สรุปผลการส่งเกรดภาคเรียนที่ 1/2557 คณะ ครุศาสตร์
 โปรแกรมวิชา ศึกษาทั่วไป ครุศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  FE 1103 1
  ความเป็นครู
01
ปกติ
32
  อ.หนูม้วน ร   2014-12-27 12:41:39
  FE 1103 1
  ความเป็นครู
02
ปกติ
34
  อ.ชวลิต ข   2014-12-24 16:58:52
  FE 1103 1
  ความเป็นครู
03
ปกติ
30
  อ.จักรปรุฬห์ ว   2014-12-27 11:34:15
  FE 1103 1
  ความเป็นครู
04
ปกติ
31
  อ.ชวลิต ข   2014-12-24 17:14:46
  FE 1103 1
  ความเป็นครู
05
ปกติ
43
  อ.สนิท ห   2014-12-24 19:01:00
  FE 1103 1
  ความเป็นครู
06
ปกติ
41
  อ.สนิท ห   2014-12-25 11:21:24
  FE 1103 1
  ความเป็นครู
07
ปกติ
41
  อ.สมศักดิ์ ส   2014-12-25 12:20:56
  FE 1103 1
  ความเป็นครู
08
ปกติ
57
  อ.สมศักดิ์ ส   2014-12-25 12:36:10
  FE 1103 1
  ความเป็นครู
09
ปกติ
29
  อ.อภิญญา ม   2014-12-25 16:41:41
  FE 1103 1
  ความเป็นครู
10
ปกติ
43
  อ.สนิท ห   2014-12-25 11:31:59
  FE 1103 1
  ความเป็นครู
11
ปกติ
34
  อ.หนูม้วน ร   2014-12-27 12:22:05
  FE 1103 1
  ความเป็นครู
12
ปกติ
30
  อ.ชวลิต ข   2014-12-24 17:17:56
  FE 1103 1
  ความเป็นครู
13
ปกติ
29
  อ.จักรปรุฬห์ ว   2014-12-27 11:55:40
  FE 1103 1
  ความเป็นครู
14
ปกติ
33
  อ.ชวลิต ข   2014-12-24 16:50:17
  FE 1103 1
  ความเป็นครู
15
ปกติ
42
  อ.สนิท ห   2014-12-25 11:47:34
  FE 1103 1
  ความเป็นครู
16
ปกติ
34
  อ.สนิท ห   2014-12-25 11:56:56
  FE 1103 1
  ความเป็นครู
17
ปกติ
29
  อ.สมศักดิ์ ส   2014-12-25 12:28:17
  FE 1103 1
  ความเป็นครู
18
ปกติ
35
  อ.สมศักดิ์ ส   2014-12-25 12:42:52
  FE 1103 1
  ความเป็นครู
19
ปกติ
28
  อ.อภิญญา ม   2014-12-25 17:12:31
  FE 1103 1
  ความเป็นครู
20
ปกติ
33
  อ.สนิท ห   2014-12-25 12:05:17
  GHUM21021
  พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
01
ปกติ
95
  อ.พัดชา ป   2014-12-25 02:45:27
  GHUM21021
  พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
02
ปกติ
90
  อ.พัดชา ป   2014-12-25 01:53:28
  GHUM21021
  พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
03
ปกติ
104
  อ.มนตรี อ   2014-12-24 11:00:25
  GHUM21021
  พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
04
ปกติ
100
  อ.สนธยา ส   2014-12-23 21:06:37
  GED 5801
  การปฏิบัติการวิชาชีพครู 1
01
ส-อา
32
  อ.วลัยพร ท   2014-10-14 00:14:44
  GHUM21021
  พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
01
ส-อา
61
  อ.สนธยา ส   2014-12-23 21:24:54
  GHUM21021
  พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
01
จ-ศ
45
  อ.ยุทธนา อ   2014-12-24 16:34:25
 โปรแกรมวิชา บริหารการศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  EA 1106 1
  การบริหารจัดการในห้องเรียน
01
ปกติ
12
  อ.จักรปรุฬห์ ว   2014-12-27 11:59:08
  EA 1106 1
  การบริหารจัดการในห้องเรียน
02
ปกติ
27
  อ.นราวัลย์ ก   2014-12-29 13:35:41
  EA 1106 1
  การบริหารจัดการในห้องเรียน
03
ปกติ
30
  อ.ประวัติ พ   2014-12-26 11:02:44
  EA 1106 1
  การบริหารจัดการในห้องเรียน
04
ปกติ
21
  อ.นราวัลย์ ก   2014-12-29 13:19:25
  EA 1106 1
  การบริหารจัดการในห้องเรียน
05
ปกติ
27
  อ.ประวัติ พ   2014-12-26 11:04:41
  EA 1106 1
  การบริหารจัดการในห้องเรียน
06
ปกติ
28
  อ.ชวลิต ข   2014-12-24 16:36:46
  EA 1106 1
  การบริหารจัดการในห้องเรียน
07
ปกติ
27
  อ.ประวัติ พ   2014-12-26 11:06:24
  EA 1106 1
  การบริหารจัดการในห้องเรียน
08
ปกติ
16
  อ.หนูม้วน ร   2014-12-27 12:52:53
  EA 1106 1
  การบริหารจัดการในห้องเรียน
09
ปกติ
31
  อ.กฤษณพันธ์ พ   2014-12-25 17:22:38
  EA 1106 1
  การบริหารจัดการในห้องเรียน
10
ปกติ
33
  อ.กฤษณพันธ์ พ   2014-12-25 17:40:24
  EA 1106 1
  การบริหารจัดการในห้องเรียน
11
ปกติ
33
  อ.จักรปรุฬห์ ว   2014-12-27 12:02:27
  EA 1106 1
  การบริหารจัดการในห้องเรียน
13
ปกติ
32
  อ.ประวัติ พ   2014-12-26 11:08:19
  EA 1106 1
  การบริหารจัดการในห้องเรียน
15
ปกติ
22
  อ.ประวัติ พ   2014-12-26 11:09:06
  EA 1106 1
  การบริหารจัดการในห้องเรียน
16
ปกติ
7
  อ.ชวลิต ข   2014-12-24 16:30:38
  EA 1106 1
  การบริหารจัดการในห้องเรียน
17
ปกติ
30
  อ.ประวัติ พ   2014-12-26 11:10:13
  EA 1106 1
  การบริหารจัดการในห้องเรียน
19
ปกติ
30
  อ.กฤษณพันธ์ พ   2014-12-25 17:31:21
  EA 1106 1
  การบริหารจัดการในห้องเรียน
20
ปกติ
30
  อ.กฤษณพันธ์ พ   2014-12-25 17:57:40
  EA 1106 1
  การบริหารจัดการในห้องเรียน
21
ปกติ
41
  อ.ประวัติ พ   2014-12-26 11:11:55
  EA 3305 1
  การประกันคุณภาพการศึกษา
01
ปกติ
36
  อ.จักรปรุฬห์ ว   2014-12-27 13:21:50
  EA 3305 1
  การประกันคุณภาพการศึกษา
02
ปกติ
59
  อ.จักรปรุฬห์ ว   2014-12-25 18:55:54
  EA 3305 1
  การประกันคุณภาพการศึกษา
03
ปกติ
34
  อ.จักรปรุฬห์ ว   2014-12-27 13:27:17
  EA 3305 1
  การประกันคุณภาพการศึกษา
04
ปกติ
90
  อ.จักรปรุฬห์ ว   2014-12-27 13:28:11
  EA 3305 1
  การประกันคุณภาพการศึกษา
05
ปกติ
32
  อ.มนัสนันท์ น   2014-12-25 18:07:15
  EA 4902 1
  สัมมนาทางการศึกษา
01
ปกติ
37
  อ.ชวลิต ข   2014-12-24 10:25:18
  EA 4902 1
  สัมมนาทางการศึกษา
02
ปกติ
32
  อ.จักรปรุฬห์ ว   2014-12-29 13:15:24
 โปรแกรมวิชา จิตวิทยาและการแนะแนว
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  PG 1101 1
  จิตวิทยาทั่วไป
01
ปกติ
37
  อ.สิริกาญจน์ ส   2014-12-26 12:43:50
  PG 1101 1
  จิตวิทยาทั่วไป
02
ปกติ
44
  อ.สิริกาญจน์ ส   2014-12-26 12:46:08
  PG 1102 1
  จิตวิทยาพัฒนาการ
01
ปกติ
39
  อ.ธนะดี ส   2014-12-25 12:30:23
  PG 1103 1
  จิตวิทยาสังคม
01
ปกติ
41
  อ.บุญเลิศ ค   2014-12-29 06:55:14
  PG 1103 1
  จิตวิทยาสังคม
02
ปกติ
45
  อ.บุญเลิศ ค   2014-12-29 07:20:35
  PG 1105 1
  การพัฒนาศักยภาพมนุษย์
01
ปกติ
1
  อ.จุฑารัตน์ ป   2014-12-28 15:38:19
  PG 1203 1
  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
01
ปกติ
30
  อ.พวงพยอม ช   2014-12-24 12:39:08
  PG 1203 1
  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
02
ปกติ
30
  อ.มนตรี อ   2014-12-24 11:06:03
  PG 1203 1
  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
03
ปกติ
29
  อ.พวงพยอม ช   2014-12-25 10:30:06
  PG 1203 1
  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
04
ปกติ
7
  อ.ปวีณา ฆ   2014-12-25 12:00:21
  PG 1203 1
  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
05
ปกติ
29
  อ.ทัศนีย์ บ   2014-12-22 20:35:55
  PG 1203 1
  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
06
ปกติ
27
  อ.ทัศนีย์ บ   2014-12-22 20:37:03
  PG 1203 1
  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
07
ปกติ
29
  อ.ปวีณา ฆ   2014-12-25 12:39:34
  PG 1203 1
  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
08
ปกติ
24
  อ.ปวีณา ฆ   2014-12-25 13:19:41
  PG 1203 1
  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
09
ปกติ
35
  อ.สนธยา ส   2014-12-23 21:43:01
  PG 1203 1
  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
10
ปกติ
30
  อ.สนธยา ส   2014-12-23 21:50:21
  PG 1203 1
  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
11
ปกติ
16
  อ.พวงพยอม ช   2014-12-24 13:18:35
  PG 1203 1
  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
12
ปกติ
29
  อ.มนตรี อ   2014-12-24 11:07:27
  PG 1203 1
  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
13
ปกติ
26
  อ.พวงพยอม ช   2014-12-24 14:36:27
  PG 1203 1
  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
14
ปกติ
9
  อ.ปวีณา ฆ   2014-12-25 12:12:44
  PG 1203 1
  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
15
ปกติ
2
  อ.ทัศนีย์ บ   2014-12-22 20:37:19
  PG 1203 1
  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
16
ปกติ
23
  อ.ทัศนีย์ บ   2014-12-22 20:38:43
  PG 1203 1
  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
17
ปกติ
13
  อ.ปวีณา ฆ   2014-12-25 12:58:49
  PG 1203 1
  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
19
ปกติ
12
  อ.สนธยา ส   2014-12-23 21:55:47
  PG 1203 1
  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
20
ปกติ
20
  อ.สนธยา ส   2014-12-23 22:00:18
  PG 1301 1
  หลักการแนะแนว
01
ปกติ
38
  อ.สนธยา ส   2014-12-23 21:34:42
  PG 2106 1
  จิตวิทยาบุคลิกภาพ
01
ปกติ
39
  อ.พวงพยอม ช   2014-12-24 14:39:32
  PG 2106 1
  จิตวิทยาบุคลิกภาพ
02
ปกติ
37
  อ.พวงพยอม ช   2014-12-24 15:32:23
  PG 2111 1
  สุขภาพจิตและการปรับตัว
01
ปกติ
41
  อ.ยุทธนา อ   2014-12-26 15:04:05
  PG 2303 1
  การจัดบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในหน่วยงาน
01
ปกติ
41
  อ.ธนะดี ส   2014-12-26 11:46:37
  PG 2304
  การวางแผนชีวิตและอาชีพ
01
ปกติ
60
  อ.ทัศนีย์ บ   2014-12-22 20:41:35
  PG 2305
  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานแนะแนว
01
ปกติ
58
  อ.สิริกาญจน์ ส   2014-12-26 12:47:44
  PG 2401 1
  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น
01
ปกติ
44
  อ.พัดชา ป   2014-12-25 01:25:30
  PG 2404
  จิตวิทยาการจูงใจ
01
ปกติ
63
  อ.จุฑารัตน์ ป   2014-12-28 15:09:41
  PG 2406 1
  จิตวิทยาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
01
ปกติ
45
  อ.ปภัส ฉ   2014-12-25 19:19:24
  PG 2406 1
  จิตวิทยาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
02
ปกติ
42
  อ.ปภัส ฉ   2014-12-25 19:23:43
  PG 2407 1
  จิตวิทยาการติดต่อสื่อสารและการโน้มน้าวใจ
01
ปกติ
42
  อ.จุฑารัตน์ ป   2014-12-28 15:18:14
  PG 2407 1
  จิตวิทยาการติดต่อสื่อสารและการโน้มน้าวใจ
02
ปกติ
38
  อ.จุฑารัตน์ ป   2014-12-28 15:21:04
  PG 2408 1
  จิตวิทยาพัฒนาทีมงาน
01
ปกติ
36
  อ.พัดชา ป   2014-12-25 13:55:32
  PG 3116 1
  ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุ่ม
01
ปกติ
36
  อ.ยุทธนา อ   2014-12-26 15:04:46
  PG 3204 1
  การคิดและการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
01
ปกติ
38
  อ.ทัศนีย์ บ   2014-12-23 09:32:50
  PG 3306 1
  จิตวิทยาการปรึกษา
01
ปกติ
40
  อ.ยุทธนา อ   2014-12-26 15:06:28
  PG 3306 1
  จิตวิทยาการปรึกษา
02
ปกติ
45
  อ.ยุทธนา อ   2014-12-26 15:07:20
  PG 3311
  เทคนิคการปรึกษากลุ่มสำหรับวัยรุ่น
01
ปกติ
58
  อ.ยุทธนา อ   2014-12-26 15:05:57
  PG 3313 1
  จิตวิทยาในงานสังคมสงเคราะห์
01
ปกติ
36
  อ.ปภัส ฉ   2014-12-25 18:52:49
  PG 3411 1
  จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม
01
ปกติ
43
  อ.จุฑารัตน์ ป   2014-12-28 15:28:15
  PG 3411 1
  จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม
02
ปกติ
37
  อ.จุฑารัตน์ ป   2014-12-28 15:30:33
  PG 3412 1
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสถิติที่ใช้ในทางจิตวิทยา
01
ปกติ
43
  อ.สิริกาญจน์ ส   2014-12-26 12:47:55
  PG 3412 1
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสถิติที่ใช้ในทางจิตวิทยา
02
ปกติ
41
  อ.สิริกาญจน์ ส   2014-12-26 12:48:08
  PG 3416 1
  พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรมทางธุรกิจ
01
ปกติ
39
  อ.อิทธิศักดิ์   2014-12-25 23:49:09
  PG 3420 1
  เทคนิคการสัมภาษณ์
01
ปกติ
37
  อ.อิทธิศักดิ์   2014-12-26 00:06:09
  PG 3703 1
  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
01
ปกติ
38
  อ.บุญเลิศ ค   2014-12-29 07:53:20
  PG 3703 1
  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
02
ปกติ
32
  อ.ธนะดี ส   2014-12-25 13:45:35
  PG 3703 1
  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
03
ปกติ
25
  อ.บุญเลิศ ค   2014-12-29 07:40:23
  PG 3703 1
  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
04
ปกติ
24
  อ.ธนะดี ส   2014-12-25 13:52:54
  PG 3704 1
  การจัดการเรียนรู้เพศศึกษา
01
ปกติ
30
  อ.ปภัส ฉ   2014-12-25 18:56:11
  PG 3704 1
  การจัดการเรียนรู้เพศศึกษา
02
ปกติ
30
  อ.มนตรี อ   2014-12-23 13:50:36
  PG 3704 1
  การจัดการเรียนรู้เพศศึกษา
03
ปกติ
30
  อ.ปภัส ฉ   2014-12-25 18:58:39
  PG 3704 1
  การจัดการเรียนรู้เพศศึกษา
04
ปกติ
36
  อ.มนตรี อ   2014-12-24 11:13:25
  PG 4403
  การปกครองชั้นเรียนและการปรับพฤติกรรมนักเรียน
01
ปกติ
1
  อ.บุญเลิศ ค   2014-12-29 01:14:29
  PG 4424 1
  จิตวิทยาการพัฒนาองค์การ
01
ปกติ
39
  อ.พัดชา ป   2014-12-25 01:13:47
  PG 4427 1
  จิตวิทยาการบริหารแรงงานสัมพันธ์
01
ปกติ
33
  อ.อิทธิศักดิ์   2014-12-26 00:22:12
  PG 4901 1
  สัมมนาทางจิตวิทยา
01
ปกติ
37
  อ.อิทธิศักดิ์   2014-12-26 00:45:53
  PG 4901 1
  สัมมนาทางจิตวิทยา
02
ปกติ
33
  อ.อิทธิศักดิ์   2014-12-26 01:13:04
  PG 4902 1
  การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยา
01
ปกติ
46
  อ.ปภัส ฉ   2014-12-25 18:32:15
  PG 4902 1
  การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยา
02
ปกติ
36
  อ.พัดชา ป   2014-12-17 14:41:59
  PG 3703
  การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
01
ส-อา
45
  อ.ยุทธนา อ   2014-12-25 15:06:00
  PG 3703
  การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
02
ส-อา
35
  อ.ยุทธนา อ   2014-12-25 15:13:33
  PG 4403
  การปกครองชั้นเรียนและการปรับพฤติกรรมนักเรียน
01
ส-อา
1
  อ.บุญเลิศ ค   2014-12-29 01:18:14
  PG 1101 1
  จิตวิทยาทั่วไป
01
จ-ศ
48
  อ.สิริกาญจน์ ส   2014-12-26 12:50:55
  PG 2106 1
  จิตวิทยาบุคลิกภาพ
01
จ-ศ
22
  อ.พวงพยอม ช   2014-12-25 10:10:28
  PG 2401 1
  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น
01
จ-ศ
46
  อ.พัดชา ป   2014-12-25 01:44:00
  PG 2406 1
  จิตวิทยาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
02
จ-ศ
56
  อ.ปภัส ฉ   2014-12-25 19:26:26
  PG 2407 1
  จิตวิทยาการติดต่อสื่อสารและการโน้มน้าวใจ
01
จ-ศ
22
  อ.จุฑารัตน์ ป   2014-12-28 15:25:01
  PG 2408 1
  จิตวิทยาพัฒนาทีมงาน
01
จ-ศ
22
  อ.พัดชา ป   2014-12-25 01:03:53
  PG 3115 1
  การวิจัยทางจิตวิทยา
01
จ-ศ
56
  อ.ปวีณา ฆ   2014-12-25 11:23:53
  PG 3412 1
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสถิติที่ใช้ในทางจิตวิทยา
01
จ-ศ
56
  อ.สิริกาญจน์ ส   2014-12-26 12:52:43
  PG 3416 1
  พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรมทางธุรกิจ
02
จ-ศ
57
  อ.อิทธิศักดิ์   2014-12-25 15:57:22
  PG 3811 1
  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาองค์การ
01
จ-ศ
44
  อ.ปภัส ฉ   2014-12-25 18:45:36
  PG 3811
  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาองค์การ
02
จ-ศ
2
  อ.อิทธิศักดิ์   2014-12-25 15:31:07
  PG 4427 1
  จิตวิทยาการบริหารแรงงานสัมพันธ์
01
จ-ศ
44
  อ.อิทธิศักดิ์   2014-12-25 16:22:17
  PG 4902 1
  การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยา
01
จ-ศ
49
  อ.พัดชา ป   2014-12-25 02:36:20
 โปรแกรมวิชา การวัดผลการศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  ER 2103 1
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
01
ปกติ
17
  อ.ศันทนี ค   2014-12-29 10:16:36
  ER 2103 1
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
02
ปกติ
32
  อ.ศันทนี ค   2014-12-29 11:19:21
  ER 2103 1
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
03
ปกติ
31
  อ.พิมพ์ทอง ส   2014-12-25 14:06:59
  ER 2103 1
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
04
ปกติ
32
  อ.อุบล พ   2014-12-29 11:36:07
  ER 2103 1
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
05
ปกติ
28
  อ.ไพรศิลป์ ป   2014-12-29 08:09:01
  ER 2103 1
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
06
ปกติ
30
  อ.ศันทนี ค   2014-12-29 12:06:15
  ER 2103 1
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
07
ปกติ
30
  อ.พิมพ์ทอง ส   2014-12-25 14:18:54
  ER 2103 1
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
08
ปกติ
29
  อ.เสาวภา ป   2014-12-28 10:22:13
  ER 2103 1
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
09
ปกติ
30
  อ.ทิพย์เกสร ก   2014-12-24 14:29:40
  ER 2103 1
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
10
ปกติ
26
  อ.ทิพย์เกสร ก   2014-12-24 14:31:36
  ER 2103 1
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
11
ปกติ
29
  อ.ทิพย์เกสร ก   2014-12-24 14:33:06
  ER 2103 1
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
12
ปกติ
30
  อ.ทิพย์เกสร ก   2014-12-24 14:34:16
  ER 2103 1
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
13
ปกติ
17
  อ.ศันทนี ค   2014-12-29 10:51:38
  ER 2103 1
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
14
ปกติ
30
  อ.ศันทนี ค   2014-12-29 12:43:36
  ER 2103 1
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
15
ปกติ
13
  อ.พิมพ์ทอง ส   2014-12-23 17:10:10
  ER 2103 1
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
16
ปกติ
30
  อ.อุบล พ   2014-12-29 11:39:18
  ER 2103 1
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
18
ปกติ
30
  อ.ศันทนี ค   2014-12-29 13:30:11
  ER 2103 1
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
19
ปกติ
31
  อ.พิมพ์ทอง ส   2014-12-25 14:13:16
  ER 2103 1
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
20
ปกติ
30
  อ.เสาวภา ป   2014-12-28 10:38:28
  ER 2103 1
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
21
ปกติ
25
  อ.ทิพย์เกสร ก   2014-12-24 14:35:37
  ER 2103 1
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
22
ปกติ
9
  อ.ทิพย์เกสร ก   2014-12-24 14:36:50
  ER 2103 1
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
23
ปกติ
22
  อ.ทิพย์เกสร ก   2014-12-24 14:37:54
  ER 2103 1
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
25
ปกติ
41
  อ.วรรณวดี ม   2014-12-29 10:52:04
  ER 3207 1
  การวิจัยทางการศึกษา
01
ปกติ
46
  อ.อุบล พ   2014-12-29 11:50:34
  ER 3207 1
  การวิจัยทางการศึกษา
02
ปกติ
29
  อ.ไพรศิลป์ ป   2014-12-29 07:58:57
  ER 3207 1
  การวิจัยทางการศึกษา
03
ปกติ
34
  อ.อุบล พ   2014-12-29 11:52:11
  ER 3207 1
  การวิจัยทางการศึกษา
04
ปกติ
29
  อ.ไพรศิลป์ ป   2014-12-29 08:05:55
  ER 3207 1
  การวิจัยทางการศึกษา
06
ปกติ
33
  อ.อุบล พ   2014-12-29 11:57:43
  ER 4208 1
  การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
01
ปกติ
23
  อ.เสาวภา ป   2014-12-28 08:15:36
  ER 4208 1
  การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
02
ปกติ
17
  อ.อุบล พ   2014-12-29 11:59:55
  ER 4208 1
  การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
03
ปกติ
17
  อ.เสาวภา ป   2014-12-28 08:22:45
  ER 4208 1
  การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
04
ปกติ
20
  อ.อุบล พ   2014-12-29 12:03:25
  ER 3409
  การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
01
ส-อา
41
  อ.เสาวภา ป   2014-12-28 08:32:02
 โปรแกรมวิชา หลักสูตรและการสอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  CI 2201 1
  พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร
02
ปกติ
30
  อ.รุ่งทิวา ค   2014-12-19 13:52:31
  CI 2201 1
  พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร
03
ปกติ
29
  อ.สมบูรณ์ ย   2014-12-30 11:10:06
  CI 2201 1
  พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร
04
ปกติ
25
  อ.รุ่งทิวา ค   2014-12-19 14:05:09
  CI 2201 1
  พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร
05
ปกติ
26
  อ.สมบูรณ์ ย   2014-12-30 10:32:05
  CI 2201 1
  พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร
06
ปกติ
30
  อ.สมบูรณ์ ย   2014-12-30 11:21:51
  CI 2201 1
  พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร
07
ปกติ
29
  อ.รุ่งทิวา ค   2014-12-19 14:22:39
  CI 2201 1
  พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร
08
ปกติ
29
  อ.ชาตรี มณี   2014-12-26 16:34:50
  CI 2201 1
  พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร
09
ปกติ
14
  อ.รุ่งทิวา ค   2014-12-19 14:29:04
  CI 2201 1
  พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร
10
ปกติ
20
  อ.วลัยพร ท   2014-12-28 10:35:14
  CI 2201 1
  พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร
12
ปกติ
4
  อ.รุ่งทิวา ค   2014-12-19 14:32:52
  CI 2201 1
  พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร
13
ปกติ
22
  อ.สมบูรณ์ ย   2014-12-30 10:54:13
  CI 2201 1
  พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร
14
ปกติ
15
  อ.รุ่งทิวา ค   2014-12-19 14:37:14
  CI 2201 1
  พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร
16
ปกติ
25
  อ.สมบูรณ์ ย   2014-12-30 10:43:43
  CI 2201 1
  พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร
18
ปกติ
4
  อ.ชาตรี มณี   2014-12-26 16:35:14
  CI 2301 1
  หลักการจัดการเรียนรู้
01
ปกติ
31
  อ.ศศิธร อ   2014-12-24 11:08:55
  CI 2301 1
  หลักการจัดการเรียนรู้
02
ปกติ
31
  อ.สกล ก   2014-12-24 21:51:53
  CI 2301 1
  หลักการจัดการเรียนรู้
03
ปกติ
30
  อ.ศศิธร อ   2014-12-24 11:12:23
  CI 2301 1
  หลักการจัดการเรียนรู้
04
ปกติ
29
  อ.วีระศักดิ์ ช   2014-12-26 15:45:27
  CI 2301 1
  หลักการจัดการเรียนรู้
05
ปกติ
23
  อ.สกล ก   2014-12-24 23:00:17
  CI 2301 1
  หลักการจัดการเรียนรู้
06
ปกติ
32
  อ.นราวัลย์ ก   2014-12-29 10:30:52
  CI 2301 1
  หลักการจัดการเรียนรู้
07
ปกติ
23
  อ.วีระศักดิ์ ช   2014-12-28 16:35:30
  CI 2301 1
  หลักการจัดการเรียนรู้
08
ปกติ
29
  อ.อรทัย อ   2014-12-24 15:22:30
  CI 2301 1
  หลักการจัดการเรียนรู้
09
ปกติ
31
  อ.สกล ก   2014-12-25 00:16:34
  CI 2301 1
  หลักการจัดการเรียนรู้
10
ปกติ
30
  อ.อรทัย อ   2014-12-24 15:23:58
  CI 2301 1
  หลักการจัดการเรียนรู้
11
ปกติ
11
  อ.ศศิธร อ   2014-12-24 11:17:15
  CI 2301 1
  หลักการจัดการเรียนรู้
12
ปกติ
29
  อ.สกล ก   2014-12-24 22:32:49
  CI 2301 1
  หลักการจัดการเรียนรู้
13
ปกติ
30
  อ.ศศิธร อ   2014-12-24 11:28:30
  CI 2301 1
  หลักการจัดการเรียนรู้
14
ปกติ
29
  อ.วีระศักดิ์ ช   2014-12-28 16:12:16
  CI 2301 1
  หลักการจัดการเรียนรู้
15
ปกติ
23
  อ.สกล ก   2014-12-24 23:43:24
  CI 2301 1
  หลักการจัดการเรียนรู้
16
ปกติ
30
  อ.นราวัลย์ ก   2014-12-29 11:03:23
  CI 2301 1
  หลักการจัดการเรียนรู้
17
ปกติ
29
  อ.วีระศักดิ์ ช   2014-12-29 10:59:30
  CI 2301 1
  หลักการจัดการเรียนรู้
18
ปกติ
28
  อ.อรทัย อ   2014-12-24 15:24:26
  CI 2301 1
  หลักการจัดการเรียนรู้
19
ปกติ
30
  อ.สกล ก   2014-12-25 00:40:57
  CI 2301 1
  หลักการจัดการเรียนรู้
20
ปกติ
31
  อ.อรทัย อ   2014-12-24 15:24:47
  CI 3201 1
  การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
01
ปกติ
30
  อ.ยุพิน อ   2014-12-29 17:48:42
  CI 3201 1
  การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
02
ปกติ
35
  อ.ยุพิน อ   2014-12-29 18:16:35
  CI 3201 1
  การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
03
ปกติ
29
  อ.ยุพิน อ   2014-12-29 23:48:07
  CI 3201 1
  การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
04
ปกติ
33
  อ.ยุพิน อ   2014-12-30 00:19:51
  CI 3201
  กิจกรรมร่วมหลักสูตร
05
ปกติ
39
  อ.ทัศนีย์ อ   2014-12-24 15:21:53
  CI 3202 1
  กิจกรรมร่วมหลักสูตร
01
ปกติ
39
  อ.ทัศนีย์ อ   2014-12-24 14:37:23
  CI 3202 1
  กิจกรรมร่วมหลักสูตร
02
ปกติ
32
  อ.ทัศนีย์ อ   2014-12-24 14:36:45
  CI 3202 1
  กิจกรรมร่วมหลักสูตร
03
ปกติ
37
  อ.ทัศนีย์ อ   2014-12-24 14:48:51
  CI 3202 1
  กิจกรรมร่วมหลักสูตร
04
ปกติ
38
  อ.ทัศนีย์ อ   2014-12-24 14:56:08
  CI 3209
  การวิเคราะห์หนังสือเรียนและการสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ในชั้นประถมศึกษา
01
ปกติ
1
  อ.นันท์นภัส ร   2014-12-28 11:57:54
  CI 3301 1
  ทักษะและเทคนิคการสอน
01
ปกติ
29
  อ.วลัยพร ท   2014-12-29 09:48:14
  CI 3301 1
  ทักษะและเทคนิคการสอน
02
ปกติ
32
  อ.นันท์นภัส ร   2014-12-28 12:03:15
  CI 3301 1
  ทักษะและเทคนิคการสอน
04
ปกติ
4
  อ.สมบูรณ์ ย   2014-12-30 12:07:57
  CI 3301 1
  ทักษะและเทคนิคการสอน
05
ปกติ
26
  อ.วชิรา ค   2014-12-26 09:25:42
  CI 3301 1
  ทักษะและเทคนิคการสอน
06
ปกติ
31
  อ.วลัยพร ท   2014-12-29 14:36:46
  CI 3301 1
  ทักษะและเทคนิคการสอน
07
ปกติ
13
  อ.นันท์นภัส ร   2014-12-28 12:05:12
  CI 3301 1
  ทักษะและเทคนิคการสอน
08
ปกติ
28
  อ.นันท์นภัส ร   2014-12-28 12:07:46
  CI 3301 1
  ทักษะและเทคนิคการสอน
09
ปกติ
21
  อ.ทัศนีย์ อ   2014-12-24 14:15:39
  CI 3301 1
  ทักษะและเทคนิคการสอน
10
ปกติ
11
  อ.นันท์นภัส ร   2014-12-28 12:09:17
  CI 3301 1
  ทักษะและเทคนิคการสอน
11
ปกติ
5
  อ.วลัยพร ท   2014-12-29 09:36:45
  CI 3301 1
  ทักษะและเทคนิคการสอน
12
ปกติ
29
  อ.นันท์นภัส ร   2014-12-28 12:12:25
  CI 3301 1
  ทักษะและเทคนิคการสอน
14
ปกติ
8
  อ.สมบูรณ์ ย   2014-12-30 12:16:15
  CI 3301 1
  ทักษะและเทคนิคการสอน
15
ปกติ
12
  อ.วชิรา ค   2014-12-25 15:29:54
  CI 3301 1
  ทักษะและเทคนิคการสอน
17
ปกติ
6
  อ.นันท์นภัส ร   2014-12-28 12:13:21
  CI 3301 1
  ทักษะและเทคนิคการสอน
18
ปกติ
27
  อ.นันท์นภัส ร   2014-12-28 12:15:31
  CI 3301 1
  ทักษะและเทคนิคการสอน
19
ปกติ
24
  อ.ทัศนีย์ อ   2014-12-24 14:21:23
  CI 3301 1
  ทักษะและเทคนิคการสอน
20
ปกติ
27
  อ.นันท์นภัส ร   2014-12-28 12:18:00
  CI 3302 1
  ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์
01
ปกติ
24
  อ.ประพิณ ข   2014-12-29 14:03:17
  CI 3302 1
  ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์
02
ปกติ
12
  อ.ประพิณ ข   2014-12-29 09:23:41
  CI 3302 1
  ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์
03
ปกติ
28
  อ.ประพิณ ข   2014-12-29 15:22:46
  CI 3401
  การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุในโรงเรียนประถมศึกษา
01
ปกติ
2
  อ.วลัยพร ท   2014-12-26 11:14:05
  CI 4401 1
  การนิเทศการศึกษา
01
ปกติ
35
  อ.วชิรา ค   2014-12-25 16:28:54
  CI 4401 1
  การนิเทศการศึกษา
02
ปกติ
31
  อ.วชิรา ค   2014-12-25 17:13:28
  CI 4401 1
  การนิเทศการศึกษา
03
ปกติ
32
  อ.วชิรา ค   2014-12-25 16:51:45
  CI 4401 1
  การนิเทศการศึกษา
04
ปกติ
44
  อ.วชิรา ค   2014-12-25 17:47:27
  ED 3801 2
  การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1
01
ปกติ
41
  อ.วลัยพร ท   2015-01-04 17:30:10
  ED 3801 2
  การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1
02
ปกติ
38
  อ.ไพรัช ก   2014-12-29 00:02:15
  ED 3801 2
  การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1
03
ปกติ
31
  อ.ไพรัช ก   2014-12-29 00:20:28
  ED 3801 2
  การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1
04
ปกติ
50
  อ.อาภา พ   2014-12-25 11:45:11
  ED 3801 2
  การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1
05
ปกติ
41
  อ.กิตตินันท์ ห   2014-12-30 18:53:41
  ED 3801 2
  การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1
06
ปกติ
42
  อ.อภิญญา ม   2014-12-25 13:58:36
  ED 3801 2
  การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1
07
ปกติ
46
  อ.สุวินัย น   2014-12-29 05:49:40
  ED 3801 2
  การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1
08
ปกติ
36
  อ.ธีรธร ล   2014-12-22 12:17:56
  ED 3801 2
  การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1
09
ปกติ
52
  อ.ดวงใจ น   2014-12-18 22:17:54
  ED 3801 2
  การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1
10
ปกติ
33
  อ.ศศิธร อ   2014-12-22 10:35:34
  ED 3801 2
  การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1
11
ปกติ
56
  อ.สมศักดิ์ ส   2014-12-23 16:48:56
  ED 3801 2
  การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1
12
ปกติ
47
  อ.ชไมมน ศ   2014-12-22 14:43:09
  ED 3801 2
  การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1
13
ปกติ
44
  อ.สมเกตุ อ   2014-12-29 11:07:20
  ED 3801 2
  การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1
14
ปกติ
42
  อ.แสงจันทร์ ก   2015-01-05 06:52:27
  ED 3801 2
  การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1
15
ปกติ
53
  อ.สาโรจน์   2014-12-25 18:57:00
  ED 3801 2
  การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1
16
ปกติ
39
  อ.พิทยาภรณ์ ม   2014-12-26 23:59:45
  ED 3801 2
  การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1
17
ปกติ
41
  อ.อาภา พ   2014-12-25 12:07:18
  ED 3801 2
  การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1
18
ปกติ
46
  อ.ธีรธร ล   2014-12-22 19:42:32
  ED 3801 2
  การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1
19
ปกติ
45
  อ.อาภา พ   2014-12-25 12:26:40
  EED 11011
  หลักการประถมศึกษา
01
ปกติ
58
  อ.วชิรา ค   2014-12-25 15:08:49
  EED 12121
  พลศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา
01
ปกติ
59
  อ.เพิ่มศัก ส   2014-12-28 11:46:07
  EED 22021
  ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา 2
01
ปกติ
51
  อ.ยุพิน อ   2014-12-28 16:16:03
  EED 22031
  คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 1
01
ปกติ
51
  อ.รุ่งทิวา ค   2014-12-29 11:08:58
  EED 22051
  วิทยาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 1
01
ปกติ
41
  อ.วิไลพร ล   2014-12-26 16:34:11
  EED 22051
  วิทยาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 1
02
ปกติ
34
  อ.สกล ก   2014-12-23 23:32:32
  EED 22071
  สังคมศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา 1
01
ปกติ
52
  อ.อรทัย อ   2014-12-24 15:25:36
  EED 22161
  ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา 1
01
ปกติ
41
  อ.ผจงกาญจน์ ภ   2015-01-05 14:34:56
  EED 22161
  ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา 1
02
ปกติ
37
  อ.รังสิมา ส   2014-12-28 22:40:58
  EED 32101
  เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูประถมศึกษา
01
ปกติ
41
  อ.เสรี ป   2014-12-26 08:30:27
  EED 33051
  อาเซียนศึกษากับการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา
01
ปกติ
41
  อ.จิตราภรณ์ ส   2014-12-27 15:02:34
  EED 33051
  อาเซียนศึกษากับการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา
02
ปกติ
33
  อ.ทัศนีย์ อ   2014-12-24 14:12:29
  EED 34011
  คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครูประถมศึกษา
01
ปกติ
41
  อ.สัญญา ส   2014-12-23 18:34:18
  EED 34011
  คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครูประถมศึกษา
02
ปกติ
33
  อ.ประพิณ ข   2014-12-29 00:31:59
  EED 43011
  การบริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษา
01
ปกติ
33
  อ.สมบูรณ์ ย   2014-12-30 12:00:35
  FE 4902
  สัมมนาปัญหาการศึกษา
01
ปกติ
44
  อ.ยุพิน อ   2014-12-29 14:11:31
  CI 3302
  การนิเทศการศึกษา
02
ส-อา
66
  อ.วชิรา ค   2014-12-25 18:24:40
  CI 4601
  ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์
01
ส-อา
1
  อ.วีระศักดิ์ ช   2014-12-29 12:10:29
  FE 3508
  แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
01
ส-อา
3
  อ.ยุพิน อ   2014-12-28 15:44:59
  FE 4902
  สัมมนาปัญหาการศึกษา
01
ส-อา
1
  อ.อรทัย อ   2014-12-24 15:27:50
 โปรแกรมวิชา เทคโนโลยีนวัตกรรมกศ.
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  ETI 21011
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
01
ปกติ
80
  อ.สุวินัย น   2014-12-28 06:14:21
  ETI 21011
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
02
ปกติ
27
  อ.สำเนา ห   2014-12-27 10:49:03
  ETI 21011
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
03
ปกติ
28
  อ.กิตตินันท์ ห   2014-12-30 14:33:15
  ETI 21011
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
04
ปกติ
32
  อ.แสงจันทร์ ก   2015-01-04 19:28:17
  ETI 21011
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
05
ปกติ
72
  อ.สุวินัย น   2014-12-28 08:04:55
  ETI 21011
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
06
ปกติ
28
  อ.แสงจันทร์ ก   2015-01-04 20:36:07
  ETI 21011
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
07
ปกติ
38
  อ.แสงจันทร์ ก   2015-01-04 22:00:09
  ETI 21011
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
08
ปกติ
23
  อ.กิตตินันท์ ห   2014-12-30 14:41:24
  ETI 21011
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
09
ปกติ
55
  อ.สุวินัย น   2014-12-28 08:59:01
  ETI 21011
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
10
ปกติ
44
  อ.สาโรจน์   2014-12-28 13:43:07
  ETI 21011
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
11
ปกติ
29
  อ.สุวินัย น   2014-12-28 07:14:33
  ETI 21011
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
12
ปกติ
29
  อ.สำเนา ห   2014-12-27 11:23:44
  ETI 21011
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
13
ปกติ
24
  อ.กิตตินันท์ ห   2014-12-30 14:37:26
  ETI 21011
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
14
ปกติ
31
  อ.แสงจันทร์ ก   2015-01-04 20:01:30
  ETI 21011
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
15
ปกติ
32
  อ.สุวินัย น   2014-12-28 08:22:01
  ETI 21011
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
16
ปกติ
31
  อ.แสงจันทร์ ก   2015-01-04 21:31:12
  ETI 21011
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
17
ปกติ
40
  อ.แสงจันทร์ ก   2015-01-04 22:44:12
  ETI 21011
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
18
ปกติ
26
  อ.กิตตินันท์ ห   2014-12-30 14:45:23
  ETI 21011
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
19
ปกติ
32
  อ.สุวินัย น   2014-12-28 09:23:02
  ETI 21011
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
20
ปกติ
30
  อ.สาโรจน์   2014-12-28 13:45:40
  ETI 21011
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
21
ปกติ
18
  อ.แสงจันทร์ ก   2015-01-04 16:08:55
  ETI 3261
  ตัวแบบการสอนทางคอมพิวเตอร์
01
ปกติ
2
  อ.เพ็ญพร ป   2014-12-29 11:34:10
  ETI 35031
  การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
01
ปกติ
37
  อ.สาโรจน์   2014-12-28 13:49:42
  ETI 35031
  การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
02
ปกติ
26
  อ.สำเนา ห   2014-12-28 09:45:31
  ETI 35031
  การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
03
ปกติ
31
  อ.สาโรจน์   2014-12-28 13:51:29
  ETI 35031
  การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
04
ปกติ
30
  อ.สำเนา ห   2014-12-28 10:02:20
  ETI 35041
  การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
02
ปกติ
29
  อ.ชัชชัย ช   2014-12-29 11:38:18
  ETI 35041
  การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
03
ปกติ
11
  อ.สาโรจน์   2014-12-21 13:59:20
  ETI 35041
  การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
04
ปกติ
24
  อ.ชัชชัย ช   2014-12-29 11:48:32
  ETI 3505
  การผลิตและการนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
01
ปกติ
35
  อ.เพ็ญพร ป   2014-12-29 12:14:05
  ETI 3505
  การผลิตและการนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
02
ปกติ
49
  อ.เพ็ญพร ป   2014-12-29 12:32:04
  ETI 3701
  บทเรียนสำเร็จรูป
02
ปกติ
11
  อ.สุวินัย น   2014-12-28 09:35:27
  ETI 3702
  ชุดการเรียนการสอน
01
ปกติ
36
  อ.ชัชชัย ช   2014-12-29 12:02:52
  ETI 3702
  ชุดการเรียนการสอน
02
ปกติ
47
  อ.ชัชชัย ช   2014-12-29 12:13:17
  ETI 41011
  การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล
01
ปกติ
34
  อ.กิตตินันท์ ห   2014-12-29 20:49:04
  ETI 41011
  การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล
02
ปกติ
2
  อ.กิตตินันท์ ห   2014-12-29 15:29:52
  ETI 41011
  การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล
03
ปกติ
32
  อ.กิตตินันท์ ห   2014-12-29 20:54:58
  ETI 41011
  การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล
04
ปกติ
2
  อ.กิตตินันท์ ห   2014-12-29 15:32:05
 โปรแกรมวิชา พลศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  GSCI21051
  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
01
ปกติ
121
  อ.ขจร ต   2014-12-29 23:22:55
  GSCI21051
  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
02
ปกติ
140
  อ.ขจร ต   2014-12-30 00:04:54
  GSCI21051
  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
03
ปกติ
98
  อ.ปริญญา ส   2014-12-30 22:48:42
  GSCI21051
  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
04
ปกติ
134
  อ.อัจฉรียา ก   2014-12-30 17:04:35
  PE 1101 1
  ปรัชญาและหลักการพลศึกษา
01
ปกติ
59
  อ.ไพรัช ก   2014-12-28 23:29:52
  PE 1102 1
  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
01
ปกติ
59
  อ.อัจฉรียา ก   2014-12-29 15:32:49
  PE 1204 1
  วอลเลย์บอล
01
ปกติ
64
  อ.พิชัยณรงค์ ก   2014-12-23 19:32:39
  PE 2101 1
  โอลิมปิกศึกษา
01
ปกติ
48
  อ.ขจร ต   2014-12-29 17:39:45
  PE 2107
  หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา
01
ปกติ
41
  อ.เพิ่มศัก ส   2014-12-29 09:14:36
  PE 2107
  หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา
02
ปกติ
46
  อ.เพิ่มศัก ส   2014-12-29 09:29:40
  PE 2201 1
  บาสเกตบอล
01
ปกติ
51
  อ.ปริญญา ส   2014-12-30 23:14:34
  PE 2202 1
  ว่ายน้ำ
01
ปกติ
52
  อ.คะนอง ธ   2014-12-27 08:31:50
  PE 2204
  เทเบิลเทนนิส
01
ปกติ
3
  อ.พิชัยณรงค์ ก   2014-12-24 17:38:57
  PE 2213
  ตะกร้อ
01
ปกติ
41
  อ.พิชัยณรงค์ ก   2014-12-24 17:39:31
  PE 2213
  ตะกร้อ
02
ปกติ
47
  อ.พิชัยณรงค์ ก   2014-12-24 17:40:18
  PE 2301 1
  การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิคกรีฑา
01
ปกติ
54
  อ.เพิ่มศัก ส   2014-12-28 10:45:47
  PE 2303 1
  การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิควอลเลย์บอล
01
ปกติ
57
  อ.อภิสิทธิ์ ช   2014-12-29 16:38:41
  PE 2306
  การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กรีฑา
01
ปกติ
3
  อ.เพิ่มศัก ส   2014-12-24 16:06:48
  PE 3102 1
  การทดสอบและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
01
ปกติ
40
  อ.ปริญญา ส   2014-12-30 23:33:43
  PE 3102 1
  การทดสอบและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
02
ปกติ
29
  อ.ปริญญา ส   2014-12-30 23:48:13
  PE 3103 1
  การบริหารจัดการนันทนาการและพักแรม
02
ปกติ
36
  อ.คะนอง ธ   2014-12-27 14:21:49
  PE 3103 1
  การบริหารจัดการนันทนาการและพักแรม
03
ปกติ
32
  อ.คะนอง ธ   2014-12-27 14:23:31
  PE 3104 1
  พลศึกษาสำหรับบุคคลพิเศษ
01
ปกติ
37
  อ.ไพรัช ก   2014-12-29 13:26:49
  PE 3104 1
  พลศึกษาสำหรับบุคคลพิเศษ
02
ปกติ
31
  อ.ไพรัช ก   2014-12-29 13:40:22
  PE 3105 1
  ชีวกลศาสตร์การกีฬา
01
ปกติ
40
  อ.อัจฉรียา ก   2015-01-04 19:44:54
  PE 3105 1
  ชีวกลศาสตร์การกีฬา
02
ปกติ
31
  อ.อัจฉรียา ก   2015-01-04 19:57:23
  PE 3227
  กระบี่กระบอง
01
ปกติ
41
  อ.นิรันดร พั   2014-12-29 08:59:05
  PE 3227
  กระบี่กระบอง
02
ปกติ
46
  อ.นิรันดร พั   2014-12-29 09:00:48
  PE 3228 1
  แบดมินตัน
03
ปกติ
27
  อ.อภิสิทธิ์ ช   2014-12-29 15:50:06
  PE 3228 1
  แบดมินตัน
04
ปกติ
22
  อ.อภิสิทธิ์ ช   2014-12-29 15:44:44
  PE 3228
  แบดมินตัน
01
ปกติ
49
  อ.อภิสิทธิ์ ช   2014-12-29 16:24:45
  PE 3228
  แบดมินตัน
02
ปกติ
25
  อ.อภิสิทธิ์ ช   2014-12-29 15:56:24
  PE 3310
  การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาฟุตบอล
01
ปกติ
4
  อ.เพิ่มศัก ส   2014-12-24 16:15:14
  PE 4115
  การจัดและการบริหารศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
01
ปกติ
2
  อ.พิชัยณรงค์ ก   2014-12-24 17:40:59
  PE 4201 1
  ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น
01
ปกติ
49
  อ.ปริญญา ส   2014-12-29 14:49:30
  PE 4201 1
  ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น
02
ปกติ
39
  อ.ขจร ต   2014-12-29 16:46:39
  PE 4201 1
  ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น
03
ปกติ
48
  อ.พิชัยณรงค์ ก   2014-12-24 17:42:46
  PE 4201 1
  ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น
04
ปกติ
38
  อ.อัจฉรียา ก   2014-12-25 17:13:07
  PE 4202 1
  ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
01
ปกติ
52
  อ.ชิตินทรีย์ บ   2014-12-26 20:18:37
  PE 4202 1
  ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
02
ปกติ
50
  อ.ไพรัช ก   2014-12-26 15:05:12
  PE 4202 1
  ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
03
ปกติ
48
  อ.วิชัย หม   2014-12-29 14:22:54
  PE 4202 1
  ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
04
ปกติ
50
  อ.อนุสรณ์ ก   2014-12-29 14:36:01
  PE 4238
  ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น
01
ปกติ
50
  อ.อภิสิทธิ์ ช   2014-12-29 16:03:46
  PE 4238
  ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น
02
ปกติ
44
  อ.นิรันดร พั   2014-12-29 09:01:20
  PE 4241
  ลีลาศ
01
ปกติ
1
  อ.นิรันดร พั   2014-12-29 09:01:29
  PE 4242
  ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
01
ปกติ
48
  อ.อุษณีย์ จ   2014-12-29 14:00:18
  PE 4245 1
  เปตอง
01
ปกติ
37
  อ.นิรันดร พั   2014-12-29 09:02:00
  PE 4245 1
  เปตอง
02
ปกติ
58
  อ.นิรันดร พั   2014-12-29 09:02:45
  GSCI21051
  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
01
ส-อา
52
  อ.ชิตินทรีย์ บ   2014-12-26 21:27:12
  PE 4242
  ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
01
ส-อา
49
  อ.คะนอง ธ   2014-12-27 15:00:26
  GSCI21051
  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
01
จ-ศ
50
  อ.อัจฉรียา ก   2014-12-30 00:03:08
 โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวัย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  EC 1101 1
  การพัฒนาบุคลิกภาพครูปฐมวัย
01
ปกติ
57
  อ.ศิริมาศ ก   2014-12-28 21:54:10
  EC 1201 1
  ปรัชญาการจัดการศึกษาปฐมวัย
01
ปกติ
57
  อ.ดวงใจ น   2014-12-26 00:36:20
  EC 1204 1
  การพัฒนาทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
01
ปกติ
43
  อ.ชไมมน ศ   2014-12-20 14:42:17
  EC 2104 1
  หุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย
01
ปกติ
51
  อ.อภิญญา ม   2014-12-25 13:15:27
  EC 2105 1
  การจัดชั้นเรียนและสภาพแวดล้อมระดับปฐมวัย
01
ปกติ
43
  อ.อภิญญา ม   2014-12-25 12:22:19
  EC 2205 1
  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยกับการอบรมเลั้ยงดูเด็กปฐมวัย
01
ปกติ
43
  อ.ชไมมน ศ   2014-12-25 15:02:56
  EC 3111 1
  ภาษาและการรู้หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย
01
ปกติ
51
  อ.ดวงใจ น   2014-12-26 13:38:27
  EC 3116 1
  คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
01
ปกติ
51
  อ.เยี่ยมลักษณ์   2014-12-25 18:03:20
  EC 3204
  ภาษาไทยสำหรับเด็กปฐมวัย
01
ปกติ
1
  อ.ดวงใจ น   2014-12-18 12:28:11
  EC 3206
  วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
01
ปกติ
40
  อ.เยี่ยมลักษณ์   2014-12-25 18:12:19
  EC 3206
  วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
02
ปกติ
47
  อ.เยี่ยมลักษณ์   2014-12-25 18:16:00
  EC 3303
  หลักสูตรและการจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
01
ปกติ
40
  อ.พิทยาภรณ์ ม   2014-12-27 00:25:50
  EC 3303
  หลักสูตรและการจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
02
ปกติ
47
  อ.พิทยาภรณ์ ม   2014-12-27 00:47:41
  EC 3304
  การศึกษาผลงานวิจัยระดับปฐมวัย
01
ปกติ
1
  อ.พิทยาภรณ์ ม   2014-12-29 13:43:53
  EC 3702
  การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนประถมศึกษา
01
ปกติ
2
  อ.ดวงใจ น   2014-12-18 12:28:51
  EC 4211
  ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
01
ปกติ
40
  อ.เยี่ยมลักษณ์   2014-12-29 10:39:28
  EC 4211
  ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
02
ปกติ
47
  อ.เยี่ยมลักษณ์   2014-12-29 10:47:24
  EC 4212
  ทักษะทางดนตรีสำหรับครูปฐมวัย
01
ปกติ
40
  อ.อาทิตยา อ   2014-12-25 23:55:53
  EC 4212
  ทักษะทางดนตรีสำหรับครูปฐมวัย
02
ปกติ
47
  อ.อาทิตยา อ   2014-12-26 00:03:54
  EC 4305
  การจัดและบริหารการศึกษาระดับปฐมวัย
01
ปกติ
40
  อ.พิทยาภรณ์ ม   2014-12-27 01:05:55
  EC 4305
  การจัดและบริหารการศึกษาระดับปฐมวัย
02
ปกติ
47
  อ.พิทยาภรณ์ ม   2014-12-27 01:35:39
  EC 4307
  โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษาปฐมวัย
01
ปกติ
40
  อ.อาทิตยา อ   2014-12-26 16:47:03
  EC 4307
  โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษาปฐมวัย
02
ปกติ
47
  อ.ศิริมาศ ก   2014-12-26 18:04:31
  EC 2110
  คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย
01
ส-อา
46
  อ.อาทิตยา อ   2014-12-25 23:12:24
  EC 3117
  การจัดค่ายวิชาการสำหรับเด็กปฐมวัย
01
ส-อา
46
  อ.ดวงใจ น   2014-12-26 11:11:16
  EC 4306
  การบริการการศึกษาระดับปฐมวัยแก่ชุมชน
01
ส-อา
46
  อ.ดวงใจ น   2014-12-26 11:29:53
  EC 4308
  สัมมนาการศึกษาปฐมวัย
01
ส-อา
46
  อ.อาทิตยา อ   2014-12-25 22:58:25
 โปรแกรมวิชา การศึกษาพิเศษ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  SPE 11021
  จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
03
ปกติ
25
  อ.ศศิพินต์ ส   2014-12-26 14:39:53
  SPE 11021
  จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
04
ปกติ
32
  อ.ธีรธร ล   2014-12-24 13:44:18
  SPE 11021
  จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
05
ปกติ
28
  อ.อาภา พ   2014-12-25 13:11:18
  SPE 11021
  จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
07
ปกติ
10
  อ.ศศิพินต์ ส   2014-12-26 14:42:26
  SPE 11021
  จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
08
ปกติ
30
  อ.ธีรธร ล   2014-12-24 13:50:02
  SPE 1102
  จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
01
ปกติ
14
  อ.อาภา พ   2014-12-25 12:55:15
  SPE 1102
  จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
02
ปกติ
47
  อ.อาภา พ   2014-12-26 14:07:29
  SPE 2137
  การศึกษาของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
01
ปกติ
36
  อ.เกตุมณี ม   2014-12-29 08:54:47
  SPE 2137
  การศึกษาของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
02
ปกติ
49
  อ.ศศิพินต์ ส   2014-12-26 14:44:16
  SPE 2138
  การศึกษาของเด็กที่มีความบกพร่องทางประสาทสัมผัส
01
ปกติ
35
  อ.อาภา พ   2014-12-26 14:24:02
  SPE 2138
  การศึกษาของเด็กที่มีความบกพร่องทางประสาทสัมผัส
02
ปกติ
50
  อ.สุรินทร์ ย   2014-12-27 12:42:11
  SPE 3241
  การทำงานร่วมกับพ่อแม่
01
ปกติ
37
  อ.ศศิพินต์ ส   2014-12-26 14:47:06
  SPE 3241
  การทำงานร่วมกับพ่อแม่
02
ปกติ
48
  อ.ศศิพินต์ ส   2014-12-26 15:01:29
  SPE 3406
  การฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนสำหรับบุคคลพิการ
01
ปกติ
35
  อ.ศศิพินต์ ส   2014-12-26 15:04:44
  SPE 3406
  การฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนสำหรับบุคคลพิการ
02
ปกติ
50
  อ.สมเกตุ อ   2014-12-29 16:07:17
  SPE 36011
  การศึกษาแบบเรียนรวม
01
ปกติ
39
  อ.ธีรธร ล   2014-12-23 10:57:11
  SPE 36011
  การศึกษาแบบเรียนรวม
02
ปกติ
40
  อ.ธีรธร ล   2014-12-23 11:01:04
  SPE 36011
  การศึกษาแบบเรียนรวม
03
ปกติ
32
  อ.ธีรธร ล   2014-12-23 11:03:30
  SPE 36011
  การศึกษาแบบเรียนรวม
04
ปกติ
36
  อ.ธีรธร ล   2014-12-23 11:05:55
  SPE 36011
  การศึกษาแบบเรียนรวม
05
ปกติ
17
  อ.ธีรธร ล   2014-12-23 11:08:01
  SPE 4140
  การวิจัยทางการศึกษาพิเศษ
01
ปกติ
36
  อ.สมเกตุ อ   2014-12-29 11:40:26
  SPE 4140
  การวิจัยทางการศึกษาพิเศษ
02
ปกติ
50
  อ.สมเกตุ อ   2014-12-29 12:03:03
 โปรแกรมวิชา ร่วมคณะครุศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  CI 4603
  วิธีสอนในชั้นประถมศึกษา 1
01
ปกติ
47
  อ.ศศิธร อ   2014-12-24 13:36:15
  CI 4603
  วิธีสอนในชั้นประถมศึกษา 1
02
ปกติ
47
  อ.อรทัย อ   2014-12-25 09:26:29
  CI 4605
  วิธีสอนการศึกษาพิเศษ 1
01
ปกติ
35
  อ.สุรินทร์ ย   2014-12-27 15:13:41
  CI 4605
  วิธีสอนการศึกษาพิเศษ 1
02
ปกติ
50
  อ.สุรินทร์ ย   2014-12-27 14:58:26
  CI 4613 1
  วิธีสอนภาษาไทย 1
01
ปกติ
49
  อ.พิชญพรพรรณ   2014-12-28 04:35:20
  CI 4613 1
  วิธีสอนภาษาไทย 1
02
ปกติ
46
  อ.สนิท ส   2014-12-26 14:07:09
  CI 4617 1
  วิธีสอน 1
01
ปกติ
41
  อ.หทัยรัตน์ ม   2014-12-26 16:26:48
  CI 4619
  วิธีสอนพลศึกษา 1
01
ปกติ
41
  อ.ชิตินทรีย์ บ   2014-12-26 18:20:39
  CI 4619
  วิธีสอนพลศึกษา 1
02
ปกติ
46
  อ.ชิตินทรีย์ บ   2014-12-26 19:06:15
  CI 4621 1
  วิธีสอนศิลปะ 1
04
ปกติ
50
  อ.ศักราช ฟ   2014-12-30 15:22:30
  CI 4623 1
  วิธีสอนนาฏศิลป์ 1
01
ปกติ
33
  อ.บุษบัน ศ   2014-12-25 19:02:13
  CI 4623 1
  วิธีสอนนาฏศิลป์ 1
02
ปกติ
36
  อ.บุษบัน ศ   2014-12-26 10:13:36
  CI 4625 1
  วิธีสอนสังคมศึกษา 1
02
ปกติ
50
  อ.ณกานต์ อ   2014-12-27 14:15:59
  CI 4625 1
  วิธีสอนสังคมศึกษา 1
03
ปกติ
55
  อ.ณกานต์ อ   2014-12-27 14:16:17
  CI 4625
  วิธีสอนดนตรีศึกษา 1
01
ปกติ
47
  อ.มงคล ภ   2014-12-29 11:00:54
  CI 4627 1
  วิธีสอนเคมี 1
01
ปกติ
43
  อ.วีระศักดิ์ ช   2014-12-29 11:50:11
  CI 4629 1
  วิธีสอนชีววิทยา 1
01
ปกติ
57
  อ.ประพิณ ข   2014-12-29 17:07:25
  CI 4631 1
  วิธีสอนฟิสิกส์ 1
03
ปกติ
44
  อ.ฉัตรชัย ค   2014-12-28 07:09:13
  CI 4631
  วิธีสอนคอมพิวเตอร์ศึกษา 1
01
ปกติ
59
  อ.ประพิณศิริ อ   2014-12-29 16:07:34
  CI 4631
  วิธีสอนคอมพิวเตอร์ศึกษา 1
02
ปกติ
24
  อ.ปาริชาติ ภ   2014-12-29 14:19:27
  CI 4633 1
  วิธีสอนคณิตศาสตร์ 1
01
ปกติ
36
  อ.สุภาพร ฟอ   2014-12-22 16:25:51
  CI 4633 1
  วิธีสอนคณิตศาสตร์ 1
02
ปกติ
51
  อ.วิเชษฐ์ ส   2014-12-26 11:20:34
  CI 4635 1
  วิธีสอนอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1
01
ปกติ
52
  อ.ณรงค์ ส   2014-12-29 10:39:58
  CI 4637 1
  วิธีสอนเกษตรกรรม 1
01
ปกติ
48
  อ.บัญชา อ   2014-12-29 14:56:38
  CI 4637 1
  วิธีสอนเกษตรกรรม 1
02
ปกติ
6
  อ.บัญชา อ   2014-12-29 15:06:16
  CI 4641 1
  วิธีสอนภาษาอังกฤษ 1
01
ปกติ
53
  อ.กัลยา ม   2014-12-28 15:17:44
  CI 4641 1
  วิธีสอนภาษาอังกฤษ 1
02
ปกติ
41
  อ.กัลยา ม   2014-12-28 15:34:30
  CI 4641 3
  วิธีสอนวิทยาศาสตร์ 1
04
ปกติ
47
  อ.ภาณุพัฒน์ ช   2015-01-05 12:26:28
  CI 4641 3
  วิธีสอนวิทยาศาสตร์ 1
04
ปกติ
47
  อ.ภาณุพัฒน์ ช   2015-01-05 12:26:28
  CI 4645
  วิธีสอนกิจกรรมแนะแนว 1
01
ปกติ
58
  อ.บุญเลิศ ค   2014-12-29 01:09:38
  CI 4651
  วิธีสอนการศึกษาปฐมวัย 1
01
ปกติ
41
  อ.อาทิตยา อ   2014-12-25 23:30:46
  CI 4651
  วิธีสอนการศึกษาปฐมวัย 1
02
ปกติ
47
  อ.อาทิตยา อ   2014-12-25 23:36:19
  CI 4801 1
  การทดลองสอนภาษาอังกฤษ 1
16
ปกติ
55
  อ.กัลยา ม   2014-12-28 15:51:00
  CI 4801 1
  การทดลองสอนภาษาอังกฤษ 1
17
ปกติ
40
  อ.พะเยา พ   2014-12-28 05:39:03
  CI 4801
  การทดลองสอน 1
02
ปกติ
50
  อ.สุรินทร์ ย   2014-12-27 14:03:45
  CI 4801
  การทดลองสอน 1
02
ปกติ
50
  อ.สุรินทร์ ย   2014-12-27 14:03:45
  CI 4801
  การทดลองสอน 1
03
ปกติ
41
  อ.ดวงใจ น   2014-12-18 12:51:53
  CI 4801
  การทดลองสอน 1
04
ปกติ
47
  อ.ดวงใจ น   2014-12-18 13:03:56
  CI 4801
  การทดลองสอน 1
05
ปกติ
41
  อ.ชิตินทรีย์ บ   2014-12-26 19:28:37
  CI 4801
  การทดลองสอน 1
06
ปกติ
45
  อ.ชิตินทรีย์ บ   2014-12-26 20:02:44
  CI 4801
  การทดลองสอน 1
08
ปกติ
59
  อ.ประพิณศิริ อ   2014-12-29 16:31:30
  CI 4801
  การทดลองสอน 1
09
ปกติ
46
  อ.มงคล ภ   2014-12-29 10:37:48
  CI 4801
  การทดลองสอน 1
10
ปกติ
52
  อ.ณกานต์ อ   2014-12-27 14:16:25
  CI 4801
  การทดลองสอน 1
11
ปกติ
51
  อ.ณกานต์ อ   2014-12-27 14:18:22
  CI 4801
  การทดลองสอน 1
12
ปกติ
26
  อ.ปาริชาติ ภ   2014-12-29 14:19:36
  CI 4801
  การทดลองสอน 1
13
ปกติ
47
  อ.ศศิธร อ   2014-12-22 10:41:59
  CI 4801
  การทดลองสอน 1
14
ปกติ
46
  อ.อรทัย อ   2014-12-25 09:27:04
  CI 4801
  การทดลองสอน 1
15
ปกติ
58
  อ.บุญเลิศ ค   2014-12-29 00:44:10
  CI 4813 1
  การทดลองสอนภาษาไทย 1
01
ปกติ
49
  อ.พิชญพรพรรณ   2014-12-22 04:04:28
  CI 4813 1
  การทดลองสอนภาษาไทย 1
02
ปกติ
46
  อ.พิชญพรพรรณ   2014-12-26 14:20:52
  CI 4817 1
  การทดลองสอน 1
01
ปกติ
41
  อ.เมษา ม   2014-12-29 10:33:54
  CI 4821 1
  การทดลองสอนศิลปะ 1
01
ปกติ
50
  อ.ศักราช ฟ   2014-12-30 15:35:29
  CI 4823 1
  การทดลองสอนนาฏศิลป์ 1
01
ปกติ
33
  อ.บุษบัน ศ   2014-12-25 19:25:36
  CI 4823 1
  การทดลองสอนนาฏศิลป์ 1
02
ปกติ
36
  อ.บุษบัน ศ   2014-12-26 10:33:45
  CI 4827 1
  การทดลองสอนเคมี 1
07
ปกติ
43
  อ.วีระศักดิ์ ช   2014-12-29 11:22:15
  CI 4829 1
  การทดลองสอนชีววิทยา 1
01
ปกติ
57
  อ.ประพิณ ข   2014-12-29 01:29:55
  CI 4831 1
  การทดลองสอนฟิสิกส์ 1
01
ปกติ
44
  อ.ฉัตรชัย ค   2014-12-28 06:59:15
  CI 4833 1
  การทดลองสอนคณิตศาสตร์ 1
01
ปกติ
36
  อ.สุภาพร ฟอ   2014-12-22 16:25:55
  CI 4833 1
  การทดลองสอนคณิตศาสตร์ 1
02
ปกติ
51
  อ.วิเชษฐ์ ส   2014-12-26 13:44:44
  CI 4835 1
  การทดลองสอนอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1
01
ปกติ
41
  อ.ณรงค์ ส   2014-12-29 11:01:44
  CI 4837 1
  การทดลองสอนเกษตรศาสตร์ 1
01
ปกติ
34
  อ.บัญชา อ   2014-12-29 15:06:45
  CI 4837 1
  การทดลองสอนเกษตรศาสตร์ 1
02
ปกติ
20
  อ.บัญชา อ   2014-12-29 15:07:55
  CI 4841 1
  การทดลองสอนวิทยาศาสตร์ 1
01
ปกติ
38
  อ.ภาณุพัฒน์ ช   2015-01-05 12:27:41
  CI 4841 1
  การทดลองสอนวิทยาศาสตร์ 1
02
ปกติ
47
  อ.ภาณุพัฒน์ ช   2015-01-05 12:28:15
  ED 3801 1
  การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา
20
ปกติ
3
  อ.อาภา พ   2014-12-25 11:24:55
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
01
ปกติ
31
  อ.ธนมนต์ ธ   2014-10-09 11:31:53
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
03
ปกติ
44
  อ.พวงพยอม ช   2014-10-10 10:44:31
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
04
ปกติ
40
  อ.บุญเลิศ ค   2014-10-10 21:04:45
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
05
ปกติ
45
  อ.ศิริมาศ ก   2014-10-10 15:20:32
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
06
ปกติ
43
  อ.ดวงใจ น   2014-10-10 15:02:25
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
07
ปกติ
44
  อ.ชิตินทรีย์ บ   2014-10-13 21:01:35
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
08
ปกติ
38
  อ.ชิตินทรีย์ บ   2014-10-13 21:05:40
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
09
ปกติ
44
  อ.แสงจันทร์ ก   2014-10-11 16:48:26
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
10
ปกติ
36
  อ.พสุ ป   2014-10-10 09:14:04
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
11
ปกติ
38
  อ.สุภาพร ฟอ   2014-10-11 19:51:32
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
12
ปกติ
42
  อ.สมรวี อ   2014-10-09 17:09:09
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
13
ปกติ
41
  อ.ณัฐธิดา พ   2014-10-09 16:13:56
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
14
ปกติ
40
  อ.มงคล ภ   2014-10-12 15:11:39
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
15
ปกติ
40
  อ.สุนิษา ส   2014-10-13 14:23:26
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
16
ปกติ
38
  อ.กัลยา ม   2014-10-11 15:14:34
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
17
ปกติ
32
  อ.กัลยา ม   2014-10-11 14:55:08
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
18
ปกติ
28
  อ.กฤษณะ สุ   2014-10-11 15:43:16
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
19
ปกติ
36
  อ.ภาคภูมิ ร   2014-10-10 10:33:16
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
20
ปกติ
47
  อ.สายพิณ ส   2014-10-09 16:28:44
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
21
ปกติ
43
  อ.จิตราภรณ์ ส   2014-10-10 12:36:50
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
22
ปกติ
28
  อ.ณรงค์ ส   2014-10-10 06:19:26
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
23
ปกติ
37
  อ.สมรวี อ   2014-10-09 16:37:51
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
24
ปกติ
37
  อ.สมรวี อ   2014-10-09 16:36:05
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
25
ปกติ
41
  อ.ภาคภูมิ ร   2014-10-10 10:39:20
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
27
ปกติ
51
  อ.ประพิณ ข   2014-10-13 23:30:18
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
28
ปกติ
40
  อ.สุภาพร ฟอ   2014-10-11 20:06:53
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
30
ปกติ
50
  อ.พิชญพรพรรณ   2014-10-10 10:10:45
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
31
ปกติ
49
  อ.พิชญพรพรรณ   2014-10-10 10:42:41
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
32
ปกติ
34
  อ.สุรินทร์ ย   2014-10-10 17:03:26
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
33
ปกติ
44
  อ.หทัยรัตน์ ม   2014-10-13 11:09:10
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
34
ปกติ
37
  อ.ณัฐธิดา พ   2014-10-09 16:22:18
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
35
ปกติ
44
  อ.ณกานต์ อ   2014-10-10 12:42:57
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
36
ปกติ
44
  อ.สนิท ห   2014-10-10 15:15:59
  ED 5802 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 2
01
ปกติ
1
  อ.มงคล ภ   2014-10-12 14:24:24
  ED 5802 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 2
02
ปกติ
1
  อ.สนธยา ส   2014-10-10 17:06:51
  ED 5802 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 2
03
ปกติ
2
  อ.ดวงใจ น   2014-10-10 15:03:10
  ED 5802 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 2
04
ปกติ
2
  อ.สุภาพร ฟอ   2014-10-11 19:43:25
  ED 5802 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 2
05
ปกติ
6
  อ.สมรวี อ   2014-10-09 16:29:10
  ED 5802 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 2
06
ปกติ
1
  อ.ณัฐธิดา พ   2014-10-09 15:51:03
  ED 5802 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 2
07
ปกติ
3
  อ.ภาคภูมิ ร   2014-10-10 10:24:57
  ED 5802 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 2
08
ปกติ
5
  อ.กัลยา ม   2014-10-11 14:47:49
  ED 5802 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 2
09
ปกติ
4
  อ.พิชญพรพรรณ   2014-10-10 10:46:18
  ED 5802 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 2
10
ปกติ
6
  อ.สายพิณ ส   2014-10-09 16:29:50
  ED 5802 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 2
11
ปกติ
1
  อ.เมษา ม   2014-10-13 10:45:04
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
01
ส-อา
31
  อ.วลัยพร ท   2015-01-05 09:17:02
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
02
ส-อา
42
  อ.อรทัย อ   2014-10-14 04:03:05
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
03
ส-อา
28
  อ.ทัศนีย์ อ   2014-10-13 17:15:00
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
04
ส-อา
43
  อ.พิชญพรพรรณ   2014-10-10 09:40:17
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
05
ส-อา
22
  อ.อาทิตยา อ   2014-10-12 21:52:01
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
06
ส-อา
23
  อ.ดวงใจ น   2014-10-10 15:11:25
 โปรแกรมวิชา การศึกษานอกระบบ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  NFED11061
  การศึกษาตลอดชีวิต
01
ปกติ
32
  อ.สนิท ห   2014-12-24 15:56:25
  NFED11061
  การศึกษาตลอดชีวิต
02
ปกติ
29
  อ.สนิท ห   2014-12-24 16:14:41
  NFED11061
  การศึกษาตลอดชีวิต
03
ปกติ
25
  อ.สนิท ห   2014-12-24 16:27:25
  NFED11061
  การศึกษาตลอดชีวิต
04
ปกติ
30
  อ.สนิท ห   2014-12-24 16:40:18
  NFED1114
  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการศึกษานอกระบบ
01
ปกติ
1
  อ.สนิท ห   2014-12-22 12:44:48

รวมรายวิชาทั้งหมด 533 วิชา

<กลับหน้าหลัก>