รหัสและคำอธิบาย >> หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์

ก่อนหน้า ต่อไป

: : หมู่วิชาศิลปประดิษฐ์ : :

หมู่วิชาศิลปประดิษฐ์ ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้
                 1. ดอกไม้สดทักษะ                                                        (455-1--)
                 2. ดอกไม้เทียม                                                            (455-2--)
                 3. ดอกไม้แห้ง                                                              (455-3--)
                 4. สิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ                                                       (455-4--)
                 5. งานอุตสาหกรรมศิลปประดิษฐ์                                   (455-5--)
                 6.                                                                                 (455-6--)
                 7.                                                                                 (455-7--)
                 8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                       (455-8--)
                 9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์  โครงการศึกษาเอกเทศการสัมมนา และการวิจัย        (455-9--)

 

หมู่วิชาศิลปประดิษฐ์ (455)

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป)
รหัสใหม่ รหัสเก่า

4551101

งานดอกไม้สดและใบตอง 2(1-2)
4551102 การจัดพาน 2(1-2)
4551103 เครื่องแขวนไทย 3(2-2)

4551104

งานใบตอง

2(1-2)

4551401

งานเย็บ-ปัก-ถัก-ร้อย

2(1-2)

4551402

หัตถกรรมท้องถิ่น

2(1-2)

4551403

การประดิษฐ์เศษวัสดุ

2(1-2)

4551404

การประดิษฐ์งานกระดาษ

2(1-2)

4551405

งานสานและงานทอ

2(1-2)

4551406

งานถัก

2(1-2)

4551407

งานเย็บ

2(1-2)

4551408

งานปัก

2(1-2)

4551409

งานร้อย

2(1-2)

4552101

การจัดดอกไม้แบบธรรมชาติ

3(2-2)

4552102

การจัดดอกไม้ในงานประเพณีไทย

2(1-2)

4552103

งานใบตองวิจิตรศิลป์

3(2-2)

4552104

การร้อยมาลัย

3(2-2)

4552105

การแกะสลักผักและผลไม้

2(1-2)

4552106

พานดอกไม้สด

2(1-2)

4552107

พวงมาลัยดอกไม้สด

3(2-2)

4552108

หลักการจัดดอกไม้และไม้ประดับ

3(2-2)

4552201

การประดิษฐ์ดอกไม้เทียม

3(2-2)

4552202

การจัดดอกไม้เทียม

2(1-2)

4552203

การประดิษฐ์ใบไม้เทียม

2(1-2)

2552204

การจัดใบไม้เทียม

2(1 –2)

 

2552401

การเขียนลวดลาย

2(1-2)

4552402

การประดิษฐ์ตุ๊กตา

2(1-2)

4552403

การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากใยพืช

2(1-2)

4552404

การห่อของขวัญ

2(1-2)

4552405

งานถัก งานสาน และงานทอ

2(1-2)

4552501

การประดิษฐ์ดอกไม้เทียมเพื่อการอุตสาหกรรม

2(1-2)

4552801

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปประดิษฐ์ 1

2(90)

4552802

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปประดิษฐ์ 1

3(270)

4552901

โครงการศึกษาเอกเทศศิลปประดิษฐ์ 1

3(2-2)

4553101

การจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น

2(1-2)

4553102

การจัดดอกไม้แบบตะวันตก

2(1-2)

4553103

การจัดดอกไม้ในงานพิธีมงคลสมรส

3(2-2)

4553104

การจัดดอกไม้ในงานพิธีอวมงคล

3(2-2)

4553105

งานใบตองเทียม

3(2-2)

4553106

พานดอกไม้สดแบบวิจิตรศิลป์

3(2-2)

4553107

พวงมาลัยดอกไม้สดแบบวิจิตรศิลป์

3(2-2)

4553108

เครื่องแขวนไทยดอกไม้สดแบบประยุกต์ศิลป์

3(2-2)

4553109

การแกะสลักผัก

3(2-2)

4553110

การปอกคว้านและการแกะสลักผลไม้

3(2-2)

4553111

การจัดพวงมาลา

2(1-2)

4553112

การจัดช่อดอกไม้

2(1-2)

4553113

การจัดกระเช้าดอกไม้

2(1-2)

4553201

การประดิษฐ์ดอกไม้เลียนแบบธรรมชาติ

3(2-2)

4553202

การจัดดอกไม้เทียมแบบสร้างสรรค์

2(1-2)

4553301

การทำดอกไม้แห้ง

2(1-2)

4553302

การจัดดอกไม้แห้ง

2(1-2)

 

4553401

การประดิษฐ์ของเล่นสำหรับเด็ก

2(1-2)

4553402

งานประดิษฐ์สำหรับผู้สูงอายุ

2(1-2)

4553403

เครื่องหอม

2(1 -2)

4553404

บุหงา

2(1-2)

4553405

ของชำร่วย

2(1-2)

4553406

ศิลปะการปั้น

2(1-2)

4553407

งานประดิษฐ์ทั่วไป

2(1-2)

4553801

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปประดิษฐ์ 3

2(90)

4554101

การจัดดอกไม้แบบประยุกต์ศิลป์

2(1-2)

4554102

การจัดดอกไม้ในงานพิธีอุปสมบท

3(2-2)

4554103

พานดอกไม้เทียม

3(2-2)

4554104

พวงมาลัยดอกไม้เทียม

3(2-2)

4554105

เครื่องแขวนไทยดอกไม้เทียมแบบประยุกต์ศิลป์

3(2-2)

4554106

การแกะสลักวัสดุเนื้ออ่อน

2(1-2)

4554107

พานดอกไม้เทียมแบบวิจิตรศิลป์

3(2-2)

4554108

พวงมาลัยดอกไม้เทียมแบบวิจิตรศิลป์

3(2-2)

4554109

เครื่องแขวนไทยดอกไม้สดแบบประณีตศิลป์

3(2-2)

4554110

เครื่องแขวนไทยดอกไม้เทียมแบบประณีตศิลป์

3(2-2)

4554111

ผลิตภัณฑ์จากเทียน

2(1-2)

4554301

เทคนิคการทำดอกไม้แห้ง

2(1-2)

4554302

การจัดดอกไม้แห้งแบบสร้างสรรค์

2(1-2)

4554303

การบรรจุหีบห่องานศิลปประดิษฐ์

2(1-2)

4554401

ศิลปะการพับผ้า

2(1-2)

4554402

เครื่องหอมและของชำร่วย

2(1-2)

4554403

การประดิษฐ์ตุ๊กตาไทย

2(1-2)

4554404

การเขียนลวดลายบนผ้า

2(1-2)

4554501

  งานประดิษฐ์เพื่อการอุตสาหกรรม

3(2-2)

4554801

  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปประดิษฐ์ 3

5(450)

4554901

  โครงการศึกษาเอกเทศศิลปประดิษฐ์

3(2-2)

4554902

  ปัญหาพิเศษเฉพาะแขนงศิลปประดิษฐ์

2(1-2)

4554903

  สัมมนาเฉพาะแขนงศิลปประดิษฐ์

1(1-0)

4554904

  การค้นคว้าทดลองเฉพาะแขนงศิลปประดิษฐ์

2(1 -2)

4554905

  งานประดิษฐ์จากเทียน

2(1-2)

คำอธิบายรายวิชา
หมู่วิชาศิลปประดิษฐ์ (455)

รหัส

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)
4551101  งานดอกไม้สดและใบตอง
Thai Traditional Floral Arrangement
2(1-2)
         ความเป็นมา คุณค่าของดอกไม้สดและใบตอง หลักการเลือก การเตรียม การใช้ และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์การประดิษฐ์งาน ดอกไม้สดและใบตอง ฝึกปฏิบัติเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน และงานประเพณีนิยม
 
4551102  การจัดพาน
Floral Tray Arrangement
 2(1-2)
        คุณประโยชน์ของการจัดพาน การเลือก การใช้และการดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์ หลักการ วิธีการ และขั้นตอนของการจัดพานแบบต่าง ๆ การนำหลักศิลปะมาใช้ออกแบบ เพื่อใช้ในงานประเพณีนิยมและโอกาสพิเศษ
 
4551103  เครื่องแขวนไทย
Floral Hanging Arrangement
 3(2-2)
        คุณประโยชน์ของเครื่องแขวนดอกไม้ รูปแบบและขนาดของเครื่องแขวนดอกไม้ของไทย การเลือก การเตรียม การใช้ และการดูแลวัสดุอุปกรณ์การประดิษฐ์เครื่องแขวนไทย หลักการ วิธีการ และขั้นตอนการประดิษฐ์ ฝึกปฏิบัติ การประดิษฐ์ โครงลำตัวและเครื่องแต่งตัว เช่น โครงไม้ โครงลวดตาข่าย อุบะ แบบ เฟื่อง ดอกข่า ดอกทัดหู ฯลฯ การแต่งตัวเครื่องแขวนขนาดต่าง ๆ เพื่อใช้ในโอกาสพิเศษ
 
4551104 งานใบตอง
Banana-Leaf Craft
2(1-2)
         คุณค่าของานใบตอง การเลือก การเตรียม การใช้ และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ การประดิษฐ์งานใบตอง รูปแบบ วิธีการและขั้นตอนการประดิษฐ์ งานใบตองเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและโอกาสพิเศษ ฝึกปฏิบัติการห่อขนม ห่ออาหาร ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ กระทงลอย บายศรีปากชาม บายศรีต้น พานดอกไม้ ธูปเทียน แต่งเทียนพรรษา และภาชนะสวยงาม ฯลฯ
 
4551401 งานเย็บ-ปัก-ถัก-ร้อย
Embroidery
2(1-2)
        คุณประโยชน์ของการเย็บ ปัก ถัก ร้อย เครื่องมือ เครื่องใช้ ฝึกปฏิบัติงานการถักนิตติ้ง โครเชท์ แท้ตติ้ง แฮร์พิน การปัก การเย็บ การมัดปม และการร้อยวัสดุชนิดต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้เป็นของเล่น ของใช้ และเครื่องประดับ
 
4551402  หัตถกรรมท้องถิ่น
Local Craft
2(1-2)
        วัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีผลต่อหัตถกรรม ชนิดของหัตถกรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่น การเตรียมวัสดุ การผลิต การเก็บรอการจำหน่าย การพัฒนาหัตถกรรมท้องถิ่น โดยใช้หลักศิลปะและการออกแบบ การใช้เทคโนโลยีและความรู้ทางวัฒนธรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่น การส่งเสริมเรื่องการลงทุนและแรงงาน โดยให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพสูงทั้งประโยชน์ใช้สอยและความสวยงาม
 
4551403 การประดิษฐ์เศษวัสดุ
Waste Material Craft
2(1-2)
       คุณประโยชน์ของการประดิษฐ์เศษวัสดุ การนำวัสดุเหลือใช้ เช่น กระดาษ เศษผ้า ขวดพลาสติก ขวดแก้ว ริบบิ้น ไหมพรม ด้าย ฯลฯ มาประดิษฐ์ตามหลักศิลปะ เพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยตามความงาม
 
4551404  การประดิษฐ์งานกระดาษ
Paper Craft
2(1-2)
        คุณประโยชน์ของการประดิษฐ์งานกระดาษ การนำกระดาษต่าง ๆ มาประดิษฐ์เป็นของเล่น ของใช้ และเครื่องประดับ โดยใช้หลักศิลปะในการออกแบบ การเลือกวัสดุมาใช้ประกอบ การพับ ตัด ปะ ปั้น ฉลุ สาน และตกแต่งได้อย่างเหมาะสมกลมกลืน
 
4551405  งานสานและงานทอ
Weaving
2(1-2)
       รูปแบบและคุณประโยชน์ ผลิตภัณฑ์งานสานและงานทอ การเลือก การเตรียม การใช้ และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ งานสานและงานทอ วิธีการสอนและวิธีการทอด้วยมือและเครื่องจักร การใช้หลักศิลปะในการออกแบบผลิตงานสานและงานทอจากวัสดุต่าง ๆ เพื่อเป็นของเล่น ของใช้ และเครื่องประดับ
 
4551406 งานถัก
Craft and Handicraft
 2(1-2)
        รูปแบบผลิตภัณฑ์งานถักประเภทต่าง ๆ คุณประโยชน์และโอกาสใช้สอย การเลือก การเตรียม การใช้และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์งานถักประเภทต่าง ๆ การออกแบบฝึกปฏิบัติ งานถักโครเชท์ แฮร์พินท์ แฮร์ลูม นิตติ้ง แท้ตเชท์ มาเครเม่ ฯลฯ เป็นเสื้อผ้าและของใช้
 
4551407 งานเย็บ
Sewing
2(1-2)
       คุณประโยชน์ของงานเย็บ การเลือก การใช้ การดูแลและรักษาวัสดุอุปกรณ์ หลักการ วิธีการและขั้นตอนของงานเย็บด้วยมือและเครื่องจักร การใช้หลักศิลปะในการออกแบบผลิตงานเย็บ เพื่อฝึกปฏิบัติงานเย็บเป็นของใช้ของที่ระลึก ของเล่นและเครื่องประดับ
 
4551408  งานปัก
Embroidery
2(1-2)
       คุณประโยชน์ของงานปัก การเลือก การใช้ การดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ หลักการ วิธีการและขั้นตอนของงานปักด้วยมือและเครื่องจักร งานปักทั่วไป การใช้หลักศิลปะในการออกแบบผลิตงานปักเพื่อฝึกปฏิบัติงานปักเป็นของใช้ของที่ระลึกและเครื่องประดับ
 
4551409  งานร้อย
Garland
2(1-2)
       คุณประโยชน์ของงานร้อย การเลือก การใช้ การดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ หลักการ วิธีการและขั้นตอน ของงานร้อยวัสดุต่าง ๆ การใช้หลักศิลปะในการออกแบบผลิตงานร้อย เพื่อฝึกปฏิบัติงานร้อยเป็นของใช้ ของที่ระลึก เครื่องประดับและของเล่น
 
4552101  การจัดดอกไม้แบบธรรมชาติ
Floral Arrangement in Natural Style
 3(2-2)
      รูปแบบและการออกแบบจัดดอกไม้แบบไทยและสากล การเลือก การเตรียม การใช้ และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ การจัดดอกไม้ ฝึกปฏิบัติจัดดอกไม้แบบไทย และแบบสากลตามลักษณะธรรมชาติ
 
4552102  การจัดดอกไม้ในงานประเพณีไทย
Floral Arrangement in Thai Tradition
 2(1-2)
       คุณค่าของการจัดดอกไม้ในงานประเพณีไทย การเลือก การเตรียม การใช้ และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ การจัดดอกไม้ในงานประเพณีไทย เช่น งานอุปสมบท งานมงคลสมรส งานศพ
4552103  งานใบตองวิจิตรศิลป์
Advanced Banana-Leaf Craft
3(2-2)
       ผลิตภัณฑ์งานใบตองที่ประณีตวิจิตรบรรจง การเลือก การเตรียม การใช้และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ การออกแบบ ขั้นตอนและวิธีการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์งานใบตอง เพื่อใช้ในงานประเพณีนิยมและโอกาสพิเศษ เช่น ถาด ชาม พาน แจกัน กระเช้า โถ ผอบ ซอง สำหรับใส่ช่อดอกไม้ การแต่งเทียนพรรษาบายศรีใหญ่
 
4552104 การร้อยมาลัย
Thai Garland
3(2-2)
       ความหมาย คุณค่า และรูปแบบของพวงมาลัย การเลือก การเตรียม การใช้ และการดูแลรักษาอุปกรณ์ร้อยมาลัย วิธีการและขั้นตอนการร้อย ฝึกปฏิบัติแต่งตัวมาลัยซีก มาลัยกลม มาลัยลูกเดือย มาลัยสามเหลี่ยม มาลัยแบน เครื่องแต่งตัวมาลัย เช่น อุบะแบบต่าง ๆ การแต่งตัวมาลัยเป็นมาลัยชำร่วย มาลัยชายเดียว และมาลัยสองชายเพื่อใช้ในโอกาสต่าง ๆ
 
4552105  การแกะสลักผักและผลไม้
Vegetable and Fruit Carving
2(1-2)
       คุณค่าและโอกาสใช้สอยผักและผลไม้แกะสลักปอกคว้าน การเลือก การเตรียม การใช้ และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ รูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการแกะสลัก นำหลักศิลปะมาฝึกปฏิบัติการแกะสลัก ปอก คว้านผักและผลไม้ เพื่อใช้ในการประดับภาชนะใส่อาหาร รับประทานในโอกาสพิเศษ ตลอดจนการนำไปใช้ในลักษณะอื่นๆ
 
4552106  พานดอกไม้สด
Fresh Floral Tray Arrangement
 2(1-2)
        คุณประโยชน์ของการจัดดอกไม้สด การเลือก การเตรียม การใช้และการดูและรักษาวัสดุอุปกรณ์ หลักการ วิธีการ และขั้นตอนของการจัดพานดอกไม้สดแบบต่าง ๆ การนำหลักศิลปะมาใช้ออกแบบจัดพานดอกไม้สด เพื่อใช้ในงานประเพณีนิยมและโอกาสพิเศษ
 
4552107 พวงมาลัยดอกไม้สด
Fresh Floral Garland Arrangement
3(2-2)
        ความหมาย คุณค่า และรูปแบบของพวงมาลัยดอกไม้สด การเลือก การเตรียม การใช้ และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ร้อยมาลัย ดอกไม้สด วิธีการและขั้นตอนการร้อย ฝึกปฏิบัติการร้อยมาลัยซีก มาลัยกลม มาลัยลูกเดือย มาลัยสามเหลี่ยม มาลัยแบน เครื่องแต่งตัวมาลัย
4552108  หลักการจัดดอกไม้และไม้ประดับ
Flower Arrangement and Ornamental Plants
 3(2-2)
        วัตถุประสงค์ รูปแบบพื้นฐานของการจัดดอกไม้และไม้ประดับ ชนิด ลักษณะ และประเภทของดอกและใบที่ใช้ในการจัดดอกไม้และตกแต่งไม้ประดับการเลือกซื้อและการดูแลรักษาดอกไม้และไม้ประดับ วัสดุและอุปกรณ์ในการจัดดอกไม้และการตกแต่งไม้ประดับเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดดอกไม้และตกแต่งไม้ประดับองค์ประกอ บ และหลักการออกแบบที่ใช้ในการจัดดอกไม้และการตกแต่งไม้ประดับ บทเรียนพื้นฐานในการจัดดอกไม้แบบนานาชาติ ทั้งแบบวิจิตรศิลป์และแบบประณีตศิลป์การวิเคราะห์การจัดดอกไม้และตกแต่งไม้ประดับในรูปแบบต่าง ๆ
4552201  การประดิษฐ์ดอกไม้เทียม
Artificial Flowers
 3(2-2)
       คุณประโยชน์ของดอกไม้เทียม การเลือก การเตรียม การใช้และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนและวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้เทียม เพื่อนำไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการ โดยนำวัสดุในท้องถิ่น เช่น ผ้า กระดาษ เกล็ดปลา เปลือกหอย ใบไม้ขี้ผึ้ง ขนมปัง ฯลฯ มาใช้ในการออกแบบและประดิษฐ์ดอกไม้เทียม
 
4552202  การจัดดอกไม้เทียม
Artificial Floral Arrangement
2(1-2)
       จุดมุ่งหมาย รูปแบบ การเลือก การเตรียม การใช้และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนและวิธีการจัดดอกไม้เทียมฝึกปฏิบัติการเตรียมดอกไม้ ใบไม้ กิ่งไม้ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนจัด ฝึกจัดดอกไม้และใบไม้เทียมจนสามารถนำไปใช้ได้
 
4552203 การประดิษฐ์ใบไม้เทียม
Artificial Leaf
2(1-2)
       จุดมุ่งหมายของการประดิษฐ์ใบไม้เทียม การเลือก การเตรียม การใช้และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนและวิธีการประดิษฐ์ใบไม้เทียมทั้งเลียนแบบจากธรรมชาติและแบบสร้างสรรค์ ปฏิบัติการประดิษฐ์ใบไม้เทียม และส่วนต่าง ๆ ของใบไม้เทียมตลอดจนสามารถจัดเป็นช่อ กอ และต้น เพื่อนำไปใช้สอยอย่างเหมาะสม
 
4552204  การจัดใบไม้เทียม
Artificial Leaf Arrangement
2(1-2)
       จุดมุ่งหมาย รูปแบบ การเลือก การเตรียม การใช้และการดูแลวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนและวิธีการจัดใบไม้เทียม ฝึกออกแบบรูปทรงการจัด เทคนิคการปรับปรุง ซ่อมแซมใบไม้เทียมลักษณะต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดีก่อนจัด และปฏิบัติการจัดใบไม้เทียมตามธรรมชาติ รูปทรงต่าง ๆ แบบสร้างสรรค์ รูปทรงอิสระเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและในโอกาสพิเศษ
 
4552401  การเขียนลวดลาย
Painting
2(1-2)
       คุณค่าและโอกาสใช้สอย งานเขียนลวดลายบนวัสดุ การเลือก การเตรียม การใช้ และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ รูปแบบและขั้นตอน เทคนิคการเขียนลวดลาย วัสดุเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ผ้า กระจก กระดาษ ไม้ กระเบื้อง ฯลฯ ฝึกออกแบบลวดลายและปฏิบัติให้เกิดความชำนาญ
 
4552402  การประดิษฐ์ตุ๊กตา
Doll
2(1-2)
      การออกแบบ การสร้างแบบ ขยายแบบ การใช้วัสดุในการประดิษฐ์ตุ๊กตารูปแบบต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ตุ๊กตาจากวัสดุต่าง ๆ เช่น ผ้า เปลือกข้าวโพด เปลือกหอย โสน ฯลฯ
 
4552403  การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากใยพืช
Plant Fiber Craft
2(1-2)
       การเลือก การเตรียม การใช้ และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ การประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์จากใยพืช เช่น กล้วย กก ก้านผักตบชวา ปอ ป่านศรนารายณ์ ใบลาน ใบพ้อ รกมะพร้าว นำหลักศิลปะมาฝึกปฏิบัติประดิษฐ์พืชให้เป็นของใช้เครื่องประดับหรือของชำร่วย
 
4552404  การห่อของขวัญ
Gift Wrapping
2(1-2)
       ความสำคัญ จุดมุ่งหมาย รูปแบบ การเลือก การเตรียม การใช้ และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนและวิธีการห่อของขวัญ เช่น กล่อง กระเช้า กระจาด โถ ขวด ฯลฯ ฝึกออกแบบและปฏิบัติการห่อของขวัญเพื่อนำไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ
 
4552405  งานถัก งานสานและงานทอ
Knitting and Weaving
2(1-2)
        ความรู้พื้นฐาน หลักการอ่านแบบ เขียนแบบ และออกแบบงานถัก งานสาน และงานทอ การใช้ การซ่อมแซม และการเก็บรักษา เครื่องมือ วัสดุที่ใช้แต่ละงาน การฝึกปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและโอกาสพิเศษ
 
4552501  การประดิษฐ์ดอกไม้เทียมเพื่อการอุตสาหกรรม
Artificial Flowers for Commercial
2(1-2)
       การออกแบบ การประดิษฐ์ดอกไม้เทียม การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ กระบวนการผลิตให้ได้ปริมาณมากในเวลาจำกัด การเก็บรักษาเพื่อรอการจำหน่าย การพัฒนาผลิต-ภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น
 
4552801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปประดิษฐ์ 1
Preparation for Professional Experience in Handicrafts 1
2(90)
        การเลือก การเตรียม การใช้ และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ การประดิษฐ์ ผลิต-ภัณฑ์จากใยพืช เช่น กล้วย กก ก้านผักตบชวา ปอ ป่านศรนารายณ์ ใบลาน ใบพ้อ รกมะพร้าว นำหลักศิลปะมาฝึกปฏิบัติ ประดิษฐ์พืชให้เป็นของใช้เครื่องประดับหรือของชำร่วย
 
4552802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปประดิษฐ์ 1
Field Experience in Handicrafts 1
3(270)
      ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานศิลปประดิษฐ์ในสถานประกอบการ และให้มีการปฐมนิเทศ ติดตามผล และปัจฉิมนิเทศ
 
4552901  โครงการศึกษาเอกเทศศิลปประดิษฐ์ 1
Individual Study in Handicraft 1
3(2-2)
       เสนอโครงการศึกษาเอกเทศศิลปประดิษฐ์ตามความสนใจพิเศษ จากรายวิชาที่เคยศึกษามา เพื่อให้มีความรู้ลึกซึ้งกว้างขวางขึ้นเฉพาะเรื่องภายใต้คำปรึกษาของอาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง การเสนอผลงานเพื่อประเมินผลและปัจฉิมนิเทศ
 
4553101 การจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น
Floral Arrangement in Japanese Style
2(1-2)
       คุณค่าของดอกไม้ รูปแบบการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น การเลือก การเตรียม การใช้ และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์การจัดดอกไม้ การออกแบบจัดดอกไม้ให้เหมาะสมกับโอกาสพิเศษ หลักการวิธีการและขั้นตอนการจัด สามารถจัดดอกไม้แบบธรรมชาติ แบบญี่ปุ่น เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและโอกาสพิเศษ
 
4553102 การจัดดอกไม้แบบตะวันตก
Floral Arrangement in Western Style
2(1-2)
        คุณค่าของดอกไม้ รูปแบบการจัดดอกไม้แบบตะวันตก การเลือก การเตรียมการใช้ และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนและวิธีการจัดดอกไม้แบบตะวันตก ฝึกออกแบบและปฏิบัติการจัดดอกไม้แบบตะวันตก เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและโอกาสพิเศษ
4553103  การจัดดอกไม้ในงานพิธีมงคลสมรส
Floral Arrangement for Wedding Ceremonies
3(2-2)
        ความเป็นมา คุณประโยชน์และวัฒนธรรมการจัดดอกไม้ในงานพิธีมงคลสมรส การเลือก การเตรียม การใช้ และการดูแลรักษา วัสดุอุปกรณ์ วิธีการและขั้นตอนการประดิษฐ์มาลัยบ่าว-สาว ช่อดอกไม้ติดผม ติดเสื้อ ดอกไม้ชำร่วย พานรับน้ำพระพุทธมนต์ ดอกไม้บูชาพระ ขันหมาก ขันหมั้น พานเชิญขันหมาก กระทงไหว้ ดอกไม้ประดับตกแต่งสถานที่ เกณฑ์การตัดสินใจเลือกแบบ ออกแบบจัดดอกไม้เพื่อให้ เหมาะสมกับงานพิธีของแต่ละบุคคล ฝึกปฏิบัติจัดดอกไม้ในงานพิธีสมรสจนสามารถนำไปใช้ได้
4553104  การจัดดอกไม้ในงานพิธีอวมงคล
Floral Arrangement for Funeral Ceremonies
3(2-2)
       จุดมุ่งหมาย วัฒนธรรมในการจัดดอกไม้ในงานพิธีงานศพ การออกแบบ การเลือก การเตรียม การใช้ และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนและวิธีการจัดดอกไม้ในพิธีงานศพ เช่น ดอกไม้บูชาพระ ดอกไม้ถวายพระ ดอกไม้บูชาและประดับหีบศพ กรอบรูป เมรุ ดอกไม้จันทน์ และพวงมาลัย ฝึกออกแบบ เลือกแบบและปฏิบัติในพิธีงานศพจริงได้
 
4553105  งานใบตองเทียม
Artificial Banana Leaf Craft
3(2-2)
       รูปแบบผลิตภัณฑ์งานใบตองเทียม การเลือก การเตรียม การใช้ และการดูละรักษาวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนและวิธีการประดิษฐ์งานใบตองเทียมเพื่อใช้ในโอกาสต่าง ๆ เช่น กระทงใส่ดอกไม้ แจกัน พาน ผอบ โถ ซอง บายศรี ฯลฯ ฝึกออกแบบและปฏิบัติงานใบตองเทียม
 
4553106  พานดอกไม้สดแบบวิจิตรศิลป์
Advanced Fresh Floral Arrangement
3(2-2)
       คุณประโยชน์ รูปแบบ การเลือก การเตรียม การใช้ และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนและวิธีการจัดพานดอกไม้สดแบบวิจิตรบรรจง ที่ประณีตซับซ้อน ฝึกออกแบบและปฏิบัติการจัดพานดอกไม้สดเพื่อบูชาพระ ขันหมั้น ขันหมาก พานเชิญขันหมาก พานรับน้ำพระพุทธมนต์ ฯลฯ เพื่อใช้ในประเพณีนิยมและโอกาสพิเศษ
 
4553107  พวงมาลัยดอกไม้สดแบบวิจิตรศิลป์
Advanced Fresh Garland Arrangement
3(2-2)
       คุณประโยชน์ รูปแบบ การเลือก การเตรียม การใช้ และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนและวิธีการประดิษฐ์พวงมาลัยดอกไม้สดแบบวิจิตรพิศดารรูปทรงและลวดลายยากขึ้น ฝึกออกแบบและปฏิบัติการประดิษฐ์พวงมาลัยดอกไม้สดแบบวิจิตรศิลป์ ประณีตซับซ้อนขึ้น เพื่อใช้ในโอกาสพิเศษ
 
4553108 เครื่องแขวนไทยดอกไม้สดแบบประยุกต์ศิลป์
Floral Hanging Arrangement in Applied Arts Style
3(2-2)
        คุณค่า ประโยชน์ และโอกาสที่ใช้เครื่องแขวนไทย ดอกไม้สดแบบประยุกต์ศิลป์ การเลือก การเตรียม การใช้ และการดูแลรักษาอุปกรณ์การประดิษฐ์เครื่องแขวนไทย ดอกไม้สดแบบประยุกต์ศิลป์ ฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ส่วนต่าง ๆ ของเครื่องแขวน การแต่งตัวเครื่องแขวน เพื่อนำไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
 
4553109  การแกะสลักผัก
Vegetable Carving
3(2-2)
        รูปแบบ วัฒนธรรมไทย ที่มาแห่งงานประณีตศิลป์ การแกะสลักผัก การเลือก การเตรียม การใช้ และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ วิธีการและขั้นตอนการแกะสลักผัก การฝึกออกแบบและแกะสลักผักเพื่อนำไปใช้ประดับภาชนะใส่อาหาร ประดับโต๊ะ และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
 
4553110 การปอกคว้านและการแกะสลักผลไม้
Fruit Carving
3(2-2)
        รูปแบบวัฒนธรรมไทย ที่มาแห่งงานประณีตศิลป์ การปอกคว้าน และแกะสลักผลไม้ การเลือก การเตรียม การใช้ และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ วิธีการและขั้นตอนการปอกคว้านและแกะสลักผลไม้ ฝึกออกแบบและปฏิบัติการปอกคว้านแกะสลักผลไม้ตามแบบโบราณ และแบบสร้างสรรค์ เพื่อนำไปใช้ตามความเหมาะสม
 
4553111 การจัดพวงมาลา
Wreth
2(1-2)
         ความเป็นมา คุณประโยชน์ รูปแบบของพวงมาลา การออกแบบ การเลือก การเตรียม การใช้และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนและวิธีการจัดพวงมาลา ฝึกใช้หลักศิลปะในการออกแบบและปฏิบัติการจัดพวงมาลา เพื่อใช้ให้เหมาะสมกับบุคคล
 
4553112  การจัดช่อดอกไม้
Bouqet
2(1-2)
        ความเป็นมา คุณประโยชน์ รูปแบบของช่อดอกไม้ การออกแบบ การเลือก การเตรียม การใช้และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอน และวิธีการจัดช่อดอกไม้ ฝึกใช้หลักศิลปะในการออกแบบและปฏิบัติการจัดช่อดอกไม้เพื่อใช้ในโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
4553113  การจัดกระเช้าดอกไม้
Flower Arrangement in Basket
2(1-2)
         ความเป็นมา คุณประโยชน์ รูปแบบของกระเช้าดอกไม้ ขั้นตอนและวิธีการจัดดอกไม้ ฝึกใช้หลักศิลปะในการออกแบบและปฏิบัติการจัดกระเช้าดอกไม้ เพื่อใช้ในโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
 
4553201  การประดิษฐ์ดอกไม้เลียนแบบธรรมชาติ
Artificial Flowers in Natural Styles
3(2-2)
        คุณค่าของการประดิษฐ์ดอกไม้เลียนแบบธรรมชาติ การเลือก การเตรียม การใช้ และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ดอกไม้เลียนแบบธรรมชาติ รูปแบบ วิธีการขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้เลียนแบบธรรมชาติ ฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้เลียนแบบธรรมชาติชนิดต่าง ๆ เลียนแบบธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ กลีบลา กลีบซ้อน และดอกทรงกรวย ตลอดจนส่วนประกอบต่าง ๆ ของดอก ใบ และช่อ เพื่อนำไปใช้ให้เหมาะสมกับโอกาส
 
4553202  การจัดดอกไม้เทียมแบบสร้างสรรค์
Creative Artificial Floral Arrangement
2(1-2)
        จุดมุ่งหมาย รูปแบบ การเลือก การเตรียม การใช้และดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนและวิธีการจัดดอกไม้เทียมแบบสร้างสรรค์ ฝึกปฏิบัติการเตรียมการปรับปรุง แก้ไขดอกไม้ ใบไม้ กิ่งไม้ ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยก่อนนำไปจัด ฝึกจัดดอกไม้เทียมแบบและรูปทรงต่าง ๆ ตลอดจนแบบอิสระที่สร้างสรรค์เองได้ เพื่อนำไปใช้ในโอกาสพิเศษ
4553301  การทำดอกไม้แห้ง
Dry Flower Making
2(1-2)
        ศึกษาการค้นคว้าทดลองในการทำดอกไม้สด ให้เป็นดอกไม้แห้งที่สวยคงรูปลักษณ์ สีสันไว้มากที่สุด ใช้ประโยชน์ได้นาน โดยวิธีธรรมชาติ และการใช้เทคโนโลยี การเลือก การเตรียม การใช้และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนและวิธีการทำดอกไม้แห้ง ปฏิบัติการค้นคว้าทดลอง ภายใต้การนิเทศของอาจารย์ การนำเสนอผลงานการวิเคราะห์ปัญหาที่พบเพื่อเป็นแนวทางในการค้นคว้าทดลองต่อไป
 
4553302 การจัดดอกไม้แห้ง
Dry Floral Arrangement
2(1-2)
       คุณค่าการจัดดอกไม้แห้งแบบเบื้องต้น รูปแบบ การเลือก การเตรียม การใช้ และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนและวิธีการจัดดอกไม้แห้งแบบเบื้องต้น เพื่อนำไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ และเพื่อการจำหน่าย ฝึกออกแบบและปฏิบัติการจัดดอกไม้แห้งแบบเบื้องต้น
4553401 การประดิษฐ์ของเล่นสำหรับเด็ก
Children’s Toy Making
2(1-2)
       ประโยชน์ของของเล่นสำหรับเด็ก องค์ประกอบที่ต้องพิจารณาในการประดิษฐ์ของเล่นสำหรับเด็ก ออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นที่ใช้การได้ดีมีความเหมาะสมกับการพัฒนาการของเด็กทุกเพศ ทุกวัย
 
4553402  งานประดิษฐ์สำหรับผู้สูงอายุ
Craft for the Elderly
2(1-2)
        ความสำคัญและความจำเป็นในการใช้เวลาว่างของผู้สูงอายุ ประเภทของงานอดิเรก งานประดิษฐ์จากวัสดุต่าง ๆ เช่น ผ้า ไหม ริบบิ้น เชือก ขวด กระดาษ ฯลฯ ฝึกออกแบบและปฏิบัติการประดิษฐ์ของใช้ ของเล่น ของชำร่วย และเครื่องประดับจากวัสดุต่าง ๆ ให้เหมาะกับเพศและวัย
4553403  เครื่องหอม
Perfume
2(1-2)
       ความเป็นมา คุณประโยชน์ของเครื่องหอมที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การเลือก การเตรียม การใช้และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนและวิธีการทำเครื่องหอม ฝึกปฏิบัติและค้นคว้าทดลองเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
 
4553404  บุหงา
Pot Pourri
2(1-2)
       ความเป็นมา คุณประโยชน์ของบุหงา ชนิดของพืชที่นำมาทำบุหงา เช่น ไม้หอม สมุนไพร เครื่องเทศ ฯลฯ การเลือก การเตรียม การใช้และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ วิธีการและขั้นตอนการทำบุหงา ฝึกออกแบบปฏิบัติทำบุหงาสด บุหงาแห้ง เพื่อใช้ในโอกาสต่าง ๆ
 
4553405 ของชำร่วย
Souvenir
2(1-2)
       ความเป็นมา คุณประโยชน์ของของชำร่วย รูปแบบ การเลือก การเตรียม การใช้ และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนและวิธีการประดิษฐ์ของชำร่วย เพื่อใช้ในโอกาสต่าง ๆ
 
4553406  ศิลปะการปั้น
Sculpture Arts
 2(1-2)
       จุดมุ่งหมาย คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์งานปั้นจากวัสดุประเภทแป้ง เช่น แป้งข้าวเหนียว แป้งขนมปัง สบู่ ดินเหนียว เยื่อกระดาษ ฯลฯ การเลือก การเตรียม การใช้และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์การปั้น ผลิตภัณฑ์งานปั้น ฝึกออกแบบและนำหลักศิลปะมาปั้นเป็นรูปทรงต่าง ๆ เช่น ตุ๊กตุ่นตุ๊กตา ดอกไม้ ผัก ผลไม้ อาหาร ฯลฯ เพื่อนำไปใช้เป็นของเล่น ของใช้ เครื่องประดับและของชำร่วย
 
4553407 งานประดิษฐ์ทั่วไป
Crafts
2(1-2)
       จุดมุ่งหมาย คุณประโยชน์รูปแบบงานประดิษฐ์ทั่วไป การออกแบบ การเลือก การเตรียม การใช้และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนและวิธีการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของใช้ของชำร่วย ของเล่น เครื่องประดับ จากวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้เกิดประโยชน์สูงสุดมีคุณค่าทางศิลปะ การฝึกคิดต้นทุนและราคาจำหน่าย การจัดนิทรรศการ
4553801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปประดิษฐ์ 3
Preparation for Professional Experience in Handicrafts 3
2(90)
        จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพโดยการกระทำในสถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ โดยศึกษาจากสื่อต่าง ๆ จำลองรูปแบบสถานการณ์จริง และ/หรือศึกษาจากประสบการณ์ตรงโดยการทัศนศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกปฏิบัติจริงในสถานศึกษา
 
4554101  การจัดดอกไม้แบบประยุกต์ศิลป์
Floral Arrangement in Applied Arts Style
2(1-2)
        ความหมาย ความสำคัญ รูปแบบและวิธีการจัดดอกไม้แบบประยุกต์ศิลป์ การเลือก การเตรียม การใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์ ขั้นตอนและวิธีการจัดดอกไม้แบบประยุกต์ศิลป์ โดยการผสมผสานระหว่างแบบไทย แบบตะวันออกและแบบตะวันตก ฝึกออกแบบและปฏิบัติการจัดทั้งแบบธรรมดา และแบบพิธีการเพื่อใช้ในโอกาสต่าง ๆ
 
4554102  การจัดดอกไม้ในงานพิธีอุปสมบท
Floral Arrangement for Buddhist Ordinations
3(2-2)
        ความเป็นมา คุณประโยชน์และวัฒนธรรมการจัดดอกไม้ในงานพิธีอุปสมบท รูปแบบ การเลือก การเตรียม การใช้และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์วิธีการและขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้บูชาพระรัตนตรัย กรวยอุปัชฌาย์ พุ่มคู่ สวนดอกไม้คลุมไตร พานดอกไม้ธูปเทียน ดอกไม้ถวายพระ ดอกไม้อธิษฐาน เกณฑ์การตัดสินใจในการเลือกแบบ การออกแบบจัดดอกไม้เพื่อให้เหมาะสมกับงานพิธีของแต่ละบุคคล ฝึกปฏิบัติการจัดดอกไม้ในงานพิธีอุปสมบทจนสามารถนำไปใช้ได้
 
4554103 พานดอกไม้เทียม
Artificial Floral Tray Arrangement
3(2-2)
        คุณประโยชน์ รูปแบบ การเลือก การเตรียม การใช้และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนและวิธีการจัดพานดอกไม้เทียมแบบเบื้องต้น ฝึกออกแบบ และปฏิบัติการจัดพานดอกไม้เทียมแบบเบื้องต้น จากวัสดุต่าง ๆ เพื่อให้ใช้ได้ในระยะเวลายาวนานในสถานที่และโอกาสที่เหมาะสม
4554104  พวงมาลัยดอกไม้เทียม
Artificial Garland
 3(2-2)
       คุณประโยชน์ รูปแบบ การเลือก การเตรียม การใช้และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ วิธีการและขั้นตอนการประดิษฐ์พวงมาลัยดอกไม้เทียม ฝึกออกแบบและปฏิบัติการร้อยมาลัยดอกไม้เทียม รูปทรงและลวดลายเบื้องต้น ประดิษฐ์เครื่องแต่งตัว และการแต่งตัวมาลัย เพื่อใช้ในโอกาสต่าง ๆ
 
4554105 เครื่องแขวนไทยดอกไม้เทียมแบบประยุกต์ศิลป์
Artificial Floral Hanging in Applied Arts Style
3(2-2)
       ความเป็นมาและคุณประโยชน์ของเครื่องแขวนไทยดอกไม้เทียมแบบประยุกต์ศิลป์ รูปแบบ การเลือก การเตรียม การใช้และการดูแลวัสดุอุปกรณ์วิธีการและขั้นตอนการประดิษฐ์ส่วนประกอบต่าง ๆ การแต่งตัว ฝึกการออกแบบ และประดิษฐ์เครื่องแขวนไทย ดอกไม้เทียมแบบประยุกต์เพื่อใช้ในโอกาสต่าง ๆ
 
4554106  การแกะสลักวัสดุเนื้ออ่อน
Soft Material Carving
2(1-2)
        คุณประโยชน์ การเลือก การเตรียม การใช้และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการแกะสลักวัสดุเนื้ออ่อน รูปแบบ วิธีการและขั้นตอนการแกะสลักวัสดุเนื้ออ่อน การนำหลักศิลปะมาใช้ในการแกะสลักหยวก เทียน สบู่ วุ้น ไม้เนื้ออ่อน ฯลฯ เพื่อใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม
4554107  พานดอกไม้เทียมแบบวิจิตรศิลป์
Advanced Artificial
3(2-2)
        คุณประโยชน์ รูปแบบ การเลือก การเตรียม การใช้และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนและวิธีการจัดพานดอกไม้เทียมแบบวิจิตรบรรจงประณีต ซับซ้อน ฝึกออกแบบและปฏิบัติการจัดพานดอกไม้เทียมแบบวิจิตรพิศดารจากวัสดุต่าง ๆ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ในระยะเวลายาวนาน
 
4554108 พวงมาลัยดอกไม้เทียมแบบวิจิตรศิลป์
Advanced Artificial Garland
3(2-2)
        คุณประโยชน์ รูปแบบ การเลือก การเตรียม การใช้ และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ วิธีการและขั้นตอนการประดิษฐ์พวงมาลัยดอกไม้เทียมแบบวิจิตรบรรจงประณีตซับซ้อน ฝึกออกแบบและปฏิบัติการร้อยมาลัยดอกไม้เทียม รูปทรงและลวดลายที่ประณีต วิจิตรพิศดาร การประดิษฐ์เครื่องแต่งตัวมาลัย เพื่อนำไปใช้ในโอกาสที่เหมาะสม
 
4554109  เครื่องแขวนไทยดอกไม้สดแบบประณีตศิลป์
Advanced Fresh Floral Hanging Arrangement
 3(2-2)
       คุณค่า ประโยชน์ โอกาสใช้สอย การเลือก การเตรียม การใช้และการดูแลรักษา วัสดุอุปกรณ์ วิธีการและขั้นตอนการประดิษฐ์เครื่องแขวนไทยแบบประณีตศิลป์อย่างวิจิตรพิศดาร ฝึกออกแบบและปฏิบัติการร้อยและแต่งตัว เครื่องแขวนไทยแบบประณีตศิลป์ เพื่อใช้ในโอกาสพิเศษ
 
 4554110  เครื่องแขวนไทยดอกไม้เทียมแบบประณีตศิลป์
Advanced Artificial Floral Hanging Arrangement
3(2-2)
        ความเป็นมาและคุณประโยชน์ของเครื่องแขวนไทย ดอกไม้เทียมแบบ ประณีตศิลป์ การเลือก การเตรียม การใช้และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ วิธีการและขั้นตอนการประดิษฐ์ส่วนประกอบต่าง ๆ การแต่งตัว ฝึกการออกแบบและประดิษฐ์เครื่องแขวนไทยดอกไม้เทียมแบบประณีตศิลป์ เพื่อใช้ในโอกาสพิเศษ
 
4554111  ผลิตภัณฑ์จากเทียน
Candle’s Products
2(1-2)
        คุณประโยชน์ ประวัติความเป็นมา ศึกษาชนิดและคุณสมบัติ กรรมวิธีการผลิต การใช้เครื่องมือ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการผลิตเทียน ส่วนผสม และผลิตผลงานจากเทียน ควบคุมคุณภาพ การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ การคิดต้นทุนกำไร การบรรจุหีบห่อ
 
4554301 เทคนิคการทำดอกไม้แห้ง
Techniques in Dry Flower Making
2(1-2)
       ศึกษาค้นคว้าทดลองในการทำดอกไม้ – ใบไม้สด ให้เป็นดอกไม้ – ใบไม้แห้ง ที่สวยคงรูปลักษณ์ สีสันไว้มากที่สุด ใช้ประโยชน์ได้นาน โดยวิธีธรรมชาติและการใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น การเลือก การเตรียม การใช้และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนและวิธีการทำดอกไม้ – ใบไม้แห้งให้ได้ผลดียิ่งขึ้น หาวิธีการแก้ปัญหาที่พบจากการค้นคว้า ทดลอง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้ผลดี ปฏิบัติการค้นคว้าทดลองภายใต้การนิเทศของอาจารย์ การนำเสนอผลงานและประเมินผลงาน
4554302 การจัดดอกไม้แห้งแบบสร้างสรรค์
Creative Dry Floral Arrangement
2(1-2)
        คุณค่าการจัดดอกไม้แห้ง รูปแบบ การเลือก การเตรียม การใช้และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนและวิธีการจัดดอกไม้แห้งแบบเป็นพิธีการและแบบสร้างสรรค์ ฝึกออกแบบและปฏิบัติการจัดดอกไม้แห้งแบบสร้างสรรค์ เพื่อใช้ในโอกาสต่างๆ
 
4554303  การบรรจุหีบห่องานศิลปประดิษฐ์
Packaging
 2(1-2)
     จุดมุ่งหมาย ความสำคัญ รูปแบบ การเลือก การเตรียม การใช้และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนและวิธีการบรรจุหีบห่อให้สวยงาม ปลอดภัยเพิ่มคุณค่าจูงใจผู้บริโภค เพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการจัดจำหน่าย และการขนส่ง
 
4554401  ศิลปะการพับผ้า
Cloth Folding
2(1-2)
        คุณประโยชน์ของการพับผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าขนหนูเป็นรูปทรงต่าง ๆ ในอดีตและปัจจุบัน การเลือก การเตรียม การใช้และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ หลักการและวิธีการพับผ้าแบบต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและโอกาสต่าง ๆ เช่น การพับผ้าเช็ดมือบนโต๊ะอาหาร การพับผ้าเป็นของชำร่วย ของใช้ประดับตกแต่ง ฝึกปฏิบัติจนสามารถนำไปใช้ได้
 
4554402 เครื่องหอมและของชำร่วย
Perfume and Souvenir
2(1-2)
        ความเป็นมา คุณประโยชน์ เครื่องหอม และของชำร่วยชนิดต่าง ๆ การเลือก การเตรียม การใช้และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ การปรุง อบ ร่ำเครื่องหอม และการประดิษฐ์ของชำร่วยต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับโอกาส
 
4554403  การประดิษฐ์ตุ๊กตาไทย
Thai Dolls
2(1-2)
        ความเป็นมา คุณประโยชน์ การออกแบบ การเลือก การเตรียม การใช้และการดูแลวัสดุอุปกรณ์ในการทำตุ๊กตาไทย ศึกษาวัฒนธรรมการแต่งกายไทยสมัยต่าง ๆ ข้าราชสำนัก บุคคลสามัญ การแต่งกายแบบนาฎศิลป์ไทย ฯลฯ ออกแบบอิริยาบทและกิจกรรมให้เหมาะสม ฝึกออกแบบและปฏิบัติการประดิษฐ์ตุ๊กตาไทย
 
4554404  การเขียนลวดลายบนผ้า
Batik Painting
2(1-2)
        จุดมุ่งหมาย คุณประโยชน์ของการเขียนลวดลายบนผ้าด้วยสีเขียนผ้าชนิดต่าง ๆ เช่น สีน้ำมัน สีอะครีลิก รูปแบบ การเลือก การเตรียม การใช้และการดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการและขั้นตอนการเขียนลวดลายบนผ้า ฝึกออกแบบและปฏิบัติการเขียนลวดลายบนผ้า เพื่อใช้เป็นของใช้ เครื่องประดับ และของที่ละลึก
 
4554501 งานประดิษฐ์เพื่อการอุตสาหกรรม
Crafts’ Products for Commercial
3(2-2)
        การออกแบบผลิตภัณฑ์งานศิลปประดิษฐ์เพื่อการอุตสาหกรรม การเลือก การเตรียม การใช้และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์การผลิต กระบวนการผลิต การเก็บรักษาเพื่อรอการจำหน่าย กระบวนการจำหน่าย การพัฒนารูปแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด
 
4554801  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปประดิษฐ์ 3
Field Experience in Handicrafts 3
5(450)
       การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปประดิษฐ์ โดยการส่งนักศึกษาไปฝึกงานตามสถานประกอบการงานวิชาชีพศิลปประดิษฐ์ 450 ชั่วโมง การประเมินผลของเจ้าของ กิจการ การพิจารณาผลการประเมินโดยอาจารย์นิเทศก์
 
4554901  โครงการศึกษาเอกเทศศิลปประดิษฐ์ 3
Individual Study in Handicrarts 3
3(2-2)
       ให้ผู้เรียนเสนอโครงการศึกษาเอกเทศศิลปประดิษฐ์ตามความสนใจพิเศษเพื่อศึกษาค้นคว้าทดลองให้มีความรู้อย่างกว้างขวาง และลึกซึ้งเฉพาะเรื่อง โดยได้รับคำแนะนำ และอยู่ภายใต้การนิเทศอย่างใกล้ชิดของอาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง การเสนอผลงานเพื่อประเมินผลและปัจฉิมนิเทศ
 
4554902  ปัญหาพิเศษเฉพาะแขนงศิลปประดิษฐ์
Special Problems in Handicrafts
2(1-2)
      ศึกษาปัญหาใดปัญหาหนึ่งเฉพาะแขนงที่เรียนด้วยการทำวิจัย เพื่อหาแนวการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้น ๆ ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ การเสนอรายงานการวิจัยต่ออาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง
 
4554903  สัมมนาเฉพาะแขนงศิลปประดิษฐ์
Seminar in Handicrafts
1(1-0)
       นคว้าเอกสารงานวิจัย ข่าวสาร บทความ บทสรุปวิเคราะห์ และปัญหาปัจจุบันที่เกี่ยวกับงานศิลปประดิษฐ์ เพื่อนำมาจัดสัมมนา การฝึกดำเนินการจัดสัมมนา เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา
 
4554904 การค้นคว้าทดลองเฉพาะแขนงศิลปประดิษฐ์
Experimental Research in Handicrafts
2(1-2)
     การนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาทดลองเพื่อประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในแขนงศิลปประดิษฐ์ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
 
4554905  งานประดิษฐ์จากเทียน
Candle Craft
2(1-2)
       คุณประโยชน์ของเทียน การเลือก การผสมพาราฟินกับส่วนผสมอื่น ๆ การแกะสลัก การทำพิมพ์หล่อด้วยลวดลาย การหล่อเทียน และการทำเทียนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ

ก่อนหน้า ต่อไป