์บอล (ทักษะการฝึกแฮนด์บอล)

2(1-2)

4081605

แฮนด์บอล 1

1(0-2)

4081606

โปโลน้ำ (ทักษะการฝึกโปโลน้ำ)

2(1-2)

4081606

โปโลน้ำ 1

1(0-2)

4081607

ฮอกกี้ (ทักษะการฝึกฮอกกี้)

2(1-2)

4081607

ฮอกกี้ 1

1(0-2)

4081608

เซปักตะกร้อ (ทักษะการฝึกตะกร้อ)

2(1-2)

4081608

เซปักตะกร้อ 1

1(0-2)

4081609

ตะกร้อ (ทักษะการฝึกเซปักตะกร้อ)

2(1-2)

4081609

ตะกร้อ 1

1(0-2)

4081701

กระบี่กระบอง (ทักษะการฝึกกระบี่กระบอง)

2(1-2)

4081701

กระบี่กระบอง 1

1(0-2)

4082101

การจัดการและการบริหารพลศึกษา

2(2-0)

4082102

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา

2(2-0)

4082103

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเด็ก

2(2-0)

4082105

องค์การทางการกีฬา

3(3-0)

4082201

สรีรวิทยาการออกกำลังกาย

3(2-2)

4082202

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

2(1-2)

4082203

สรีรวิทยาการออกกำลังกาย 1

2(2-0)

4082301

กีฬาเวชศาสตร์

3(2-2)

4082401

ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้ขั้นสูง

2(1-2)

4082402

ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้ขั้นสูง

2(1-2)

4082403

ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ขั้นสูง

2(1-2)

4082404

ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญขั้นความรู้ขั้นสูง

2(1-2)

4082405

ประวัติและหลักการนันทนาการ

2(2-0)

4082406

การละเล่นและเกม

1(0-2)

4082407

การเต้นรำพื้นเมืองของไทยและนานาชาติ

1(0-2)

4082408

งานอดิเรก

1(0-2)

4082409

  กายบริหาร

1(0-2)

4082410

  กายบริหารสำหรับหญิง

1(0-2)

4082412

  เรือพาย

2(1-2)

4082413

  ไต่หน้าผา

2(1-2)

4082501

  กรีฑา 2

2(1-2)

 

4082501

กรีฑา 2

1(0-2)

4082502

  ยิมนาสติก 2

2(1-2)

 

4082502

ยิมนาสติก 2

1(0-2)

4082503

  แบดมินตัน 2

2(1-2)

 

4082503

แบดมินตัน 2

1(0-2)

4082504

  เทเบิลเทนนิส 2

2(1-2)

 

4082504

เทเบิลเทนนิส 2

1(0-2)

4082505

  ว่ายน้ำ 2

2(1-2)

 

4082505

ว่ายน้ำ 2

1(0-2)

4082506

  ยูโด 2

2(1-2)

 

4082506

ยูโด 2

1(0-2)

4082507

  เทนนิส 2

2(1-2)

 

4082507

เทนนิส 2

1(0-2)

4082508

  มวยสากล 2

2(1-2)

 

4082508

มวยสากล 2

1(0-2)

4082509

  ยิงปืน 2

2(1-2)

 

4082509

ยิงปืน 2

1(0-2)

4082510

  มวยไทย 2

2(1-2)

 

4082510

มวยไทย 2

1(0-2)

4082511

  มวยปล้ำ 2

2(1-2)

 

4082511

มวยปล้ำ 2

1(0-2)

4082512

  ยกน้ำหนัก 2

2(1-2)

 

4082512

ยกน้ำหนัก 2

1(0-2)

4082513

  จักรยาน 2

2(1-2)

 

4082513

จักรยาน 2

1(0-2)

4082514

  กอล์ฟ 2

2(1-2)

 

4082514

กอล์ฟ 2

1(0-2)

4082515

  ยิงธนู 2

2(1-2)

 

4082515

ยิงธนู 2

1(0-2)

4082516

  ดาบสากล 2

2(1-2)

 

4082516

ดาบสากล 2

1(0-2)

4082517

  ศิลปะการป้องกันตัว

2(1-2)

 

4082517

ศิลปะการป้องกันตัว

1(0-2)

4082518

  กระโดดน้ำ

2(1-2)

 

4082518

กระโดดน้ำ

1(0-2)

4082519

  ไอกิโด

2(1-2)

 

4082519

ไอกิโด

1(0-2)

4082520

  หมากรุกฝรั่ง

2(1-2)

 

4082520

หมากรุกฝรั่ง

1(0-2)

4082521

  ดำน้ำ

2(1-2)

 

4082521

ดำน้ำ

1(0-2)

4082522

  สนุ้กเกอร์

2(1-2)

 

4082522

สนุ้กเกอร์

1(0-2)

4082523

  เทควันโด้

2(1-2)

 

4082523

เทควันโด้

1(0-2)

4082524

  สควอช 1

2(1-2)

4082525

  ปัญจักสีลัต 1

2(1-2)

4082526

  ซอฟท์เทนนิส

2(1-2)

4082527

  ฟุตซอล

2(1-2)

4082528

  ยิมนาสติกลีลา

2(1-2)

4082529

  วินด์เซิฟ

2(1-2)

4082530

  หมากล้อม (โกะ)

2(1-2)

4082601

  ฟุตบอล 2

2(1-2)

 

4082601

ฟุตบอล 2

1(0-2)

4082602

  บาสเกตบอล 2

2(1-2)

 

4082602

บาสเกตบอล 2

1(0-2)

4082603

  วอลเลย์บอล 2

2(1-2)

 

4082603

วอลเลย์บอล 2

1(0-2)

4082604

  รักบี้ฟุตบอล 2

2(1-2)

 

4082604

รักบี้ฟุตบอล 2

1(0-2)

4082605

  แฮนด์บอล 2

2(1-2)

 

4082605

แฮนด์บอล 2

1(0-2)

4082606

  ฮอกกี้ 2

2(1-2)

 

4082606

ฮอกกี้ 2

1(0-2)

4082607

  โปโลน้ำ 2

2(1-2)

 

4082607

โปโลน้ำ 2

1(0-2)

4082608

  เซปักตะกร้อ 2

2(1-2)

 

4082608

เซปักตะกร้อ 2

1(0-2)

4082609

  ซอฟท์บอล

2(1-2)

 

4082609

  ซอฟท์บอล

1(0-2)

4082611

  เบสบอล

2(1-2)

4082701

  กระบี่กระบอง 2

2(1-2)

 

4082701

กระบี่กระบอง 2

1(0-2)

4082702

  เนตบอลและห่วงยาง

2(1-2)

 

4082702

เนตบอลและห่วงยาง

1(0-2)

4083101

  หลักและการฝึกกีฬา

2(2-0)

4083103

  การทดสอบและการประเมินผลพลศึกษา

3(3-0)

4083104

  การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว

2(1-2)

4083105

  การประชาสัมพันธ์ทางกีฬา

2(2-0)

4083106

4083103

การจัดการแข่งขันกีฬา

2(2-0)

4083107

4083105

กีฬาประเภททีม

3(2-2)

4083108

4083106

กีฬาประเภทบุคคล

3(2-2)

4083109

4083107

กีฬาต่อสู้

3(2-2)

4083110

4083108

กีฬาทางน้ำ

3(2-2)

4083201

  วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

2(2-0)

4083202

  กีฬาเพื่อสุขภาพ

2(1-2)

4083204

  โภชนาศาสตร์การกีฬา

2(2-0)

4083205

  ชีวกลศาสตร์

2(1-2)

4083206

  วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับการกีฬา

3(2-2)

4083301

  บรรดิการทางพลศึกษา

2(2-0)

4083302

  กายภาพบำบัด

2(1-2)

4083303

  การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ

2(1-2)

4083304

  การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา

2(1-2)

 

4083305

  สุขวิทยาการกีฬา

2(2-0)

4083306

  การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย

2(2-0)

4083307

  การบาดเจ็บทางการกีฬา

2(2-0)

4083308

  การเสริมสร้างและการพื้นฟูสมรรถภาพทางกาย

2(1-2)

4083309

  กีฬาสำหรับคนพิการ

2(2-0)

4083401

  การจัดนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน

2(2-0)

4083402

  นันทนาการทางการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2(2-0)

4083403

  ลีลาศ

2(1-2)

4083404

  นันทนาการการพูดอ่านและเขียน

1(0-2)

4083405

  โมเดอร์นดานซ์

1(0-2)

4083406

  การจัดและการบริหารนันทนาการ

1(1-0)

4083407

  กายบริหารประกอบดนตรี

2(1-2)

4083408

  แอโรบิคดานซ์

2(1-2)

4083411

  กีฬาท้องถิ่น

3(2-2)

4083536

  สควอช 2

2(1-2)

4083537

  ปัญจักสีลัต 2

2(1-2)

4083801

  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 3

2(90)

4084101

  สถานที่และอุปกรณ์กีฬา

2(2-0)

4084103

  การสอนทางกีฬา

2(1-2)

4084201

  สรีรวิทยาการออกกำลังกาย 3

2(2-0)

4084202

  หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา

2(1-2)

4084401

4084401

กีฬาและนันทนาการของไทย

2(2-0)

4084402

4084403

กีฬาและนันทนาการพื้นบ้าน

2(2-0)

4084403

4084404

นันทนาการสำหรับชุมชน

2(2-0)

4084404

  นันทนาการสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ

2(2-0)

4084405

  ผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม

3(2-2)

4084406

  การละเล่นพื้นเมือง

2(1-2)

4084407

  นันทนาการอาสาสมัคร

1(0-2)

4084408

  นันทนาการสังคม

1(0-2)

4084409

  นันทนาการเยาวชน

2(2-0)

4084410

  การอยู่ค่ายพักแรม

2(1-2)

4084411

  การฝึกและการจัดการแอโรบิคดานซ์

2(1-2)

4084412

  การฝึกและการจัดการกีฬานันทนาการ

2(1-2)

4084413

  นันทนาการสำหรับเด็ก

2(2-0)

4084414

  กีฬาและการละเล่นพื้นเมืองของไทย

1(0-2)

4084415

  นันทนาการทางน้ำ

3(2-2)

4084416

4084416

ผู้นำนันทนาการ

2(1-2)

4084417

4084417

การอยู่ค่ายพักแรม

1(0-2)

4084501

  กลวิธีการฝึกและการจัดการกรีฑา

3(2-2)

 

4084501

กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกรีฑา

2 (1-2)

4084502

  กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายิมนาสติก

3 (2-2)

 

4084502

กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬายิมนาสติก

2 (1-2)

4084503

  กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาแบดมินตัน

3(2-2)

 

4084503

กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาแบดมินตัน

2(1-2)

4084504

  กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเทเบิลเทนนิส

3 (2-2)

 

4084504

กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาเทเบิลเทนนิส

2(1-2)

4084505

  กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้ำ

3 (2-2)

 

4084505

กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้ำ

2(1-2)

4084506

  กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายูโด

3 (2-2)

 

4084506

กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬายูโด

2(1-2)

4084507

  กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเทนนิส

3 (2-2)

 

4084507

กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาเทนนิส

2(1-2)

4084508

  กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬามวยสากล

3 (2-2)

 

4084508

กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬามวยสากล

2(1-2)

4084509

  กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายิงปืน

3 (2-2)

 

4084509

กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬายิงปืน

2(1-2)

4084510

  กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬามวยไทย

3 (2-2)

 

4084510

กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬามวยไทย

2(1-2)

4084511

  กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬามวยปล้ำ

3 (2-2)

 

4084511

กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬามวยปล้ำ

2(1-2)

4084512

  กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายกน้ำหนัก

3 (2-2)

 

4084512

กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬายกน้ำหนัก

2(1-2)

4084513

  กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาจักรยาน

3 (2-2)

 

4084513

กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาจักรยาน

2(1-2)

4084514

 

กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬากอล์ฟ

3 (2-2)

 

4084514

กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬากอล์ฟ

2(1-2)

4084515

  กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายิงธนู

3 (2-2)

 

4084515

กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬายิงธนู

2(1-2)

4084516

  กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาดาบสากล

3 (2-2)

 

4084516

กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาดาบสากล

2(1-2)

4084517

  การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กรีฑา

1 (0-2)

 

4084517

การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กรีฑา

2(1-2)

4084518

  การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬายิมนาสติก

1 (0-2)

 

4084518

การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬายิมนาสติก

2(1-2)

 

4084519

  การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาแบดมินตัน

1 (0-2)

 

4084519

การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาแบดมินตัน

2(1-2)

4084520

  การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเทเบิลเทนนิส

1 (0-2)

 

4084520

การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเทเบิลเทนนิส

2(1-2)

4084521

  การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาว่ายน้ำ

1 (0-2)

 

4084521

การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาว่ายน้ำ

2(1-2)

4084522

  การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเทนนิส

1 (0-2)

 

4084522

การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเทนนิส

2(1-2)

4084523

  การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬามวยสากล

1 (0-2)

 

4084523

การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬามวยสากล

2(1-2)

4084524

  การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬามวยไทย

1 (0-2)

 

4084524

การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬามวยไทย

2(1-2)

4084525

  กลวิธีการฝึกและการจัดการกระบี่กระบอง

3(2-2)

 

4084525

กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกระบี่กระบอง

2(1-2)

4084601

  กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล

3 (2-2)

 

4084601

กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล

2(1-2)

4084602

  กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล

3 (2-2)

 

4084602

กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล

2(1-2)

4084603

  กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล

3 (2-2)

 

4084603

กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล

2(1-2)

4084604

  กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬารักบี้ฟุตบอล

3 (2-2)

 

4084604

กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬารักบี้ฟุตบอล

2(1-2)

4084605

  กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาแฮนด์บอล

3 (2-2)

 

4084605

กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาแฮนด์บอล

2(1-2)

 

4084606

  กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฮอกกี้

3 (2-2)

 

4084606

กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาฮอกกี้

2(1-2)

4084607

  กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาโปโลน้ำ

3 (2-2)

 

4084607

กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาโปโลน้ำ

2(1-2)

4084608

  กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเซปักตระกร้อ

3 (2-2)

 

4084608

กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาเซปักตระกร้อ

2(1-2)

4084609

  การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาฟุตบอล

2 (1-2)

 

4084609

การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาฟุตบอล

1(0-2)

4084610

  การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬารักบี้ฟุตบอล

2 (1-2)

 

4084610

การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬารักบี้ฟุตบอล

1(0-2)

4084611

  การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาบาสเกตบอล

2 (1-2)

 

4084611

การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาบาสเกตบอล

1(0-2)

4084612

  การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาวอลเลย์บอล

2 (1-2)

 

4084612

การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาวอลเลย์บอล

1(0-2)

4084613

  การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาตะกร้อ

2 (1-2)

 

4084613

การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาตะกร้อ

1(0-2)

4084801

  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 3

5 (450)

4084901

  การสัมมนาวิทยาศาสตร์การกีฬา

2(2-0)

4084902

  การศึกษารายกรณีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

2 (2-0)

4084903

  การสัมมนาทางพลศึกษา

2(1-2)

 

คำอธิบายรายวิชา
หมู่วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (408)

รหัส  ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
4081101 ประวัติและหลักการพลศึกษา
History and Principles of Physical Education
2(2-0)
               ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการ ปรัชญาแนวความคิดที่มีอิทธิพลต่อการพลศึกษาวิวัฒนาการและความเป็นมาของพลศึกษาในประเทศไทย นโยบายและแผนการศึกษาของชาติ ปัญหาและการแก้ไข การพัฒนาพลศึกษา แนวโน้มของการพลศึกษา
 
4081102 พลศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา
Physical Education for Elementary School Teachers
2(1-2)
              ศึกษาความจำเป็นและความต้องการในการออกกำลังกายของเด็กแต่ละวัยเจตคติเกี่ยวกับความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและการแข่งขัน อันตรายและอุปสรรคทางการกีฬาและการปฐมพยาบาลอย่างง่าย ๆ การจัดโปรแกรมการบริหารกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมเข้าจังหวะ กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เกมเบ็ดเตล็ด กรีฑา และการจัดการแข่งขัน
 
4081104 กิจกรรมความพร้อมสำหรับเด็ก
Preparation Physical Activities for Children
2(1-2)
              ความหมายและความมุ่งหมายของกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับเด็ก ความสำคัญ และประโยชน์ของกิจกรรมเตรียมความพร้อมที่มีต่อเด็ก ลักษณะความพร้อมของเด็กตามพัฒนาการ การจัดกิจกรรมพัฒนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับวัยวุฒิภาวะของเด็ก
 
4081105 การบริหารกาย
Body Conditioning
2(1-2)
              ศึกษาความหมาย ความมุ่งหมาย ประโยชน์ หลักการบริหารกาย ประวัติ การพัฒนา ประสิทธิภาพทางกาย การจัดโปรแกรมการฝึกการบริหารกาย ผลของการบริหารกาย การเลือกกิจกรรมและการจัดโปรแกรมการฝึกสำหรับวัยต่าง ๆ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และวัยสูงอายุ การทดสอบ และการตรวจสอบบุคคลิกภาพ และสมรรถภาพทางกาย
 
4081107 สังคมวิทยาการกีฬา
Sports Sociology
2(2-0)
              ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางสังคมวิทยากับการศึกษา วิเคราะห์ปัจจัยและสิ่งแวดล้อมทางสังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา ความต้องการของสังคมในด้านการกีฬา ลักษณะของสถาบันต่าง ๆ ที่ให้บริการ ปัญหาของการใช้บริการและรับบริการ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างกายกีฬากับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
 
4081108 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
Physical Education for Health Development
3(2-2)
              ศึกษาความหมายและขอบข่ายของพลศึกษา คุณค่าความสำคัญของพลศึกษาที่มีต่อการพัฒนาสุขภาพ ความหมายและองค์ประกอบสมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางกลไก การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายโดยใช้กิจกรรมพลศึกษา ตามหลักการและขั้นตอนที่ถูกต้อง การพิจารณาเลือกกิจกรรมการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับเพศ วัย และสภาพร่างกาย ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ เช่น อาหารและพลังงานแวดล้อม สภาวะอารมณ์ รวมถึงการรู้จักการป้องกันการบาดเจ็บและการบำบัดรักษา การบาดเจ็บเบื้องต้น เพื่อการปรับปรุงแก้ไขสมรรถภาพทางกาย ทรวดทรง กลไกการเคลื่อนไหว และสุขภาพในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น
 
4081201 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
Anatomy and Physiology
3(2-2)
              ศึกษาเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ โครงสร้าง รูปร่าง ตำแหน่งที่ตั้ง ส่วนประกอบ และหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อเป็นรากฐานความรู้ในการศึกษาวิชาอื่น ๆ เช่น วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสรีรวิทยาการออกกำลังกาย รวมทั้งนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้สัมพันธ์กับการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา
 
4081202 วิทยาศาสตร์การกีฬา
Sports Science
2(1-2)

              ศึกษาระบบลักษณะ รูปร่าง และองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย การฝึกปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถภาพและทักษะการกีฬา การรู้จักพิจารณาเลือกกิจกรรมทางกีฬา การกำหนดโปรแกรมการสร้างสมรรถภาพที่เหมาะสมกับตนเองตามวัย เพศ ฯลฯ การทดสอบสมรรถภาพ อาหาร และพลังงานที่ใช้ในกิจกรรมกีฬาประเภทต่าง ๆ ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยงในการเล่นกีฬา รู้จักการประเมินผลจากการเล่นกีฬา การบริหารกาย ฯลฯ เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขให้เกิดผลดีต่อสมรรถภาพทางกาย
 

4081203 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1
Anatomy and Physiology 1
2(1-2)
              ศึกษาความหมาย ความสำคัญของวิชากายวิภาคและสรีรวิทยา ความรู้เบื้องต้น และคำศัพท์ทางกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา โครงสร้างร่างกายมนุษย์ รูปร่าง ลักษณะ ตำแหน่ง และหน้าที่การทำงานของอวัยวะในระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท
 
4081204 กายวิภาคและสรีรวิทยา 2
Anatomy and Physiology 2
2(1-2)
              ศึกษารูปร่าง ลักษณะ ตำแหน่งและหน้าที่การงานของอวัยวะในระบบหายใจ ระบบหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิตและน้ำเหลือง ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ ความสัมพันธ์ในแต่ละระบบของร่างกาย
4081206 กายวิภาคศาสตร์กับการกีฬา
Human Anatomy and Sports
2(2-0)
          ศึกษาเกี่ยวกับรูปร่าง สภาพ และโครงสร้างระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ ทั้งใน และระบบเซลล์เนื้อเยื่อ และอวัยวะจนถึงระบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบบโครงสร้างกล้ามเนื้อ ประสาท การไหลเวียนโลหิต การหายใจ ทางเดินอาหาร ขับถ่าย ต่อมไร้ท่อ สืบพันธุ์ และผิวหนัง รวมทั้งนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้สัมพันธ์กับการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา
4081301 จิตวิทยาการกีฬา 2(2-0)
Psychology of Sport
          ศึกษาจิตวิทยาเพื่อนำมาประยุกต์ในการเรียนการสอน การฝึกซ้อม การแข่งขัน อิทธิพลของสังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อจิตใจขณะฝึกซ้อม หรือการแข่งขันกีฬา อันเป็นผลทำให้ประสิทธิภาพการแข่งขันลดน้อยลง
4081401 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น
Cub Basic Unit Leader Training Course (C.B.T.C.)
1(0-2)
          ปฐมนิเทศและศึกษาจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรม กิจการของลูกเสือ สาระสำคัญของการลูกเสือ ภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการขององค์การลูกเสือโลก กิจกรรมลูกเสือสำรอง วินัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในกองลูกเสือสำรอง ความรู้เกี่ยวกับการเล่นเกม แนวการฝึกอบรมลูกเสือสำรอง การร้องเพลง ประวัติโครงสร้างของลูกเสือไทย พิธีการ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ การวางแผนกำหนดการฝึกอบรม คำปฏิญาณและกฏของลูกเสือ บทบาทของผู้กำกับลูกเสือสำรอง การเล่าเรื่องที่เป็นคติ การแสดงเงียบ วิธีการบริหารในกองลูกเสือสำรอง
4081402 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
Scout Basic Unit Leader Training Course (S.B.T.C.)
1(0-2)
          ปฐมนิเทศและศึกษาจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมกิจการลูกเสือ สาระสำคัญของการลูกเสือ ภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการขององค์การลูกเสือโลก รู้จักลูกเสือสามัญ การร้องเพลง วิธีการที่ใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือสามัญ วินัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความว่องไว แนวการฝึกอบรมลูกเสือสามัญ ความรู้ในการเล่นเกม บทบาทของนายหมู่ในระบบหมู่ ประวัติและโครงสร้างของการลูกเสือไทย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ การอยู่ค่ายพักแรม วิธีการบริหารในกองลูกเสือสามัญ ทักษะการลูกเสือ-การสอน การวางแผนกำหนดการประชุมนายหมู่ ประชุมกองลูกเสือสามัญ คำปฏิญาณและกฏของลูกเสือ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้กำกับลูกเสือ พิธีการลูกเสือเนตรนารี การส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือสามัญ การเดินทางไกล โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี
4081403 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น
Senior Scout Basic Unit Leader Training Course (S.B.T.C.)
1(0-2)
          การปฐมนิเทศและการศึกษาจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมลูกเสือ กิจการลูกเสือ สาระสำคัญของกิจการลูกเสือ จุดหมายและวิธีการรู้จักลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และธรรมชาติของเด็ก ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่กับคำปฏิญาณและกฏของลูกเสือ วินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย สัญญาณ ระบบหมู่ที่ประชุมนายหมู่ การประชุมภายในหมู่และกอบการสวนสนาม ข้อเสนอแนะในการชุมนุมรอบกอบไฟ เกมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตรพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขอบเขตของกิจกรรมและกิจกรรมสามัญ บทบาทการทำงานร่วมกับคนอื่น และชุมชน เงื่อนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ภูมิหลังของลูกเสือโลกและการลูกเสือไทย แผนที่เข็มทิศ สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ การประชุมกองลุกเสือสามัญรุ่นใหญ่ครั้งที่ 1 (กิจกรรมกลางคืน) การปฐมพยาบาลการบริหารงานในกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ การวางแผนจัดทำกำหนดการฝึกอบรมการประชุมกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ครั้งที่ 2 (การทดสอบสมรรถภาพ) โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ
4081404 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
Rover Scout Basic Unit Leader Training Course (R.B.T.C.)
1(0-2)
          ปฐมนิเทศและศึกษาจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมลูกเสือ กิจการลูกเสือ สาระสำคัญของกิจการลูกเสือ คนวัยหนุ่มสาวในปัจจุบันกิจการลูกเสือวิสามัญ วินัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย คำปฏิญาณ กฏของลูกเสือ ภูมิหลังของลูกเสือโลกและการลูกเสือไทย ข้อแนะนำในการชุมนุมรอบกองไฟ หลักสูตรวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ การบริหารงานในกองลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือวิสามัญกับชุมชน แผนที่เข็มทิศ การวางแผนกำหนดการฝึกอบรม กิจกรรมที่เสี่ยงภัย ความรับผิดชอบของผู้นำ หลักเกณฑ์การอภิปราย บทบาทนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ แนวฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ
4081405 ยุวกาชาด
Youth Red Cross
2(1-2)
          ศึกษาถึงประวัติยุวกาชาด องค์การกาชาดสากล สภากาชาดของไทย ขอบข่ายของหลักสูตรยุวกาชาด ระเบียบข้อบังคับยุวกาชาดกับชุมชน การบำเพ็ญประโยชน์ของยุวกาชาด การฝึกการเป็นผู้นำ การดำเนินการสอน อุปกรณ์การวัดผล เครื่องแบบยุวกาชาด
4081405 ยุวกาชาด
Youth Red Cross
1(0-2)
          ศึกษาถึงประวัติยุวกาชาด องค์การกาชาดสากล สภากาชาดของไทยขอบข่ายของหลักสูตรยุวกาชาด ระเบียบข้อบังคับยุวกาชาดกับชุมชน การบำเพ็ญประโยชน์ของยุวกาชาด การฝึกการเป็นผู้นำ การดำเนินการสอน อุปกรณ์การวัดผล เครื่องแบบยุวกาชาด
4081406 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2(1-2)
          ศึกษาถึงหลักการเต้นรำเบื้องต้น กิจกรรมสร้างสรรค์ทางกิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อการพลศึกษา เทคนิคการเต้นรำพื้นเมืองทั้งของไทยและนานาชาติ วิธีสอนตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้สอนกิจกรรมเข้าจังหวะ การเต้นรำแบบแอโรบิก กายบริหารประกอบจังหวะ และการลีลาศ
4081406 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
1(0-2)
          ศึกษาถึงหลักการเต้นรำเบื้องต้น กิจกรรมสร้างสรรค์ทารงกิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อการพลศึกษา เทคนิคการเต้นรำพื้นเมืองทั้งของไทยและนานาชาติ วิธีสอน ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้สอนกิจกรรมเข้าจังหวะ การเต้นรำแบบแอโรบิก กายบริหารประกอบจังหวะ และการลีลาศ
4081407 เกมเบ็ดเตล็ด
Miner Games
2(1-2)
          ศึกษาบทบาทของการเล่นที่มีผลต่อการเจริญเติบโต เทคนิคของผู้นำเกม และวิธีสอน เกมแต่ละประเภท เกมเบ็ดเตล็ดประเภทต่าง ๆ
4081407 เกมเบ็ดเตล็ด
Miner Games
1(0-2)
          ศึกษาบทบาทของการเล่นที่มีผลต่อการเจริญเติบโต เทคนิคของผู้นำเกม และวิธีสอน เกมแต่ละประเภท เกมเบ็ดเตล็ดประเภทต่าง ๆ
4081408 นันทนาการเบื้องต้นสำหรับครู
Introduction to Recreation for Teachers
2(1-2)
          ศึกษาความหมาย ขอบข่าย ความมุ่งหมาย และความสำคัญของนันทนาการความสำคัญของนันทนาการต่อชีวิตประจำวัน ประเภทของนันทนาการสำหรับเด็กการจัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ สำหรับเด็ก ความรับผิดชอบของประชาชนในด้านนันทนาการ นันทนาการสำหรับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน เน้นฝึกปฏิบัติ
4081409 เกมและเกมนำ
Games and Lead-up Games
2(1-2)
          ศึกษาความหมาย ความมุ่งหมายของเกมเบ็ดเตล็ดและเกมนำ ประเภทของเกมเบ็ดเตล็ด หลักและวิธีการสอนเกมเบ็ดเตล็ด มารยาทและความปลอดภัยในการเล่นเกม ประเภทของเกมนำ เกมการละเล่นพื้นเมืองและเกมประกอบจังหวะ การเป็นผู้นำเกมที่ดี
4081409 เกมและเกมนำ
Games and Lead-up Games
1(0-2)
          ศึกษาความหมาย ความมุ่งหมายของเกมเบ็ดเตล็ดและเกมนำ ประเภทของเกมเบ็ดเตล็ด หลักและวิธีการสอนเกมเบ็ดเตล็ด มารยาทและความปลอดภัยในการเล่นเกม ประเภทของเกมนำ เกมการละเล่นพื้นเมืองและเกมประกอบจังหวะ การเป็นผู้นำเกมที่ดี
4081501 กรีฑา (ทักษะการฝึกกรีฑา)
Track and Field
2(1-2)
          ศึกษากรีฑาประเภทลู่และลาน ประเภทลู่ ได้แก่ การวิ่งระยะสั้น ระยะยาว ระยะไกล วิ่งข้ามรั้วและวิ่งผลัดประเภทลาน ได้แก่ การทุ่มน้ำหนัก ขว้างจักร พุ่งแหลน กระโดดไกล กระโดดสูง กระโดดค้ำ เขย่งก้าวกระโดด ศึกษาเทคนิคในการฝึกซ้อม ตลอดจนการแก้ไขท่าทางต่าง ๆ ของการเล่นกรีฑาที่ไม่ถูกต้อง และให้มีความชำนาญเฉพาะอย่างเพิ่มขึ้น รวมทั้งการแข่งขันกรีฑาแต่ละประเภท
4081501 กรีฑา 1
Track and Field 1
1(0-2)
          ศึกษาประวัติและประโยชน์ของกรีฑาประเภทลู่และลาน ประเภทลู่ ได้แก่การวิ่งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะไกล วิ่งข้ามรั้ว และวิ่งผลัด ประเภทลาน ได้แก่ การทุ่มน้ำหนัก ขว้างจักร พุ่งแหลน กระโดดไกล กระโดดสูง กระโดดค้ำ เขย่งก้าวกระโดด
4081502 ยิมนาสติก (ทักษะการฝึกยิมนาสติก)
Gymnastics
2(1-2)
          ศึกษาประวัติความเป็นมา และประโยชน์ของกีฬายิมนาสติก หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย หลักการฝึกการช่วยเหลือ การป้องกันอุบัติเหตุในวิชายิมนาสติก ทักษะและเทคนิคยิมนาสติกโดยเน้นดังต่อไปนี้ ชาย ฝึกราวคู่ ราวเดี่ยว ม้ายาว ม้าหู แทมโปลีน ห่วง ฟลอเอ็กเซอร์ไซด์ และการเล่นท่าติดต่อ หญิง ฝึกราวทรงตัว ราวต่างระดับ ม้าขวาง แทมโปลีน ฟลอเอ็กเซอร์ไซด์ และการเล่นท่าติดต่อ กติกาการแข่งขัน และการตัดสินใจ
4081502 ยิมนาสติก 1
Gymnastics 1
1(0-2)
          ศึกษาประวัติความเป็นมา และประโยชน์ของกีฬายิมนาสติก หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย หลักการฝึกการช่วยเหลือ การป้องกันอุบัติเหตุในกีฬายิมนาสติก ทักษะและเทคนิคกีฬายิมนาสติก
4081503 แบดมินตัน (ทักษะการฝึกแบดมินตัน)
Badminton
2(1-2)
          ศึกษาประโยชน์ การดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬาแบดมินตัน ฝึกทักษะเบื้องต้นการจับแร็กเก็ต การตีลูกมือบนและล่าง การตบ การรับ การส่งลูก กติกาการแข่งขัน ประเภทเดี่ยว และประเภทคู่ของกีฬาแบดมินตัน
4081503 แบดมินตัน 1
Badminton 1
1(0-2)
          ศึกษาความเป็นมา การจับแร็กเก็ต การตีลูกมือบนและล่าง การตบ การรับ การส่งลูก การแข่งขันประเภทเดี่ยว ประเภทคู่ และคู่ผสม หลักการฝึกสอนคุณสมบัติผู้ฝึกสอน หลักเกณฑ์ในการเลือกนักกีฬา
4081504 เทเบิลเทนนิส (ทักษะการฝึกเทเบิลเทนนิส)
Table Tennis
2(1-2)
          ศึกษาประวัติความเป็นมา เทคนิคและทักษะต่าง ๆ การจับไม้ การตีลูกแบบต่าง ๆ การรับลูกแบบต่าง ๆ วิธีการเล่น หลักและกลยุทธ์ของการเล่นทั้งประเภทเดี่ยว และประเภทคู่ การเป็นเจ้าหน้าที่การดำเนินการแข่งขัน หลักวิธีการสอน ฝึกการแข่งขันประเภทบุคคลและประเภททีม กฎ กติกาการแข่งขัน การตัดสิน การสอน
4081504 เทเบิลเทนนิส 1
Table Tennis 1
1(0-2)
          ศึกษาประวัติความเป็นมา เทคนิคและทักษะต่าง ๆ การจับไม้การตีลูกแบบต่าง ๆ การรับลูกแบบต่าง ๆ วิธีการเล่น กติกา หลักการกลยุทธ์ของการเล่นทั้งประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเป็นเจ้าหน้าที่ การดำเนินการแข่งขัน หลักวิธีการสอน
4081505 ว่ายน้ำ (ทักษะการฝึกว่ายน้ำ)
Swimming
2(1-2)

          ศึกษาลักษณะและขนาดของสระน้ำ การเก็บ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ การฝึกหัดว่ายน้ำประเภทต่าง ๆ กฏกติกา หลักเกณฑ์และกลยุทธ์ในการจัดการแข่งขันฝึกการช่วยเหลือตนเองเมื่ออยู่ในน้ำลึกหรือน้ำทะเล

4081505 ว่ายน้ำ 1
Swimming 1
1(0-2)
          ศึกษาลักษณะและขนาดของสระน้ำ อุปกรณ์ต่าง ๆ การบำรุงรักษา การฝึกหัดว่ายน้ำ การช่วยเหลือตัวเองเมื่ออยู่ในน้ำลึกหรือน้ำทะเล การว่ายน้ำประเภทต่าง ๆ กติกา และการจัดการแข่งขัน
4081506 ยูโด (ทักษะการฝึกยูโด)
Judo
2(1-2)
          ศึกษาประวัติ ประโยชน์ การดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬายูโด ฝึกทักษะ และเทคนิคเบื้องต้น หลักการวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกีฬายูโด ทักษะ และหลักในการล้ม และการทุ่มแบบต่าง ๆ การแข่งขัน และกติกาเบื้องต้น
4081506 ยูโด 1
Judo 1
1(0-2)
          ศึกษาประวัติ ประโยชน์ การดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬายูโด ฝึกทักษะ และเทคนิคเบื้องต้น หลักการวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกีฬายูโด ทักษะ และหลักในการล้ม และการทุ่มแบบต่าง ๆ การแข่งขัน และกติกาเบื้องต้น
4081507 เทนนิส (ทักษะการฝึกเทนนิส) 2(1-2)
Tennis
          ศึกษาประวัติ ประโยชน์ การดูแลรักษาสนามและอุปกรณ์การเล่นเทนนิส มารยาทการเล่น ฝึกทักษะและเทคนิคเบื้องต้น การจับไม้ การตีลูกแบบต่าง ๆ การรับลูก วิธีการเล่น กติกาการแข่งขัน การเล่นประเภทเดี่ยวและคู่
4081507 เทนนิส 1
Tennis 1
1(0-2)
          ศึกษาประวัติ ประโยชน์ การดูแลรักษาสนามและอุปกรณ์การเล่นเทนนิสมารยาทการเล่น ฝึกทักษะและเทคนิคเบื้องต้น การจับไม้ การตีลูกแบบต่าง ๆ การรับลูกวิธีการเล่น กติกาการแข่งขัน การเล่นประเภทเดี่ยวและคู่
4081508 มวยสากล (ทักษะการฝึกมวยสากล)
Boxing
2(1-2)
          ศึกษาประวัติความเป็นมาของมวยสากล ฝึกทักษะเบื้องต้นของมวยสากล การชกลักษณะต่าง ๆ ชั้นเชิงการชกและการป้องกัน หลักการและวิธีการฝึก ความรู้เรื่องกติกาการแข่งขันทั้งสมัครเล่นและอาชีพ วิธีการตัดสิน ตลอดจนหลักการบริการ และการจัดการแข่งขัน
4081508 มวยสากล 1
Boxing 1
1(0-2)

          ศึกษาประวัติความเป็นมาของมวยสากล ฝึกทักษะเบื้องต้นของมวยสากล การชกลักษณะต่าง ๆ ชั้นเชิงการชกและการป้องกัน หลักการและวิธีการฝึก ความรู้เรื่องกติกาการแข่งขันทั้งสมัครเล่นและอาชีพ วิธีการตัดสิน ตลอดจนหลักการบริการ และการจัดการแข่งขัน

4081509 ยิงปืน (ทักษะการฝึกยิงปืน)
Shooting
2(1-2)
          ศึกษาประวัติความเป็นมา และประโยชน์ของกีฬายิงปืน ฝึกทักษะการยิงปืนเบื้องต้น กฏ กติกาการแข่งขัน ตลอดจนการตัดสิน การสอนและการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืน
4081509 ยิงปืน 1
Shooting 1
1(0-2)

          ศึกษาประวัติความเป็นมา และประโยชน์ของกีฬายิงปืน ฝึกทักษะการยิงปืนเบื้องต้น กฏ กติกาการแข่งขัน ตลอดจนการตัดสิน การสอนและการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืน

4081510 มวยไทย (ทักษะการฝึกมวยไทย)
Thai Boxing
2(1-2)
          ศึกษาประวัติ ฝึกทักษะเบื้องต้น ความรู้ความเข้าใจเทคนิคต่าง ๆ การเตรียมอุปกรณ์ การปลูกฝังความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดี การฝึกทักษะเฉพาะ รู้กฏกติกา ระเบียบการแข่งขัน และการตัดสินใจ สามารถนำไปถ่ายทอดได้
4081510 มวยไทย 1
Thai Boxing 1
1(0-2)

          ศึกษาประวัติ ฝึกทักษะเบื้องต้น ความรู้ความเข้าใจเทคนิคต่าง ๆ การเตรียมอุปกรณ์ การปลูกฝังความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดี การฝึกทักษะเฉพาะ รู้กฏกติกา ระเบียบการแข่งขัน และการตัดสินใจ สามารถนำไปถ่ายทอดได้

4081511 มวยปล้ำ (ทักษะการฝึกมวยปล้ำ)
Wrestling
2(1-2)
          ศึกษาประวัติ ฝึกทักษะเบื้องต้น ความรู้ความเข้าใจเทคนิคต่าง ๆ การเตรียมอุปกรณ์ การปลูกฝังความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดี การฝึกทักษะเฉพาะ รู้กฏกติการะเบียบการแข่งขัน และการตัดสินใจ สามารถนำไปถ่ายทอดได้
4081511 มวยปล้ำ 1
Wresting
1(0-2)
          ศึกษาประวัติ ฝึกทักษะเบื้องต้น ความรู้ความเข้าใจเทคนิคต่าง ๆ การเตรียมอุปกรณ์ การปลูกฝังความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดี การฝึกทักษะเฉพาะ รู้กฏกติการะเบียบการแข่งขัน และการตัดสินใจ สามารถนำไปถ่ายทอดได้
4081512 ยกน้ำหนัก (ทักษะการยกน้ำหนัก)
Weight Lifting
2(1-2)
          ฝึกทักษะการยกน้ำหนักท่าต่าง ๆ การรักษาอุปกรณ์ ฝึกการต่อสู้ เทคนิค การสอน กติกาการแข่งขัน ตลอดจนระเบียบการจัดการแข่งขันและดำเนินการแข่งขัน
4081512 ยกน้ำหนัก 1
Weight Lifting 1
1(0-2)
          ฝึกทักษะการยกน้ำหนักท่าต่าง ๆ การรักษาอุปกรณ์ ฝึกการต่อสู้ เทคนิค การสอน กติกาการแข่งขัน ตลอดจนระเบียบการจัดการแข่งขันและดำเนินการแข่งขัน
4081513 จักรยาน (ทักษะการฝึกจักรยาน)
Cycling
2(1-2)
          ฝึกทักษะและเทคนิคเบื้องต้น การแข่งขันและการเล่นเป็นทีมและประเภทบุคคล ศึกษากฏ กติกา ระเบียบวิธีการแข่งขัน การให้คะแนน การตัดสิน ตลอดจนวิธีการสอน การจัดและดำเนินการแข่งขัน
4081513 จักรยาน 1
Cycling 1
1(0-2)

          ฝึกทักษะและเทคนิคเบื้องต้น การแข่งขันและการเล่นเป็นทีมและประเภทบุคคล ศึกษากฏ กติกา ระเบียบวิธีการแข่งขัน การให้คะแนน การตัดสิน ตลอดจนวิธีการสอน การจัดและดำเนินการแข่งขัน

4081514 กอล์ฟ (ทักษะการฝึกกอล์ฟ)
Golf
2(1-2)

          ศึกษาประวัติความเป็นมา สนามและอุปกรณ์การเล่น ประเภทของไม้ตี ทักษะเบื้องต้น การเล่น การจับไม้ การทรงตัว การตี การเล่นลูกแบบต่าง ๆ ทักษะการใช้เหล็กไม้แซนเวดจ์ ฮัตเตอร์ การแนะนำและการสอนทักษะเบื้องต้น กฏ กติกาการแข่งขันตลอดจนการจัดการ

4081514 กอล์ฟ 1
Golf 1
1(0-2)
        ศึกษาประวัติความเป็นมา สนามและอุปกรณ์การเล่น ประเภทของไม้ตี ทักษะเบื้องต้น การเล่น การจับไม้ การทรงตัว การตี การเล่นลูกแบบต่าง ๆ ทักษะการใช้เหล็กไม้แซนเวดจ์ ฮัตเตอร์ การแนะนำและการสอนทักษะเบื้องต้น กฏ กติกาการแข่งขันตลอดจนการจัดการ
4081515 ยิงธนู (ทักษะการฝึกยิงธนู)
Archery
2(1-2)
        ศึกษาประวัติความเป็นมา สถานที่ อุปกรณ์การยิงธนู ฝึกทักษะเบื้องต้น การบำรุงรักษาอุปกรณ์ ฝึกทักษะเฉพาะและนำทักษะไปใช้ประโยชน์ การประกอบลูกธนู การติดหัวธนู การติดขนหรือปักลูกธนู ตลอดจนการศึกษา กฏ กติกา การตัดสิน
4081515 ยิงธนู 1
Archery 1
1(0-2)
        ศึกษาประวัติความเป็นมา สถานที่ อุปกรณ์การยิงธนู ฝึกทักษะเบื้องต้น การบำรุงรักษาอุปกรณ์ ฝึกทักษะเฉพาะและนำทักษะไปใช้ประโยชน์ การประกอบลูกธนู การติดหัวธนู การติดขนหรือปักลูกธนู ตลอดจนการศึกษา กฏ กติกา การตัดสิน
4081516 ดาบสากล (ทักษะการฝึกดาบสากล)
Fencing
2(1-2)
        ศึกษาประวัติและประโยชน์ของดาบสากล ฝึกทักษะ เทคนิค กลวิธีการเล่นดาบสากล ฝึกการต่อสู้ เทคนิคการสอน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย อุปกรณ์และการบำรุงรักษา มารยาทและความปลอดภัย หลักการสอน กฏ กติกาและระเบียบการแข่งขันตลอดจนการเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสิน การจัดและการดำเนินการแข่งขัน
4081516 ดาบสากล 1
Fencing 1
1(0-2)
        ศึกษาประวัติและประโยชน์ของดาบสากล ฝึกทักษะ เทคนิค กลวิธีการเล่นดาบสากล ฝึกการต่อสู้ เทคนิคการสอน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย อุปกรณ์และการบำรุงรักษา มารยาทและความปลอดภัย หลักการสอน กฏ กติกาและระเบียบการแข่งขันตลอดจนการเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสิน การจัดและการดำเนินการแข่งขัน
4081518 ห่วงข้ามตาข่าย
Rubber Ring
1(0-2)
        ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา คุณค่าและกติกาการเล่น ทักษะการรับ และการส่งห่วงแบบต่าง ๆ วิธีการเล่น ประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเล่นเพื่อความปลอดภัยการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดี การสร้างเสริมสมรรถภาพการบำรุงรักษาอุปกรณ์ห่วงข้ามตาข่ายคุณสมบัติของผู้ฝึกที่ดี
4081519 เปตอง (ทักษะการฝึกเปตอง)
Pay ton
2(1-2)

ศึกษาประวัติความเป็นมา ทักษะเบื้องต้นของกีฬาเปตอง กติกาการเล่น และการแข่งขัน เทคนิคและวิธีการเล่น การเป็นเจ้าหน้าที่ และการตัดสินการสร้างและดัดแปลงอุปกรณ์ ตลอดจนการทำสนามเปตอง

4081519 เปตอง 1
Pay ton 1
1(0-2)
        ศึกษาประวัติความเป็นมา ทักษะเบื้องต้นของกีฬาเปตอง กติกาการเล่น และการแข่งขัน เทคนิคและวิธีการเล่น การเป็นเจ้าหน้าที่ และการตัดสินการสร้างและดัดแปลงอุปกรณ์ ตลอดจนการทำสนามเปตอง
4081520 หมากรุกไทย (ทักษะการเล่นหมากรุกไทย)
Thai Chess
2(1-2)
        ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการและประโยชน์ของการเล่นหมากรุกไทย ทักษะเทคนิคและกลวิธี มารยาทในการเล่นหมากรุก กติกาและการจัดการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย
4081520 หมากรุกไทย 1
Thai Chess 1
1(0-2)
        ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการและประโยชน์ของการเล่นหมากรุกไทย ทักษะเทคนิคและกลวิธี มารยาทในการเล่นหมากรุก กติกาและการจัดการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย
4081521 โบว์ลิ่ง (ทักษะการฝึกเล่นโบว์ลิ่ง)
Bowling
2(1-2)
        ศึกษาประวัติ เทคนิค กลวิธี และทักษะของการเล่นโบว์ลิ่ง การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย อุปกรณ์ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ กติกาและระเบียบการแข่งขันหลักการสอน และการเป็นผู้ฝึกสอน มารยาทความปลอดภัยในการเล่น การเป็นเจ้าหน้าที่ ผู้ตัดสิน การจัดการแข่งขัน
4081521 โบว์ลิ่ง 1
Bowling 1
1(0-2)
        ศึกษาประวัติ เทคนิค กลวิธี และทักษะของการเล่นโบว์ลิ่ง การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย อุปกรณ์ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ กติกาและระเบียบการแข่งขันหลักการสอน และการเป็นผู้ฝึกสอน มารยาทความปลอดภัยในการเล่น การเป็นเจ้าหน้าที่ ผู้ตัดสิน การจัดการแข่งขัน
4081601 ฟุตบอล (ทักษะการฝึกฟุตบอล)
Foot Ball
2(1-2)
        ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตบอล การอบอุ่นร่างกาย การฝึกทักษะเบื้องต้น ตำแหน่งหน้าที่ของผู้เล่น เทคนิคต่าง ๆ ในการเล่น การป้องกัน และวิธีเล่นแบบต่าง ๆ ฝึกทักษะส่วนบุคคลเฉพาะหน้าที่ การฝึกเพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพทางร่างกายเพิ่มพูนประสบการณ์ ความชำนาญในลักษณะต่าง ๆ การควบคุมอาหาร การฝึกแบบต่าง ๆ การฝึกเพื่อเล่นเป็นทีมการจัดบริหาร ทีมฟุตบอล วิธีสอน
4081601 ฟุตบอล 1
Foot Ball 1
1(0-2)
        ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตบอล การอบอุ่นร่างกาย การฝึกทักษะเบื้องต้น ตำแหน่งหน้าที่ของผู้เล่น เทคนิคต่าง ๆ ในการเล่น การป้องกัน และวิธีเล่นแบบต่าง ๆ ฝึกทักษะส่วนบุคคลเฉพาะหน้าที่ การฝึกเพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพทางร่างกายเพิ่มพูนประสบการณ์ ความชำนาญในลักษณะต่าง ๆ การควบคุมอาหาร การฝึกแบบต่าง ๆ การฝึกเพื่อเล่นเป็นทีมการจัดบริหาร ทีมฟุตบอล วิธีสอน
4081602 บาสเกตบอล (ทักษะการฝึกบาสเกตบอล)
Basketball
2(1-2)

        ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล และฝึกทักษะเบื้องต้น การรับการส่ง การเลี้ยงลูก การยิงประตู การเล่นทีม การสนุก และการป้องกันแบบต่าง ๆ กติกาการเล่น วิธีดำเนินการสอน เทคนิคการสอน การเตรียมอุปกรณ์ ทักษะในการเล่นทีม การสร้างแบบฝึก ศึกษากติกาและเทคนิคการตัดสิน การดำเนินการแข่งขันตลอดจนการคัดเลือกนักกีฬาบาสเกตบอล การฝึกบาสเกตบอล

4081602 บาสเกตบอล 1
Basketball 1
1(0-2)

        ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล และฝึกทักษะเบื้องต้น การรับ การส่ง การเลี้ยงลูก การยิงประตู การเล่นทีม การสนุก และการป้องกันแบบต่าง ๆ กติกาการเล่น วิธีดำเนินการสอน เทคนิคการสอน การเตรียมอุปกรณ์ ทักษะในการเล่นทีม การสร้างแบบฝึก ศึกษากติกาและเทคนิคการตัดสิน การดำเนินการแข่งขันตลอดจนการคัดเลือกนักกีฬาบาสเกตบอล การฝึกบาสเกตบอล

4071603 วอลเลย์บอล (ทักษะการฝึกวอลเลย์บอล)
Valleyball
2(1-2)
        ศึกษาทักษะการทรงตัว การเคลื่อนไหวแบบต่าง ๆ สำหรับกีฬาวอลเลย์บอล การฝึกทักษะการเรียนรู้ วิธีเล่น วิธีเล่นทีม การแข่งขัน กติกา ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์สนาม และสิ่งอำนวยความสะดวก การเป็นผู้ควบคุมทีมการเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสิน
4071603 วอลเลย์บอล 1
Valleyball 1
1(0-2)

        ศึกษาทักษะการทรงตัว การเคลื่อนไหวแบบต่าง ๆ สำหรับกีฬาวอลเลย์บอล การฝึกทักษะการเรียนรู้ วิธีเล่น วิธีเล่นทีม การแข่งขัน กติกา ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์สนาม และสิ่งอำนวยความสะดวก การเป็นผู้ควบคุมทีมการเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสิน

4081604 รักบี้ฟุตบอล (ทักษะการฝึกรักบี้ฟุตบอล)
Rugby Football
2(1-2)
        ศึกษาทักษะเบื้องต้น เทคนิคการเล่นทีม หลักการเล่น แบบฝึกต่าง ๆ หน้าที่ตำแหน่งในการเล่น ตลอดจนกฏ กติกาการแข่งขัน ตลอดจนการเป็นผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่
4081604 รักบี้ฟุตบอล 1
Rugby Football 1
1(0-2)
        ศึกษาทักษะเบื้องต้น เทคนิคการเล่นทีม หลักการเล่น แบบฝึกต่าง ๆ หน้าที่ตำแหน่งในการเล่น ตลอดจนกฏ กติกาการแข่งขัน ตลอดจนการเป็นผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่
4081605 แฮนด์บอล (ทักษะการฝึกแฮนด์บอล)
Handball
2(1-2)

        ศึกษาเทคนิคและวิธีการเล่นส่วนบุคคลและเป็นทีม รูปแบบการเล่นเป็นทีม กฏ กติกาการแข่งขัน การตัดสิน ตลอดจนหลักการสอนและการจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล

4081605 แฮนด์บอล 1
Handball 1
1(0-2)
        ศึกษาเทคนิคและวิธีการเล่นส่วนบุคคลและเป็นทีม รูปแบบการเล่นเป็นทีม กฏ กติกาการแข่งขัน การตัดสิน ตลอดจนหลักการสอนและการจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล
4081606 โปโลน้ำ (ทักษะการฝึกโปโลน้ำ)
Water Polo
2(1-2)
        ศึกษาประวัติความเป็นมา ทักษะเบื้องต้น ฝึกการเล่นเป็นทีมเพื่อแข่งขัน ศึกษากติกาการแข่งขัน ฝึกการตัดสินและการสอน ตลอดจนการจัดการแข่งขันโปโลน้ำ
4081606 โปโลน้ำ 1
Water Polo 1
1(0-2)
        ศึกษาประวัติความเป็นมา ทักษะเบื้องต้น ฝึกการเล่นเป็นทีมเพื่อแข่งขัน ศึกษากติกาการแข่งขัน ฝึกการตัดสินและการสอน ตลอดจนการจัดการแข่งขันโปโลน้ำ
4081607 ฮอกกี้ (ทักษะการฝึกฮอกกี้)
Hockey 1
2(1-2)
        ศึกษาประวัติความเป็นมา ทักษะเบื้องต้น วิธีการจับไม้ การพลิกไม้ การส่งลูกและการรับลูกแบบต่าง ๆ ศึกษาการเล่นเป็นทีมและการแข่งขัน วิธีการเล่นแบบตั้งรับ วิธีการรุก กติกาการแข่งขัน การปฏิบัติตัวสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสิน หลักวิธีการสอนและการจัดการแข่งขัน
4081607 ฮอกกี้ 1
Hockey 1
1(0-2)

        ศึกษาประวัติความเป็นมา ทักษะเบื้องต้น วิธีการจับไม้ การพลิกไม้ การส่งลูกและการรับลูกแบบต่าง ๆ ศึกษาการเล่นเป็นทีมและการแข่งขัน วิธีการเล่นแบบตั้งรับ วิธีการรุก กติกาการแข่งขัน การปฏิบัติตัวสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสิน หลักวิธีการสอนและการจัดการแข่งขัน

4081608 เซปักตะกร้อ (ทักษะการฝึกเซปักตะกร้อ)
Sepak Takraw
2(1-2)

        ศึกษาประวัติความเป็นมา ประโยชน์ของวิชาตะกร้อและเซปักตะกร้อ การฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นเป็นทีม กฏ กติกาการเล่นของกีฬาตะกร้อและเซปักตะกร้อ

4081608 เซปักตะกร้อ 1
Sepak Takraw 1
1(0-2)
       ศึกษาประวัติความเป็นมา ประโยชน์ของวิชาตะกร้อและเซปักตะกร้อ การฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นเป็นทีม กฏ กติกาการเล่นของกีฬาตะกร้อและเซปักตะกร้อ
4081609 ตะกร้อ (ทักษะการฝึกตะกร้อ)
Takraw
2(1-2)
       ศึกษาความเป็นมา เทคนิคของการเล่นตะกร้อแต่ละประเภท กติกาการแข่งขันและวิธีการตัดสิน ตะกร้อประเภทต่าง ๆ
4081609 ตะกร้อ 1
Takraw 1
1(0-2)

       ศึกษาความเป็นมา เทคนิคของการเล่นตะกร้อแต่ละประเภท กติกาการแข่งขันและวิธีการตัดสิน ตะกร้อประเภทต่าง ๆ

4081701 กระบี่กระบอง (ทักษะการฝึกกระบี่กระบอง)
Sword and Poles Fighting
2(1-2)
       ศึกษาประวัติ ประโยชน์ของกีฬากระบี่กระบอง ประเพณีการแสดง การถวายบังคมขึ้นพรหม รำลดล่อ ตีลูกไม้ ตีแสดง ตีลูกไม้ต่าง ๆ ในการต่อสู้
4081701 กระบี่กระบอง 1
Sword and Poles Fighting 1
1(0-2)
       ศึกษาประวัติ ประโยชน์ของกีฬากระบี่กระบอง ประเพณีการแสดง การถวายบังคมขึ้นพรหม รำลดล่อ ตีลูกไม้ ตีแสดง ตีลูกไม้ต่าง ๆ ในการต่อสู้
4082101 การจัดการและการบริหารพลศึกษา
Organization and Administration of Physical Education
2(2-0)

       ศึกษาปรัชญาขอบข่าย และความมุ่งหมายของพลศึกษาในโรงเรียน ความสัมพันธ์ของวิชาพลศึกษากับวิชาอื่น ๆ และการศึกษาทั่ว ๆ ไป พลศึกษากับหลักการประชาธิปไตย พัฒนาการของเด็กแต่ละวัยกับความต้องการทางพลศึกษา สภาพทั่วไปของพลศึกษาในเมืองและในชนบทของประเทศ การวางโครงการของพลศึกษาในโรงเรียน การผลิตดัดแปลง ปรับปรุง อุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวกทางพลศึกษา การจัดโปรแกรมกีฬา ปัญหาการบริหารพลศึกษาในระดับการศึกษาต่าง ๆ

4082102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา
Innovation and Technology in Physical Education
2(2-0)
       ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ประเภทของนวัตกรรมและเทคโนโลยี คุณค่าของสื่อการสอน ความสัมพันธ์ของสื่อในระบบการสอน วิธีการเลือก ดัดแปลง ผลิตใช้และเก็บนวัตกรรมและเทคโนโลยี การสำรวจแหล่งเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้ในการพลศึกษาทั้งการศึกษา การเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางพลศึกษา
4082103 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเด็ก
Exercise for Child Health
2(2-0)
       ศึกษาขอบข่าย วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพรูปแบบวิธีการออกกำลังกายสำหรับเด็ก ขอบเขตของการออกกำลังกายสำหรับแต่ละวัย ข้อควรระวังในการออกกำลังกายสำหรับเด็ก
4082105 องค์กรทางการกีฬา
Sports Organization
3(3-0)
       แนวความคิด หลักการ และความมุ่งหมายในการจัดตั้งองค์กรทางการกีฬา ลักษณะโครงสร้างการจัดบริหารองค์กร ขอบข่าย หน้าที่ขององค์กรทั้งในและต่างประเทศ เช่น การบริหารงาน การวางแผน งบประมาณ การสั่งการ การสนับสนุนส่งเสริมกีฬา การจัดและควบคุมกฎ ระเบียบ กติกา การแข่งขัน มาตรฐานการกีฬา ตลอดจนปฏิบัติงานต่าง ๆ ในด้านการกีฬาให้บรรลุตามเป้าหมาย และนโยบาย
4082201 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
Physiology of Exercise
3(2-2)
       ศึกษาถึงโครงสร้างของสรีรร่างกาย โครงสร้างของกระดูก กล้ามเนื้อ ระบบหายใจและระบบหมุนเวียนโลหิต การทำงานของร่างกาย การใช้ออกซิเจนกับเชื้อเพลิงจากอาหารสรีรกายวิภาคต่อการทำงานของกล้ามเนื้อ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การศึกษาถึงวิธีการทดลอง ขั้นตอนและวิธีการทดลอง เพื่อศึกษาถึงผลที่เกิดขึ้นโดยการศึกษาค้นคว้า และทดลองในห้องปฏิบัติการและจากการใช้เครื่องมือทดสอบสมรรถภาพชนิดต่าง ๆ
4082202 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
Physical Fitness Testing
2(1-2)
       ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการใช้เครื่องมือในการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย เช่น เครื่องมือวัดความดันโลหิต วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ วัดความจุปอด ความอ่อนตัว ไขมันที่ผิวหนัง วัดระบบไหลเวียนของโลหิตขณะออกกำลัง วัดสมรรถภาพของหัวใจ และครอบคลุมถึงการวัดและประเมินผลสมรรถภาพของร่างกายและจัดโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับบุคคลนั้น
4082203  สรีรวิทยาการออกกำลังกาย 1
Physiology of Exercise 1
2(2-0)
       ศึกษาหน้าที่การทำงานของระบบต่าง ๆ ของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา โดยเฉพาะระบบโครงสร้าง กล้ามเนื้อ ประเภทการไหลเวียนของโลหิต การหายใจทางเดินอาหาร ขับถ่าย ต่อมไร้ท่อ และผิวหนัง
4082301 กีฬาเวชศาสตร์
Sports Medicine
3(2-2)
       ศึกษาถึงความหมาย ขอบข่าย และประวัติความเป็นมาของกีฬาเวชศาสตร์ชนิดของอันตราย สาเหตุของการบาดเจ็บ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บทางกีฬา การป้องกันการบาดเจ็บ การปฐมพยาบาลโดยวิธีต่าง ๆ วิธีการและหลักการบำบัดการบาดเจ็บ เช่น การใช้ความเย็น ความร้อน การใช้หลัก RICE เป็นต้น การฝึกความแข็งแรง การฝึกความอดทน การใช้กายภาพบำบัดหลังการบาดเจ็บ เช่น กายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพของข้อต่อ กล้ามเนื้อ เป็นต้น รวมไปถึงการศึกษาวิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพให้ดีขึ้น การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายเพื่อให้ร่างกายกลับสู่สภาพปกติ
4082401 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้ขั้นสูง
Cub Scout Advanced Unit Leader Training Course (C.A.T.C.)
2(1-2)
       ศึกษาจุดประสงค์ของการฝึกอบรมตัวเองกับกองลูกเสือสำรอง การลูกเสือสำรองกับเด็กชาย การสาธิตวิชาชาวค่ายและการประกอบการ คำปฏิญาณและกฏของลูกเสือ บทบาทของผู้กำกับลูกเสือ เครื่องหมายวิชาพิเศษ ธรรมชาติศึกษาและการอนุรักษ์การฝีมือ และอุปกรณ์ในการฝึกอบรม การบันเทิง การเล่นเกม การเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ การลูกเสือนานาชาติ ทักษะลูกเสือสำรองตามที่สมัครใจเลือก พิธีการลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง สิ่งสนับสนุนกองลูกเสือสำรอง การดำเนินการในกองลูกเสือ การเดินทางสำรวจการดำเนินการในกองลูกเสือ การเดินทางสำรวจ แผนปฏิบัติงานส่วนตัว แนวฝึกอบรมเพื่อรับเครื่องหมายวุดแบดจ์
4082402 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้ขั้นสูง
Scout Advanced Unit Leader Training Course (S.A.T.C.)
2(1-2)
       ศึกษาถึงจุดประสงค์ของการฝึกอบรมตัวเองและกองลูกเสือสามัญ การตรวจ การเชิญธง การสวดมนต์ สาธิตวิชาชาวค่าย คำปฏิญาณและกฏของลูกเสือ การบันเทิงของกองลูกเสือสามัญ บทบาทของผู้กำกับลูกเสือ แนวการฝึกอบรมเพื่อความก้าวหน้าของลูกเสือสามัญ หมู่ลูกเสือภาคปฏิบัติการฝึกอบรมอย่างมีความหมาย การติดต่อกับเด็กชาย การพักแรมคืนโดยมีอุปกรณ์ขนาดเบา การฝึกทักษะทางลูกเสือการฝึกอบรมนายหมู่ การสำรวจ การบริการเยาวชน การลูกเสือนานาชาติ การวางแผนกำหนด การฝึกอบรม กิจกรรมเกี่ยวกับการผจญภัย การเดินทางไกลและพักแรม การทำโครงการการวางแผนกำหนดโครงการ การเสนอโครงการ แผนปฏิบัติงานส่วนตัว แนวการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ
4082403 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ขั้นสูง
Senior Scout Advanced Unit Leader Training Course (S.S.A.T.C.)
2(1-2)
       ศึกษาจุดหมายของกิจการลูกเสือสามัญ คำปฏิญาณและกฏของลูกเสือ ค่านิยม สาธิตอุปกรณ์การอยู่ค่ายพักแรม บทบาทของผู้กำกับกลุ่มให้คำปรึกษา การพัฒนาทักษะ ความสัมพันธ์กับผู้อื่น แบบของการเป็นผู้นำการบันเทิงในกองลูกเสือ การทำงานร่วมกับคณะกรรมการประจำกอง การให้การสนับสนุนกองลูกเสือ การเข้าร่วมกับชุมชน กิจกรรมในกิจการลูกเสือสามัญ (ผจญภัย) อุปกรณ์ของการลูกเสือและแหล่งทรัพยากร กิจกรรมในกิจการลูกเสือวิสามัญ 2 (งานเชือก) การหาสมาชิกใหม่และความสัมพันธ์กับกองลูกเสือ เหตุการณ์ปัจจุบัน วิธีการของลูกเสือ การสำรวจตนเอง และพิธีการเข้าประจำกอง การทำกำหนดการฝึกอบรม การสาธิต การประชุมกองลูกเสือ การวางแผนเดินทางสำรวจ การลูกเสือนานาชาติ แผนที่และเข็มทิศ การชุมนุมรองกองไฟ วัฒนธรรม และประเพณีการเดินทางไกลและพักแรมฟังธรรมเทศนา โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ แผนปฏิบัติส่วนตัวงานเลี้ยงสังสรรค์ ปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวิชาในการฝึกอบรม และกิจกรรมลูกเสือ
4082404 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง
Rover Scout Advanced Unit Leader Training Course (R.A.T.C.)
2(1-2)
       ศึกษาจุดหมายของกิจการลูกเสือสามัญ คำปฏิญาณและกฏของลูกเสือ ค่านิยมสาธิตอุปกรณ์การอยู่ค่ายพักแรม บทบาทของผู้กำกับกลุ่มให้คำปรึกษา การพัฒนาทักษะ ความสัมพันธ์กับผู้อื่น แบบของการเป็นผู้นำการบันเทิงในกองลูกเสือ การทำงานร่วมกับคณะกรรมการประจำกอง การให้การสนับสนุนกองลูกเสือ การเข้าร่วมกับชุมชน กิจกรรมในกิจการลูกเสือวิสามัญ (ผจญภัย) อุปกรณ์ของการลูกเสือและแหล่งทรัพยากร กิจกรรมในกิจกรรมในกิจการลูกเสือวิสามัญ 2 (งานเชือก) การหาสมาชิกใหม่และความสัมพันธ์กับกองลูกเสือ เหตุการณ์ปัจจุบัน วิธีการของลูกเสือ การสำรวจตนเอง และพิธีการเข้าประจำกอง การทำกำหนดการฝึกอบรม การสาธิตการประชุมกองลูกเสือ การวางแผนเดินทางสำรวจ การลูกเสือนานาชาติ แผนที่และเข็มทิศ การชุมนุมรอบกองไฟ วัฒนธรรมและประเพณีการเดินทางไกล และพักแรมฟังธรรมเทศนา โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ แผนปฏิบัติส่วนตัว งานเลี้ยงสังสรรค์ ปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกุบวิชารในการฝึกอบรม และกิจกรรมลูกเสือ
4082405 ประวัติและหลักการนันทนาการ
History and Principles of Recreation
2(2-0)
       ศึกษาความรู้เบื้องต้นทางปรัชญา ปรัชญาและแนวความคิดที่มีต่อนันทนาการประวัติ และพัฒนาการของนันทนาการ ความจำเป็นและความสำคัญของนันทนาการที่มีต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคม ความหมาย ความมุ่งหมาย คุณลักษณะ ประโยชน์ และขอบข่ายของนันทนาการ การศึกษาเรื่องเวลาว่าง ความสำคัญและลักษณะการใช้เวลาว่างของมนุษย์ ขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการ ความสัมพันธ์ของนันทนาการกับวิชาการสาขาต่าง ๆ ความเข้าใจผิดทางนันทนาการ และปัญหานันทนาการในประเทศไทย
4082406 การละเล่นและเกม
Play and Games
1(0-2)
       ศึกษาลักษณะธรรมชาติของเล่น ความจำเป็น ความสำคัญและประโยชน์ของการเล่น ทฤษฏีการเล่น ปัญหาการเล่น วัยของมนุษย์กับการเล่น การเล่นของเด็กและปัญหาของการเล่น ประเภทของการเล่น ความหมายของเกม ประโยชน์ ประเภทของการเล่นเกมต่าง ๆ การเป็นผู้นำเกม การสอนเทคนิค การนำเกม ข้อควรคำนึงในการจัดกิจกรรม และความปลอดภัยในการเล่นเกม
4082407 การเต้นรำพื้นเมืองของไทยและนานาชาติ
Thai and International Folk Dance
1(0-2)

       ศึกษาประวัติความเป็นมาของกิจกรรมการเต้นรำพื้นเมืองของไทย และนานาชาติกิจกรรมสร้างสรรค์ การเต้นรำพื้นเมือง วิธีการสอน อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการสอน กิจกรรมการเต้นรำพื้นเมือง การเคลื่อนไหวเป็นกลุ่ม การแปรขบวนลางแจ้ง หรือสถานที่ในร่มประกอบเพลง

4082408 งานอดิเรก
Hobbies
1(0-2)
       ศึกษาความหมายของงานอดิเรก ประโยชน์และประเภทของงานอดิเรก การศึกษาและฝึกปฏิบัติกิจกรรมงานอดิเรกเพื่อนันทนาการ สามารถเป็นผู้นำกิจกรรมได้อย่างน้อย 1 อย่าง การศึกษากลุ่มสนใจ งานอดิเรกกับธุรกิจศึกษา งานอดิเรกของบุคคลหรือสังคมอื่น ๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศที่แพร่เข้ามาในประเทศไทย
4082409 กายบริหาร
Physical Exercises
1(0-2)
       ศึกษาหลักการ ความมุ่งหมาย ความสำคัญ วิธีการของกายบริหาร แนวทาง ในการจัดดำเนินการกายบริหาร การพิจารณาเลือกกิจกรรมกายบริหาร ระเบียบแถว การจัดระเบียบแถวรูปแบบต่าง ๆ การเดินแถว (Parade) และการปรับรูปขบวน หรือแปรขบวนลักษณะต่าง ๆ
4082410 กายบริหารสำหรับหญิง
Calinthemic Exercises for Women
1(0-2)
       ศึกษาการทรงตัวที่ถูกต้อง การเคลื่อนไหวในทิศทางต่าง ๆ การยืน วิ่ง กระโดด ฯลฯ การเคลื่อนไหวเพื่อสุขภาพ และการเคลื่อนไหวเพื่อความงาม อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริหารกายสำหรับหญิง
4082412 เรือพาย
Rowing
2(1-2)

       ศึกษาประวัติและประโยชน์ของเรือพาย การฝึกทักษะเทคนิคและกลวิธีของการพายเรือ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย อุปกรณ์และการบำรุงรักษา การป้องกันอุบัติเหตุ และความปลอดภัยในการพายเรือ กติกา การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

4082413 ไต่หน้าผา
Rock Climbing
2(1-2)

       ศึกษาประวัติและประโยชน์ของการไต่หน้าผา การฝึกทักษะ เทคนิค และกลวิธีของการพายเรือ การเสริมสร้าง สมรรถภาพทางกาย อุปกรณ์และการบำรุงรักษา การป้องอุบัติเหตุและความปลอดภัยในการพายเรือ กติกา การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

4082501 กรีฑา 2
Track and Field 2
2(1-2)
       การฝึกทักษะขั้นสูงและทักษะเฉพาะอย่าง กฏ กติกาการแข่งขัน ประเภทลู่และประเภทลาน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิคกรีฑา
4082501 กรีฑา 2
Track and Field 2
1(0-2)
       การฝึกทักษะขั้นสูงและทักษะเฉพาะอย่าง กฏ กติกาการแข่งขัน ประเภทลู่และประเภทลาน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิคกรีฑา
4082502 ยิมนาสติก 2
Gymnastics 2
2(1-2)

       ศึกษาวิธีการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และวิธีการช่วยเหลือ การป้องกันอุบัติเหตุในการฝึก การฝึกทักษะและเทคนิควิชายิมนาสติกขั้นสูง โดยให้มีความรู้เรื่องต่าง ๆ ดังนี

  1. ชาย การฝึกราวคู่ ราวเดี่ยว ม้ายาว ม้าหู แทรมโปลีน ห่วง ฟลอเอ็กเซอร์ไซส์ และการแสดงท่าแข่งขันเป็นชุดได้อย่างน้อย 1 อุปกรณ์
  2. หญิง การฝึกราวทรงตัว ราวต่างระดับ ม้าขวาง แทรมโปลีน ฟลอเอ็กเซอร์ไซส์ และการแสดงท่าแข่งขันเป็นชุดไทยอย่างน้อย 1 อุปกรณ์
  3. กติกาการแข่งขันและการตัดสิน
082502 ยิมนาสติก 2
Gymnastics 2
1(0-2)

       ศึกษาวิธีการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และวิธีการช่วยเหลือ การป้องกันอุบัติเหตุในการฝึก การฝึกทักษะและเทคนิควิชายิมนาสติกขั้นสูง โดยให้มีความรู้เรื่องต่าง ๆ ดังนี้

  1. ชาย การฝึกราวคู่ ราวเดี่ยว ม้ายาว ม้าหู แทรมโปลีน ห่วง ฟลอเอ็กเซอร์ไซส์ และการแสดงท่าแข่งขันเป็นชุดได้อย่างน้อย 1 อุปกรณ์
  2. หญิง การฝึกราวทรงตัว ราวต่างระดับ ม้าขวาง แทรมโปลีน ฟลอเอ็กเซอร์ไซส์ และการแสดงท่าแข่งขันเป็นชุดไทยอย่างน้อย 1 อุปกรณ์
  3. กติกาการแข่งขันและการตัดสิน
4082503 แบดมินตัน 2
Badminton 2
2(1-2)
       การฝึกทักษะขั้นสูงและทักษะเฉพาะของกีฬาแบดมินตัน เทคนิคการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ กฏ กติกาการแข่งขัน การตัดสินและเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิค
4082503 แบดมินตัน 2
Badminton 2
1(0-2)
       การฝึกทักษะขั้นสูงและทักษะเฉพาะของกีฬาแบดมินตัน เทคนิคการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ กฏ กติกาการแข่งขัน การตัดสินและเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิค
4082504 เทเบิลเทนนิส 2
Table Tennis 2
 2(1-2)
       การฝึกทักษะขั้นสูงของกีฬาเทเบิลเทนนิส เทคนิคและกลวิธีการเล่นเทเบิลเทนนิส การเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ กติกาการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค
4082504 เทเบิลเทนนิส 2
Table Tennis 2
 1(0-2)
       การฝึกทักษะขั้นสูงของกีฬาเทเบิลเทนนิส เทคนิคและกลวิธีการเล่นเทเบิลเทนนิส การเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ กติกาการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค
4082505 ว่ายน้ำ 2
Swimming 2
 2(1-2)
       ศึกษาและฝึกทักษะท่าว่ายน้ำสากล วิธีการฝึกและการแก้ไขท่าทางว่ายน้ำท่าสากล การสอนว่ายน้ำ การดูแลรักษาอุปกรณ์ กฏ กติกาการแข่งขัน การตัดสิน และการจัดการแข่งขัน
4082505 ว่ายน้ำ 2
Swimming 2
1(0-2)
       ศึกษาและฝึกทักษะท่าว่ายน้ำสากล วิธีการฝึกและการแก้ไขท่าทางว่ายน้ำท่าสากล การสอนว่ายน้ำ การดูแลรักษาอุปกรณ์ กฏ กติกาการแข่งขัน การตัดสิน และการจัดการแข่งขัน
4082506 ยูโด 2
Judo 2
2(1-2)
       การฝึกทักษะขั้นสูงและเทคนิคการทุ่มท่าต่าง ๆ ท่าแก้ท่าทุ่มแต่ละท่า กลวิธีเข้าทุ่มคู่ต่อสู้ กฏ กติกาการแข่งขัน การตัดสินและการเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิค
4082506 ยูโด 2
Judo 2
1(0-2)
       การฝึกทักษะขั้นสูงและเทคนิคการทุ่มท่าต่าง ๆ ท่าแก้ท่าทุ่มแต่ละท่า กลวิธีเข้าทุ่มคู่ต่อสู้ กฏ กติกาการแข่งขัน การตัดสินและการเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิค
4082507 เทนนิส 2
Tennis 2
 2(1-2)
       การฝึกทักษะขั้นสูง การดูแลรักษาสนามและอุปกรณ์การเล่นเทนนิส มารยาทการเล่น ฝึกทักษะและเทคนิคเบื้องต้น การจับไม้ การตีลูกแบบต่าง ๆ การรับลูก วิธีการเล่นกติกาการแข่งขัน การเล่นประเภทเดี่ยวและคู่
4082507 เทนนิส 2
Tennis 2
1(0-2)
       การฝึกทักษะขั้นสูง การดูแลรักษาสนามและอุปกรณ์การเล่นเทนนิส มารยาทการเล่น ฝึกทักษะและเทคนิคเบื้องต้น การจับไม้ การตีลูกแบบต่าง ๆ การรับลูก วิธีการเล่น กติกาการแข่งขัน การเล่นประเภทเดี่ยวและคู่
4082508 มวยสากล 2
Boxing 2
2(1-2)
       การฝึกทักษะขั้นสูงและทักษะเฉพาะของมวยสากล กฏ กติกาการแข่งขัน การแข่งขันประเภทสมัครเล่นและอาชีพ หลักการตัดสินและการเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิค
4082508 มวยสากล 2
Boxing 2
1(0-2)
       การฝึกทักษะขั้นสูงและทักษะเฉพาะของมวยสากล กฏ กติกาการแข่งขัน การแข่งขันประเภทสมัครเล่นและอาชีพ หลักการตัดสินและการเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิค
4082509 ยิงปืน 2
Shooting 2
2(1-2)
       การฝึกทักษะขั้นสูงและทักษะเฉพาะของกีฬายิงปืน กฏ กติกาการแข่งขันเทคนิคการฝึกนักยิงปืน การตัดสินและการเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิค
4082509 ยิงปืน 2
Shooting 2
1(0-2)
       การฝึกทักษะขั้นสูงและทักษะเฉพาะของกีฬายิงปืน กฏ กติกาการแข่งขันเทคนิคการฝึกนักยิงปืน การตัดสินและการเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิค
4082510 มวยไทย 2
Muay Thai 2
2(1-2)
       การฝึกทักษะการใช้หมัด เท้า เข่า ศอก ฝึกทักษะศิลปะมวยไทย หลักการฝึกซ้อมกีฬามวยไทย การแข่งขัน ศึกษากฏ กติกา ระเบียบการแข่งขัน ฝึกการเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินกีฬามวยไทย
4082510 มวยไทย 2
Muay Thai 2
1(0-2)

       การฝึกทักษะการใช้หมัด เท้า เข่า ศอก ฝึกทักษะศิลปะมวยไทย หลักการฝึกซ้อมกีฬามวยไทย การแข่งขัน ศึกษากฏ กติกา ระเบียบการแข่งขัน ฝึกการเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินกีฬามวยไทย

4082511 มวยปล้ำ 2
Wrestling 2
2(1-2)

       การฝึกทักษะขั้นสูง และทักษะเฉพาะกีฬามวยปล้ำ เทคนิคการแข่งขัน กฏ กติกา ระเบียบการแข่งขันและการตัดสิน และนำทักษะไปถ่ายทอดได้

4082511 มวยปล้ำ 2
Wrestling 2
1(0-2)
       การฝึกทักษะขั้นสูง และทักษะเฉพาะกีฬามวยปล้ำ เทคนิคการแข่งขัน กฏ กติกา ระเบียบการแข่งขันและการตัดสิน และนำทักษะไปถ่ายทอดได้
4082512 ยกน้ำหนัก 2
Weight Lifting 2
2(1-2)
       การฝึกทักษะขั้นสูงและทักษะเฉพาะกีฬายกน้ำหนัก กฏ กติกา ระเบียบการแข่งขัน ฝึกการเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค ศึกษาระเบียบการจัดการแข่งขัน
4082512 ยกน้ำหนัก 2
Weight Lifting 2
1(0-2)
       การฝึกทักษะขั้นสูงและทักษะเฉพาะกีฬายกน้ำหนัก กฏ กติกา ระเบียบการแข่งขัน ฝึกการเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค ศึกษาระเบียบการจัดการแข่งขัน
4082513 จักรยาน 2
Cycling 2
2(1-2)
       การฝึกทักษะและเทคนิคการปั่นจักรยานขั้นสูง วิธีการวางเท้าในการปั่นจักรยานแบบต่าง ๆ การเลือกอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน การรับประทานอาหารก่อนและระหว่างการแข่งขัน หลังการแข่งขัน การฝึกทักษะที่จำเป็นในการแข่งขัน เทคนิคการแข่งขันแบบบุคคลและแบบทีม ศึกษา กฏ กติกา และมารยาทในการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิคต่าง ๆ
4082513 จักรยาน 2
Cycling 2
1(0-2)
       การฝึกทักษะและเทคนิคการปั่นจักรยานขั้นสูง วิธีการวางเท้าในการปั่นจักรยานแบบต่าง ๆ การเลือกอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน การรับประทานอาหารก่อนและระหว่างการแข่งขัน หลังการแข่งขัน การฝึกทักษะที่จำเป็นในการแข่งขัน เทคนิคการแข่งขันแบบบุคคลและแบบทีม ศึกษา กฏ กติกา และมารยาทในการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิคต่าง ๆ
4082514 กอล์ฟ 2
Golf 2
2(1-2)
       การฝึกทักษะขั้นสูงและทักษะเฉพาะสำหรับกีฬากอล์ฟ การเล่นลูกแบบต่าง ๆ ทักษะการใช้ไม้กอล์ฟหัวเหล็กและหัวไม้เบอร์ต่าง ๆ แซนเวคจ์ พัตเตอร์ กฏ กติกาการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค การเป็นผู้แนะนำและสอนทักษะเบื้องต้น
4082514 กอล์ฟ 2
Golf 2
1(0-2)

       การฝึกทักษะขั้นสูงและทักษะเฉพาะสำหรับกีฬากอล์ฟ การเล่นลูกแบบต่าง ๆ ทักษะการใช้ไม้กอล์ฟหัวเหล็กและหัวไม้เบอร์ต่าง ๆ แซนเวคจ์ พัตเตอร์ กฏ กติกาการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค การเป็นผู้แนะนำและสอนทักษะเบื้องต้น

4082515 ยิงธนู 2
Archery 2
2(1-2)
       การฝึกทักษะขั้นสูงและทักษะเฉพาะอย่างของการยิงธนู กฏ กติกาการแข่งขัน การตัดสินและการเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิค
4082515 ยิงธนู 2
Archery 2
1(0-2)
       การฝึกทักษะขั้นสูงและทักษะเฉพาะอย่างของการยิงธนู กฏ กติกาการแข่งขัน การตัดสินและการเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิค
4082516 ดาบสากล 2
Fencing 2
2(1-2)
       การฝึกทักษะขั้นสูงและทักษะเฉพาะอย่าง ฝึกการต่อสู้ กฏ กติกา ระเบียบการแข่งขัน การฝึกการเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิคของดาบสากล
4082516 ดาบสากล 2
Fencing 2
1(0-2)

       การฝึกทักษะขั้นสูงและทักษะเฉพาะอย่าง ฝึกการต่อสู้ กฏ กติกา ระเบียบการแข่งขัน การฝึกการเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิคของดาบสากล

4082517 ศิลปะการป้องกันตัว
Self Defence
2(1-2)
       ศึกษาประวัติและประโยชน์ของศิลปะป้องกันตัว ทักษะและกลวิธีของการป้องกันตัว การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย หลักการสอนและการเป็นผู้ฝึกสอนมารยาทและความปลอดภัยในการเล่น การปฐมพยาบาล การนำไปใช้ในการต่อสู้ป้องกันตัว
4082517 ศิลปะการป้องกันตัว
Self Defence
1(0-2)
       ศึกษาประวัติและประโยชน์ของศิลปะป้องกันตัว ทักษะและกลวิธีของการป้องกันตัว การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย หลักการสอนและการเป็นผู้ฝึกสอนมารยาทและความปลอดภัยในการเล่น การปฐมพยาบาล การนำไปใช้ในการต่อสู้ป้องกันตัว
4082518 กระโดดน้ำ
Diving
2(1-2)
       ฝึกทักษะและเทคนิคเบื้องต้น เช่น การลงสู่น้ำ ท่านำไปสู่ท่ากระโดด การม้วนตัว การหมุนตัว ฯลฯ กติกาการแข่งขัน การดำเนินการแข่งขัน
4082518 กระโดดน้ำ
Diving
1(0-2)
       ฝึกทักษะและเทคนิคเบื้องต้น เช่น การลงสู่น้ำ ท่านำไปสู่ท่ากระโดด การม้วนตัว การหมุนตัว ฯลฯ กติกาการแข่งขัน การดำเนินการแข่งขัน
4082519 ไอกิโด
Aikido
2(1-2)
       ศึกษาประวัติความเป็นมา ฝึกทักษะและเทคนิคเบื้องต้น การเคลื่อนไหวจุดสำคัญในร่างกาย การตอบโต้ด้วยแบบต่าง ๆ กติกาการแข่งขัน
4082519 ไอกิโด
Aikido
1(0-2)
       ศึกษาประวัติความเป็นมา ฝึกทักษะและเทคนิคเบื้องต้น การเคลื่อนไหวจุดสำคัญในร่างกาย การตอบโต้ด้วยแบบต่าง ๆ กติกาการแข่งขัน
4082520 หมากรุกฝรั่ง
Chess
2(1-2)
       ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการ และประโยชน์ของการเล่นหมากรุกฝรั่ง คุณค่าความสำคัญและหน้าที่ของหมากรุกแต่ละตัว เทคนิคและกลวิธีในการเดินหมาก อุปกรณ์ และการบำรุงรักษา มารยาทในการเล่นหมากรุก กติกาและการจัดการแข่งขันหมากรุกฝรั่ง
4082520 หมากรุกฝรั่ง
Chess
1(0-2)
       ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการ และประโยชน์ของการเล่นหมากรุกฝรั่ง คุณค่าความสำคัญและหน้าที่ของหมากรุกแต่ละตัว เทคนิคและกลวิธีในการเดินหมาก อุปกรณ์ และการบำรุงรักษา มารยาทในการเล่นหมากรุก กติกาและการจัดการแข่งขันหมากรุกฝรั่ง
4082521 ดำน้ำ
Scuba Diving
2(1-2)
รายวิชาที่ต้องมาก่อน : 4081505 ว่ายน้ำ 1
      ศึกษาประวัติความเป็นมา ประโยชน์ของการดำน้ำ การใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น และการป้องกัน กฏระเบียบข้อห้ามของการดำน้ำ การฝึกทักษะในการดำน้ำเบื้องต้นและขั้นสูง หลักฟิสิกส์และสรีรวิทยาของการดำน้ำ การคำนวณระยะพัก การศึกษาสภาวะแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อนักดำน้ำ การศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์น้ำในทะเลและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใต้น้ำ และการปฐมพยาบาลจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการดำน้ำ
4082521 ดำน้ำ
Scuba Diving
1(0-2)
รายวิชาที่ต้องมาก่อน : 4081505 ว่ายน้ำ 1
      ศึกษาประวัติความเป็นมา ประโยชน์ของการดำน้ำ การใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น และการป้องกัน กฏระเบียบข้อห้ามของการดำน้ำ การฝึกทักษะในการดำน้ำเบื้องต้นและขั้นสูง หลักฟิสิกส์และสรีรวิทยาของการดำน้ำ การคำนวณระยะพัก การศึกษาสภาวะแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อนักดำน้ำ การศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์น้ำในทะเลและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใต้น้ำ และการปฐมพยาบาลจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการดำน้ำ
4082522 สนุ้กเกอร์
Snooker
2(1-2)

      ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์การเล่น และเครื่องมือในการเล่นสนุ้กเกอร์แบบมาตรฐาน ลักษณะท่าทางและมารยาทในการเล่น การใช้อุปกรณ์ กฏและกติกาการนับคะแนนในการแข่งขัน ศึกษาเกี่ยวกับทิศทางการทำมุมของการกระทบของลูกในลักษณะต่าง ๆ การแทงลูกให้หยุด ถอยหลัง ลูกเลี้ยว การวางสนุ้กและการแก้สนุ้กในสถานะการณ์ต่าง ๆ

4082522 สนุ้กเกอร์
Snooker
 1(0-2)

      ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์การเล่น และเครื่องมือในการเล่นสนุ้กเกอร์แบบมาตรฐานลักษณะท่าทางและมารยาทในการเล่น การใช้อุปกรณ์ กฏและกติกาการนับคะแนนในการแข่งขัน ศึกษาเกี่ยวกับทิศทางการทำมุมของการกระทบของลูกในลักษณะต่าง ๆ การแทงลูกให้หยุด ถอยหลัง ลูกเลี้ยว การวางสนุ้กและการแก้ สนุ้กในสถานะการณ์ต่าง ๆ

4082523 เทควันโด้
Taekwondo
2(1-2)

      ศึกษาประวัติความเป็นมาของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเทควันโด้ บทบัญญัติเทควันโด้ ศึกษาและฝึกปฏิบัติ การฝึกร่างกาย อวัยวะของร่างกายที่ใช้ต่อสู้ การใช้ส่วนของมือชก การเตะ และแบบการเตะ การป้องกัน การต่อสู้ท่ายืนในการต่อสู้ กติกาการแข่งขันและการตัดสินกีฬาเทควันโด้

4082523 เทควันโด้
Taekwondo
1(0-2)
      ศึกษาประวัติความเป็นมาของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเทควันโด้ บทบัญญัติเทควันโด้ ศึกษาและฝึกปฏิบัติ การฝึกร่างกาย อวัยวะของร่างกายที่ใช้ต่อสู้ การใช้ส่วนของมือชก การเตะ และแบบการเตะ การป้องกัน การต่อสู้ท่ายืนในการต่อสู้ กติกาการแข่งขันและการตัดสินกีฬาเทควันโด้
4082524 สควอช 1
Squash 1
2(1-2)
      ศึกษาประวัติและประโยชน์ของการกีฬาสควอช การฝึกทักษะเบื้องต้นการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย อุปกรณ์และการบำรุง กติกาพื้นฐาน
4082525 ปัญจักสีลัต 1
Puncak Silat 1
2(1-2)
      ศึกษาประวัติและความสำคัญ ประโยชน์ของวิชาปัญจักสีลัต การฝึกทักษะของการต่อสู้เบื้องต้น การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับปัญจักสีลัต กฏกติกาและระเบียบการแข่งขันปัญจักสีลัต
4082526 ซอฟท์เทนนิส
Soft Tennis
2(1-2)
      ศึกษาประวัติและประโยชน์ของกีฬาซอฟท์เทนนิส การฝึกทักษะ เทคนิคและกลวิธีการเล่นซอฟท์เทนนิส การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย อุปกรณ์ และการบำรุงรักษามารยาทและความปลอดภัยในการเล่น กติกาและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
4082527 ฟุตซอล
Futsal
2(1-2)
      ศึกษาประวัติและประโยชน์ของกีฬาฟุตซอล (ฟุตบอล 5 คน) ตลอดจนการแข่งขันที่สำคัญ ๆ ในรายการต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติทักษะและกลวิธีในการเล่นทีม กติกา การแข่งขัน การตัดสินและการจัดการแข่งขัน
4082528 ยิมนาสติกลีลา
Rhythmic Sportive Gymnastics
2(1-2)
      ศึกษาประวัติและประโยชน์ของกีฬายิมนาสติกลีลา อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน การดูแลรักษาอุปกรณ์ประเภทของการแข่งขัน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ฝึกทักษะพื้นฐานในการแสดงแต่ละอุปกรณ์ กฏ กติกา ยิมนาสติกลีลา
4082529 วินด์เซิฟ
Wind Surf
2(1-2)
      ศึกษาประวัติ ประโยชน์ การดูแลรักษาอุปกรณ์ (บอร์ด เสาใบ อุปกรณ์สำหรับหัดเล่น) ทักษะเบื้องต้น (ทิศทางลม, การยืน, และการตรงตัวบนกระดานคลื่น, การดึง (ถือ)ใบ (การกลับตัวและการกลับลำเรือ) วิธีการแข่งขันและประเภทของการแข่งขัน (One Design (Imco), Race Board) ระเบียบการแข่งขันและกติกาการแข่งขัน การตัดสิน หลักการสอน
4082530 หมากล้อม (โกะ)
Go
2(1-2)
      ศึกษาประวัติความสำคัญและประโยชน์ กติกาการแข่งขันหมากล้อม (โกะ) การฝึกทักษะและเทคนิคในการเล่น การดูแลรักษาอุปกรณ์ การเป็นผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดโปรแกรมการฝึก การเตรียมนักกีฬาเพื่อการแข่งขัน
4082601 ฟุตบอล 2
Soccer 2
2(1-2)

      ศึกษาและฝึกทักษะส่วนบุคคลเฉพาะตำแหน่ง การฝึกเพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพทางร่างกาย และสมรรถภาพทางจิตใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ในการฝึกกีฬาฟุตบอล และการฝึกแบบต่าง ๆ การฝึกเพื่อการเล่นเป็นทีม ฝึกการเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสิน กติกาการแข่งขันฟุตบอล

4082601 ฟุตบอล 2
Soccer 2
1(0-2)
      ศึกษาและฝึกทักษะส่วนบุคคลเฉพาะตำแหน่ง การฝึกเพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพทางร่างกาย และสมรรถภาพทางจิตใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ในการฝึกกีฬาฟุตบอล และการฝึกแบบต่าง ๆ การฝึกเพื่อการเล่นเป็นทีม ฝึกการเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสิน กติกาการแข่งขันฟุตบอล
4082602 บาสเกตบอล 2
Basketball 2
2(1-2)
      ศึกษาและฝึกทักษะขั้นสูง การเล่นทีม กติกาการแข่งขัน การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสิน หลักวิธีการจัดการแข่งขัน
4082602 บาสเกตบอล 2
Basketball 2
1(0-2)
      ศึกษาและฝึกทักษะขั้นสูง การเล่นทีม กติกาการแข่งขัน การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสิน หลักวิธีการจัดการแข่งขัน
4082603 วอลเลย์บอล 2
Volleyball 2
2(1-2)
      ศึกษาและฝึกทักษะขั้นสูง การเล่นทีม กติกาการแข่งขัน การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสิน หลักวิธีการจัดการแข่งขัน
4082603 วอลเลย์บอล 2
Volleyball 2
1(0-2)
      ศึกษาและฝึกทักษะขั้นสูง การเล่นทีม กติกาการแข่งขัน การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสิน หลักวิธีการจัดการแข่งขัน
4082604 รักบี้ฟุตบอล 2
Rugby Football 2
2(1-2)

      ศึกษาและฝึกทักษะขั้นสูง การเล่นในตำแหน่งต่าง ๆ การเล่นทีม กติกาการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค

4082604 รักบี้ฟุตบอล 2
Rugby Football 2
1(0-2)

      ศึกษาและฝึกทักษะขั้นสูง การเล่นในตำแหน่งต่าง ๆ การเล่นทีม กติกาการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค

4082605 แฮนด์บอล 2
Handball 2
2(1-2)

      ศึกษาและฝึกทักษะส่วนบุคคลเฉพาะตำแหน่ง การฝึกเพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพทางร่างกาย การฝึกทักษะในขั้นที่สูงขึ้น การฝึกการเล่นเป็นทีมรุกและรับ กติกาการแข่งขันแฮนด์บอล การเป็นผู้ตัดสินและการเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิค

4082605 แฮนด์บอล 2
Handball 2
1(0-2)
      ศึกษาและฝึกทักษะส่วนบุคคลเฉพาะตำแหน่ง การฝึกเพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพทางร่างกาย การฝึกทักษะในขั้นที่สูงขึ้น การฝึกการเล่นเป็นทีมรุกและรับ กติกาการแข่งขันแฮนด์บอล การเป็นผู้ตัดสินและการเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิค
4082606 ฮอกกี้ 2
Hockey 2
2(1-2)

      ศึกษาเทคนิคการฝึกทักษะส่วนบุคคลเฉพาะ เทคนิคการเล่นทีม แบบของการรุกและรับ เทคนิคการเล่นลูกจากมุม รูปแบบของการเล่น กติกาการแข่งขัน การปฏิบัติหน้าที่สำหรับผู้ตัดสินและการเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิค

4082606 ฮอกกี้ 2
Hockey 2
1(0-2)
      ศึกษาเทคนิคการฝึกทักษะส่วนบุคคลเฉพาะ เทคนิคการเล่นทีม แบบของการรุกและรับ เทคนิคการเล่นลูกจากมุม รูปแบบของการเล่น กติกาการแข่งขัน การปฏิบัติหน้าที่สำหรับผู้ตัดสินและการเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิค
4082607 โปโลน้ำ 2
Water Polo 2
2(1-2)
      ศึกษาการเล่นและรูปแบบการเล่นกีฬาโปโลน้ำ ฝึกทักษะการแข่งขันโปโลน้ำ และกลยุทธ์การเล่นเป็นทีม กติกาการแข่งขัน การฝึกการปฏิบัติหน้าที่สำหรับเจ้าหน้าที่ และผู้ตัดสิน สามารถเข้าใจและเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาโปโลน้ำ จัดกิจกรรมและรูปแบบการฝึกนักกีฬาโปโลน้ำได้
4082607 โปโลน้ำ 2
Water Polo 2
1(0-2)
      ศึกษาการเล่นและรูปแบบการเล่นกีฬาโปโลน้ำ ฝึกทักษะการแข่งขันโปโลน้ำ และกลยุทธ์การเล่นเป็นทีม กติกาการแข่งขัน การฝึกการปฏิบัติหน้าที่สำหรับเจ้าหน้าที่ และผู้ตัดสิน สามารถเข้าใจและเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาโปโลน้ำ จัดกิจกรรมและรูปแบบการ ฝึกนักกีฬาโปโลน้ำได้

4082608 เซปักตะกร้อ 2
Sepak Takraw 2
 2(1-2)
      การฝึกทักษะขั้นสูงและเฉพาะของนักกีฬาเซปักตะกร้อ การเล่นประเภทเดี่ยว และการเล่นเป็นทีม กฎ กติกาการแข่งขัน การตัดสินและการเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิค
4082608 เซปักตะกร้อ 2
Sepak Takraw 2
1(0-2)
      การฝึกทักษะขั้นสูงและเฉพาะของนักกีฬาเซปักตะกร้อ การเล่นประเภทเดี่ยว และการเล่นเป็นทีม กฎ กติกาการแข่งขัน การตัดสินและการเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิค
4082609 ซอฟท์บอล
Softball
2(1-2)
      ศึกษาประวัติประโยชน์ของกีฬาซอฟท์บอล กฎ กติกาพื้นฐาน การฝึกทักษะ และเทคนิคในการเล่นส่วนบุคคลและเป็นทีม การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การดูแลรักษาอุปกรณ์ มารยาท และความปลอดภัยในการเล่นกีฬาซอฟท์บอล
4082609 ซอฟท์บอล
Softball
1(0-2)
      ศึกษาประวัติประโยชน์ของกีฬาซอฟท์บอล กฎ กติกาพื้นฐาน การฝึกทักษะ และเทคนิคในการเล่นส่วนบุคคลและเป็นทีม การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การดูแลรักษาอุปกรณ์ มารยาท และความปลอดภัยในการเล่นกีฬาซอฟท์บอล
4082611 เบสบอล
Baseball
2(1-2)
      ศึกษาประวัติและประโยชน์ของกีฬาเบสบอล กฎ กติกา พื้นฐาน การฝึกทักษะและเทคนิคในการเล่นส่วนบุคคลและเป็นทีม การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย อุปกรณ์และการบำรุงรักษา มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น

4082701 กระบี่กระบอง 2
Swords and Poles Fighting 2
 2(1-2)

      ศึกษาประวัติและประโยชน์ของพลองและง้าว ทักษะเบื้องต้น การขึ้นพรหม การรำไม้ การตีแม่ไม้ การลดล่อ การรุกการรับ การแสดง การต่อสู้ พิธีไหว้ครู กระบี่กระบอง การใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ กติกาการแข่งขัน มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน วิธีสอนกระบี่กระบอง

4082701 กระบี่กระบอง 2
Swords and Poles Fighting 2
1(0-2)
      ศึกษาประวัติและประโยชน์ของพลองและง้าว ทักษะเบื้องต้น การขึ้นพรหม การรำไม้ การตีแม่ไม้ การลดล่อ การรุกการรับ การแสดง การต่อสู้ พิธีไหว้ครู กระบี่กระบอง การใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ กติกาการแข่งขัน มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน วิธีสอนกระบี่กระบอง
4082702 เนตบอลและห่วงยาง
Netball and Ring Tennis
2(1-2)
      ศึกษาประวัติ ประโยชน์ มารยาท ความปลอดภัยและเทคนิคในการเล่นเนตบอลและห่วงยาง การสร้างเสริมสมรรถภาพและความพร้อมของร่างกาย การเก็บรักษาอุปกรณ์ กติกาการตัดสินและการเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิค
4082702 เนตบอลและห่วงยาง
Netball and Ring Tennis
1(0-2)
      ศึกษาประวัติ ประโยชน์ มารยาท ความปลอดภัยและเทคนิคในการเล่นเนตบอลและห่วงยาง การสร้างเสริมสมรรถภาพและความพร้อมของร่างกาย การเก็บรักษาอุปกรณ์ กติกาการตัดสินและการเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิค
4083101 หลักและการฝึกกีฬา
Principles and Sports Coaching
2(2-0)

      ศึกษาหลักเบื้องต้นในการสร้างหลักมนุษยสัมพันธ์ หลักจิตวิทยาที่ผู้ฝึกนำไปใช้ในการฝึกนักกีฬา หลักการฝึก และการนำความรู้ไปใช้ทักษะทางกีฬา ผลการค้นคว้าวิจัยเพื่อแก้ไขสิ่งบกพร่องในวงการกีฬาแต่ละประเภท การคัดเลือกนักกีฬาแต่ละประเภท

4083103 การทดสอบและการประเมินผลพลศึกษา
Test and Evaluation in Physical Education
3(3-0)
      ศึกษาความหมายการทดสอบ การวัดผลและประเมินผลทางพลศึกษา หลักการทดสอบและวัดผลทางพลศึกษา ความมุ่งหมายและประโยชน์ของการวัดผล และประเมินผลแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ การเลือกแบบทดสอบ การสร้างแบบทดสอบพลศึกษา การดำเนินการทดสอบ การแปลงความหมายจากผลการทดสอบ การวิเคราะห์ผล การทดสอบโดยใช้หลักสถิติเบื้องต้น การศึกษาถึงกระบวนการวิจัยทางพลศึกษา
4083104 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
Motor Learning
2(1-2)

      ศึกษาหลักจิตวิทยาในการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการเคลื่อนไหว การฝึก การจำ และการถ่ายทอดประสบการณ์ แรงจูงใจ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุ เพศ และความหนักของงานกับการออกกำลังกายและการฝึกซ้อม

4083105 การประชาสัมพันธ์ทางกีฬา
Public Relation in Sports
 2(2-0)
      ศึกษาหลักการ วิธีการ และการจัดการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารการกีฬาทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ตลอดจนสื่อสารชนิดต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4083106 การจัดการแข่งขันกีฬา
Sports Competition
2(2-0)

      แนวคิด หลักการ วิธีการ และขั้นตอนในการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาแบบต่าง ๆ การจัดวัสดุอุปกรณ์ เครื่องอำนวยความสะดวก รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการแข่งขัน การจัดการแข่งขันให้สอดคล้องกับประเภทกีฬาชุมชน และสังคมปัจจุบัน

4083107 กีฬาประเภททีม
Team Sports
3(2-2)
      ความหมาย ประวัติ และลักษณะของกีฬาประเภททีม ประโยชน์ของการเล่นกีฬาประเภททีม ชนิด ทักษะพื้นฐาน เทคนิคการเล่น กติกามารยาท การตัดสิน การวิจารณ์เกมการแข่งขันของกีฬาประเภททีมชนิดต่าง ๆ เช่น ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล บาสเกตบอลแฮนด์บอล ฮอกกี้ เบสบอล ฯลฯ โดยให้เรียนไม่น้อยกว่า 4 ชนิดกีฬา
4083108 กีฬาประเภทบุคคล
Individual Sports
3(2-2)
      ความหมาย ประวัติ ลักษณะของกีฬาประเภทบุคคล ประโยชน์ของการเล่นกีฬาประเภทบุคคล ชนิด ทักษะพื้นฐาน เทคนิคการเล่น กติกามารยาท การตัดสิน การวิจารณ์เกมการแข่งขันของกีฬาประเภททีมชนิดต่าง ๆ เช่น กรีฑา จักรยาน ยกน้ำหนัก เทนนิส แบดมินตัน ยิมนาสติก ยิงธนู ฟันดาบ ฯลฯ โดยให้เรียนไม่น้อยกว่า 4 ชนิด กีฬา
4083109 กีฬาต่อสู้
Combative Sports
3(2-2)

      ความหมาย ประวัติ และลักษณะของกีฬาต่อสู้ ประโยชน์ของการเล่นกีฬาต่อสู้ชนิด ทักษะพื้นฐาน เทคนิคการเล่น กติกา มารยาท การตัดสิน การวิจารณ์ เกมการแข่งขันของกีฬาต่อสู้ เช่น มวยสากล ยูโด เทควันโด มวยปล้ำ ดาบสากล ฯลฯ โดยให้เรียนไม่น้อยกว่า 4 ชนิดกีฬา

4083110 กีฬาทางน้ำ
Aquatic Sports
3(2-2)
      ความหมาย ประวัติ และลักษณะของกีฬาทางน้ำ ชนิด ทักษะพื้นฐาน เทคนิคการเล่น กติกา มรรยาท การตัดสิน การวิจารณ์ เกมการแข่งขันของกีฬาทางน้ำ เช่น ว่ายน้ำ กระโดดน้ำ วินเซร์ฟ โปโลน้ำ ดำน้ำ เรือแคนู เจ็ตสกี ฯลฯ โดยให้เรียนไม่น้อยกว่า 4 ชนิดกีฬา
4083201 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
Kinesiology
2(2-0)
      ศึกษาโครงสร้างของระบบที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว เช่น ระบบกล้ามเนื้อกระดูก ข้อต่อ เป็นต้น กลไกการเคลื่อนไหวของร่างกายตามหลักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย กฎความเคลื่อนไหว ความสัมพันธ์ของระบบกล้ามเนื้อ กลไกของการทำงาน การเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการเล่น โดยนำพื้นฐานความรู้ กายวิภาค สรีรวิทยา และจิตวิทยา มาประกอบการเรียนรู้ให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนทักษะทางกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ
4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports for Health
2(1-2)
      ศึกษาความหมาย ขอบข่าย วัตถุประสงค์และคุณประโยชน์ของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพให้สอดคล้องกับเพศและวัย สภาพร่างกาย สภาพความเจ็บป่วย การวางแผน ตลอดจนการติดตามประเมินผลออกกำลังกาย และกีฬาเพื่อสุขภาพ ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีส่วนส่งเสริมสุขภาพ เช่น อาหาร อารมณ์ สิ่งแวดล้อม สุขภาพส่วนบุคคล รวมทั้งการฝึกกีฬาเพื่อสุขภาพในสถานบริหารร่างกายและศูนย์ฝึกกีฬา
4083204 โภชนาศาสตร์การกีฬา
Nutrition for Sports Science
2(2-0)
      ศึกษาถึงอาหารชนิดต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อการเล่นกีฬา การแปรสภาพเป็นพลังงานในร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กล้ามเนื้อ ประโยชน์ที่ได้จากอาหารชนิดต่าง ๆ เมื่อเข้าสู่ร่างกายและปริมาณอาหารชนิดต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างกำลังและความอดทน ให้แก่นักกีฬาและบุคคลทั่วไปในการที่จะทำให้มีสุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรง
4083205 ชีวกลศาสตร์
Biomechanics
2(1-2)
      ศึกษาความหมาย ขอบข่ายของชีวกลศาสตร์ และจลนศาสตร์ การใช้หลักลศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อ มาประยุกต์กับการเคลื่อนไหวของมนุษย์ ตลอดจนการวิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวทางการกีฬา เพื่อช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในทักษะประเภทต่าง ๆ ให้ถูกต้อง และเหมาะสมเพื่อการได้เปรียบเชิงกล
4083206 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับการกีฬา
Kinesiology and Sports Science
3(2-2)
      ศึกษาโครงสร้างของระบบที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว เช่น ระบบกล้ามเนื้อกระดูก ข้อต่อ เป็นต้น กลไกการเคลื่อนไหวของร่างกาย ตามหลักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย กฎความเคลื่อนไหว ความสัมพันธ์ของระบบกล้ามเนื้อกับกลไกของการทำงาน การเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการเล่นโดยนำพื้นฐานความรู้กายวิภาค สรีรวิทยาและจิตวิทยา มาประกอบการเรียนรู้ให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการสอนทักษะทางกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติการทดลองหลักการต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวร่างกายในการเล่นกีฬา
4083301 บรรดิการทางพลศึกษา
Adapted Physical Education
2(2-0)
      ศึกษาความหมายและความสำคัญของบรรดิการ ประเภทของเด็กผิดปกติหลักการจัดโปรแกรม และการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเด็กผิดปรกติ การจัดกิจการ ดัดแปลงปัญหาเด็กผิดปกติ
4083302 กายภาพบำบัด
Physical Therapy
2(1-2)
      ศึกษาความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมายในการทำกายภาพบำบัดด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การนวด การดัด การดึง การเคลื่อน การฟื้นฟูด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การเคลื่อนไหวช่วยให้กลับสู่สภาพปกติได้เร็วขึ้น
4083303 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ
Life Saving and Aquatic Safety Education
2(1-2)

      ศึกษาทฤษฎีของความปลอดภัยทางน้ำ ทักษะและเทคนิคการช่วยชีวิตคนตกน้ำในลักษณะต่าง ๆ ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ช่วยการปฐมพยาบาลคนจมน้ำ การป้องกัน การกอดรัด การแก้ไขการกอดรัด การพาผู้ป่วยเข้าสู่ฝั่ง การนำผู้ป่วยขึ้นบนบก การปฐมพยาบาลคนจมน้ำ ผู้ได้รับอุบัติเหตุ ทักษะการสอน การจัดและบริหารสระว่ายน้ำ การนำเอาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

4083304 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา
Prevention and First Aid in Sports Injuries
2(1-2)
      ศึกษาความหมาย ความสำคัญของการป้องกันและการปฐมพยาบาล การบาดเจ็บทางการกีฬา ชนิดของอันตราย สาเหตุและกลไกในการบาดเจ็บทางการกีฬา การป้องกันและปฐมพยาบาลโดยวิธีต่าง ๆ
4083305 สุขวิทยาการกีฬา
Sports Hygiene
2(2-0)
      ศึกษาวิธีการบำรุงและป้องกันสุขภาพส่วนบุคคลของนักกีฬา รวมทั้งการเก็บรักษาการทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนบุคคล และอุปกรณ์ส่วนรวม การจัดสถานที่เก็บตัวนักกีฬา สถานที่ฝึกซ้อมและแข่งขันให้ถูกสุขลักษณะ ความปลอดภัย การส่งเสริมสุขภาพ จิตบำบัด และการจัดสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยเสริมสุขภาพ และสมรรถภาพโดยทั่วไปของนักกีฬา
4083306 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย
Rehabilitation
2(2-0)

      ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย การเปลี่ยนแปลงทางด้านกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของผู้สูงอายุ ความบกพร่องในการทำงานร่างกาย การแก้ไขปรับปรุงและส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย การนวด การจัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย ตลอดจนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ มาฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ

4083307 การบาดเจ็บทางการกีฬา
Sports Injuries
2(2-0)
      ศึกษาชนิดของอันตราย สาเหตุและกลไกในการบาดเจ็บทางการกีฬา การป้อง กันและการปฐมพยาบาลโดยวิธีต่าง ๆ เช่น การใช้ความเย็นความร้อน การรักษาทางกายบำบัด การพันผ้าเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ รวมทั้งการฝึก เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพหลังการบาดเจ็บของข้อต่อกล้ามเนื้อหรือความเจ็บปวดอื่น ๆ
4083308 การเสริมสร้างและการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย
Conditioning and Rehabilitation
2(1-2)
      ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเสริมสร้างและฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายที่ช่วยปรับปรุงแก้ไขความบกพร่องในการทำงานของร่างกาย การเปลี่ยนแปลงทางด้านกายวิภาควิทยาศาสตร์ และสรีรวิทยาของมนุษย์ ความบกพร่องในการทำงานของร่างกายหลังการฝึก อุณหภูมิ อาหาร การนวด การส่งเสริมสมรรถภาพทางร่างกาย การจัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย ตลอดจนเครื่องแต่งกาย เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงออกกำลังกายและสถิติการแข่งขันให้ดีขึ้น
4083309 กีฬาสำหรับคนพิการ
Sports for the Disabled
2(2-0)
      ศึกษาชนิดของความผิดปกติของร่างกาย การฝึกเฉพาะตามลักษณะความพิการและประเภทกีฬา การเลือกกิจกรรมสำหรับผู้ที่ผิดปกติ โดยอาศัยพื้นฐานทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา จิตวิทยา ชีวกลศาสตร์ กีฬาเวชศาสตร์
4083401 การจัดนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน
Recreation Management in School and Community
2(2-0)
      ศึกษาทฤษฎีการจัดการบริหาร ความสำคัญของบุคคล อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทางนันทนาการ การจัดและบริหารนันทนาการในโรงเรียน วัตถุประสงค์ ประโยชน์ เวลาในการจัดกิจกรรม ประเภทกิจกรรม การดำเนินงานนันทนาการของนักเรียน ระเบียบว่าด้วยการจัดกิจกรรมนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ นันทนาการชุมชน ลักษณะของชุมชนด้านประชากร สถาบันหรือองค์การต่าง ๆ ในสังคมศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรม และกิจกรรมนันทนาการของชุมชน ปัญหาการใช้เวลาว่างของบุคคลในชุมชน และความต้องการทางนันทนาการของชุมชน
4083402 นันทนาการทางการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Recreation in Conversation of Nature and Environment
2(2-0)

      ศึกษา วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับมนุษย์ในทางนันทนาการ ปัญหาของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากสาเหตุต่าง ๆ ความสำคัญ และความจำเป็นของการอนุรักษ์ การศึกษาเรื่องทิวทัศน์ ความสำคัญ ประเภทปัญหาและการอนุรักษ์ทิวทัศน์การศึกษาลักษณะของแหล่งธรรมชาติประเภทต่าง ๆ กับลักษณะของกิจกรรมนันทนาการ การจัดโปรแกรมนันทนาการที่เหมาะสม ข้อพึงปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมสำรวจนอกสถานที่

4083403 ลีลาศ
Social Dances
2(1-2)

      ศึกษาประวัติการลีลาศ ประเภทของจังหวะในการลีลาศ มารยาททางสังคมของการลีลาศ ประโยชน์ของการลีลาศ การจัดงานลีลาศ การรู้จักจังหวะของดนตรีและเพลง การจับคู่ การนำ การพา และลวดลายในการเต้นรำ จังหวะต่าง ๆ

4083404 นันทนาการการพูดอ่านและเขียน
Speaking Reading and Writing for Recreation
1(0-2)

      ศึกษาการฝึกพูดเพื่อนันทนาการ หลักการพูดต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ การอ่าน ประโยชน์การอ่าน ประเภทของหนังสือในการอ่าน การจัดกิจกรรมการอ่านเพื่อนันทนาการ การเขียน ฝึกการเขียน คำขวัญ กลอน เรื่องสั้น การบันทึกต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์ประโยชน์ของกิจกรรมตามหลักนันทนาการ เน้นการฝึกปฏิบัติ

4083405 โมเดอร์นดานซ์
Modern Dances
1(0-2)

      ศึกษาฝึกทักษะเบื้องต้น เทคนิคการเคลื่อนไหว การแสดงออกประกอบเสียง และจังหวะเพลง หลักและวิธีการเต้นรำ การเตรียมอุปกรณ์ การเลือกเพลง ความหมายของเพลง การแปลความหมายแห่งการเคลื่อนไหว ตลอดจนให้สามารถฝึกผู้อื่นได้

4083406 การจัดและการบริหารนันทนาการ
Organization and Administration in Recreation
1(1-0)

      ศึกษาหลักและทฤษฎีการจัด และบริหารนันทนาการ การวางโครงการกิจกรรมนันทนาการ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานศูนย์เยาวชนหรือหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการจัดและบริหารงานด้านนันทนาการ อิทธิพลต่าง ๆ ที่มีผลต่อการจัดและบริหารนันทนาการในสถานศึกษาและชุมชน

4083407 กายบริหารประกอบดนตรี
Calisthenics
2(1-2)
      ศึกษาประวัติ ความหมาย ความมุ่งหมาย ประโยชน์ของกายบริหาร ท่ากายบริหารแบบต่าง ๆ การฟังจังหวะของดนตรี ระเบียบวินัย การจัดระเบียบแถว การแปรขบวน ส่งเสริมให้เกิดแนวคิดสร้างสรรค์ท่าต่าง ๆ และนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในปัจจุบันใช้ประกอบเป็นท่าชุดกายบริหาร การประยุกต์ท่ากายบริหารแบบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ฝึกทักษะส่วนบุคคลและทักษะส่วนรวม
4083408 แอโรบิคดานซ์
Aerobic Dances
2(1-2)
      ศึกษาประวัติ ความหมาย ประเภท และประโยชน์ของแอโรบิคดานซ์ รวมทั้งอันตรายที่เกิดจากการประกอบกิจกรรมแอโรบิคดานซ์ ลักษณะสำคัญของแอโรบิคดานซ์ ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมแอโรบิคดานซ์ประเภทต่าง ๆ การคำนวณความหนักของงานในการประกอบกิจกรรมแอโรบิคดานซ์ การประยุกต์ ท่าทางเพื่อประกอบกิจกรรมแอโรบิคดานซ์แต่ละประเภท การเลือกเพลง และเทคนิคต่าง ๆ ของการเป็นผู้นำแอโรบิคดานซ์
4083411 กีฬาท้องถิ่น
Indigenous Sports
3(2-2)

      ความหมาย ประวัติ และลักษณะของกีฬาท้องถิ่น ชนิดของกีฬาท้องถิ่นต่าง ๆ ทักษะพื้นฐาน เทคนิคการเล่น กติกา มรรยาท การตัดสิน และเกมการแข่งขันของกีฬาท้องถิ่นแต่ละชนิดในปัจจุบัน การส่งเสริมและการอนุรักษ์กีฬาท้องถิ่น

4083536 สควอช 2
Squash 2
2(1-2)
      การฝึกทักษะขั้นสูงของกีฬาสควอช เทคนิคและกลวิธีการเล่นกีฬาสควอชกติกาการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค
4083537 ปัญจักสีลัต 2
Pencak Silat 2
2(1-2)
      ศึกษาและฝึกทักษะการต่อสู้ที่ใช้ในการแข่งขัน การเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินการดูแลรักษาอุปกรณ์ กฎ กติกาสำหรับการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน และการดำเนินการจัดการแข่งขัน
4083801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 3
Preparation for Professimal Experience in Sports Science 3
 2(90)

      ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินกีฬา ศึกษาค้นคว้าจัดทำรายการการฝึกปฏิบัติกับปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

4084101 สถานที่และอุปกรณ์กีฬา
Sports Facilities and Equipment
2(2-0)
      ศึกษาหลักการวางแผนในการจัดสร้างสถานที่และอุปกรณ์กีฬา ตั้งแต่การพิจารณาสถานที่ตั้ง ชนิดอุปกรณ์ จำนวน งบประมาณ รวมทั้งการจัดสถานที่ และผลิตอุปกรณ์กีฬาให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นให้ใช้งานได้ การติดตามประเมินผลการใช้สถานที่และอุปกรณ์กีฬาให้เกิดประโยชน์สูงสุด การบำรุงรักษา ซ่อมแซมและตกแต่งให้คงสภาพใช้งาน
4084103 การสอนทางกีฬา
Sports Pedagogy
 2(1-2)
      ศึกษาเทคนิคการฝึกอบรมหลักสูตรกีฬาระยะสั้นหรือหลักสูตรเฉพาะ การวางแผนฝึกอบรม การจัดสถานที่ฝึกอบรม การใช้สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ การประเมิน และการติดตามผลโครงการฝึกอบรมกีฬารูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการเป็นวิทยากรด้านกีฬา หรือหลักสูตรเฉพาะให้นักศึกษาปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน
4084201 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย 3
Physiology of Exercise 3
2(2-0)
      ศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลประทบต่อความสมบูรณ์ และสมรรถภาพทางกายทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ได้แก่ อายุ เพศ แรงจูงใจ องค์ประกอบทางกายวิภาคและสรีรวิทยาเครื่องแต่งกาย สารเคมี ยา อาหาร สิ่งแวดล้อม อุณหภูมิ ความชื้น และความกดอากาศ
4084202 หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา
Scientific Principles of Sports Training
2(1-2)
      การประยุกต์ใช้ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว โภชนาการ จิตวิทยา ชีววิทยา ชีวเคมี กีฬาเวชศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ ที่ใช้ในการออกกำลังกาย การฝึกซ้อมและการกีฬา ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อสุขภาพและเพื่อการแข่งขัน
4084401 กีฬาและนันทนาการของไทย
Thai Sports and Recreation
 2(2-0)
      ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการ ปรัชญา และแนวความคิดของการกีฬาไทย ลักษณะ ประเภท ประโยชน์และความจำเป็นของการกีฬาและนันทนาการไทยต่อชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์ระหว่างการกีฬานันทนการของไทยกับโครงสร้างทางวัฒนธรรมไทย
4084402 กีฬาและนันทนาการพื้นบ้าน
Local Sports and Recreation
2(2-0)
      ศึกษาบทบาทและการแสดงทางการกีฬาและนันทนาการการของวัฒนธรรมกลุ่มย่อยในประเทศไทย ความสำคัญของการกีฬา และนันทนาการพื้นบ้านที่มีต่อสังคมท้องถิ่น ลักษณะของการกีฬาและนันทนาการพื้นบ้านการศึกษาเปรียบเทียบการกีฬา และนันทนาการพื้นบ้านของท้องถิ่นต่าง ๆ อิทธิพลการกีฬาและนันทนาการพื้นบ้านของไทยที่มีต่อการดำรงชีวิต หลักเกณฑ์และแนวโน้มของการกีฬาและนันทนาการพื้นบ้านในปัจจุบัน ค่านิยมของคนไทยที่มีต่อกีฬา และนันทนาการพื้นบ้านในปัจจุบัน ค่านิยมของคนไทยที่มีต่อกีฬาและนันทนาการพื้นบ้าน การส่งเสริม และการอนุรักษ์กีฬาและนันทนาการพื้นบ้าน
4084403 นันทนาการสำหรับชุมชน
Community of Recreation
2(2-0)
      ศึกษาถึงประวัติ ความหมาย ประโยชน์ ขอบข่าย กิจกรรมนันทนาการทั้งส่วนที่เป็นของรัฐและเอกชน การวางแผนโครงการนันทนาการสำหรับชุมชนการให้บริการความรับผิดชอบ และปัญหานันทนาการ การบริการเยาวชนและศูนย์เยาวชน การจัดค่ายพักแรม ข้อบังคับศูนย์เยาวชน ศิลปการเป็นผู้นำศูนย์เยาวชน หลักในการจัดนันทนาการสำหรับชุมชน
4084404 นันทนาการสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ
Recreation for Child and Elderly
2(2-0)
      ความสำคัญและหลักการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็กและผู้สูงอายุกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมกับวัยและการปรับปรุงกิจกรรมนันทนาการ สำหรับเด็กเล็กและผู้สูงอายุ
4084405 ผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม
Recreation Leadership and Camping
3(2-2)

      ศึกษาความสำคัญของผู้นำนันทนาการ ผู้นำชนิดต่าง ๆ เปรียบเทียบคุณลักษณะผู้นำกับผู้บริหารความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำกับผู้ตาม คุณลักษณะของผู้นำนันทนาการ บทบาทหน้าที่ของผู้นำนันทนาการ การดำเนินงานปัญหาทั่วไปในการทำงานของผู้นำนันทนาการที่มักประสบการฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นำด้านกิจกรรมต่าง ๆ ทางนันทนาการ ประวัติความมุ่งหมายและลักษณะของค่ายพักแรม ความสัมพันธ์ของการอยู่ค่ายพักแรมกับการศึกษานอกสถานที่ ชนิดของค่ายพักแรม กิจกรรมที่จัดขึ้น การจัดและดำเนินการในการอยู่ค่ายพักแรม อุปกรณ์ การจัดโปรแกรม การวัดและประเมินผลการอยู่ค่ายพักแรม การอยู่ค่ายภาคปฏิบัติ

4084406 การละเล่นพื้นเมือง
Thai Folk Plays
2(1-2)
      ศึกษาประวัติ ความหมาย ความมุ่งหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของการละเล่นพื้นเมืองของแต่ละภาค วิธีการเล่นและวิธีการฝึก
4084407 นันทนาการอาสาสมัคร
Voluntary Recreation
1(0-2)
      ศึกษาประวัติ คุณค่าของงานอาสาสมัคร การบำเพ็ญประโยชนการเป็นผู้นำกิจกรรมต่าง ๆ ของอาสาสมัคร การฝึกความสามารถและฝึกทักษะ กิจกรรมอาสาสมัคร การคิดสร้างสรรค์ การวางโครงการและแผนดำเนินงานกิจกรรม การประเมินผลโครงการ
4084408 นันทนาการสังคม
Social Recreation
1(0-2)

      ศึกษากิจกรรมนันทนาการสังคม ประเภทต่าง ๆ โดยทั่วไปตามสากลนิยมและกิจกรรมทางด้านประเพณีไทยและสากลสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของกิจกรรมที่มีอิทธิพลต่อสังคมในทางที่สร้างสรรค์หรือทำลายก่อให้เกิดปัญหาในสังคมไทย ได้ฝึกให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างกิจกรรมและสามารถดำเนินงานให้ได้ประโยชน์ และคุณค่าของนันทนาการทางสังคม ฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรมและสามารถวิเคราะห์ปัญหาตลอดจนการประเมินผล

4084409 นันทนาการเยาวชน
Recreation of Youth
2(2-0)

      ศึกษาธรรมชาติและลักษณะเฉพาะวัยของเยาวชนต่าง ๆ พฤติกรรมตามหลักพัฒนาการทางกายและจิตวิทยาการศึกษา ความต้องการทางด้านนันทนาการของเยาวชนปัญหาการใช้เวลาว่างของเยาวชน การจัดนันทนาการสำหรับเยาวชน สถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชนที่มีบทบาทต่อเยาวชน อาทิ ศูนย์เยาวชน โรงเรียนเทศบาล ฯลฯ อิทธิพลของกิจกรรมที่มีต่อเยาวชนในปัจจุบัน การป้องกันแก้ไขปัญหาเยาวชนและการศึกษาดูงานหน่วยงานเยาวชน

4084410 การอยู่ค่ายพักแรม
Camping
2(1-2)
      ศึกษาประวัติ ความหมาย ความมุ่งหมาย ประโยชน์ ประเภทของค่ายพักแรม การจัดองค์การค่ายพักแรม กิจกรรมของค่ายพักแรม การดำเนินรายการกิจกรรมค่ายพักแรม สวัสดิศึกษากับการอยู่ค่ายพักแรม กฎ ข้อบังคับและพิธีการต่าง ๆ ของค่ายพักแรม และการเล่นรอบกองไฟ หลักการจัดและดำเนินการอยู่ค่ายพักแรม การประเมินผลค่ายพักแรม การอยู่ค่ายพักแรมภาคปฏิบัติ
4084411 การฝึกและการจัดการแอโรบิคดานซ์
Aerobic Dance Training, Coaching and Management
2(1-2)

      การวางกลวิธีในการฝึกทักษะ และเทคนิคของการเล่นแอโรบิคดานซ์ วิธีการฝึก หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสร้างความสมบูรณ์ให้นักกีฬา การใช้จิตวิทยาในการแข่งขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแข่งขัน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หลักการจัดการแข่งขัน รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณ และคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา

4084412 การฝึกและการจัดการกีฬานันทนาการ
Recreation Sports Training and Management
2(1-2)
      การวางกลวิธีในการฝึกทักษะ และเทคนิคของการเล่นกีฬานันทนาการ วิธีการฝึก หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสร้างความสมบูรณ์ให้นักกีฬา การใช้จิตวิทยาในการจัดกีฬานันทนาการ การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา
4084413 นันทนาการสำหรับเด็ก
Recreation for Child
2(2-0)
      ศึกษาความหมาย ขอบข่าย ความมุ่งหมายและความสำคัญของนันทนาการประเภทของนันทนาการสำหรับเด็ก การจัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ สำหรับเด็ก
4084414 กีฬาและการละเล่นพื้นเมืองของไทย
Sport and Game of Thailand
1(0-2)
      ศึกษาและฝึกปฏิบัติ ความเป็นมาจากประวัติของไทยด้านกีฬา และการเล่นพื้นเมืองของไทย ค้นคว้า รวบรวมและฝึกปฏิบัติ กีฬา และการเล่น      พื้นเมืองของไทย วิเคราะห์ถึงความสำคัญ ประโยชน์ การอนุรักษ์ และส่งเสริม ตลอดจนเป็นผู้นำกิจกรรมได้ สามารถเข้าร่วมและจัดกิจกรรมตามโอกาสต่าง ๆ ได้
4084415 นันทนาการทางน้ำ
Marine Recreation
3(2-2)

      ศึกษากิจกรรมนันทนาการทางน้ำ ประเภทต่าง ๆ โดยทั่วไปตามสากลนิยมและกิจกรรมนันทนาการทางน้ำของไทยและสากลนิยมการจัดนันทนาการทางน้ำเพื่อการท่องเที่ยว ประโยชน์และคุณค่าของนันทนาการทางน้ำ ฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรม การวางโครงการและดำเนินกิจกรรมและการสามารถวิเคราะห์ประเมินผลกิจกรรม

4084416 ผู้นำนันทนาการ
Recreation Leadership
2(1-2)
      ศึกษาความสำคัญของผู้นำนันทนาการผู้นำชนิดต่าง ๆ เปรียบเทียบคุณลักษณะผู้นำกับผู้บริหารความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำกับผู้ตาม คุณสมบัติของผู้นำนันทนาการ บทบาทและหน้าที่ของผู้นำนันทนาการ การดำเนินงานปัญหาทั่วไปในการทำงานของผู้นำนันทนาการที่มักประสบ ข้อควรคำนึงในการดำเนินกิจกรรมนันทนาการ การฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นำด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ทางนันทนาการ
4084417 การอยู่ค่ายพักแรม
Camping
1(0-2)
      ประวัติ ความมุ่งหมาย ลักษณะของค่ายพักแรม ความสัมพันธ์ของการอยู่ค่ายพักแรมนอกสถานที่ชนิดของค่ายพักแรม กิจกรรมที่จัดขึ้น การจัดและการดำเนินการในการอยู่ค่ายพักแรม อุปกรณ์การจัดโปรแกรมผู้นำอยู่ค่ายพักแรมการวัดผลและประเมินผลการอยู่ค่ายภาคปฏิบัติ
4084501 กลวิธีการฝึกและการจัดการกรีฑา
Strategies in Track and Field Coaching and Management
3(2-2)
      ศึกษาหลักการวิธีการฝึกทักษะและเทคนิคการเล่นเฉพาะบุคคล การเล่นเป็นทีมในการแข่งขันกรีฑา การวิเคราะห์การฝึกเป็นรายบุคคล การจัดโปรแกรมในการฝึกการวางแผนการเล่น การเตรียมนักกีฬาเพื่อการแข่งขัน การจัดการแข่งขันและการจัดการสำหรับนักกรีฑา
4084501 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกรีฑา
Strategies in Gymnastics Coaching and Management
2(1-2)
     ศึกษาหลักการและวิธีการฝึกทักษะและเทคนิคการเล่นเฉพาะบุคคล การเล่นเป็นทีมในการแข่งขันกรีฑา การวิเคราะห์การฝึกเป็นรายบุคคล การจัดโปรแกรมในการฝึกการวางแผนการเล่น การเตรียมนักกีฬาเพื่อการแข่งขัน การจัดการแข่งขัน และการจัดการสำหรับนักกรีฑา
4084502 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายิมนาสติก
Strategies in Gymnastics Coaching and Management
3(2-2)
     ศึกษาเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ ความชำนาญ โดยเรียนรู้การฝึกทักษะเฉพาะอุปกรณ์ การแข่งขัน การวิเคราะห์การฝึกเป็นรายบุคคล เทคนิคกลวิธีการวางแผนและการจัดโปรแกรมการฝึกเพื่อนำไปสู่การแข่งขันกีฬายิมนาสติก
4084502 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬายิมนาสติก
Strategies in Gymnastics Coaching and Management
2(1-2)
     ศึกษาเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ ความชำนาญ โดยเรียนรู้การฝึกทักษะเฉพาะอุปกรณ์ การแข่งขัน การวิเคราะห์การฝึกเป็นรายบุคคล เทคนิคกลวิธีการวางแผนและการจัดโปรแกรมการฝึกเพื่อนำไปสู่การแข่งขันกีฬายิมนาสติก
4084503 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาแบดมินตัน
Strategies in Badminton Coaching and Management
3(2-2)
     ศึกษาหลักและวิธีการฝึกทักษะและเทคนิคการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภท คู่ของกีฬาแบดมินตัน การจัดโปรแกรมในการฝึก การคัดเลือกตัวนักกีฬา การเตรียมทีมเพื่อการแข่งขันการจัดการแข่งขัน การจัดแบ่งสายและการวางมือ ตลอดจนการจัดการสำหรับกีฬาแบดมินตัน
4084503 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาแบดมินตัน
Strategies in Badminton Coaching and Management
2(1-2)
     ศึกษาหลักและวิธีการฝึกทักษะและเทคนิคการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภท คู่ของกีฬาแบดมินตัน การจัดโปรแกรมในการฝึก การคัดเลือกตัวนักกีฬา การเตรียมทีมเพื่อการแข่งขันการ จัดการแข่งขัน การจัดแบ่งสายและการวางมือ ตลอดจนการจัดการสำหรับกีฬาแบดมินตัน
4084504 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเทเบิลเทนนิส
Strategies in Table Tennis Coaching and Management
3(2-2)
     ศึกษาหลักการและวิธีการฝึกทักษะและเทคนิคการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ของกีฬาเทเบิลเทนนิส การจัดโปรแกรมในการฝึก การคัดเลือกตัวนักกีฬา การเตรียมทีมเพื่อการแข่งขัน การจัดการแข่งขัน การจัดแบ่งสายและการวางมือตลอดจนการจัดการสำหรับกีฬาเทเบิลเทนนิส
4084504 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาเทเบิลเทนนิส
Strategies in Table Tennis Coaching and Management
2(1-2)
     ศึกษาหลักการและวิธีการฝึกทักษะและเทคนิคการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ของกีฬาเทเบิลเทนนิส การจัดโปรแกรมในการฝึก การคัดเลือกตัวนักกีฬา การเตรียมทีมเพื่อการแข่งขัน การจัดการแข่งขัน การจัดแบ่งสายและการวางมือตลอดจนการจัดการสำหรับกีฬาเทเบิลเทนนิส
4084505 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้ำ
Strategies in Swimming Coaching and Management
3(2-2)
     ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของการเป็นผู้ฝึกสอน เทคนิค ทักษะ ขั้นตอนการแข่งขันความสามารถเฉพาะบุคคล และการเล่นเป็นทีมในการแข่งขัน การวิเคราะห์การฝึกทักษะการว่ายน้ำและการเข้าร่วมแข่งขัน การฝึกโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาของกีฬาว่ายน้ำ การวางแผนการแข่งขันและการจัดโปรแกรมการฝึก การจัดการดำเนินงาน และการบริหารงานเกี่ยวกับกีฬาทางน้ำ
4084505 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้ำ
Strategies in Swimming Coaching and Management
2(1-2)
     ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของการเป็นผู้ฝึกสอน เทคนิค ทักษะ ขั้นตอนการแข่งขันความสามารถเฉพาะบุคคล และการเล่นเป็นทีมในการแข่งขัน การวิเคราะห์การฝึกทักษะการว่ายน้ำและการเข้าร่วมแข่งขัน การฝึกโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาของกีฬาว่ายน้ำ การวางแผนการแข่งขันและการจัดโปรแกรมการฝึก การจัดการดำเนินงาน และการบริหารงานเกี่ยวกับกีฬาทางน้ำ
4084506 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายูโด
Strategies in Judo Coaching and Management
 3(2-2)
     ศึกษาหลักและวิธีการฝึกทักษะและเทคนิคการทุ่มและการแก้ท่าทุ่มของกีฬายูโด การจัดโปรแกรมในการฝึก การคัดเลือกตัวนักกีฬาและการเตรียมเพื่อการแข่งขัน การจัดการแข่งขันตลอดจนการจัดการสำหรับกีฬายูโด
4084506 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬายูโด
Strategies in Judo Coaching and Management
2(1-2)
     ศึกษาหลักและวิธีการฝึกทักษะและเทคนิคการทุ่มและการแก้ท่าทุ่มของกีฬายูโด การจัดโปรแกรมในการฝึก การคัดเลือกตัวนักกีฬาและการเตรียมเพื่อการแข่งขัน การจัดการแข่งขันตลอดจนการจัดการสำหรับกีฬายูโด
4084507 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเทนนิส
Strategies in Tennis Coaching and Management
 3(2-2)

     ศึกษาบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้ฝึกสอน การวิเคราะห์ การสังเกต การพัฒนาและการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดกลวิธี ในการฝึกนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาของกีฬาเทนนิส การวางแผน การแข่งขัน ตลอดทั้งการดำเนินงานและการบริหารงานกีฬาเทนนิส

4084507 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาเทนนิส
Strategies in Tennis Coaching and Management
2(1-2)

     ศึกษาบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้ฝึกสอน การวิเคราะห์ การสังเกต การพัฒนา และการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดกลวิธี ในการฝึกนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์ การกีฬาของกีฬาเทนนิส การวางแผน การแข่งขัน ตลอดทั้งการดำเนินงาน และการบริหารงานกีฬาเทนนิส

4084508 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬามวยสากล
Strategies in Boxing Coaching and Management
3(2-2)
     ศึกษาบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้ฝึกสอน การวิเคราะห์ การสังเกต การพัฒนา และการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดกลวิธีในการฝึกนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาของกีฬามวยสากล การวางแผนการแข่งขัน ตลอดทั้งการดำเนินงานและการบริหารงานกีฬามวยสากล
4084508 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬามวยสากล
Strategies in Boxing Coaching and Management
2(1-2)
     ศึกษาบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้ฝึกสอน การวิเคราะห์ การสังเกต การพัฒนา และการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดกลวิธีในการฝึกนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาของกีฬามวยสากล การวางแผนการแข่งขัน ตลอดทั้งการดำเนินงานและการบริหารงานกีฬามวยสากล
4084509 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายิงปืน
Strategies in Shooting Coaching and Management
3(2-2)
     การศึกษาบทบาทและหน้าที่ของการเป็นผู้ฝึกสอน การวิเคราะห์ การสังเกต การพัฒนาและการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดกลวิธีในการฝึกนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาของกีฬายิงปืน การวางแผน การแข่งขัน ตลอดทั้งการดำเนินงานและการบริหารงานกีฬายิงปืน
4084509 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬายิงปืน
Strategies in Shooting Coaching and Management
2(1-2)
     การศึกษาบทบาทและหน้าที่ของการเป็นผู้ฝึกสอน การวิเคราะห์ การสังเกต การพัฒนาและการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดกลวิธีในการฝึกนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาของกีฬายิงปืน การวางแผน การแข่งขัน ตลอดทั้งการดำเนินงานและการบริหารงานกีฬายิงปืน
4084510 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬามวยไทย
Strategies in Thai Boxing Coaching and Management
3(2-2)
     การศึกษาบทบาทและหน้าที่ของการเป็นผู้ฝึกสอน การวิเคราะห์ การสังเกตการพัฒนา และการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดกลวิธีในการฝึกนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามวยไทย การวางแผน การแข่งขัน ตลอดทั้งการดำเนินงานและการบริหารงานกีฬามวยไทย
4084510 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬามวยไทย
Strategies in Thai Boxing Coaching and Management
2(1-2)
     การศึกษาบทบาทและหน้าที่ของการเป็นผู้ฝึกสอน การวิเคราะห์ การสังเกต การพัฒนา และการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดกลวิธีในการฝึกนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามวยไทย การวางแผน การแข่งขัน ตลอดทั้งการดำเนินงานและการบริหารงานกีฬามวยไทย
4084511 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬามวยปล้ำ
Strategies in Wrestling Coaching and Management
3(2-2)
     ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของการเป็นผู้ฝึกสอน การวิเคราะห์ การสังเกต การพัฒนาและการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดกลวิธีในการฝึกนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาของกีฬามวยปล้ำ การวางแผน การแข่งขัน ตลอดทั้งการดำเนินงานและการบริหารงานกีฬามวยปล้ำ
4084511 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬามวยปล้ำ
Strategies in Wrestling Coaching and Management
2(1-2)
     ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของการเป็นผู้ฝึกสอน การวิเคราะห์ การสังเกตการพัฒนาและการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดกลวิธีในการฝึกนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาของกีฬามวยปล้ำ การวางแผน การแข่งขัน ตลอดทั้งการดำเนินงานและการบริหารงานกีฬามวยปล้ำ
4084512 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายกน้ำหนัก
Strategies in Weight Lifting Coaching and Management
3(2-2)
     ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของการเป็นผู้ฝึกสอน การวิเคราะห์ การสังเกตการพัฒนา และการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดกลวิธีในการฝึกนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาของกีฬายกน้ำหนัก การวางแผน การแข่งขัน ตลอดทั้งการดำเนินงานและการบริหารงานกีฬายกน้ำหนัก
4084512 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬายกน้ำหนัก
Strategies in Weight Lifting Coaching and Management
2(1-2)
     ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของการเป็นผู้ฝึกสอน การวิเคราะห์ การสังเกตการพัฒนา และการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดกลวิธีในการฝึกนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาของกีฬายกน้ำหนัก การวางแผน การแข่งขัน ตลอดทั้งการดำเนินงานและการบริหารงานกีฬายกน้ำหนัก
4084513 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาจักรยาน
Strategies in Cycling Coaching and Management
3(2-2)
     ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของการเป็นผู้ฝึกสอน การวิเคราะห์ การสังเกตการพัฒนาและการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดกลวิธีในการฝึกนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาของกีฬาจักรยาน การวางแผน การแข่งขัน ตลอดทั้งการดำเนินงาน และการบริหารงานกีฬาจักรยาน
4084513 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาจักรยาน
Strategies in Cycling Coaching and Management
2(1-2)
     ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของการเป็นผู้ฝึกสอน การวิเคราะห์ การสังเกตการพัฒนาและการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดกลวิธีในการฝึกนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาของกีฬาจักรยาน การวางแผน การแข่งขัน ตลอดทั้งการดำเนินงานและการบริหารงานกีฬาจักรยาน
4084514 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬากอล์ฟ
Strategies in Golf Coaching and Management
3(2-2)
     ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของการเป็นผู้ฝึกสอน การวิเคราะห์ การสังเกตการพัฒนา และการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดกลวิธีในการฝึกนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาของกีฬากอล์ฟ การวางแผน การแข่งขัน ตลอดทั้งการดำเนินงานและการบริหารงานกีฬากอล์ฟ
4084514 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬากอล์ฟ
Strategies in Golf Coaching and Management
2(1-2)
     ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของการเป็นผู้ฝึกสอน การวิเคราะห์ การสังเกตการพัฒนาและการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดกลวิธีในการฝึกนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาของกีฬากอล์ฟ การวางแผน การแข่งขัน ตลอดทั้งการดำเนินงานและการบริหารงานกีฬากอล์ฟ
4084515 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬายิงธนู
Strategies in Archery Coaching and Management
3(2-2)
     ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของการเป็นผู้ฝึกสอน การวิเคราะห์ การสังเกตการพัฒนาและการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดกลวิธีในการฝึกนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาของกีฬายิงธนู การวางแผน การแข่งขัน ตลอดทั้งการดำเนินงานและการบริหารงานกีฬายิงธนู
4084515 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬายิงธนู
Strategies in Archery Coaching and Management
2(1-2)
     ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของการเป็นผู้ฝึกสอน การวิเคราะห์ การสังเกตการพัฒนาและการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดกลวิธีในการฝึกนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาของกีฬายิงธนู การวางแผน การแข่งขัน ตลอดทั้งการดำเนินงานและการบริหารงานกีฬายิงธนู
4084516 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาดาบสากล
Strategies in Fencing Coaching and Management
3(2-2)
     ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของการเป็นผู้ฝึกสอน การวิเคราะห์ การสังเกตการพัฒนาและการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดกลวิธีในการฝึกนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาของกีฬาดาบสากล การวางแผน การแข่งขัน ตลอดทั้งการดำเนินงานและการบริหารงานกีฬาดาบสากล
4084516 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาดาบสากล
Strategies in Fencing Coaching and Management
2(1-2)
     ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของการเป็นผู้ฝึกสอน การวิเคราะห์ การสังเกตการพัฒนาและการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดกลวิธีในการฝึกนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาของกีฬาดาบสากล การวางแผน การแข่งขัน ตลอดทั้งการดำเนินงานและการบริหารงานกีฬาดาบสากล
4084517 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กรีฑา
Track and Field Training Coaching and Management
1(0-2)
     การวางกลวิธีในการฝึกทักษะ และเทคนิคในการเล่นกรีฑา วิธีการฝึก หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสร้างความสมบูรณ์ให้นักกีฬา การใช้จิตวิทยาในการแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมและนำทีมเข้าแข่งขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแข่งขันการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หลักการจัดการแข่งขัน รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณ และคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา
4084517 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กรีฑา
Track and Field Training Coaching and Management
2(1-2)
     การวางกลวิธีในการฝึกทักษะ และเทคนิคในการเล่นกรีฑา วิธีการฝึก หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสร้างความสมบูรณ์ให้นักกีฬา การใช้จิตวิทยาในการแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียม และนำทีมเข้าแข่งขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแข่งขันการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หลักการจัดการแข่งขัน รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณ และคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา
4084518 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬายิมนาสติก
Gymnastics Training Coaching and Management
1(0-2)
     การวางกลวิธีในการฝึกทักษะ และเทคนิคของการเล่นกีฬายิมนาสติกวิธีการฝึก หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสร้างความสมบูรณ์ให้นักกีฬา การใช้จิตวิทยาในการแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมและนำทีมเข้าแข่งขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแข่งขัน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หลักการจัดการแข่งขัน รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณ และคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา
4084518 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬายิมนาสติก
Gymnastics Training Coaching and Management
2(1-2)
     การวางกลวิธีในการฝึกทักษะ และเทคนิคของการเล่นกีฬายิมนาสติกวิธีการฝึก หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสร้างความสมบูรณ์ให้นักกีฬา การใช้จิตวิทยาในการแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมและนำทีมเข้าแข่งขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแข่งขัน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หลักการจัดการแข่งขัน รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณ และคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา
4084519 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาแบดมินตัน
Badminton Training Coaching and Management
 1(0-2)
     การวางกลวิธีในการฝึกทักษะ และเทคนิคของการเล่นกีฬาแบดมินตัน วิธีการฝึกหลักการคัดเลือกนักกีฬา การสร้างความสมบูรณ์ให้นักกีฬา การใช้จิตวิทยาในการแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมและนำทีมเข้าแข่งขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแข่งขัน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หลักการจัดการแข่งขัน รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณ และคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา
4084519 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาแบดมินตัน
Badminton Training Coaching and Management
2(1-2)
     การวางกลวิธีในการฝึกทักษะ และเทคนิคของการเล่นกีฬาแบดมินตัน วิธีการฝึก หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสร้างความสมบูรณ์ให้นักกีฬา การใช้จิตวิทยาในการแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมและนำทีมเข้าแข่งขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแข่งขัน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หลักการจัดการแข่งขัน รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณ และคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา
4084520 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเทเบิลเทนนิส
Table tennis Training Coaching and Management
1(0-2)
     การวางกลวิธีในการฝึกทักษะ และเทคนิคของการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสวิธีการฝึก หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสร้างความสมบูรณ์ให้นักกีฬา การใช้จิตวิทยา ในการแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมและนำทีมเข้าแข่งขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแข่งขัน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หลักการจัดการแข่งขัน รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณ และคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา
4084520 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเทเบิลเทนนิส
Table tennis Training Coaching and Management
2(1-2)
     การวางกลวิธีในการฝึกทักษะ และเทคนิคของการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสวิธีการฝึก หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสร้างความสมบูรณ์ให้นักกีฬา การใช้จิตวิทยาในการแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมและนำทีมเข้าแข่งขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแข่งขัน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หลักการจัดการแข่งขันรวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณ และคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา
4084521 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาว่ายน้ำ
Swimming Training Coaching and Management
1(0-2)
     การวางกลวิธีในการฝึกทักษะ และเทคนิคของการเล่นกีฬาว่ายน้ำ วิธีการฝึกหลักการคัดเลือกนักกีฬา การสร้างความสมบูรณ์ให้นักกีฬา การใช้จิตวิทยาในการแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมและนำทีมเข้าแข่งขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแข่งขัน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หลักการจัดการแข่งขัน รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณ และคุณธรรมของผู้ฝึกเจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา
4084521 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาว่ายน้ำ
Swimming Training Coaching and Management
2(1-2)
     การวางกลวิธีในการฝึกทักษะ และเทคนิคของการเล่นกีฬาว่ายน้ำ วิธีการฝึก หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสร้างความสมบูรณ์ให้นักกีฬา การใช้จิตวิทยาในการแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมและนำทีมเข้าแข่งขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแข่งขัน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หลักการจัดการแข่งขัน รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณ และคุณธรรมของผู้ฝึกเจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา
4084522 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเทนนิส
Tennis Training Coaching and Management
1(0-2)

     ศึกษาหลักการและเทคนิคของการสอนและการเตรียมอุปกรณ์การสอนหลักการทางด้านจิตวิทยาของการฝึก การหาความชำนาญและประสบการณ์ในการฝึกการป้องกันอันตราย การเก็บรักษาอุปกรณ์ หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับเทนนิสเทคนิคของการฝึกการสอนเทนนิสทั้งประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเพิ่มพูนสภาวะทางกาย การควบคุมอาหาร และการพักผ่อน การวางโปรแกรมการฝึก การเป็นกรรมการ เจ้าหน้าที่และผู้ตัดสิน

4084522 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเทนนิส
Tennis Training Coaching and Management
2(1-2)
     ศึกษาหลักการและเทคนิคของการสอนและการเตรียมอุปกรณ์การสอนหลักการทางด้านจิตวิทยาของการฝึก การหาความชำนาญและประสบการณ์ในการฝึกการป้องกันอันตราย การเก็บรักษาอุปกรณ์ หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับเทนนิส เทคนิคของการฝึกการสอนเทนนิสทั้งประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเพิ่มพูนสภาวะทางกาย การควบคุมอาหาร และการพักผ่อน การวางโปรแกรมการฝึก การเป็นกรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้ตัดสิน
4084523 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬามวยสากล
Boxing Taining Coaching and Management
1(0-2)
     การวางกลวิธีในการฝึกทักษะ และเทคนิคของการเล่นกีฬามวยไทย วิธีการฝึกหลักการคัดเลือกนักกีฬา การสร้างความสมบูรณ์ให้นักกีฬา การใช้จิตวิทยาในการแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมและนำทีมเข้าแข่งขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแข่งขัน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หลักการจัดการแข่งขัน รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณ และคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารงานกีฬา
4084523 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬามวยสากล
Boxing Training Coaching and Management
2(1-2)
     การวางกลวิธีในการฝึกทักษะ และเทคนิคของการเล่นกีฬามวยไทย วิธีการฝึก หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสร้างความสมบูรณ์ให้นักกีฬา การใช้จิตวิทยาในการแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมและนำทีมเข้าแข่งขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแข่งขัน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หลักการจัดการแข่งขัน รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณ และคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา
4084524 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬามวยไทย
Muay Thai Training Coaching and Management
1(0-2)

     การวางกลวิธีในการฝึกทักษะ และเทคนิคของการเล่นกีฬามวยไทย วิธีการฝึก หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสร้างความสมบูรณ์ให้นักกีฬา การใช้จิตวิทยาในการแข่งขัน การประเมินผลและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมและนำทีมเข้าแข่งขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแข่งขัน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หลักการจัดการแข่งขัน รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณ และคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา

4084524 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬามวยไทย
Muay Thai training Coaching and Management
2(1-2)
     การวางกลวิธีในการฝึกทักษะ และเทคนิคของการเล่นกีฬามวยไทย วิธีการฝึก หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสร้างความสมบูรณ์ให้นักกีฬา การใช้จิตวิทยาในการแข่งขัน การประเมินผลและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมและนำทีมเข้าแข่งขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแข่งขัน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หลักการจัดการแข่งขัน รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณ และคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารงานกีฬา
4084525 กลวิธีการฝึกและการจัดการกระบี่กระบอง
Strategies in Swords and Poles Fighting Coaching and Management
3(2-2)
     การวางกลวิธีในการฝึกทักษะ และเทคนิคของการเล่นกีฬามวยไทย วิธีการฝึก หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสร้างความสมบูรณ์ให้นักกีฬา การใช้จิตวิทยาในการแข่งขัน การประเมินผลและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมและนำทีมเข้าแข่งขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแข่งขัน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หลักการจัดการแข่งขัน รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณ และคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารงานกีฬา
4084525 กลวิธีการฝึกและการจัดการกระบี่กระบอง
Strategies in Swords and Poles Fighting Coaching and Management
2(1-2)
     การวางกลวิธีในการฝึกทักษะ และเทคนิคของการเล่นกีฬามวยไทย วิธีการฝึก หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสร้างความสมบูรณ์ให้นักกีฬา การใช้จิตวิทยาในการแข่งขัน การประเมินผลและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมและนำทีมเข้าแข่งขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแข่งขัน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หลักการจัดการแข่งขัน รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณ และคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารงานกีฬา
4084601 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล
Strategies in Soccer Coaching and Management
3(2-2)
     ศึกษาหลักและวิธีการฝึกทักษะและเทคนิค กลวิธีการเล่นเฉพาะตำแหน่ง การเล่นเป็นทีม บทบาทหน้าที่ของผู้ฝึกกีฬาฟุตบอล การวิเคราะห์ทักษะความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง การเล่นทีมและการแข่งขัน กลวิธีในการวางแผน การจัดโปรแกรม การฝึกและการจัดการแข่งขัน หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและจิตวิทยาการกีฬาในการฝึกกีฬาฟุตบอล การบริหารและการจัดการกีฬาฟุตบอล
4084601 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล
Strategies in Soccer Coaching and Management
2(1-2)

     ศึกษาหลักและวิธีการฝึกทักษะและเทคนิค กลวิธีการเล่นเฉพาะตำแหน่ง การเล่นเป็นทีม บทบาทหน้าที่ของผู้ฝึกกีฬาฟุตบอล การวิเคราะห์ทักษะความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง การเล่นทีมและการแข่งขัน กลวิธีในการวางแผน การจัดโปรแกรมการฝึกและการจัดการแข่งขัน หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและจิตวิทยาการกีฬาในการฝึกกีฬาฟุตบอล การบริหารและการจัดการกีฬาฟุตบอล

4084602 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล
Strategies in Basketball Coaching and Management
3(2-2)

     ศึกษาบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้ฝึกสอน การปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ วิธีการฝึกนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา การฝึกเฉพาะตำแหน่ง การเล่นทีม การจัดโปรแกรมการฝึกการวางแผนการเล่น การเตรียมนักกีฬาเพื่อการแข่งขัน การจัดการแข่งขันและการจัดการสำหรับกีฬาบาสเกตบอล

4084602 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล
Strategies in Basketball Coaching and Management
2(1-2)
     ศึกษาบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้ฝึกสอน การปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ วิธีการฝึกนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา การฝึกเฉพาะตำแหน่ง การเล่นทีม การจัดโปรแกรมการฝึกการวางแผนการเล่น การเตรียมนักกีฬาเพื่อการแข่งขัน การจัดการแข่งขันและการจัดการสำหรับกีฬาบาสเกตบอล
4084603 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
Strategies in Volleyball Coaching and Management
3(2-2)
     ศึกษาบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้ฝึกสอน การปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวิธีการฝึกนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา การฝึกเฉพาะตำแหน่ง การเล่นทีม การจัดโปรแกรมการฝึกการวางแผนการเล่น การเตรียมนักกีฬาเพื่อการแข่งขัน การจัดการแข่งขันและการจัดการสำหรับกีฬาวอลเลย์บอล
4084603 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
Strategies in Volleyball Coaching and Management
2(1-2)
     ศึกษาบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้ฝึกสอน การปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวิธีการฝึกนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา การฝึกเฉพาะตำแหน่ง การเล่นทีม การจัดโปรแกรมการฝึกการวางแผนการเล่น การเตรียมนักกีฬาเพื่อการแข่งขัน การจัดการแข่งขันและการจัดการสำหรับกีฬาวอลเลย์บอล
4084604 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬารักบี้ฟุตบอล
Strategies in Rugby Football Coaching and Management
3(2-2)
     ศึกษาบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้ฝึกสอน การวิเคราะห์ การสังเกต และการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดกลวิธีในการฝึกกีฬารักบี้ฟุตบอล หลักและวิธีการฝึกเฉพาะตำแหน่ง เทคนิคกลวิธีในการเล่นทั้งเฉพาะบุคคลและการเล่นเป็นทีม การวางแผน การจัดโปรแกรมการฝึก การเตรียมทีมเพื่อการแข่งขัน การจัดการแข่งขันและการจัดการสำหรับกีฬารักบี้ฟุตบอล
4084604 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬารักบี้ฟุตบอล
Strategies in Rugby Football Coaching and Management
2(1-2)
     ศึกษาบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้ฝึกสอน การวิเคราะห์ การสังเกต และการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดกลวิธีในการฝึกกีฬารักบี้ฟุตบอล หลักและวิธีการฝึกเฉพาะตำแหน่ง เทคนิคกลวิธีในการเล่นทั้งเฉพาะบุคคลและการเล่นเป็นทีม การวางแผน การจัดโปรแกรมการฝึก การเตรียมทีมเพื่อการแข่งขัน การจัดการแข่งขันและการจัดการสำหรับกีฬารักบี้ฟุตบอล
4084605 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาแฮนด์บอล
Strategies in Handball Coaching and Management
3(2-2)
     ศึกษาบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผน โปรแกรมการฝึกหลักการฝึกซ้อม การกำหนดเทคนิคในการฝึกนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักและวิธีการฝึกเฉพาะตำแหน่ง การวางแผนและการจัดโปรแกรมการฝึกซ้อม การเตรียมทีมเพื่อเข้าแข่งขัน การจัดการแข่งขันและการจัดการสำหรับกีฬาแฮนด์บอล
4084605 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาแฮนด์บอล
Strategies in Handball Coaching and Management
2(1-2)
     ศึกษาบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผน โปรแกรมการฝึกหลักการฝึกซ้อม การกำหนดเทคนิคในการฝึกนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักและวิธีการฝึกเฉพาะตำแหน่ง การวางแผน และการจัดโปรแกรมการฝึกซ้อม การเตรียมทีมเพื่อเข้าแข่งขัน การจัดการแข่งขันและการจัดการสำหรับกีฬาแฮนด์บอล
4084606 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฮอกกี้
Strategies in Hockey Coaching and Management
3(2-2)
     ศึกษาบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนโปรแกรมการฝึกหลักการฝึกซ้อม การกำหนดเทคนิคในการฝึกนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา การวิเคราะห์ การเล่นและการแข่งขัน การจัดเตรียมทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน การจัดการแข่งขันและการจัดการสำหรับกีฬาฮอกกี้
4084606 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาฮอกกี้
Strategies in Hockey Coaching and Management
2(1-2)
     ศึกษาบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้ฝึกสอน การวางแผนโปรแกรมการฝึกหลักการฝึกซ้อม การกำหนดเทคนิคในการฝึกนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา การวิเคราะห์ การเล่นและการแข่งขัน การจัดเตรียมทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน การจัดการแข่งขันและการจัดการสำหรับกีฬาฮอกกี้
4084607 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาโปโลน้ำ
Strategies in Water Polo Coaching and Management
3(2-2)

     พัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬาโปโลน้ำ การวิเคราะห์ปัจจัย และองค์ประกอบของการควบคุมทีมให้พัฒนาสู่ความสำเร็จโดยสามารถวางแผนจัดโปรแกรมการฝึกและการแก้ปัญหาขณะแข่งขัน การจัดการแข่งขันและการจัดการสำหรับกีฬาโปโลน้ำ

4084607 กลยุทธ์ฝึกและการจัดการกีฬาโปโลน้ำ
Strategies in Water Polo Coaching and Management
2(1-2)

     พัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬาโปโลน้ำ การวิเคราะห์ปัจจัย และองค์ประกอบของการควบคุมทีมให้พัฒนาสู่ความสำเร็จโดยสามารถวางแผนจัดโปรแกรมการฝึกและการแก้ปัญหาขณะแข่งขัน การจัดการแข่งขันและการจัดการสำหรับกีฬาโปโลน้ำ

4084608 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อ
Strategies in Sepak Takraw Coaching and Management
 3(2-2)

     ศึกษาหลักการวิธีการฝึกทักษะและเทคนิค การเล่นเฉพาะบุคคล การเล่นเป็นทีม การวิเคราะห์การฝึกเป็นรายบุคคลการจัดโปรแกรม การวางแผนการเล่น การเตรียมนักกีฬาเพื่อการแข่งขัน การจัดการแข่งขันและการจัดการสำหรับนักกีฬาเซปักตะกร้อ

4084608 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อ
Strategies in Sepak Takraw Coaching and Management
2(1-2)
     ศึกษาหลักการวิธีการฝึกทักษะและเทคนิค การเล่นเฉพาะบุคคล การเล่นเป็นทีม การวิเคราะห์การฝึกเป็นรายบุคคลการจัดโปรแกรม การวางแผนการเล่น การเตรียมนักกีฬาเพื่อการแข่งขัน การจัดการแข่งขันและการจัดการสำหรับนักกีฬาเซปักตะกร้อ
4084609 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาฟุตบอล
Advanced Soccer Training Coaching and Management
2(1-2)

     การวางกลวิธีในการฝึกทักษะ และเทคนิคของการเล่นกีฬาฟุตบอล วิธีการฝึก หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสร้างความสมบูรณ์ให้นักกีฬา การใช้จิตวิทยาในการแข่งขัน การประเมินผลและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมและนำทีมเข้าแข่งขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแข่งขัน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หลักการจัดการแข่งขัน รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณ และคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา

4084609 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาฟุตบอล
Advanced Soccer Training Coaching and Management
1(0-2)
     การวางกลวิธีในการฝึกทักษะ และเทคนิคของการเล่นกีฬาฟุตบอล วิธีการฝึก หลักการคัดเลือกนักกีฬ การสร้างความสมบูรณ์ให้นักกีฬา การใช้จิตวิทยาในการแข่งขัน การประเมินผลและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมและนำทีมเข้าแข่งขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแข่งขัน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หลักการจัดการแข่งขัน รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณ และคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา
4084610 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬารักบี้ฟุตบอล
Rugby Football Training Coaching and Management
2(1-2)
     การวางกลวิธีในการฝึกทักษะ และเทคนิคของการเล่นกีฬารักบี้ฟุตบอล วิธีการฝึก หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสร้างความสมบูรณ์ให้นักกีฬา การใช้จิตวิทยาในการแข่งขัน การประเมินผลและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมและนำทีมเข้าแข่งขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแข่งขัน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หลักการจัดการแข่งขัน รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึก และเจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา
4084610 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬารักบี้ฟุตบอล
Rugby Football Training Coaching and Management
1(0-2)

     การวางกลวิธีในการฝึกทักษะ และเทคนิคของการเล่นกีฬารักบี้ฟุตบอล วิธีการฝึก หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสร้างความสมบูรณ์ให้นักกีฬา การใช้จิตวิทยาในการแข่งขัน การประเมินผลและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมและนำทีมเข้าแข่งขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแข่งขัน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หลักการจัดการแข่งขัน รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึก และเจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา

4084611 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาบาสเกตบอล
Basketball Training Coaching and Management
 2(1-2)
     การวางกลวิธีในการฝึกทักษะ และเทคนิคของการเล่นกีฬาบอสเกตบอล วิธีการฝึก หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสร้างความสมบูรณ์ให้นักกีฬา การใช้จิตวิทยาในการแข่งขัน การประเมินผลและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมและนำทีมเข้าแข่งขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแข่งขัน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หลักการจัดการแข่งขัน รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา
4084611 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาบาสเกตบอล
Basketball Training Coaching and Management
1(0-2)

     การวางกลวิธีในการฝึกทักษะ และเทคนิคของการเล่นกีฬาบอสเกตบอล วิธีการฝึก หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสร้างความสมบูรณ์ให้นักกีฬา การใช้จิตวิทยาในการแข่งขัน การประเมินผลและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมและนำทีมเข้าแข่งขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแข่งขัน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หลักการจัดการแข่งขัน รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา

4084612 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาวอลเลย์บอล
Volleyball Training Coaching and Management
2(1-2)
     การวางกลวิธีในการฝึกทักษะ และเทคนิคการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล วิธีการฝึก หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสร้างความสมบูรณ์ให้นักกีฬา การใช้จิตวิทยาในการแข่งขัน การประเมินผลและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมและนำทีมเข้าแข่งขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแข่งขัน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หลักการจัดการแข่งขันรวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณ และคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา
4084612 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาวอลเลย์บอล
Volleyball Training Coaching and Management
1(0-2)
     การวางกลวิธีในการฝึกทักษะ และเทคนิคการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล วิธีการฝึก หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสร้างความสมบูรณ์ให้นักกีฬา การใช้จิตวิทยาในการแข่งขัน การประเมินผลและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมและนำทีมเข้าแข่งขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแข่งขัน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หลักการจัดการแข่งขัน รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าทีและผู้บริหารงานกีฬา
4084613 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาตะกร้อ
Takraw Training Coaching and Management
2(1-2)
     การวางกลวิธีในการฝึกทักษะ และเทคนิคของการเล่นกีฬาตะกร้อ วิธีการฝึก หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสร้างความสมบูรณ์ให้นักกีฬา การใช้จิตวิทยาในการแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมและนำทีมเข้าแข่งขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแข่งขัน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หลักการจัดการแข่งขัน รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณ และคุณธรรมของผู้ฝึก และเจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา
4084613 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาตะกร้อ
Takraw Training Coaching and Management
1(0-2)
     การวางกลวิธีในการฝึกทักษะ และเทคนิคของการเล่นกีฬาตะกร้อ วิธีการฝึก หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสร้างความสมบูรณ์ให้นักกีฬา การใช้จิตวิทยาในการแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมและนำทีมเข้าแข่งขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแข่งขัน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หลักการจัดการแข่งขัน รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณ และคุณธรรมของผู้ฝึก และเจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา
4084801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 3
Field Experience in Sports Science 3
5(450)
     จัดให้นักศึกษาได้ฝึกภาคปฏิบัติในสถานการณ์จริง เช่น ศูนย์กีฬาของกรมพลศึกษา ศูนย์กีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนของเทศบาลตลอดจนทั้งศูนย์ฝึกกีฬาของเอกชน โรงงาน โรงแรมและสปอร์ตคลับต่าง ๆ โดยนักศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ฝึกและจัดการกีฬาใน 3 กีฬา อย่างน้อยกีฬาละประมาณ 100 ชั่วโมง
4084901 การสัมมนาวิทยาศาสตร์การกีฬา
Seminars in Sports Science
2(2-0)
     ศึกษาถึงแนวคิด ตลอดจนปัญหาทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ประสบในปัจจุบันเป็นการศึกษาค้นคว้าร่วมกันเพื่อนำมาอภิปราย รายงาน และวิเคราะห์แนวทางเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้น ตลอดจนนำแนวทางนั้นมาประยุกต์ใช้ในการฝึก และการจัดการกีฬา
4084902 การศึกษารายกรณีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา                                                                                                                                    2(2-0)
Case Study in Sports Science
    ความหมาย จุดมุ่งหมายและเทคนิคการศึกษารายกรณี เครื่องมือและทักษะการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษารายกรณี การเลือกใช้เครื่องมือ การศึกษารายกรณี ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา การบันทึกผล สรุปผลและเสนอเผลการศึกษารายกรณี ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
4084903 การสัมมนาทางพลศึกษา                                                                                                                                                                  2(1-2)
Seminars Physical Education
    ศึกษาแนวคิด ตลอดจนปัญหาทางพลศึกษาที่ประสบในปัจจุบัน เป็นการศึกษาค้นคว้าร่วมกันเพื่อนำมาอภิปราย รายงาน และวิเคราะห์แนวทางเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้น ตลอดจนแนะแนวทางการนำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการเรียนการสอนพลศึกษา

       

 

 

 

 

     

 

 

    

 

ก่อนหน้า ต่อไป