รหัสและคำอธิบาย >> หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์

ก่อนหน้า ต่อไป

: : หมู่วิชาอาหารและโภชนาการ : :

                                                                                                  
                                                                                                         
หมู่วิชาอาหารและโภชนาการ ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชา ออกเป็นดังนี้
                  1. โภชนาการ                                                       (451-1--)
                  2. อาหาร                                                              (451-2--)
                  3. การจัดเลี้ยงและบริการ                                     (451-3--)
                  4.                                                                         (451-4--)
                  5.                                                                         (451-5--)
                  6.                                                                         (451-6--)
                  7.                                                                         (451-7--)
                  8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                               (451-8--)
                  9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการเทศ การสัมมนา และการวิจัย              (451-9--)

หมู่วิชาอาหารและโภชนาการ (451)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (ท-ป)

รหัสใหม่

รหัสเก่า

4511101

โภชนาการ

2(2-0)

4511103

บริโภคศึกษา

2(1-2)

4511201

ทฤษฎีอาหารและหลักการประกอบอาหาร

3(2-2)

4511202

หลักการประกอบอาหาร

2(1-2)

4511203

หลักการประกอบอาหารสำหรับงานโรงแรม

3(2-2)

4512101

โภชนศาสตร์มนุษย์

2(2-0)

4512102

โภชนศาสตร์ครอบครัว

3(2-2)

4512103

โภชนศาสตร์ชุมชน

3(2-2)

4512105

โภชนาการเด็ก

2(2-0)

4512201

เครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร

2(1-2)

4512202

อาหารสำหรับชีวิตประจำวัน

3(2-2)

4512203

การถนอมอาหาร

3(2-2)

4512204

การแปรรูปอาหาร

3(2-2)

4512205

อาหารท้องถิ่น

3(2-2)

4512206

อาหารไทย

3(2-2)

4512207

อาหารจีน

2(1-2)

4512208

อาหารนานาชาติ

2(1-2)

4512209

อาหารพื้นบ้าน

2(1-2)

4512210

อาหารยุโรป

2(1-2)

4512211

อาหารญี่ปุ่น

2(1-2)

4512212

อาหารฝรั่งเศส

2(1-2)

4512213

อาหารอิตาเลียน

2(1-2)

4512214

อาหารอิสลาม

2(1-2)

4512215

อาหารมังสวิรัติและอาหารเจ

2(1-2)

4512801

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาหารและโภชนาการ 1

2(90)

4512802

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาหารและโภชนาการ 1

3(270)

4513101

อาหารบำบัดโรค

3(2-2)

4513102

โภชนาการเด็กและผู้สูงอายุ

2(2-0)

4513103

หลักการจัดอาหารและโภชนบำบัด

2(2-0)

4513201

อาหารว่าง

2(1-2)

4513202

ขนมไทย

2(1-2)

4513203

ขนมอบ

3(2-2)

4513204

การแต่งหน้าเค้กและขนม

2(1-2)

4513205

เครื่องดื่ม

2(1-2)

4513801

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาหารและโภชนาการ 3

2(90)

4514101

โภชนาการและการจัดบริการอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย

2(2-0)

4514201

การประกอบอาหารเสร็จเร็ว

2(1-2)

4514202

อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ

3(2-2)

4514203

ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย

3(2-2)

4514204

ความรู้เกี่ยวกับอาหารยุโรป

3(2-2)

4514205

ความรู้เกี่ยวกับอาหารจีน

3(2-2)

4514206

ความรู้เกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่น

3(2-2)

4514207

ไอศกรีม

2(1-2)

4514208

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารนานาชาติ

3(2-2)

4514301

การบริการอาหารในสถาบัน

2(1-2)

4514302

การจัดเลี้ยงอาหารในโอกาสต่าง ๆ

2(1-2)

4514801

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาหารและโภชนาการ 3

5(450)

4514901

โครงการศึกษาเอกเทศเฉพาะแขนงอาหารและโภชนาการ

2(1-2)

4514902 ปัญหาพิเศษเฉพาะแขนงอาหารและโภชนาการ

2(1-2)

4514903

สัมมนาเฉพาะแขนงอาหารและโภชนาการ

1(1-0)

4514904

การค้นคว้าทดลองเฉพาะแขนงอาหารและโภชนาการ

2(1-2)

4514905

อาหารและจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้อง

3(2-2)

4514906

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพโดยประสาทสัมผัส

3(2-2)

4514907

การสุขาภิบาลและการควบคุมคุณภาพอาหาร

3(2-2)

คำอธิบายรายวิชา
หมู่วิชาอาหารและโภชนาการ (451)

รหัส ชื่อและคำอธิบายรายวิชา  น(ท-ป)
511101 4 โภชนาการ
Nutrition
2(2-0)
        ความหมาย ประวัติ ความสำคัญของโภชนาการที่มีต่อสุขภาพ อาหารหลัก 5 หมู่ หลักการจัดอาหารสมส่วน ประเภทของสารอาหาร หน้าที่และปริมาณที่พึงได้รับ แหล่งสารอาหาร กลไกการย่อยและการดูดซึมอาหารและบริโภค นิสัย ปัญหาโภชนาการในประเทศไทย หน่วยงานทั้งในและนอกประเทศที่มีบทบาทในการแก้ปัญหาโภชนาการ
 
4511103  บริโภคศึกษา
Education for Consumers
 2(1-2)
      ความสำคัญของบริโภคศึกษาต่อเศรษฐกิจส่วนบุคคล ต่อส่วนรวม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ความต้องการที่จำเป็นและไม่จำเป็น การเลือกซื้อเครื่องบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ อิทธิพลของการโฆษณา ค่านิยมของผู้บริโภคในการนิยมใช้ของไทย
 
4511201  ทฤษฎีอาหารและหลักการประกอบอาหาร
Principles and Food Preparation
 3(2-2)
     ลักษณะองค์ประกอบ คุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์ของอาหาร หลัก วิธีการประกอบอาหารหลัก 5 หมู่ ศัพท์การประกอบอาหาร เครื่องปรุง และสารปรุงแต่งอาหารที่มีปฏิกิริยาต่ออาหาร การเลือกซื้อ และการเก็บรักษาอาหาร ฝึกปฏิบัติการ ทดสอบคุณสมบัติของอาหารและการประกอบอาหารหลัก 5 หมู่
 
4511202 หลักการประกอบอาหาร
Food Preparation
2(1-2)
     ลักษณะ องค์ประกอบ คุณสมบัติ กรรมวิธีการประกอบอาหารหลัก 5 หมู่ หลักการจัดอาหารสมส่วนราคาถูก สำหรับครอบครัวเพื่อสุขภาพ มารยาทในการเสิร์ฟและรับประทานอาหาร การจัดโต๊ะอาหาร การจัดครัว หลักการสุขาภิบาลและฝึกปฏิบัติ
 
4511203  หลักการประกอบอาหารสำหรับงานโรงแรม
Principles of Food Preparation for Hotel
3(2-2)
     ความรู้ทั่วไปของอาหาร วัตถุดิบที่ใช้เป็นอาหารประเภทต่าง ๆ การคัดเลือก และการถนอมอาหารประเภทต่าง ๆ การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการประกอบอาหารอย่างถูกต้อง ศัพท์การประกอบอาหาร การเตรียมอาหาร การประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ และการตบแต่งอาหาร
 
4512101 โภชนศาสตร์มนุษย์
Human Nutrition
2(2-0)
      ศึกษากระบวนการได้รับสารอาหารของร่างกาย การย่อย การดูดซึม การขับถ่าย และเมตาบอลิซึมของสารอาหาร ศึกษาวิธีการหาความต้องการสารอาหารและพลังงานของร่างกาย ตลอดจนศึกษาวิธีการวิเคราะห์หาปริมาณสารอาหารในอาหารที่บริโภค ศึกษาและเปรียบเทียบข้อมูลจากผลการวิจัยด้านโภชนาการ
 
4512102  โภชนศาสตร์ครอบครัว
Family Nutrition
3(2-2)
       ความต้องการสารอาหารและพลังงานของบุคคลวัยต่าง ๆ และภาวะพิเศษ การกำหนดรายการ การจัดอาหารสมส่วนของหญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร ทารก เด็กวัยก่อนเรียน เด็กวัยเรียน วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และฝึกปฏิบัติ
 
4512103  โภชนศาสตร์ชุมชน
Community Nutrition
3(2-2)
     ภาวะโภชนาการในประเทศไทย การติดตามและประเมินผลภาวะโภชนาการ การวางแผนงานโภชนาการในชุมชน รวมทั้งการให้ความรู้ทางโภชนาการ ฝึกปฏิบัติการสำรวจภาวะโภชนาการในชุมชน
 
4512105 โภชนาการเด็ก
Child Nutrition
2(2-0)
     ศึกษาขบวนการรับสารอาหารของร่างกาย เมตาบอลิซึม ขบวนการขับถ่ายของสารอาหารประเภทต่าง ๆ การจัดเตรียมและเสริมคุณค่าอาหารให้แก่เด็ก ปัญหาโภชนาการในเด็ก หลักและวิธีการจัดโครงการโภชนาการสำหรับเด็กแต่ละวัย
 
4512201 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร
Cooking Appliance
2(1-2)
    ชนิดเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหาร และในงานอุตสาหกรรมบริการอาหารต่าง ๆ การเลือกซื้อเครื่องมือเฉพาะอย่าง ทั้งแบบธรรมดาและแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ วิธีใช้ เก็บและบำรุงรักษา การทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้
 
4512202 อาหารสำหรับชีวิตประจำวัน
Family Cookery
3(2-2)
    ความต้องการอาหารสำหรับบุคคล หลักการเลือก การเตรียมและการประกอบอาหาร โดยคำนึงถึงคุณค่าอาหารตามหลักโภชนาการให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตประจำวัน
 
4512203  การถนอมอาหาร
Food Preservation
3(2-2)
    ประวัติ ความมุ่งหมายของการถนอมอาหาร สาเหตุที่ทำให้อาหารเสีย หลักและวิธีการถนอมอาหารแบบต่าง ๆ การใช้สารปรุงแต่ชนิดต่าง ๆ คุณสมบัติและปริมาณสารที่ใช้ในการถนอมอาหาร อุปกรณ์ เครื่องใช้สำหรับการถนอมอาหาร การเก็บรักษาอาหารที่ถนอมแล้ว ฝึกปฏิบัติการถนอมอาหารที่มีตามฤดูกาลและท้องถิ่น การบรรจุ
 
4512204 การแปรรูปอาหาร
Principles of Food Processing
3(2-2)
     การเลือกคุณภาพของวัตถุดิบ ขบวนการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การผลิตอาหารสำเร็จรูปต่าง ๆ และการบรรจุหีบห่อ
 
4512205 อาหารท้องถิ่น
Local Cookery
3(2-2)
     ประวัติความเป็นมาของอาหารประจำท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่น อาหารภาคต่าง ๆ อาหารมังสวิรัติ อาหารประเพณี ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น
 
4512206  อาหารไทย
Thai Food Cookery
3(2-2)
     ลักษณะอาหารไทย เครื่องปรุง เครื่องเทศ เทคนิคการประกอบอาหารไทย การจัด การเสิร์ฟ การเก็บรักษา การบรรจุหีบห่อ การจัดจำหน่าย และฝึกปฏิบัติอาหารไทย
 
4512207  อาหารจีน
Chinese Food Cookery
2(1-2)
     ลักษณะอาหารจีน เครื่องปรุงชนิดต่าง ๆ เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหาร การจัดรายการอาหาร เทคนิคและวิธีในการประกอบอาหารจีน การจัดโต๊ะและการบริการ มารยาทในการรับประทานอาหาร ฝึกปฏิบัติอาหารจีนทั้งคาวหวาน
 
4512208 อาหารนานาชาติ
International Food Cookery
2(1-2)
     บริโภคนิสัยของชาวยุโรป อเมริกา และเอเซีย เรียนรู้ถึงเครื่องปรุง อุปกรณ์และวิธีการประกอบอาหารขั้นพื้นฐานของอาหารประจำชาติที่เป็นที่นิยม และฝึกปฏิบัติ
 
4512209 อาหารพื้นบ้าน
Local Cookery
 2(1-2)
    ศึกษาอาหารพื้นบ้านในด้านประเพณี วิวัฒนาการ คุณค่า วิธีการประกอบอาหาร การตกแต่ง การจัดเลี้ยงอาหาร ค่านิยมในเรื่องอาหารของคนในท้องถิ่น
 
4512210  อาหารยุโรป
European Food Cooker
2(1-2)
    ลักษณะสำคัญของอาหารยุโรป ความแตกต่างของลักษณะอาหารประเทศต่าง ๆ ที่สำคัญในยุโรป เครื่องมือและอุปกรณ์ที่สำคัญในการประกอบอาหารยุโรป การจัดรายการอาหาร การประกอบอาหาร การจัดและตกแต่งอาหาร ตลอดจนการจัดเสิร์ฟและวิธีการรับประทานอาหารตามมารยาทของยุโรป ปฏิบัติการอาหารยุโรปตามเนื้อหา
 
4512211  อาหารญี่ปุ่น
Japanese Food Cookery
2(1-2)
    วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของคนญี่ปุ่น ลักษณะและประเภทของอาหารญี่ปุ่น วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารญี่ปุ่นและการเลือกซื้อ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารญี่ปุ่น การจัดรายการอาหาร การประกอบอาหาร การหุงข้าวแบบญี่ปุ่น ปลาดิบ การห่อข้าว การหั่นผัก การชงชาและการดื่มชา ศิลปะในการจัดและตกแต่งอาหารญี่ปุ่น การจัดโต๊ะอาหารแบบญี่ปุ่น ตลอดจนการจัดเสิร์ฟและวิธีการรับประทานอาหารตามประเพณีของญี่ปุ่น ปฏิบัติการตามเนื้อหา
 
4512212  อาหารฝรั่งเศส
French Food Cookery
2(1-2)
     ลักษณะและประเภทของอาหารฝรั่งเศส วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารฝรั่งเศส เครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารฝรั่งเศส การจัดรายการอาหาร การประกอบอาหาร การจัดและตกแต่งอาหาร ตลอดจนการจัดเสิร์ฟและวิธีการรับประทานอาหารตามมารยาทของฝรั่งเศส ปฏิบัติการอาหารฝรั่งเศสตามเนื้อหา
 
4512213  อาหารอิตาเลียน
Italian Food Cookery
 2(1-2)
      ลักษณะและประเภทของอาหารอิตาเลียน วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารอิตาเลียน เครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารอิตาเลียน การจัดรายการอาหาร การประกอบอาหาร การจัดและตกแต่งอาหาร ตลอดจนการจัดเสิร์ฟและวิธีการรับประทานอาหารตามมารยาทของอิตาเลียน ปฏิบัติการอาหารอิตาเลียนตามเนื้อหา
 
4512214 อาหารอิสลาม
Islam Food Cookery
2(1-2)
     วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของชาวมุสลิม อาหารฮาลาน ลักษณะของอาหารอิสลาม วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารฮาลาน ข้อปฏิบัติในการจัดประกอบอาหารอิสลามและกรรมวิธีในการปรุงอาหาร การถือศีลอดและอาหารในเดือนบวช และปฏิบัติการอาหารอิสลามตามเนื้อหา
 
4512215 อาหารมังสวิรัติ และอาหารเจ
Vegetarian Food Cookery
2(1-2)
      ความหมายและความสำคัญของอาหารมังสวิรัติ และอาหารเจ ประเภทของอาหารมังสวิรัติ วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารมังสวิรัติและอาหารเจ การประกอบอาหารมังสวิรัติและอาหารเจ ตลอดจนการจัดเสิร์ฟและวิธีการรับประทานอาหารตามข้อกำหนด ปฏิบัติการอาหารมังสวิรัติและอาหารเจตามเนื้อหา
 
4512801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาหารและโภชนาการ 1
Preparation for Professional Experience in Foods and Nutrition I
2(90)
      ดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ก่อนออกฝึกประสบ-การณ์วิชาชีพ ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ การจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทำในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ
 
4512802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาหารและโภชนาการ 1
Field Experience in Foods and Nutrition I
3(270)
      ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนนอกสถานศึกษา และให้มีการปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของวิชาชีพ
 
4513101  อาหารบำบัดโรค
Dietetics
 3(2-2)
      ความมุ่งหมายของการให้อาหารเพื่อบำบัดโรค การบริการอาหารในโรงพยาบาล รายการอาหารแลกเปลี่ยน และอาหารเฉพาะโรค การดัดแปลงและจัดทำรวมทั้งการเสิร์ฟอาหารสำหรับผู้ป่วย และฝึกปฏิบัติ
 
4513102  โภชนาการเด็กและผู้สูงอายุ
Child and Elderly Nutrition
2(2-0)
      ศึกษาความสำคัญของอาหาร การเจริญเติบโตของเด็ก และสุขภาพของ ผู้สูงอายุ สารอาหารที่จำเป็นสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ กระบวนการเปลี่ยนแปลงสรีรวิทยาของอาหาร และเมตาบอลิซึมในเด็กและผู้สูงอายุ สาเหตุและภาวะทุพโภชนาการในเด็กและผู้สูงอายุ และการป้องกันการขาดสารอาหารในเด็ก วิธีการให้อาหารและการปรุงอาหารสำหรับเด็ก การจัดอาหารและวิธีการปรุงอาหารสำหรับผู้สูงอายุ

 

4513103  หลักการจัดอาหารและโภชนบำบัด
Principles of Dietaries and Therapeutic Nutrition
2(2-0)
    ศึกษาการจัดอาหารบริโภคตามหลักโภชนศาสตร์สำหรับบุคคลปกติ การกำหนดอาหารเพื่อควบคุมโรค หรือเพื่อการรักษาผู้ป่วยเฉพาะโรค การจัดอาหารในสถาบันและกลุ่มบุคคลในภาวะต่าง ๆ
4513201  อาหารว่าง
Snack Cookery
2(1-2)
     ความหมาย ประเภท ประโยชน์ของอาหารว่าง เทคนิคในการประกอบอาหารว่าง การจัดและการเสิร์ฟอาหารว่างของคนไทย และนานาชาติ การคิดต้นทุนและกำหนดราคาขาย การจัดบรรจุหีบห่อและการจัดจำหน่าย ฝึกปฏิบัติอาหารว่างไทยและนานาชาติ
 
4513202  ขนมไทย
Thai Desserts
 2(1-2)
      กรรมวิธีในการประกอบขนมไทย โดยใช้วิธีต่าง ๆ เทคนิคการเตรียมการปรุง ลักษณะที่ดีของขนมไทย การเก็บรักษา การบรรจุหีบห่อ และการฝึกปฏิบัติขนมไทย
 
4513203  ขนมอบ
Bakery
3(2-2)
       คุณสมบัติของเครื่องปรุงและสารปรุงแต่งในขนมอบ การเลือกซื้อ วิธีใช้และการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ หลักที่ใช้ในการทำขนมอบไทย และต่างประเทศขั้นพื้นฐาน การเก็บอาหารที่ทำเสร็จแล้ว การบรรจุหีบห่อ การจัดจำหน่ายและฝึกปฏิบัติขนมอบ
 
4513204  การแต่งหน้าเค้กและขนม
Cake Decoration
2(1-2)
       การออกแบบ การแต่งหน้าเค้กและขนมอื่น ๆ เครื่องใช้ วัสดุที่จะนำมาใช้แต่งให้สวยงาม เหมาะสมกับโอกาสและสมัยนิยม การเก็บรักษา การบรรจุหีบห่อ และฝึกปฏิบัติ
 
4513205 เครื่องดื่ม
Beverage
2(1-2)
       ความสำคัญของเครื่องดื่ม ประเภทของเครื่องดื่ม เครื่องมือเครื่องใช้ในการผสมและการบริการ การผสมเครื่องดื่มชนิดที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ การจัดเครื่องดื่มให้เหมาะสมกับรายการอาหาร มารยาทในการบริการของพนักงาน บริการเครื่องดื่ม ฝึกปฏิบัติการผสมและการให้บริการเครื่องดื่ม
 
4513801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาหารและโภชนาการ 3
Preparation for Professional Experience in Foods and Nutrition 3
2(90)
       จัดให้มีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบ-การณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทำในสถานการณ์ หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ โดยศึกษาจากสื่อต่าง ๆ จำลองรูปแบบสถานการณ์จริง และหรือศึกษาจากประสบการณ์ตรงโดยการทัศนศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกปฏิบัติจริงในสถานศึกษา
 
4514101  โภชนาการและการจัดบริการอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย
Nutrition and Feeding Programs for Early Childhood
 2(2-0)
      ความหมายและความสำคัญของโภชนาการที่มีต่อสุขภาพ อนามัย และสติปัญญาของเด็กปฐมวัย รวมทั้งเทคนิคการแก้ไขปัญหาทางโภชนาการของเด็ก การเลือก การจัดและการประกอบอาหารให้มีคุณค่าอาหารครบถ้วน การส่งเสริมสุขนิสัยในการรับประทานอาหารของเด็ก หลักและวิธีการจัดอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กในโรงเรียนอนุบาล และศูนย์เด็กทุกรูปแบบ
 
4514201  การประกอบอาหารเสร็จเร็ว
Fast Cookery
 2(1-2)
      ปฏิบัติการประกอบอาหาร ที่บริการสะดวกรวดเร็ว การใช้เครื่องใช้ให้เหมาะสมกับการเสิร์ฟ การจัดจำหน่ายให้เหมาะสมกับเวลาและโอกาส สถานที่ เศรษฐกิจของผู้บริโภค
 
4514202  อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ
Commercial Food Preparation
3(2-2)
     ความรู้เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมบริการอาหาร การทำอาหารเพื่อการค้า แนวโน้มของประเภทอาหารที่เหมาะสมกับการค้าปัจจุบันและในอนาคต ข้อควรคำนึงถึง การเลือกซื้อและสำรองวัสดุ และเครื่องปรุง ประเภทและรูปแบบของภาชนะบรรจุอาหาร การคิดต้นทุนและกำหนดราคาขาย ฝึกปฏิบัติอาหารจำนวนมาก และกลวิธีในการทำอาหารเฉพาะอย่างที่ต้องการความชำนาญพิเศษ
 
4514203  ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย
Knowledge of Thai Food
 3(2-2)
      ศึกษาลักษณะความสำคัญของอาหารไทย อาหารประจำภาค รู้จักส่วนประกอบการจัดรายการ กรรมวิธีในการปรุง หลักการจัดอาหารให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย การประดิษฐ์ดัดแปลงให้เป็นรูปแบบต่าง ๆ การแกะสลัก การจัดเสิร์ฟ และมารยาทในการรับประทาน
 
4514204  ความรู้เกี่ยวกับอาหารยุโรป
Knowledge of European Food
3(2-2)
      ศึกษาลักษณะสำคัญของอาหารยุโรป ความแตกต่างของลักษณะอาหารประเทศต่าง ๆ ที่สำคัญในยุโรป รู้จักรายการอาหาร ชื่อและส่วนประกอบของอาหาร รวมทั้งการจัดเสิร์ฟ และมารยาทในการรับประทาน
 
4514205  ความรู้เกี่ยวกับอาหารจีน
Knowledge of Chinese Food
3(2-2)
     ศึกษาลักษณะรูปแบบต่าง ๆ ของอาหารจีน รู้จักชื่อรายการอาหาร และส่วนประกอบอาหาร รวมทั้งการจัดเสิร์ฟและวิธีการรับประทานอาหารตามประเพณีของจีน
 
4514206  ความรู้เกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่น
Knowledge of Japanese Food
3(2-2)
      ศึกษาลักษณะและแบบต่าง ๆ ของอาหารญี่ปุ่น รู้จักชื่อรายการอาหารและส่วนประกอบอาหาร รวมทั้งการจัดเสิร์ฟและวิธีการรับประทานอาหารตามประเพณีของญี่ปุ่น
 
4514207 ไอศกรีม
Ice - cream
2(1-2)
      ศึกษาประเภทของไอศกรีม เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องปรุง ส่วนผสม และเทคนิคการทำไอศกรีมชนิดต่าง ๆ การเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพของไอศกรีม การตกแต่ง และการให้บริการด้วยวิธีต่าง ๆ การคำนวณต้นทุน ราคาขายและการจัดจำหน่าย
 
4514208 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารนานาชาติ
Introduction to International Foods
 3(2-2)
     ศึกษาลักษณะสำคัญของอาหารนานาชาติ ความแตกต่างของลักษณะอาหารประเทศต่าง ๆ ที่สำคัญ รู้จักรายการอาหาร ชื่อและส่วนประกอบของอาหาร กรรมวิธีการปรุง รวมทั้งการจัดเสิร์ฟและวิธีการรับประทานอาหาร มารยาทในการรับประทานของชนชาติต่าง ๆ
 
4514301  การบริการอาหารในสถาบัน
Institutional Food Production Service
2(1-2)
     ประวัติความเป็นมาของการบริการอาหารในสถานศึกษาและสถาบันอื่น เป้าหมายและประโยชน์ในการดำเนินการ การเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้ให้เหมาะสมกับอาหาร การจัดเสิร์ฟทั้งในและนอกสถานที่ ตลอดจนการเก็บรักษา การเลือกซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการบริการอาหาร ชนิดของการบริการอาหารแบบต่าง ๆ การจัดหน่วยงานและฝึกปฏิบัติบริการอาหารในสถาบัน
 
4514302 การจัดเลี้ยงอาหารในโอกาสต่าง ๆ
Meal Management
2(1-2)
      การวางแผนดำเนินงานจัดเลี้ยง ฝึกปฏิบัติ กำหนดรายการอาหาร จัดแต่งโต๊ะอาหาร จัดเลี้ยงอาหารในโอกาสต่าง ๆ
 
4514801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาหารและโภชนาการ 3
Field Experience in Founds and Nutrition 3
5(450)
      ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนนอกสถานศึกษา และมีการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของวิชาชีพ
 
4514901  โครงการศึกษาเอกเทศเฉพาะแขนงอาหารและโภชนาการ
Individual Study in Foods and Nutrition
2(1-2)
      ให้ผู้เรียนทำโครงการเฉพาะแขนงที่เรียนตามความสนใจพิเศษ จากความรู้พื้นฐานที่เรียนมา เพื่อการศึกษาค้นคว้าให้มีความรู้อย่างลึกซึ้ง และกว้างขวาง โดยได้รับคำแนะนำ และอยู่ภายใต้การนิเทศอย่างใกล้ชิดของอาจารย์
 
4514902  ปัญหาพิเศษเฉพาะแขนงอาหารและโภชนาการ
Special Problems in Foods and Nutrition
2(1-2)
      ปัญหาใดปัญหาหนึ่งเฉพาะแขนงที่เรียนด้วยการทำวิจัยเพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้น ๆ
 
4514903  สัมมนาเฉพาะแขนงอาหารและโภชนาการ
Seminar in Foods and Nutrition

      ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวกับงานวิจัยต่าง ๆ จากแขนงที่เรียน ทั้งในและต่างประเทศ
 
 1(1-0)
4514904 การค้นคว้าทดลองเฉพาะแขนงอาหารและโภชนาการ
Experimental Research in Foods and Nutrition
2(1-2)
      นำหลักการทางวิทยาศาสตร์มาทดลองอาหารต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงค้นคว้าหาตำรับใหม่ ๆ และสร้างตำรับมาตรฐาน หรือศึกษาค้นคว้าทดลองงานด้านโภชนาการ
 
4514905 อาหารและจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้อง
Food and Microbiology
3(2-2)
      จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ความสำคัญของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ปัจจัยที่มีผลการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ การเสื่อมเสียของอาหารอันเนื่องมาจาก จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคทางเดินอาหาร อาหารเป็นพิษ หลักการและวิธีการป้องกันการเสื่อมเสียของอาหารอันเนื่องมาจากจุลินทรีย์ การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการผลิตอาหารหมัก การตรวจสอบจุลินทรีย์ในอาหาร ปฏิบัติการตามเนื้อหา
 
4514906  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพโดยประสาทสัมผัส
Product Development and Sensory Evaluation
3(2-2)
     ความจำเป็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ความสำคัญของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร หลักและวิธีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร พื้นฐานของประสาททั้งห้า วิธีการประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 
4514907  การสุขาภิบาลและการควบคุมคุณภาพอาหาร
Food Sanitation and Quality Control
 3(2-2)
     การออกแบบและติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ในสถานประกอบอาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร สุขลักษณะในการผลิตอาหาร การเก็บรักษา การขนส่งอาหารและขณะรอจำหน่าย สุขวิทยาส่วนบุคคลในการผลิตอาหาร หลักการทำความสะอาดและการกำจัดของเสียที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาหาร หลักการควบคุมคุณภาพอาหารตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ การประกอบอาหาร และผลิตภัณฑ์สุดท้าย ฉลากอาหาร กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบอาหาร และมาตร-ฐานอาหาร
 

                                             

 

ก่อนหน้า ต่อไป