สรุปผลการส่งเกรดภาคเรียนที่ 3/2556 คณะ ครุศาสตร์
 โปรแกรมวิชา ศึกษาทั่วไป ครุศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  FE 1103 1
  ความเป็นครู
01
ปกติ
5
  อ.สมศักดิ์ ส   2014-05-19 13:55:51
  FE 1103 1
  ความเป็นครู
02
ปกติ
14
  อ.จักรปรุฬห์ ว   2014-05-26 11:25:46
  FE 1103 1
  ความเป็นครู
03
ปกติ
3
  อ.หนูม้วน ร   2014-05-26 15:05:12
  GHUM21021
  พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
01
ส-อา
48
  อ.สนธยา ส   2014-05-26 11:26:26
  GHUM21021
  พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
01
จ-ศ
17
  อ.ยุทธนา อ   2014-05-27 15:20:20
 โปรแกรมวิชา บริหารการศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  EA 1106 1
  การบริหารจัดการในห้องเรียน
01
ปกติ
47
  อ.สมศักดิ์ ส   2014-05-19 13:47:30
  EA 1106 1
  การบริหารจัดการในห้องเรียน
02
ปกติ
21
  อ.จักรปรุฬห์ ว   2014-05-26 11:14:17
  EA 3305 1
  การประกันคุณภาพการศึกษา
01
ปกติ
37
  อ.ขจร ส   2014-05-26 22:58:23
  EA 3305 1
  การประกันคุณภาพการศึกษา
02
ปกติ
1
  อ.ขจร ส   2014-05-27 09:58:42
  EA 3305 1
  การประกันคุณภาพการศึกษา
03
ปกติ
59
  อ.ชวลิต ข   2014-05-26 15:05:52
  EA 4902 1
  สัมมนาทางการศึกษา
01
ปกติ
21
  อ.จักรปรุฬห์ ว   2014-05-26 15:32:38
  EA 4902 1
  สัมมนาทางการศึกษา
02
ปกติ
18
  อ.จักรปรุฬห์ ว   2014-05-26 15:40:31
  EA 4902 1
  สัมมนาทางการศึกษา
03
ปกติ
32
  อ.ชวลิต ข   2014-05-26 15:54:53
  EA 3305
  การประกันคุณภาพการศึกษา
01
ส-อา
64
  อ.มนัสนันท์ น   2014-05-25 17:41:43
 โปรแกรมวิชา จิตวิทยาและการแนะแนว
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  PG 1104 1
  จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคล
01
ปกติ
1
  อ.สิริกาญจน์ ส   2014-05-25 20:14:05
  PG 1203 1
  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
01
ปกติ
44
  อ.พวงพยอม ช   2014-05-26 12:09:04
  PG 1203 1
  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
02
ปกติ
11
  อ.ปวีณา ฆ   2014-05-26 10:03:41
  PG 1203 1
  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
03
ปกติ
15
  อ.ทัศนีย์ บ   2014-05-26 08:48:31
  PG 1301 1
  หลักการแนะแนว
01
ปกติ
2
  อ.ทัศนีย์ บ   2014-05-26 08:48:36
  PG 1302 1
  การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการแนะแนว
01
ปกติ
2
  อ.สนธยา ส   2014-05-26 11:24:26
  PG 2106 1
  จิตวิทยาบุคลิกภาพ
01
ปกติ
3
  อ.พวงพยอม ช   2014-05-26 12:13:07
  PG 2202 1
  จิตวิทยาการเรียนรู้
01
ปกติ
1
  อ.ปวีณา ฆ   2014-05-26 10:19:52
  PG 3703
  การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
01
ปกติ
4
  อ.บุญเลิศ ค   2014-05-27 06:50:36
  PG 4801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาการแนะแนว
01
ปกติ
2
  อ.จุฑารัตน์ ป   2014-07-17 16:07:32
  PG 4811 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาองค์การ
01
ปกติ
2
  อ.ปภัส ฉ   2014-07-17 16:06:21
  PG 4902 1
  การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยา
02
ปกติ
22
  อ.จุฑารัตน์ ป   2014-05-27 11:55:28
  PG 4902
  การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาและการแนะแนว
01
ปกติ
14
  อ.สนธยา ส   2014-05-26 15:00:34
  PG 1103 1
  จิตวิทยาสังคม
01
จ-ศ
32
  อ.บุญเลิศ ค   2014-05-27 06:40:03
  PG 1205
  ทักษะวิธีการเรียน
01
จ-ศ
1
  อ.อิทธิศักดิ์   2014-05-27 11:33:03
  PG 2404 1
  จิตวิทยาการจูงใจ
01
จ-ศ
30
  อ.จุฑารัตน์ ป   2014-05-27 10:16:32
  PG 2408 1
  จิตวิทยาพัฒนาทีมงาน
01
จ-ศ
1
  อ.พัดชา ป   2014-05-27 13:05:57
  PG 2409 1
  จิตวิทยาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
01
จ-ศ
57
  อ.อิทธิศักดิ์   2014-05-27 11:53:05
  PG 3306 1
  จิตวิทยาการปรึกษา
01
จ-ศ
67
  อ.ยุทธนา อ   2014-05-27 15:42:06
  PG 3411 1
  จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม
01
จ-ศ
57
  อ.สิริกาญจน์ ส   2014-05-24 00:46:56
  PG 3423 1
  จิตวิยาการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์การ
01
จ-ศ
44
  อ.ปภัส ฉ   2014-05-26 16:14:28
  PG 4424 1
  จิตวิทยาการพัฒนาองค์การ
01
จ-ศ
44
  อ.พัดชา ป   2014-05-27 13:03:10
  PG 4901 1
  สัมมนาทางจิตวิทยา
01
จ-ศ
44
  อ.อิทธิศักดิ์   2014-05-27 13:02:12
  PG 4902 1
  การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยา
01
จ-ศ
6
  อ.ยุทธนา อ   2014-05-28 11:28:34
 โปรแกรมวิชา การวัดผลการศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  ER 2103 1
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
01
ปกติ
69
  อ.ทิพย์เกสร ก   2014-05-25 12:06:29
  ER 3207 1
  การวิจัยทางการศึกษา
01
ปกติ
60
  อ.ไพรศิลป์ ป   2014-05-28 05:53:51
  ER 4208 1
  การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
01
ปกติ
44
  อ.เสาวภา ป   2014-05-26 22:44:26
 โปรแกรมวิชา หลักสูตรและการสอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  CI 2201 1
  พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร
01
ปกติ
42
  อ.ประพิณ ข   2014-05-27 08:27:07
  CI 2201 1
  พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร
02
ปกติ
30
  อ.ประพิณ ข   2014-05-27 11:21:51
  CI 2201 1
  พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร
03
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ปิด.   
  CI 2301 1
  หลักการจัดการเรียนรู้
01
ปกติ
42
  อ.อรทัย อ   2014-05-22 10:09:41
  CI 2301 1
  หลักการจัดการเรียนรู้
02
ปกติ
28
  อ.อรทัย อ   2014-05-22 10:10:07
  CI 2301 1
  หลักการจัดการเรียนรู้
03
ปกติ
2
  อ.อรทัย อ   2014-05-22 10:10:15
  CI 3201 1
  การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
02
ปกติ
46
  อ.ศศิธร อ   2014-05-22 15:24:34
  CI 3201 1
  การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
03
ปกติ
56
  อ.ศศิธร อ   2014-05-22 15:26:35
  CI 3202 1
  กิจกรรมร่วมหลักสูตร
01
ปกติ
50
  อ.ทัศนีย์ อ   2014-05-27 15:47:36
  CI 3202 1
  กิจกรรมร่วมหลักสูตร
02
ปกติ
48
  อ.ทัศนีย์ อ   2014-05-27 15:48:50
  CI 3202 1
  กิจกรรมร่วมหลักสูตร
03
ปกติ
60
  อ.สมบูรณ์ ย   2014-05-29 11:50:38
  CI 3301 1
  ทักษะและเทคนิคการสอน
01
ปกติ
51
  อ.วลัยพร ท   2014-05-27 13:47:48
  CI 3301 1
  ทักษะและเทคนิคการสอน
02
ปกติ
30
  อ.วลัยพร ท   2014-05-27 10:47:00
  CI 3301 1
  ทักษะและเทคนิคการสอน
03
ปกติ
48
  อ.วีระศักดิ์ ช   2014-05-26 23:42:04
  CI 3302 1
  ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์
01
ปกติ
25
  อ.สกล ก   2014-05-24 22:09:50
  CI 3302 1
  ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์
03
ปกติ
33
  อ.สกล ก   2014-05-24 22:30:25
  CI 3401
  การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุในโรงเรียนประถมศึกษา
01
ปกติ
4
  อ.วลัยพร ท   2014-05-24 02:39:39
  CI 4401 1
  การนิเทศการศึกษา
01
ปกติ
52
  อ.วชิรา ค   2014-05-26 13:04:11
  CI 4401 1
  การนิเทศการศึกษา
02
ปกติ
51
  อ.วชิรา ค   2014-05-26 13:13:33
  CI 4401 1
  การนิเทศการศึกษา
03
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ปิด.   
  FE 3508
  แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
01
ปกติ
3
  อ.ยุพิน อ   2014-05-26 16:24:29
  CI 3209
  การวิเคราะห์หนังสือเรียนและการสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ในชั้นประถมศึกษา
01
ส-อา
65
  อ.นันท์นภัส ร   2014-05-27 11:44:05
  CI 3302
  การนิเทศการศึกษา
01
ส-อา
41
  อ.ชาตรี มณี   2014-05-27 20:14:24
  CI 4401
  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนประถมศึกษาและชุมชน
01
ส-อา
41
  อ.สมบูรณ์ ย   2014-05-29 12:48:10
  EED 22031
  คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 1
01
ส-อา
1
  อ.วงเดือน ป   2014-05-25 12:29:38
 โปรแกรมวิชา เทคโนโลยีนวัตกรรมกศ.
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  ETI 11011
  หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีการศึกษา
01
ปกติ
4
  อ.แสงจันทร์ ก   2014-05-27 09:04:13
  ETI 21011
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
01
ปกติ
14
  อ.แสงจันทร์ ก   2014-05-27 09:26:59
  ETI 21011
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
02
ปกติ
46
  อ.สุวินัย น   2014-05-27 09:41:07
  ETI 21011
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
03
ปกติ
25
  อ.สำเนา ห   2014-05-27 00:05:02
  ETI 21041
  ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นสำหรับงานเทคโนโลยีการศึกษา
01
ปกติ
5
  อ.สุวินัย น   2014-05-27 21:24:22
  ETI 3254
  การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารการศึกษา
01
ปกติ
4
  อ.สาโรจน์   2014-05-24 10:33:09
  ETI 3257
  การออกแบบเว็บเพจ
01
ปกติ
7
  อ.ทัศนันท์ จ   2014-05-25 21:06:56
  ETI 33011
  การออกแบบงานกราฟิกทางการศึกษา
01
ปกติ
3
  อ.สุวินัย น   2014-05-27 21:30:22
  ETI 35031
  การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
03
ปกติ
39
  อ.สาโรจน์   2014-05-25 21:00:00
  ETI 35041
  การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
01
ปกติ
12
  อ.สาโรจน์   2014-05-24 11:06:21
  ETI 3601
  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา
01
ปกติ
4
  อ.สุวินัย น   2014-05-27 21:05:06
  ETI 37021
  ชุดการเรียนการสอน
01
ปกติ
8
  อ.แสงจันทร์ ก   2014-05-27 09:44:19
  ETI 41011
  การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล
02
ปกติ
4
  อ.กิตตินันท์ ห   2014-05-21 22:08:57
  ETI 41011
  การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล
03
ปกติ
4
  อ.กิตตินันท์ ห   2014-05-21 22:11:34
  ETI 47011
  การสร้างสังคมชุมชนออนไลน์และเครือข่ายเพื่อการจัดการเรียนการสอน
01
ปกติ
1
  อ.กิตตินันท์ ห   2014-05-21 22:00:05
 โปรแกรมวิชา พลศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  PE 2102
  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
01
ปกติ
2
  อ.อัจฉรียา ก   2014-05-26 19:18:51
  PE 2107
  หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา
01
ปกติ
1
  อ.เพิ่มศัก ส   2014-05-26 11:46:51
  PE 2202
  ยิมนาสติก
01
ปกติ
2
  อ.ไพรัช ก   2014-05-25 21:31:34
  PE 2204
  เทเบิลเทนนิส
01
ปกติ
1
  อ.พิชัยณรงค์ ก   2014-05-22 22:00:47
  PE 3110
  เวชศาสตร์การกีฬา
01
ปกติ
1
  อ.ชิตินทรีย์ บ   2014-05-26 19:26:37
  PE 3229
  เทนนิส
01
ปกติ
3
  อ.พิชัยณรงค์ ก   2014-05-22 22:01:30
  PE 3307
  การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาวอลเลย์บอล
01
ปกติ
3
  อ.พิชัยณรงค์ ก   2014-05-22 22:01:40
  PE 4113
  การวัดและการประเมินผลพลศึกษา
01
ปกติ
2
  อ.เพิ่มศัก ส   2014-05-26 11:52:35
  PE 4115
  การจัดและการบริหารศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
01
ปกติ
2
  อ.ชิตินทรีย์ บ   2014-05-26 12:24:38
  PE 4244
  มวยสากล
01
ปกติ
9
  อ.ไพรัช ก   2014-05-25 21:34:39
  GSCI21051
  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
01
ส-อา
54
  อ.ไพรัช ก   2014-05-26 17:34:37
  GSCI21051
  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
01
จ-ศ
44
  อ.เพิ่มศัก ส   2014-05-26 12:12:38
 โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวัย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  EC 1103
  เพลงสำหรับเด็กปฐมวัย
01
ปกติ
1
  อ.ดวงใจ น   2014-05-19 16:45:10
  EC 1104
  จังหวะและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย
01
ปกติ
2
  อ.ดวงใจ น   2014-05-25 22:31:56
  EC 1201 1
  ปรัชญาการจัดการศึกษาปฐมวัย
01
ปกติ
3
  อ.อาทิตยา อ   2014-05-18 19:49:50
  EC 2107
  กิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
01
ปกติ
1
  อ.ดวงใจ น   2014-05-19 16:45:49
  EC 2112
  สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
01
ปกติ
1
  อ.ชไมมน ศ   2014-05-26 07:13:38
  EC 1101
  ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย
01
ส-อา
2
  อ.อาทิตยา อ   2014-05-20 20:10:03
  EC 1105
  หุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย
01
ส-อา
1
  อ.อาทิตยา อ   2014-05-20 20:12:40
  EC 2112
  สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
01
ส-อา
1
  อ.ชไมมน ศ   2014-05-26 07:20:10
  EC 2202
  ศิลปะสำหรับครูปฐมวัย
01
ส-อา
47
  อ.ดวงใจ น   2014-05-19 16:39:02
  EC 3115
  การตัดเย็บเบื้องต้นสำหรับครูปฐมวัย
01
ส-อา
48
  อ.ดวงใจ น   2014-05-21 23:13:15
  EC 3208
  จิตวิทยาพัฒนาการและการสังเกตพฤติกรรมเด็ก
01
ส-อา
1
  อ.อาทิตยา อ   2014-05-18 19:50:28
  EC 3209
  การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย
01
ส-อา
44
  อ.ชไมมน ศ   2014-05-27 12:31:05
  EC 4212
  ทักษะทางดนตรีสำหรับครูปฐมวัย
01
ส-อา
47
  อ.อาทิตยา อ   2014-05-20 21:49:29
 โปรแกรมวิชา การศึกษาพิเศษ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  SPE 11021
  จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
02
ปกติ
19
  อ.ศศิพินต์ ส   2014-05-26 14:15:07
  SPE 11021
  จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
03
ปกติ
29
  อ.อาภา พ   2014-05-26 16:05:57
  SPE 21031
  ดนตรี ศิลปะ การเคลื่อนไหวและนันทนาการสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
01
ปกติ
1
  อ.อาภา พ   2014-05-26 16:12:54
  SPE 2205
  ความรู้เกี่ยวกับภาวะความบกพร่องทางสติปัญญา
01
ปกติ
1
  อ.ธีรธร ล   2014-05-21 13:20:29
  SPE 3221
  การปรับหลักสูตร
01
ปกติ
1
  อ.อาภา พ   2014-05-26 16:16:05
  SPE 3402
  การเตรียมอาชีพและการดำรงชีวิตในชุมชนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
01
ปกติ
1
  อ.ธีรธร ล   2014-05-21 13:20:41
  SPE 36011
  การศึกษาแบบเรียนรวม
01
ปกติ
31
  อ.ธีรธร ล   2014-05-21 13:21:02
  SPE 36011
  การศึกษาแบบเรียนรวม
02
ปกติ
25
  อ.ธีรธร ล   2014-05-21 13:21:09
  SPE 36011
  การศึกษาแบบเรียนรวม
03
ปกติ
46
  อ.สุรินทร์ ย   2014-05-27 12:20:58
  SPE 4140
  การวิจัยทางการศึกษาพิเศษ
01
ปกติ
2
  อ.ศศิพินต์ ส   2014-05-27 10:32:51
  SPE 3601
  การศึกษาแบบเรียนรวม
01
ส-อา
40
  อ.สุรินทร์ ย   2014-05-27 12:39:07
 โปรแกรมวิชา ร่วมคณะครุศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  CI 4635 1
  วิธีสอนอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1
01
ปกติ
21
  อ.ณรงค์ ส   2014-05-20 13:36:18
 โปรแกรมวิชา การศึกษานอกระบบ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  NFED1102
  การศึกษานอกระบบเพื่อการพัฒนาสังคมไทย
01
ปกติ
2
  อ.กฤษณพันธ์ พ   2014-05-26 09:34:42
  NFED1103
  การศึกษานอกระบบกับสิ่งแวดล้อม
01
ปกติ
1
  อ.กฤษณพันธ์ พ   2014-05-26 09:36:51
  NFED11041
  หลักและระบบการจัดการศึกษา
01
ปกติ
9
  อ.สนิท ห   2014-05-26 14:14:04
  NFED11051
  จิตวิทยาผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
01
ปกติ
7
  อ.สนิท ห   2014-05-26 14:19:17
  NFED11061
  การศึกษาตลอดชีวิต
01
ปกติ
11
  อ.สนิท ห   2014-05-22 18:21:44
  NFED11061
  การศึกษาตลอดชีวิต
02
ปกติ
32
  อ.กฤษณพันธ์ พ   2014-05-26 10:55:24
  NFED11171
  การจัดการความรู้
01
ปกติ
9
  อ.กฤษณพันธ์ พ   2014-05-26 09:49:32
  NFED1122
  โครงการและกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
01
ปกติ
2
  อ.สนิท ห   2014-05-26 14:23:02

รวมรายวิชาทั้งหมด 126 วิชา

<กลับหน้าหลัก>