รหัสและคำอธิบาย >> หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ก่อนหน้า ต่อไป

: : หมู่วิชาคณิตศาสตร์ : :

หมู่วิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชา ออกเป็นดังนี้
                 1. คณิตศาสตร์ทั่วไป (409-1--)
                 2. รากฐานคณิตศาสตร์ (409-2--)
                 3. พีชคณิต (409-3--)
                 4. การวิเคราะห์ (409-4--)
                 5. เรขาคณิต (409-5--)
                 6. คณิตศาสตร์สำหรับจุดประสงค์เฉพาะ (409-6--)
                 7. ความน่าจะเป็นและสถิติ (409-7--)
                 8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (409-8--)
                 9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย (409-9--) 

หมู่วิชาคณิตศาสตร์ (409)
ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (ท-ป)

รหัสใหม่ รหัสเก่า

4091101

4091102

4091103

4091104

4091105

4091106

4091107

4091108

4091109

4091110

4091201

4091202

4091401

4091601

4091602

4091603

4091604

4091605

4091606

4091607

3171102

3171103

3171104

3171105

3171107

3171108

3171109

3171110

-

-

3171201

3171202

3171401

3171602

3171603

3171604

3171608

3171609

3171611

3171612

คณิตศาสตร์ 1

คณิตศาสตร์ 2

คณิตศาสตร์ 3

คณิตศาสตร์ 4

ระบบจำนวนเบื้องต้น

แคลคูลัสเบื้องต้น

คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ

คณิตศาสตร์ทั่วไป

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต

หลักการคณิตศาสตร์

พีชคณิตระดับวิทยาลัย

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1

คณิตศาสตร์ช่างโลหะและช่างก่อสร้าง 1

คณิตศาสตร์ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1

คณิตศาสตร์ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2

คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1

คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2

คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

หลักคณิตศาสตร์สำหรับสถิติประยุกต์

2(2-0)

2(2-0)

2(2-0)

2(2-0)

3(3-0)

3(3-0)

2(2-0)

2(2-0)

2(2-0)

2(2-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

2(2-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

4091608

4091609

 

4091610

 

4092201

4092202

4092401

4092501

4092601

4092602

4092603

4092605

4092606

4092701

4093101

4093201

4093301

4093302

4093303

4093401

4093402

 

4093501

3171616

-

4093603

4091610

3171618

3172203

-

3172402

3172501

3172613

3172614

3172615

-

-

-

3173106

3173204

3173302

-

-

3173403

4093402

3173404

3173502

คณิตศาสตร์สำหรับการประกันภัย

คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา

คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา

คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 3

คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์

ระบบจำนวน

การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2

เรขาคณิตเบื้องต้น

พีชคณิตเชิงเส้น 1

พีชคณิตเชิงเส้น 2

คณิตศาสตร์ประยุกต์

คณิตศาสตร์ช่างโลหะและช่างก่อสร้าง 2

คณิตเศรษฐศาสตร์

โปรแกรมสำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์

ประวัติคณิตศาสตร์

ทฤษฎีเซต

พีชคณิตนามธรรม 1

การสร้างต้นแบบและการจำลองสถานการณ์

คณิตศาสตร์เต็มหน่วย

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

สมการอนุพันธ์สามัญ

รากฐานเรขาคณิต

3(3-0)

3(3-0)

2(2-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

2(2-0)

3(3-0)

3(2-2)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

4093602

4093604

4093605

4093606

4093607

4093608

4093702

4093801

4094201

4094202

4094301

4094302

4094303

4094401

 

4094402

4094403

4094404

4094405

 

4094406

4094407

 

4094408

4094409

3173621

-

-

-

-

-

-

-

3174205

3174206

3174303

3174304

3174305

4094401

3174405

3174406

3174407

3174408

4094405

3174409

3174410

3174411

4094406

-

-

คณิตศาสตร์งานท่อ

กำหนดการเชิงเส้น

คณิตศาสตร์ประกันภัย

ทฤษฎีเกม

คณิตศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทฤษฎีดอกเบี้ย

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์

การวิเคราะห์เนื้อหาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา

ทฤษฎีจำนวน

ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์

พีชคณิตนามธรรม 2

พีชคณิตเชิงเส้น

ทฤษฎีสมการ

สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย

สมการอนุพันธ์ย่อย

แคลคูลัสชั้นสูง

การวิเคราะห์เวคเตอร์

การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์

การวิเคราะห์จำนวนจริงเบื้องต้น

การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น

การวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อนเบื้องต้น

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข

การวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อนเบื้องต้น

การวิเคราะห์จำนวนจริง 1

การวิเคราะห์จำนวนจริง 2

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(2-2)

3(2-2)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

4094410

4094411

4094501

 

4094502

 

4094503

4094504

 

4094505

 

4094601

4094602

4094603

4094604

4094605

4094606

4094607

4094801

4094802

4094901

4094902

-

-

3174503

4094501

3174504

4094502

-

3174506

4094504

3174507

4094505

3174622

3174623

-

-

-

-

-

-

-

3174901

-

การวิเคราะห์เชิงซ้อน 1

การวิเคราะห์เชิงซ้อน 2

เรขาคณิตนอกแบบยุคลิค

เรขาคณิตนอกระบบยุคลิค

เรขาคณิตเชิงภาพฉาย

เรขาคณิตโปรเจคทีพ

เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์

ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น

ทฤษฎีกราฟ

ทอพอโลยีเบื้องต้น

โทโปโลยีเบื้องต้น

คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3

คณิตศาสตร์ชั้นสูง

ทฤษฎีรหัส

ทฤษฎีออพติไมเซชั่นและการประยุกต์

ทฤษฎีการควบคุม

ทฤษฎีสินค้าคงคลัง

คณิตศาสตร์ธุรกิจ

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์

สัมมนาคณิตศาสตร์

การศึกษาส่วนบุคคล

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

2(90)

5(350)

3(3-0)

3(3-0)

 

คำอธิบายรายวิชา
หมู่วิชาคณิตศาสตร์ (409)

รหัส ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
4091101 คณิตศาสตร์ 1
Mathematics 1
2(2-0)
                เซต ระบบจำนวนจริง ตรรกศาสตร์ สมการ วิธีอุปนัยเชิงคณิตศาสตรทฤษฎีบททวินามสำหรับนักศึกษากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 
4091102 คณิตศาสตร์ 2
Mathematics 2
2(2-0)
                โครงสร้างของคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันและกราฟ วิธีอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ จำนวนเชิงซ้อน เรขาคณิตวิเคราะห์ว่าด้วยเส้นตรงและภาคตัดกรวย
 
4091103 คณิตศาสตร์ 3
Mathematics 3
2(2-0)
                รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4091101 คณิตศาสตร์ 1 เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนซ์ เรขาคณิตวิเคราะห์ว่าด้วยเส้นตรงและภาคตัดกรวยสำหรับนักศึกษากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 
4091104 คณิตศาสตร์ 4
Mathematics 4
2(2-0)
                รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4091102 คณิตศาสตร์ 2ลิมิต และความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์ของอนุพันธ์ อินเดฟฟินนิทอินทิกรัลสำหรับนักศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์ และครุศาสตร์ (สายวิทยาศาสตร์)
 
4091105 ระบบจำนวนเบื้องต้น
Introduction to Number System
3(3-0)
              เมตริกซ์ และตัวกำหนด ระบบจำนวน ระบบสมการ อสมการ การดำเนินการเชิงเส้น
 
4091106 แคลคูลัสเบื้องต้น
Introduction to Calculus
3(3-0)
              อันดับ และอนุกรม ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์และอินทิกรัล
 
4091107 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
Mathematics and Decision Making
2(2-0)
                การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ความน่าจะเป็น ทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น
 
4091108 คณิตศาสตร์ทั่วไป
General Mathematics
2(2-0)
                ธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์ ประโยชน์และคุณค่าของคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลเชิงตรรกะทั่วไปที่ไม่ใช่สัญลักษณ์ ดอกเบี้ย ภาษีการเช่าชื้อ ค่านายหน้า การจำนอง และการขายฝาก การทำผังและแผนที่
 
4091109 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
Fundamental Mathematics
2(2-0)
              ธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์ การให้เหตุผล เซต ความสัมพันธ์และหนึ่งฟังก์ชัน ระบบเลขฐาน จำนวนจริง
 
4091110 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต
Mathematics for Daily Life
2(2-0)
ดอกเบี้ย การเช่าซื้อ ค่านายหน้า การจำนอง การจำนำและการขายฝาก หุ้นและดัชนี ราคาพื้นที่และปริมาตร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 
4091201 หลักการคณิตศาสตร์
Principles of Mathematics
3(3-0)
ธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์ จำนวนจริง ตรรกศาสตร์ การพิสูจน์ เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (เน้นวิธีการพิสูจน์)
 
4091202 พีชคณิตระดับวิทยาลัย
College Algebra
3(3-0)
              เศษส่วนย่อย ฟังก์ชันเลขชี้กำลัง ฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันพหุนาม ฟังก์ชันตรรกยะ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิก สมการพหุนาม ลำดับและอนุกรม ทฤษฎีบทพหุนาม เมทริกซ์ ตัวกำหนด และการประยุกต์ในการแก้สมการเชิงเส้น
 
4091401 แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
Calculus and Analytic Geometry 1
3(3-0)
              เรขาคณิตวิเคราะห์ว่าด้วยเส้นตรง วงกลมและภาคตัดกรวย ลิมิตของฟังก์ชัน ฟังก์ชันต่อเนื่อง อนุพันธ์และหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์อนุพันธ์ และอินทิกรัล
 
4091601 คณิตศาสตร์ช่างโลหะและช่างก่อสร้าง 1
Mathematics for Metal Work and Construction Work
2(2-0)
              เรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น การหาค่าลิมิตฟังก์ชัน อนุพันธ์และ อินทิกรัล สมการเชิงอนุพันธ์และความน่าจะเป็นเบื้องต้น
 
4091602 คณิตศาสตร์ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1
Mathematics for Electronics 1
3(3-0)
สถิติเบื้องต้น พีชคณิตเชิงเส้นว่าด้วย เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ การแก้สมการโดยใช้เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ แคลคูลัสเบื้องต้นว่าด้วยลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด การอินทิเกรต
 
4091603 คณิตศาสตร์ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2
Mathematics for Electronics 2
3(3-0)
              เทคนิคการอินทิเกรต การแก้สมการอนุพันธ์เบื้องต้น อนุกรมชนิดต่างๆ เวคเตอร์วิเคราะห์ว่าด้วยเกรเดียนต์ไดเวอร์เจนซ์ และ เคิร์ล การแปลงลาปลาซ
 
4091604 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1
Mathematics for Science 1
3(3-0)
              ลิมิตของฟังก์ชัน ฟังก์ชันต่อเนื่อง อนุพันธ์ บทประยุกต์ของอนุพันธ์ อนุพันธ์ย่อย อินทิกรัล อินทิกรัลของฟังก์ชันชนิดต่าง ๆ อินทิกรัลจำกัดเขตและไม่จำกัดเขต
 
4091605 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2
Mathematics for Science 2
3(3-0)
              เทคนิคการอินทิเกรต อินทิเกรตหลายชั้น สมการอนุพันธ์อันดับ 1 และอันดับ n สมการอนุพันธ์ย่อย เทคนิคการแก้สมการอนุพันธ์ การแปลงลาปลาซ
 
4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
Mathematics for Computer
3(3-0)
             ศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ระบบเลขฐานต่างๆ โดยเฉพาะเลขฐาน 2, 8, 16 เมทริกซ์และดีเทอร์ มิแนนต์ พีชคณิต บูลีน
 
4091607 หลักคณิตศาสตร์สำหรับสถิติประยุกต์
Principles of Mathematics for Applied Statistics
3(3-0)
             ตรรกศาสตร์ วิธีพิสูจน์แบบต่าง ๆ เซต ระบบจำนวน เศษส่วนย่อย ความสัมพันธ์ฟังก์ชัน การอุปนัยทางคณิตศาสตร์ อันดับอนุกรม การจัดลำดับ การจัดหมู่ ทฤษฎีบททวินาม
 
4091608 คณิตศาสตร์สำหรับการประกันภัย
Mathematics for Insurance
3(3-0)
             มโนมติพื้นฐานของการประกันภัย ปัญหาชีวิตและการดำรงชีวิต ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันชีวิต ความเป็นมาและหลักการของการประกันชีวิต เบี้ยประกันและการคิดเบี้ยประกัน แบบแผนของงานประกันชีวิต ข้อจำกัดและข้อยกเว้น ดอกเบี้ยทบต้นและรายปี ค่าสะสมและค่าปัจจุบัน อัตราส่วนลดของดอกเบี้ยและอัตราส่วนลดของดอกเบี้ยรายปี การปล่อยเงินกู้โดยผ่อนชำระเป็นงวด ๆ
 
4091609 คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา
Mathematics for Elementary School Teachers
3(3-0)
             ระบบคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น เซตเบื้องต้น ระบบเลขฐาน แนวคิด (concept) คณิตศาสตร์ตามเนื้อหาระดับประถมศึกษาให้สมบูรณ์
 
4091610 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 3
Mathematics for Science 3
3(3-0)
             อนุกรมไม่รู้จบ เวคเตอร์และการวิเคราะห์เวคเตอร์ เมทริกซ์ จำนวนเชิงซ้อน และการวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อนเบื้องต้น
 
4092201 ระบบจำนวน
Number System
3(3-0)
             การสร้างระบบจำนวน จำนวนธรรมชาติ จำนวนเต็ม สมบัติต่างๆ ของจำนวนเต็ม จำนวนตรรกยะ จำนวนจริง จำนวนเชิงซ้อน
 
4092202 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Mathematical Modelling
3(3-0)
             ขั้นตอนและเทคนิคในการสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาด้านต่างๆ โดยกล่าวถึงการวิเคราะห์ปัญหา การกำหนดนัยทั่วไป การตรวจสอบนัยทั่วไป การสรุปเป็นตัวแบบ การแปลความหมายของคำตอบ
 
4092401 แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
Calculus and Analytic Geometry 2
3(3-0)
             รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4091401 แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 พิกัดเชิงขั้ว สมการอิงตัวแปรเสริม อินทิกรัลจำกัดเขต เทคนิคการอินทิเกรต การประยุกต์อินทิกรัลจำกัดเขต อนุพันธ์ และอินทิกรัลของฟังก์ชันในพิกัดเชิงขั้ว อินทิกรัลไม่ตรงแบบ หลักเกณฑ์โลปิตาล ลำดับและอนุกรม อนุกรมกำลัง
 
4092501 เรขาคณิตเบื้องต้น
Introduction to Geometry
3(3-0)
             ระบบสัจพจน์ เรขาคณิตของยุคลิค พัฒนาเรขาคณิตของยุคลิค โดยใช้แนวทางอื่น วิเคราะห์เนื้อหาเรขาคณิตของยุคลิค โดยใช้ระบบสัจพจน์ การค้นพบเรขาคณิตนอกแบบยุคลิค
 
4092601 พีชคณิตเชิงเส้น 1
Linear Algebra for Applied Statistics 1
3(3-0)
             เวคเตอร์ เวคเตอร์สเปช ฐาน มิติ การแปลงเชิงเส้น เมตริกซ์และการดำเนินการบนเมตริกซ์ เมตริกซ์ชนิดพิเศษ การหาอินเวอร์ส การเจนเนอรัลไลซ์อินเวอร์สของเมตริกซ์ ความคล้ายของแคโนนิคัลฟอร์มสมมูลเชิงวิธีจัดหมู่
 
4092602 พีชคณิตเชิงเส้น 2
Linear Algebra for Applied Statistics 2
3(3-0)
             ทบทวนเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับเมตริกซ์ การเปลี่ยนฟอร์มของเมตริกซ์ซึ่งไม่ใช่เมตริกซ์เอกฐานเป็นเมตริกซ์สามเหลี่ยมและเมตริกซ์เฉียง ทฤษฎีบทของค่าไอแกน และเวคเตอร์ไอแกน การใช้เมตริกซ์ ศึกษาเกี่ยวกับเวคเตอร์สเปชนามธรรม ฟังก์ชันของเมตริกซ์
 
4092603 คณิตศาสตร์ประยุกต์
Applied Mathematics
3(3-0)
             สถิติเบื้องต้น พีชคณิตเชิงเส้นว่าด้วยเมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ การแก้สมการ โดยใช้เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ แคลคูลัสเบื้องต้นว่าด้วย ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์แบบต่าง ๆ ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุด และการอินทิเกรตแบบต่างๆ
 
4092605 คณิตศาสตร์ช่างโลหะและช่างก่อสร้าง 2
Mathematics for Metal Work and Construction Work 2
2(2-0)
             เรขาคณิตวิเคราะห์ว่าด้วย เส้นตรง วงกลม พาราโบลา วงรี ไฮเพอร์โบลา ฟังก์ชัน และความต่อเนื่องของฟังก์ชันประเภทต่าง ๆ อนุพันธ์ของฟังก์ชันชนิดต่าง ๆ และการนำไปใช้ ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของฟังก์ชัน การอินทิเกรตฟังก์ชันต่าง ๆ เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรต 2 ชั้น และ 3 ชั้น และการนำไปใช้ในงานช่างโลหะและก่อสร้าง
 
4092606 คณิตเศรษฐศาสตร์
Mathematics for Economics
3(3-0)
             การใช้กฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเมทริกซ์ สมการเชิงเส้น กฎเกี่ยวกับดิฟเฟอเรนเซียล กฎการหาอนุพันธ์แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ การหาค่าสูงสุด และค่าต่ำสุด ทฤษฎีเกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค และทฤษฎีการผลิต เป็นต้น
 
4092701 โปรแกรมสำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์
Programming Package for Mathematics
3(2-2)
             การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในด้านคณิตศาสตร์ โดยยกตัวอย่างเชิงคณิตศาสตร์ในการบรรยายการฝึกปฏิบัติ
 
4093101 ประวัติคณิตศาสตร์
History of Mathematics
3(3-0)
             คณิตศาสตร์ว่าด้วยระบบจำนวนของชาติต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยก่อนศตวรรษที่ 17 ปรัชญาคณิตศาสตร์และแนวคิดบางประการเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ปัจจุบัน ให้ศึกษาถึงประวัติและผลงานเด่น ๆ ของนักคณิตศาสตร์ที่สำคัญ ๆ ตลอดจนให้ทราบความเป็นมาของการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ในประเทศไทย
 
4093201 ทฤษฎีเซต
Set Theory
3(3-0)
             การสร้างทฤษฎีเซตโดยอาศัยระบบสัจพจน์ สัจพจน์ของการเลือก เซต อันดับ จำนวนเชิงการนับ จำนวนเชิงอันดับที่
 
4093301 พีชคณิตนามธรรม 1
Abstract Algebra 1
3(3-0)
             กลุ่ม กลุ่มย่อย กลุ่มวัฎจักร กลุ่มวิธีเรียงสับเปลี่ยน สาทิสสัณฐาน สมสัณฐาน อัตสัณฐาน กลุ่มย่อยปกติ ทฤษฎีบทเคย์เลย์ กลุ่มผลหาร วง อินทิกรัลโดเมน สนาม
 
4093302 การสร้างต้นแบบและการจำลองสถานการณ์
Modelling and Simulation
3(3-0)
             การสร้างและการวิเคราะห์ต้นแบบเชิงคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง การสร้างรูปแบบและต้นแบบของปัญหา การหาคำตอบของปัญหา การจำลองสถานการณ์ การวิเคราะห์ผลลัพธ์
 
4093303 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
Discrete Mathematics
3(3-0)
             การนับและความสัมพันธ์เวียนบังเกิด ทฤษฎีกราฟ การแทนกราฟด้วยเมตริกซ์ ต้นไม้และการแยกจำพวกข่ายงาน พีชคณิตบูลีนและวงจรเชิงวิธีจัดหมู่ ออโตมาตา ไวยกรณ์และภาษา ระบบเชิงพีชคณิต โพเซตและแลตทิช
 
4093401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3
Calculus and Analytic Geometry 3
3(3-0)
             รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4092401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 เวคเตอร์และเรขาคณิตวิเคราะห์ในปริภูมิ 3 มิติ ว่าด้วยเส้นตรง ระนาบโค้งและผิว อนุพันธ์ย่อย อินทิกรัลสองชั้น อินทิกรัลสามชั้นและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์
 
4093402 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
Ordinary Differential Equations
3(3-0)
             รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4092401 แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห์ 2ธรรมชาติและการเกิดสมการเชิงอนุพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งและ การประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับ n ทั่วไป ระบบสมการเชิงอนุพันธ์การแปลงลาปลาซ
 
4093501 รากฐานเรขาคณิต
Foundation of Geometry
3(3-0)
             เรขาคณิตนอกแบบยุคลิค พัฒนาเรขาคณิตเชิงไฮเพอร์โบลา พัฒนาการเรขาคณิตเชิงวงรี พัฒนาการเรขาคณิตทรงกลม พัฒนาการเรขาคณิตเชิงภาพฉาย ในแง่ระบบสัจพจน์
 
4093602 คณิตศาสตร์งานท่อ
Mathematics for Piping
3(3-0)
             ศึกษาเกี่ยวกับไฮดรอลิกของน้ำ ระบบท่อน้ำปะปา วิธีกำหนดท่อเมน ท่อแยกและท่อจ่ายน้ำ ที่ใช้ในบ้านและอาคารหลายชั้น วิธีคำนวณเกี่ยวกับขนาดของเครื่องสูบน้ำ อัตราการสูบ ระบายน้ำ ถังน้ำ แรงดัน อัตราการใช้น้ำของเครื่องสุขภัณฑ์ ระบบท่อน้ำทิ้งที่เป็นน้ำสกปรกและน้ำฝน วิธีคำนวณปริมาณการรับน้ำของท่อน้ำทิ้งและวิธีกำหนดขนาดของท่อน้ำทิ้ง ระบบท่อน้ำร้อน เครื่องทำน้ำร้อนชนิดต่าง ๆ ขนาดของเครื่อง อุณหภูมิน้ำร้อน
 
4093604 กำหนดการเชิงเส้น
Linear Programming
3(3-0)
             พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับกำหนดการเชิงเส้น ปัญหากำหนดการเชิงเส้น ผลเฉลยโดยกราฟ ระเบียบวิธีซิมเพลกซ์ ปัญหาคู่เสมอกัน สภาพเสื่อมคลาย กำหนดการเชิงจำนวนเต็ม การประยุกต์ของกำหนดการเชิงเส้นกับปัญหาต่าง ๆ (เน้นการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์)
 
4093605 คณิตศาสตร์ประกันภัย
Actuarial Mathematic
3(3-0)
             ทฤษฎีและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกันภัย ทฤษฎีความน่าจะเป็นของการประกันภัย ความหมายและลักษณะของการประกันภัย การประกันและการประกันภัยอื่นๆ ความน่าจะเป็นของการมีชีวิตและการตาย การคิดดอกเบี้ย ตารางมรณะ ค่ารายปี การคำนวณค่าประกันแบบต่าง ๆ เงินสำรองประกันชีวิต
 
4093606 ทฤษฎีเกม
Game Theory
3(3-0)
             นิยาม ยุทธวิธี สมดุล เกมผลบวกเป็นศูนย์ รูปแบบปกติ ทฤษฎีมินิแมกซ์ ยุทธวิธีที่ดีที่สุด เกมสมมาตร การใช้โปรแกรมเชิงเส้น ทฤษฎียูทิลิตี้ เกม n - คน เกมในรูปแบบที่กว้างขึ้น
 
4093607 คณิตศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์กายภาพ
Mathematics of Physical Science
3(3-0)
             ฟังก์ชัน ลิมิตของฟังก์ชัน ฟังก์ชันต่อเนื่อง อนุพันธ์ การประยุกต์ของอนุพันธ์ ปริพันธ์ จำกัดเขต และไม่จำกัดเขต การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขต การแปลงลาปลาซ สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์
 
4093608 ทฤษฎีดอกเบี้ย
Theory of Interests
3(3-0)
             ดอกเบี้ยคงต้น ดอกเบี้ยทบต้น ส่วนลดและดอกเบี้ย ค่ารายปี ค่ารายงวด ส่วนประกอบค่ารายปี ตารางเงินผ่อนและกองทุนสะสม อัตราดอกเบี้ยที่เป็นจริง อัตราส่วนลดที่เป็นจริง อัตราดอกเบี้ยจากการลงทุน หุ้น พันธบัตร หลักทรัพย์ การชำระหนี้แบบต่าง ๆ การใช้คณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ด้านการเงิน
 
4093702 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์
Computer Assisted Instruction in Mathematics
3(2-2)
             การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสร้างบทเรียนคณิตศาสตร์ เพื่อใช้ศึกษาส่วนบุคคลและเพื่อสอนในชั้น
 
4093801 การวิเคราะห์เนื้อหาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา
Analysis of Secondary School Mathematics
3(2-2)
             วิเคราะห์เนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา เน้นแนวคิดทางคณิตศาสตร์ และการเข้าสู่เนื้อหาคณิตศาสตร์พร้อมทั้งการใช้สื่อประกอบ
 
4094201 ทฤษฎีจำนวน
Theory of Numbers
3(3-0)
             การหารลงตัว จำนวนเฉพาะ สมภาค ทฤษฎีบทส่วนตกค้างกำลังสอง สมการไดโอแฟนไทน์ ฟังก์ชันของออยเลอร์ สัญลักษณ์ของเลอจองค์ บทตั้งของเกาส์ สัญลักษณ์ของยาโคบี
 
4094202 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์
Mathematical Logic
3(3-0)
             โครงสร้างคณิตศาสตร์ กฏแห่งการอ้างอิง ความสมเหตุสมผล การพิสูจน์
 
4094301 พีชคณิตนามธรรม 2
Abstract Algebra 2
3(3-0)
             รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4093301 พีชคณิตนามธรรม 1 ทฤษฎีบทของซิโลว์ วง อุดมคติ โดเมนแบบยุคลิค วงพหุนาม สนามสนามภาคขยาย ทฤษฎีบทของกาลัวส์
 
4094302 พีชคณิตเชิงเส้น
Linear Algebra
3(3-0)
             เวคเตอร์และปริภูมิเวคเตอร์ เมทริกซ์และการแปลงเชิงเส้น ค่าเฉพาะเวคเตอร์เฉพาะ รูปแบบเชิงเส้นคู่ รูปแบบกำลังสอง ผลคูณสเกลาร์ ออโทโก-นัลลิตี
 
4094303 ทฤษฎีสมการ
Theory of Equations
3(3-0)
             รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4092401 แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห์ สมการพหุนาม สมบัติของสัมประสิทธิ์และรากของสมการ สมการกำลังสอง สมการกำลังสาม สมการกำลังสี่ การประมาณรากสมการ
 
4094401 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
Partial Differential Equations
3(3-0)
             รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4093401 แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห์ 34093402 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงวงรี สมการเชิงอนุพันธ์เชิงไฮเพอร์โบลา สมการเชิงอนุพันธ์เชิงพาราโบลา อินทิกรัลของอนุพันธ์
 
4094402 แคลคูลัสชั้นสูง
Advanced Calculus
3(3-0)
             รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4093401 แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห์ 3  ลำดับและอนุกรมของฟังก์ชัน ฟังก์ชันพิเศษ ฟังก์ชันของตัวแปรหลายตัวอินทิกรัลตามเส้น อินทิกรัลตามผิว การทดสอบการลู่เข้าของอินทิกรัลไม่ตรงแบบ
 
4094403 การวิเคราะห์เวคเตอร์
Vector Analysis
3(3-0)

             พีชคณิตของเวคเตอร์ อนุพันธ์ของเวคเตอร์ อินทิกรัลของเวคเตอร์ พิกัดเชิงเส้นโค้ง และการวิเคราะห์เทนเซอร์
 

4094404 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
Mathematical Analysis
3(3-0)
             รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4092401 แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห์ 2  ระบบจำนวนจริงและระบบจำนวนเชิงซ้อน ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์และอินทิกรัล
 
4094405 การวิเคราะห์จำนวนจริงเบื้องต้น
Introduction to Real Analysis
 3(3-0)
             ระบบจำนวนจริง ทอพอโลยีบนเส้นจำนวนจริง ลำดับและอนุกรมของจำนวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ รีมันน์อินทิกรัล
 
4094406 การวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อนเบื้องต้น
Introduction to Complex Analysis
3(3-0)
             ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน ฟังก์ชันวิเคราะห์ ฟังก์ชันมูลฐาน อนุพันธ์ อินทิกรัล ลำดับและอนุกรมของฟังก์ชันตกค้าง การส่งคงแบบ
 
4094407 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
Numerical Analysis
3(3-0)
             การวิเคราะห์ค่าผิดพลาด ผลต่างจำกัด การประมาณค่าในช่วง วิธีกำลังสองน้อยที่สุด การหาอนุพันธ์เชิงตัวเลข การอินทิเกรตเชิงตัวเลขโดยสูตรนิวตัน - โคตัสและกรณีเฉพาะของสูตรนี้ ผลรวมอนุกรม ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงพีชคณิต และสมการเชิงอนุพันธ์
 
4094408 การวิเคราะห์จำนวนจริง 1
Real Analysis 1
3(3-0)
             จำนวนจริง ส่วนตัดเดเดคินด์ เซตปิด เซตเปิด ปริภูมิเมทริกซ์ เซตสมบูรณ์เซตของโบเรล ฟังก์ชันต่อเนื่องบนปริภูมิเมทริกซ์ ความติดต่อ ความสมบูรณ์ความปกคลุมแน่น
 
4094409 การวิเคราะห์จำนวนจริง 2
Real Analysis 2
3(3-0)
             รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4094408 การวิเคราะห์จำนวนจริง 1 ทฤษฎีเมเซอร์พื้นฐาน เลอเบส์กเมเซอร์ รีมันน์อินทิกัรัล เลอเบ์กอินทิกรัล ทฤษฎีเมเซอร์ทั่วไป เมเซอร์และเอาเตอร์เมเซอร์ ปริภูมิต่าง ๆ เช่น ปริภูมิบานาค ปริภูมิเชิงเส้น ปริภูมิเมเซอร์
 
4094410 การวิเคราะห์เชิงซ้อน 1
Complex Analysis 1
3(3-0)
             รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4093401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3จำนวนเชิงซ้อน การหาอนุพันธ์ การอินทิเกรต ทฤษฎีบทของโคชี สูตรอินทิกรัลของโคชี อนุกรมของเทเลอร์ และอนุกรมของโลรองต์ ส่วนตกค้าง การส่งคงแบบและการประยุกต์
 
4094411 การวิเคราะห์เชิงซ้อน 2
Complex Analysis 2
3(3-0)
             รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4094406 การวิเคราะห์เชิงซ้อน 1 ฟังก์ชันวิเคราะห์ อนุกรมกำลัง การแปลงเมอบิอุส การอินทิเกรตเชิงซ้อน ทฤษฎีโคชี สูตรของโคชีอินทิกรัลและผลสืบเนื่อง แคลคูลัส ของส่วนตกค้าง ฟังก์ชันฮาร์มอนิก
 
4094501 เรขาคณิตนอกแบบยุคลิค
Non-Euclidean Geometry
3(3-0)
             เรขาคณิตนอกแบบยุคลิค เรขาคณิตเชิงไฮเพอร์โบลา เรขาคณิตเชิงวงรี เรขาคณิตทรงกลม ความคล้องจองของเรขาคณิตนอกแบบยุคลิค
 
4094502 เรขาคณิตเชิงภาพฉาย
Projective Geometry
3(3-0)
             การเกิดจุดและเส้น ภาวะคู่กัน ภาวะเชิงภาพฉาย อัตราส่วนไขว้ทฤษฎีบทของเดซาร์กส์และปัปปุส เอกพันธ์ พิกัดแบบจุด พิกัดแบบเส้น โฟกัสของภาคตัดกรวย สิ่งหุ้มผิวโค้งกำลังสอง ภาพฉายของเส้น
 
4094503 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์
Differential Geometry
3(3-0)
             รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4093401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 และ4093402 สมการอนุพันธ์สามัญทฤษฎีของเส้นโค้งและผิว โดยวิธีการเชิงอนุพันธ์
 
4094504 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
Introduction to Graph Theory
3(3-0)
             บทนิยามของกราฟ ความไม่ขาดตอนของกราฟ วิถี ต้นไม้ กราฟแบบออยเลอร์และแฮมิลตัน กราฟเชิงระนาบและภาวะคู่กัน การระบายสีของกราฟ ไดกราฟ และการไหลของข่ายงาน
 
4094505 ทอพอโลยีเบื้องต้น
Introduction to Topology
3(3-0)
             แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับทอพอโลยี ทอพอโลยีบนเส้นจำนวนจริง ปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมิเชิงทอพอโลยี ความกระชับและความเชื่อมโยง
 
4094601 คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3
Electrical and Electronics Mathematics 3
3(3-0)
             เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูงขึ้น การประยุกต์ การแปลงลาปลาซและแนะนำการแก้สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
 
4094602 คณิตศาสตร์ชั้นสูง
Higher Mathematics
3(3-0)
             เรขาคณิตศาสตร์ว่าด้วยเส้นตรง วงกลม พาราโบลา วงรี ไฮเพอร์โบลาฟังก์ชันและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน และการนำไปใช้ ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของฟังก์ชัน การอินทิเกรตของฟังก์ชันต่างๆ เทคนิคการอินทิเกรตและการนำไปใช้
 
4094603 ทฤษฎีรหัส
Coding Theory
3(3-0)
             รหัส ความคลาดเคลื่อนและอัตราเร็วของข่าวสาร ความเชื่อถือได้ พีชคณิตบนรหัส รหัสเชิงเส้น การใช้เมทริกซ์ในรหัสเชิงเส้น แมกซิมัมไลลิฮูดสำหรับรหัสเชิงเส้น ขอบเขตของรหัส รหัสสมบูรณ์ รหัสชามมิง รหัสขยาย รหัสโกเลย์ รหัสไซคลิก
 
4094604 ทฤษฎีออพทิไมเซชันและการประยุกต์
Optimization Theory and Applications
3(3-0)
             วิธีพื้นฐานในออพทิไมเซชันของฟังก์ชันตัวแปรตัวเดียวและตัวแปรหลายตัว ทฤษฎี และเทคนิคการแก้ปัญหาในโปรแกรมเชิงเส้น และโปรแกรมไม่เชิงเส้น ตัวอย่างออพทิไมเซชันและการประยุกต์
 
4094605 ทฤษฎีการควบคุม
Control Theory
3(3-0)
             ทฤษฎีที่ใช้ในการควบคุมระบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบบกลศาสตร์ ระบบเคมี และระบบไฟฟ้า การจำลองเลียนแบบระบบเหล่านี้ เทคนิคการแก้ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงระบบ การวิเคราะห์เสถียรภาพ ผลตอบสนองความถี่
 
4094606 ทฤษฎีสินค้าคงคลัง
Inventory Theory
3(3-0)
             แบบจำลองสินค้าคงคลัง การโปรแกรมเชิงเส้น ต้นทุนคอนเวกซ์ และคอนเคฟ อัลกอลิทึม การวางแผน การวิเคราะห์แบบฮอริซ แบบจำลองสินค้าคงคลังโดยใช้ความ น่าจะเป็น แบบจำลองสถิติ แบบจำลองปริมาณการสั่ง แบบจำลองทบทวนต่อเนื่องอย่าง สโตแคสติค
 
4094607 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
Business Mathematics
3(3-0)
             ให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ ในการศึกษาธุรกิจทั้งในทางทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ เช่น ศึกษาแนวคิดและนิยาม สมการและกราฟ ความชันของส่วนโค้ง สูตรการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน การหาค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของฟังก์ชันที่สัมพันธ์กับทางธุรกิจ อนุพันธ์บางส่วน อินทิเกรชัน และการประยุกต์ในทางธุรกิจ อนุกรมและการนำความรู้เรื่องอนุกรมไปใช้ทางธุรกิจ เมตริกซ์ สมการเชิงเส้นและพื้นฐานการวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจเชิงสถิติ และสถิติเชิงเปรียบเทียบ
 
4094801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์
Preparation for Professional experience in Mathematics
2(90)
             จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพโดยการกระทำในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพ
 
4094802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์
Field Experience in Mathematics
5(350)

             ให้ทำการฝึกงานที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ หรือคอมพิวเตอร์กับหน่วยงานของรัฐบาล หรือเอกชน
 

4094901 สัมมนาคณิตศาสตร์
Seminar in Mathematics
3(3-0)
             สัมมนาในเรื่องที่นักศึกษาสนใจ ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน
 
4094902 การศึกษาส่วนบุคคล
Individual Study
3(3-0)
             เรื่องพิเศษทางคณิตศาสตร์ที่กำลังเป็นที่สนใจร่วมกันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์
 

ก่อนหน้า ต่อไป