สรุปผลการส่งเกรดภาคเรียนที่ 3/2557 คณะ ครุศาสตร์
 โปรแกรมวิชา ศึกษาทั่วไป ครุศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  FE 1103 1
  ความเป็นครู
01
ปกติ
2
  อ.ประวัติ พ   2015-07-24 12:26:27
 โปรแกรมวิชา บริหารการศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  EA 1106 1
  การบริหารจัดการในห้องเรียน
01
ปกติ
6
  อ.ประวัติ พ   2015-07-24 12:16:06
  EA 3305 2
  การประกันคุณภาพการศึกษา
01
ปกติ
53
  อ.ประวัติ พ   2015-07-29 16:27:45
 โปรแกรมวิชา จิตวิทยาและการแนะแนว
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  PG 1203 1
  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
01
ปกติ
9
  อ.สนธยา ส   2015-07-27 14:14:50
  PG 2202 1
  จิตวิทยาการเรียนรู้
01
ปกติ
2
  อ.พวงพยอม ช   2015-07-28 14:36:51
  PG 3703 1
  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
01
ปกติ
41
  อ.บุญเลิศ ค   2015-07-28 18:11:53
  PG 4902 1
  การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยา
01
ปกติ
7
  อ.พัดชา ป   2015-07-28 11:05:43
  PG 1103 1
  จิตวิทยาสังคม
01
จ-ศ
29
  อ.บุญเลิศ ค   2015-07-28 17:52:02
  PG 2404 1
  จิตวิทยาการจูงใจ
01
จ-ศ
30
  อ.จุฑารัตน์ ป   2015-07-28 17:46:04
  PG 2409 1
  จิตวิทยาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
01
จ-ศ
26
  อ.อิทธิศักดิ์   2015-07-25 14:31:06
  PG 3306 1
  จิตวิทยาการปรึกษา
01
จ-ศ
28
  อ.ยุทธนา อ   2015-07-27 12:50:11
  PG 3411 1
  จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม
01
จ-ศ
22
  อ.สิริกาญจน์ ส   2015-07-22 19:26:36
  PG 3412 1
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสถิติที่ใช้ในทางจิตวิทยา
01
จ-ศ
2
  อ.บุญเลิศ ค   2015-07-28 18:22:45
  PG 3423 1
  จิตวิยาการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์การ
01
จ-ศ
52
  อ.อิทธิศักดิ์   2015-07-25 14:12:28
  PG 4424 1
  จิตวิทยาการพัฒนาองค์การ
01
จ-ศ
55
  อ.พัดชา ป   2015-07-28 08:22:30
  PG 4811 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาองค์การ
01
จ-ศ
1
  อ.จุฑารัตน์ ป   2015-08-14 14:24:46
  PG 4811
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาองค์การ
02
จ-ศ
1
  อ.จุฑารัตน์ ป   2015-08-14 14:24:11
  PG 4901 1
  สัมมนาทางจิตวิทยา
01
จ-ศ
54
  อ.ปภัส ฉ   2015-07-28 11:41:32
  PG 4902 1
  การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยา
01
จ-ศ
1
  อ.ยุทธนา อ   2015-07-29 13:14:03
 โปรแกรมวิชา การวัดผลการศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  ER 3207 1
  การวิจัยทางการศึกษา
01
ปกติ
31
  อ.ทิพย์เกสร ก   2015-07-28 21:56:02
 โปรแกรมวิชา หลักสูตรและการสอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  CI 2301 1
  หลักการจัดการเรียนรู้
01
ปกติ
12
  อ.อรทัย อ   2015-07-27 08:01:49
  CI 3202 1
  กิจกรรมร่วมหลักสูตร
01
ปกติ
41
  อ.ทัศนีย์ อ   2015-07-27 10:48:55
  CI 3202 1
  กิจกรรมร่วมหลักสูตร
02
ปกติ
5
  อ.ทัศนีย์ อ   2015-07-27 10:50:16
  CI 2207
  งานธุรกิจสำหรับครูประถมศึกษา
01
ส-อา
4
  อ.วลัยพร ท   2015-07-27 10:39:03
  CI 3209
  การวิเคราะห์หนังสือเรียนและการสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ในชั้นประถมศึกษา
01
ส-อา
1
  อ.นันท์นภัส ร   2015-07-26 22:18:43
  EED 12121
  พลศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา
01
ส-อา
2
  อ.เพิ่มศัก ส   2015-07-27 09:38:28
 โปรแกรมวิชา เทคโนโลยีนวัตกรรมกศ.
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  ETI 1204
  การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
01
ปกติ
1
  อ.แสงจันทร์ ก   2015-07-29 10:08:54
  ETI 21011
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
01
ปกติ
1
  อ.แสงจันทร์ ก   2015-07-29 10:11:23
  ETI 21041
  ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นสำหรับงานเทคโนโลยีการศึกษา
01
ปกติ
4
  อ.สุวินัย น   2015-07-28 21:26:11
  ETI 31011
  กฎหมายและจรรยาบรรณของนักเทคโนโลยีการศึกษา
01
ปกติ
2
  อ.กิตตินันท์ ห   2015-07-20 18:08:32
  ETI 3254
  การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารการศึกษา
01
ปกติ
5
  อ.สำเนา ห   2015-07-29 17:56:15
  ETI 35031
  การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
01
ปกติ
10
  อ.สาโรจน์   2015-07-24 11:13:45
  ETI 47011
  การสร้างสังคมชุมชนออนไลน์และเครือข่ายเพื่อการจัดการเรียนการสอน
01
ปกติ
4
  อ.กิตตินันท์ ห   2015-07-22 14:06:11
 โปรแกรมวิชา พลศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  PE 2103
  สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
01
ปกติ
1
  อ.อัจฉรียา ก   2015-07-29 00:52:44
  PE 2106
  วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวกับการกีฬา
01
ปกติ
2
  อ.อัจฉรียา ก   2015-07-29 11:00:23
  PE 2205
  การบริหารกาย
01
ปกติ
3
  อ.ชิตินทรีย์ บ   2015-07-29 18:59:51
  PE 2213
  ตะกร้อ
01
ปกติ
1
  อ.ปริญญา ส   2015-07-29 18:41:51
  PE 2216
  แฮนด์บอล
01
ปกติ
1
  อ.ปริญญา ส   2015-07-29 18:42:16
  PE 3109
  การทดสอบและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
01
ปกติ
1
  อ.ปริญญา ส   2015-07-29 18:42:33
  PE 4113
  การวัดและการประเมินผลพลศึกษา
01
ปกติ
2
  อ.เพิ่มศัก ส   2015-07-16 16:25:11
  PE 4201 1
  ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น
01
ปกติ
3
  อ.คะนอง ธ   2015-07-27 10:46:39
  PE 4242
  ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
01
ปกติ
2
  อ.คะนอง ธ   2015-07-27 10:50:12
  PE 4244
  มวยสากล
01
ปกติ
1
  อ.ไพรัช ก   2015-07-28 23:22:58
  GSCI21051
  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
01
ส-อา
25
  อ.คะนอง ธ   2015-07-27 11:41:05
  GSCI21051
  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
01
จ-ศ
48
  อ.ขจร ต   2015-07-28 00:19:14
 โปรแกรมวิชา การศึกษาพิเศษ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  SPE 11021
  จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
01
ปกติ
14
  อ.ศศิพินต์ ส   2015-07-23 15:28:36
  SPE 2132
  หลักการและแนวปฏิบัติทางการศึกษาพิเศษ
01
ปกติ
1
  อ.อาภา พ   2015-07-23 15:50:41
  SPE 3221
  การปรับหลักสูตร
01
ปกติ
1
  อ.ศศิพินต์ ส   2015-07-23 15:45:05
  SPE 3402
  การเตรียมอาชีพและการดำรงชีวิตในชุมชนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
01
ปกติ
1
  อ.อาภา พ   2015-07-23 15:56:11
  SPE 36011
  การศึกษาแบบเรียนรวม
01
ปกติ
51
  อ.ธีรธร ล   2015-07-24 12:44:17
 โปรแกรมวิชา ร่วมคณะครุศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  CI 4610 1
  วิธีสอนคอมพิวเตอร์ศึกษา 2
01
ปกติ
1
  อ.แสงจันทร์ ก   2015-07-29 10:05:50
  CI 4619
  วิธีสอนพลศึกษา 1
01
ปกติ
1
  อ.เพิ่มศัก ส   2015-07-27 09:49:02
  CI 4635 1
  วิธีสอนอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1
01
ปกติ
16
  อ.ณรงค์ ส   2015-07-22 14:33:02
  GHUM21021
  พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
01
ส-อา
24
  อ.สนธยา ส   2015-07-27 14:16:01
  GHUM21021
  พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
01
จ-ศ
7
  อ.สนธยา ส   2015-07-27 14:15:11

รวมรายวิชาทั้งหมด 55 วิชา

<กลับหน้าหลัก>