รหัสและคำอธิบาย >> หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์

 ต่อไป

: :  หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ : :

                                          หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้จัดหมู่วิชาไว้ดังนี้
     รหัส                 หมู่วิชา
               450                  หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชาคหกรรมศาสตร์
               451                  หมู่วิชาอาหารและโภชนาการ
               452                  หมู่วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
               453                  หมู่วิชาบ้านและการบริหารงานบ้าน
               454                  หมู่วิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก
               455                  หมู่วิชาศิลปประดิษฐ์
               456                  หมู่วิชาสิ่งทอ

                                                         หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชาคหกรรมศาสตร์
   
                                                                                                          (450)

 
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่ใดได้ของหมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้
               1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์                         (450-1--)
               2. ศิลปะ                                                                        (450-2--)
               3.                                                                                  (450-3--)
               4.                                                                                  (450-4--)
               5.                                                                                  (450-5--)
               6.                                                                                  (450-6--)
               7.                                                                                  (450-7--)
               8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                        (450-8--)
               9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย       (450-9--)

หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ (450)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (ท-ป)

รหัสใหม่

รหัสเก่า

4501101

แนะนำคหกรรมศาสตร์

2(2-0)

4501102

การจัดการทรัพยากรครอบครัว

2(1-2)

4501103

การส่งเสริมคหกรรมศาสตร์เฉพาะแขนง

2(1-2)

4504901

ปัญหาพิเศษคหกรรมศาสตร์เฉพาะแขนง

2(1-2)

4504902

สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์เฉพาะแขนง

2(2-0)

4504903

การศึกษางานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์เฉพาะแขนง

2(1-2)


คำอธิบายรายวิชา
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ (450)

รหัส
 ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4501101  แนะนำคหกรรมศาสตร์
Introduction to Home Economics
2(2-0)
    ประวัติ ปรัชญา ความหมาย เนื้อหา และขอบข่ายวิชาคหกรรมศาสตร์ ลักษณะของหมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ในประเทศไทยและต่างประเทศ บทบาทของนักคหกรรมศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ
4501102  การจัดการทรัพยากรครอบครัว
Family Resource Management
2(1-2)
    ลักษณะของงานบ้านในอดีตและปัจจุบัน อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลง การดำเนินชีวิตที่มีผลต่อลักษณะงานบ้าน อิทธิพลต่อค่านิยม ปรัชญาและเป้าหมาย ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจใช้ทรัพยากรของครอบครัว ทรัพยากรที่สำคัญในการบริหารงานบ้านสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตปัจจุบัน กลวิธีและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการทำงานในบ้านให้มีประสิทธิภาพ ฝึกปฏิบัติการวางแผน ดำเนินงานและประเมินผลงาน
 
4501103  การส่งเสริมคหกรรมศาสตร์เฉพาะแขนง
Home Economics Extension
2(1-2)
    วิธีการผลิตและการใช้สื่อประเภทต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการจัดกิจกรรม เช่น การจัดนิทรรศการ การสาธิตเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางคหกรรมศาสตร์
 
4504901  ปัญหาพิเศษคหกรรมศาสตร์เฉพาะแขนง
Special Problems in Home Economics

     ศึกษาปัญหาใดปัญหาหนึ่งเฉพาะแขนงที่เรียนด้วยการทำวิจัยเพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้น ๆ
 
 2(1-2)
4504902  สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์เฉพาะแขนง
Seminar in Home Economics

     ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวกับงานวิจัยด้านต่าง ๆ จากแขนงที่เรียนทั้งในและต่างประเทศ
 
2(2-0)
4504903  การศึกษางานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์เฉพาะแขนง
Study of Specific Field in Home Economics
2(1-2)
     ศึกษางานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์จากแขนงวิชาเรียนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการทำภาคนิพนธ์ โดยได้รับคำแนะนำและอยู่ภายใต้การนิเทศอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์

ต่อไป