สรุปผลการส่งเกรดภาคเรียนที่ 1/2558 คณะ ครุศาสตร์
 โปรแกรมวิชา บริหารการศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  EA 1106 1
  การบริหารจัดการในห้องเรียน
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ประวัติ พ   
  EA 1106 1
  การบริหารจัดการในห้องเรียน
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สนิท ห   
  EA 1106 1
  การบริหารจัดการในห้องเรียน
03
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ประวัติ พ   
  EA 1106 1
  การบริหารจัดการในห้องเรียน
04
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สนิท ห   
  EA 1106 1
  การบริหารจัดการในห้องเรียน
05
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.จักรปรุฬห์ ว   
  EA 1106 1
  การบริหารจัดการในห้องเรียน
06
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.จักรปรุฬห์ ว   
  EA 1106 1
  การบริหารจัดการในห้องเรียน
07
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ประวัติ พ   
  EA 1106 1
  การบริหารจัดการในห้องเรียน
08
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.จักรปรุฬห์ ว   
  EA 1106 1
  การบริหารจัดการในห้องเรียน
09
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ประวัติ พ   
  EA 1106 1
  การบริหารจัดการในห้องเรียน
10
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สนิท ห   
  EA 1106 1
  การบริหารจัดการในห้องเรียน
11
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ประวัติ พ   
  EA 1106 1
  การบริหารจัดการในห้องเรียน
12
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สนิท ห   
  EA 1106 1
  การบริหารจัดการในห้องเรียน
13
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.จักรปรุฬห์ ว   
  EA 1106 1
  การบริหารจัดการในห้องเรียน
14
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.จักรปรุฬห์ ว   
  EA 1106 1
  การบริหารจัดการในห้องเรียน
15
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ประวัติ พ   
  EA 1106 1
  การบริหารจัดการในห้องเรียน
16
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.จักรปรุฬห์ ว   
  EA 3305 1
  การประกันคุณภาพการศึกษา
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.พิมพ์ทอง ส   
  EA 3305 1
  การประกันคุณภาพการศึกษา
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.พิทยาภรณ์ ม   
  EA 3305 1
  การประกันคุณภาพการศึกษา
03
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.พิมพ์ทอง ส   
  EA 3305 1
  การประกันคุณภาพการศึกษา
04
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.พิทยาภรณ์ ม   
  EA 3305 2
  การประกันคุณภาพการศึกษา
05
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สงกรานต์ พ   
  EA 4902 1
  สัมมนาทางการศึกษา
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สุรินทร์ ย   
 โปรแกรมวิชา จิตวิทยาและการแนะแนว
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  PG 1101 1
  จิตวิทยาทั่วไป
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สุพัตรา ท   
  PG 1101 1
  จิตวิทยาทั่วไป
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สุพัตรา ท   
  PG 1102 1
  จิตวิทยาพัฒนาการ
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สุพัตรา ท   
  PG 1103 1
  จิตวิทยาสังคม
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อนุรักษ์ ท   
  PG 1103 1
  จิตวิทยาสังคม
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อนุรักษ์ ท   
  PG 1203 2
  จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สนธยา ส   
  PG 1203 2
  จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สุพัตรา ท   
  PG 1203 2
  จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา
03
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ทัศนีย์ บ   
  PG 1203 2
  จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา
04
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สิริกาญจน์ ส   
  PG 1203 2
  จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา
05
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สิริกาญจน์ ส   
  PG 1203 2
  จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา
06
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ทัศนีย์ บ   
  PG 1203 2
  จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา
07
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สุพัตรา ท   
  PG 1203 2
  จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา
08
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อนุรักษ์ ท   
  PG 1203 2
  จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา
09
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สนธยา ส   
  PG 1203 2
  จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา
10
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สุพัตรา ท   
  PG 1203 2
  จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา
11
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ทัศนีย์ บ   
  PG 1203 2
  จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา
12
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สิริกาญจน์ ส   
  PG 1203 2
  จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา
13
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สิริกาญจน์ ส   
  PG 1203 2
  จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา
14
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ทัศนีย์ บ   
  PG 1203 2
  จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา
15
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สุพัตรา ท   
  PG 1203 2
  จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา
16
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อนุรักษ์ ท   
  PG 1301 1
  หลักการแนะแนว
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ทัศนีย์ บ   
  PG 1302 1
  การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการแนะแนว
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สนธยา ส   
  PG 2106 1
  จิตวิทยาบุคลิกภาพ
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.พวงพยอม ช   
  PG 2106 1
  จิตวิทยาบุคลิกภาพ
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.พวงพยอม ช   
  PG 2108 1
  จิตวิทยาการคิดและการรับรู้
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ปวีณา ฆ   
  PG 2111 1
  สุขภาพจิตและการปรับตัว
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ยุทธนา อ   
  PG 2202
  จิตวิทยาการเรียนรู้
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.บุญเลิศ ค   
  PG 2303 1
  การจัดบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในหน่วยงาน
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สนธยา ส   
  PG 2401 1
  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.พัดชา ป   
  PG 2406 1
  จิตวิทยาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ปภัส ฉ   
  PG 2406 1
  จิตวิทยาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ปภัส ฉ   
  PG 2407 1
  จิตวิทยาการติดต่อสื่อสารและการโน้มน้าวใจ
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.จุฑารัตน์ ป   
  PG 2407 1
  จิตวิทยาการติดต่อสื่อสารและการโน้มน้าวใจ
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.จุฑารัตน์ ป   
  PG 2408 1
  จิตวิทยาพัฒนาทีมงาน
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.พัดชา ป   
  PG 3116 1
  ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุ่ม
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ยุทธนา อ   
  PG 3204 1
  การคิดและการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ทัศนีย์ บ   
  PG 3306 1
  จิตวิทยาการปรึกษา
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.จุฑารัตน์ ป   
  PG 3306 1
  จิตวิทยาการปรึกษา
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.จุฑารัตน์ ป   
  PG 3313 1
  จิตวิทยาในงานสังคมสงเคราะห์
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ปภัส ฉ   
  PG 3412 1
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสถิติที่ใช้ในทางจิตวิทยา
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สิริกาญจน์ ส   
  PG 3412 1
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสถิติที่ใช้ในทางจิตวิทยา
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สิริกาญจน์ ส   
  PG 3416 1
  พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรมทางธุรกิจ
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อิทธิศักดิ์   
  PG 3420 1
  เทคนิคการสัมภาษณ์
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อิทธิศักดิ์   
  PG 3703 1
  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.บุญเลิศ ค   
  PG 3703 1
  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.บุญเลิศ ค   
  PG 3703 1
  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
03
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.บุญเลิศ ค   
  PG 3703 1
  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
04
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.บุญเลิศ ค   
  PG 3704 1
  การจัดการเรียนรู้เพศศึกษา
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ยุทธนา อ   
  PG 3704 1
  การจัดการเรียนรู้เพศศึกษา
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ยุทธนา อ   
  PG 3704 1
  การจัดการเรียนรู้เพศศึกษา
03
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ยุทธนา อ   
  PG 3704 1
  การจัดการเรียนรู้เพศศึกษา
04
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ยุทธนา อ   
  PG 4424 1
  จิตวิทยาการพัฒนาองค์การ
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.พัดชา ป   
  PG 4427 1
  จิตวิทยาการบริหารแรงงานสัมพันธ์
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อิทธิศักดิ์   
  PG 4901 1
  สัมมนาทางจิตวิทยา
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อนุรักษ์ ท   
  PG 4901 1
  สัมมนาทางจิตวิทยา
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อิทธิศักดิ์   
  PG 4902 1
  การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยา
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ทัศนีย์ บ   
  PG 4902 1
  การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยา
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ปวีณา ฆ   
  PG 2106 1
  จิตวิทยาบุคลิกภาพ
01
จ-ศ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.พัดชา ป   
  PG 2108 1
  จิตวิทยาการคิดและการรับรู้
01
จ-ศ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ปวีณา ฆ   
  PG 2406 1
  จิตวิทยาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
01
จ-ศ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ปภัส ฉ   
  PG 2408 1
  จิตวิทยาพัฒนาทีมงาน
01
จ-ศ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.พัดชา ป   
  PG 3115 1
  การวิจัยทางจิตวิทยา
01
จ-ศ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ปวีณา ฆ   
  PG 3411 1
  จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม
01
จ-ศ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.จุฑารัตน์ ป   
  PG 3412 1
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสถิติที่ใช้ในทางจิตวิทยา
01
จ-ศ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สิริกาญจน์ ส   
  PG 3416 1
  พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรมทางธุรกิจ
01
จ-ศ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อิทธิศักดิ์   
  PG 3811 1
  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาองค์การ
01
จ-ศ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ปภัส ฉ   
  PG 4427 1
  จิตวิทยาการบริหารแรงงานสัมพันธ์
01
จ-ศ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อิทธิศักดิ์   
  PG 4902 1
  การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยา
01
จ-ศ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สิริกาญจน์ ส   
 โปรแกรมวิชา การวัดผลการศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  ER 2103 1
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ศันทนี ค   
  ER 2103 1
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สายฝน ส   
  ER 2103 1
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
03
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ศันทนี ค   
  ER 2103 1
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
04
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อุบล พ   
  ER 2103 1
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
05
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.เสาวภา ป   
  ER 2103 1
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
06
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อุบล พ   
  ER 2103 1
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
07
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ทิพย์เกสร ก   
  ER 2103 1
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
08
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สายฝน ส   
  ER 2103 1
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
09
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ทิพย์เกสร ก   
  ER 2103 1
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
10
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ทิพย์เกสร ก   
  ER 2103 1
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
12
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ทิพย์เกสร ก   
  ER 2103 1
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
13
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ศันทนี ค   
  ER 2103 1
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
14
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สายฝน ส   
  ER 2103 1
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
15
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ศันทนี ค   
  ER 2103 1
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
16
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อุบล พ   
  ER 2103 1
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
17
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.เสาวภา ป   
  ER 2103 1
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
18
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อุบล พ   
  ER 2103 1
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
19
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ทิพย์เกสร ก   
  ER 2103 1
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
20
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สายฝน ส   
  ER 2103 1
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
21
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ทิพย์เกสร ก   
  ER 2103 1
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
22
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ทิพย์เกสร ก   
  ER 2103 1
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
24
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ทิพย์เกสร ก   
  ER 3207 1
  การวิจัยทางการศึกษา
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ศันทนี ค   
  ER 3207 1
  การวิจัยทางการศึกษา
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ศันทนี ค   
  ER 3207 1
  การวิจัยทางการศึกษา
03
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ศันทนี ค   
  ER 3207 1
  การวิจัยทางการศึกษา
04
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ศันทนี ค   
  ER 3207 1
  การวิจัยทางการศึกษา
05
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อุบล พ   
  ER 3207 1
  การวิจัยทางการศึกษา
06
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.พิมพ์ทอง ส   
  ER 3207 1
  การวิจัยทางการศึกษา
07
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สายฝน ส   
  ER 3207 1
  การวิจัยทางการศึกษา
08
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.พิมพ์ทอง ส   
  ER 3207 1
  การวิจัยทางการศึกษา
09
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.เสาวภา ป   
  ER 3207 1
  การวิจัยทางการศึกษา
10
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.เสาวภา ป   
  ER 3207 1
  การวิจัยทางการศึกษา
11
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อุบล พ   
  ER 4208 1
  การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.เสาวภา ป   
  ER 4208 1
  การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
04
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.เสาวภา ป   
 โปรแกรมวิชา หลักสูตรและการสอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  CI 2201 1
  พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ศศิธร อ   
  CI 2201 1
  พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สมบูรณ์ ย   
  CI 2201 1
  พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร
03
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สมบูรณ์ ย   
  CI 2201 1
  พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร
04
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.นันท์นภัส ร   
  CI 2201 1
  พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร
05
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ศศิธร อ   
  CI 2201 1
  พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร
06
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.วลัยพร ท   
  CI 2201 1
  พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร
07
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ประพิณ ข   
  CI 2201 1
  พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร
09
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สมบูรณ์ ย   
  CI 2201 1
  พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร
10
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สมบูรณ์ ย   
  CI 2201 1
  พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร
11
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.นันท์นภัส ร   
  CI 2201 1
  พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร
12
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ศศิธร อ   
  CI 2201 1
  พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร
13
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.วลัยพร ท   
  CI 2201 1
  พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร
14
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ประพิณ ข   
  CI 2301 1
  หลักการจัดการเรียนรู้
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อรทัย อ   
  CI 2301 1
  หลักการจัดการเรียนรู้
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ยุพิน อ   
  CI 2301 1
  หลักการจัดการเรียนรู้
03
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.นันท์นภัส ร   
  CI 2301 1
  หลักการจัดการเรียนรู้
04
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ประพิณ ข   
  CI 2301 1
  หลักการจัดการเรียนรู้
05
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อรทัย อ   
  CI 2301 1
  หลักการจัดการเรียนรู้
06
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อรทัย อ   
  CI 2301 1
  หลักการจัดการเรียนรู้
07
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.รุ่งทิวา ค   
  CI 2301 1
  หลักการจัดการเรียนรู้
08
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.รุ่งทิวา ค   
  CI 2301 1
  หลักการจัดการเรียนรู้
09
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อรทัย อ   
  CI 2301 1
  หลักการจัดการเรียนรู้
10
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ยุพิน อ   
  CI 2301 1
  หลักการจัดการเรียนรู้
11
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.นันท์นภัส ร   
  CI 2301 1
  หลักการจัดการเรียนรู้
12
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ประพิณ ข   
  CI 2301 1
  หลักการจัดการเรียนรู้
13
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อรทัย อ   
  CI 2301 1
  หลักการจัดการเรียนรู้
14
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อรทัย อ   
  CI 2301 1
  หลักการจัดการเรียนรู้
15
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.รุ่งทิวา ค   
  CI 2301 1
  หลักการจัดการเรียนรู้
16
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.รุ่งทิวา ค   
  CI 3201 1
  การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ยุพิน อ   
  CI 3201 1
  การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ยุพิน อ   
  CI 3201 1
  การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
03
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ยุพิน อ   
  CI 3201 1
  การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
04
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ยุพิน อ   
  CI 3202 1
  กิจกรรมร่วมหลักสูตร
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ทัศนีย์ อ   
  CI 3202 1
  กิจกรรมร่วมหลักสูตร
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ทัศนีย์ อ   
  CI 3202 1
  กิจกรรมร่วมหลักสูตร
03
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ทัศนีย์ อ   
  CI 3202 1
  กิจกรรมร่วมหลักสูตร
04
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ทัศนีย์ อ   
  CI 3301 1
  ทักษะและเทคนิคการสอน
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.นันท์นภัส ร   
  CI 3301 1
  ทักษะและเทคนิคการสอน
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.วชิรา ค   
  CI 3301 1
  ทักษะและเทคนิคการสอน
03
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ประพิณ ข   
  CI 3301 1
  ทักษะและเทคนิคการสอน
04
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ทัศนีย์ อ   
  CI 3301 1
  ทักษะและเทคนิคการสอน
05
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ทัศนีย์ อ   
  CI 3301 1
  ทักษะและเทคนิคการสอน
06
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.วลัยพร ท   
  CI 3301 1
  ทักษะและเทคนิคการสอน
07
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สกล ก   
  CI 3301 1
  ทักษะและเทคนิคการสอน
08
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.จุฑามาศ ห   
  CI 3301 1
  ทักษะและเทคนิคการสอน
09
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.นันท์นภัส ร   
  CI 3301 1
  ทักษะและเทคนิคการสอน
10
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.วีระศักดิ์ ช   
  CI 3301 1
  ทักษะและเทคนิคการสอน
11
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.นันท์นภัส ร   
  CI 3301 1
  ทักษะและเทคนิคการสอน
12
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.วชิรา ค   
  CI 3301 1
  ทักษะและเทคนิคการสอน
13
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ประพิณ ข   
  CI 3301 1
  ทักษะและเทคนิคการสอน
14
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ทัศนีย์ อ   
  CI 3301 1
  ทักษะและเทคนิคการสอน
15
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ทัศนีย์ อ   
  CI 3301 1
  ทักษะและเทคนิคการสอน
16
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.วลัยพร ท   
  CI 3301 1
  ทักษะและเทคนิคการสอน
17
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สกล ก   
  CI 3301 1
  ทักษะและเทคนิคการสอน
18
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.จุฑามาศ ห   
  CI 3301 1
  ทักษะและเทคนิคการสอน
19
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.นันท์นภัส ร   
  CI 3302 1
  ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สกล ก   
  CI 3302 1
  ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สกล ก   
  CI 3302 1
  ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์
04
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สกล ก   
  CI 3302 1
  ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์
05
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.เยี่ยมลักษณ์   
  CI 4401 1
  การนิเทศการศึกษา
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.วชิรา ค   
  CI 4401 1
  การนิเทศการศึกษา
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.วชิรา ค   
  CI 4401 1
  การนิเทศการศึกษา
03
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.วชิรา ค   
  CI 4401 1
  การนิเทศการศึกษา
04
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.วชิรา ค   
  CI 4603
  วิธีสอนในชั้นประถมศึกษา 1
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ศศิธร อ   
  CI 4649 1
  วิธีสอนเคมี 1
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.วีระศักดิ์ ช   
  EED 11011
  หลักการประถมศึกษา
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.วชิรา ค   
  EED 11011
  หลักการประถมศึกษา
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สมบูรณ์ ย   
  EED 11011
  หลักการประถมศึกษา
03
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สมบูรณ์ ย   
  EED 12121
  พลศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.นิรันดร พั   
  EED 12121
  พลศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.นิรันดร พั   
  EED 12121
  พลศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา
03
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.นิรันดร พั   
  EED 22021
  ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา 2
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ยุพิน อ   
  EED 22031
  คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 1
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.รุ่งทิวา ค   
  EED 22051
  วิทยาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 1
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สกล ก   
  EED 22071
  สังคมศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา 1
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อรทัย อ   
  EED 22161
  ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา 1
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สิตา ท   
  EED 32101
  เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูประถมศึกษา
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สาโรจน์   
  EED 32141
  ดนตรีสำหรับครูประถมศึกษา
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ประสิทธิ์ ล   
  EED 32141
  ดนตรีสำหรับครูประถมศึกษา
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.บูรณพันธ์ จ   
  EED 33021
  การจัดชั้นเรียนและการปกครองชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.โสภณ ช   
  EED 33021
  การจัดชั้นเรียนและการปกครองชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อรทัย อ   
  EED 33051
  อาเซียนศึกษากับการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ทัศนีย์ อ   
  EED 34011
  คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครูประถมศึกษา
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.วีระศักดิ์ ช   
  EED 42151
  นาฏศิลป์สำหรับครูประถมศึกษา
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.พิมลแข ส   
  EED 43011
  การบริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษา
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สมบูรณ์ ย   
  EED 49011
  การวิจัยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ชาตรี มณี   
  EED 49011
  การวิจัยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.วีระศักดิ์ ช   
  EED 12091
  การงานอาชีพสำหรับครูประถมศึกษา
01
ส-อา
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ทัศนีย์ อ   
 โปรแกรมวิชา เทคโนโลยีนวัตกรรมกศ.
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  ETI 11011
  หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีการศึกษา
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.แสงจันทร์ ก   
  ETI 21011
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.แสงจันทร์ ก   
  ETI 21011
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.แสงจันทร์ ก   
  ETI 21011
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
03
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.กิตตินันท์ ห   
  ETI 21011
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
04
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สุวินัย น   
  ETI 21011
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
05
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.แสงจันทร์ ก   
  ETI 21011
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
06
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สุวินัย น   
  ETI 21011
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
07
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สุวินัย น   
  ETI 21011
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
08
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สุวินัย น   
  ETI 21011
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
09
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.แสงจันทร์ ก   
  ETI 21011
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
10
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.แสงจันทร์ ก   
  ETI 21011
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
11
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.แสงจันทร์ ก   
  ETI 21011
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
12
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.แสงจันทร์ ก   
  ETI 21011
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
13
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สุวินัย น   
  ETI 21011
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
14
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สุวินัย น   
  ETI 21011
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
15
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สุวินัย น   
  ETI 21011
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
16
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.กิตตินันท์ ห   
  ETI 21011
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
17
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.แสงจันทร์ ก   
  ETI 21011
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
18
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สุวินัย น   
  ETI 27021
  บทเรียนสำเร็จรูป
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.กิตตินันท์ ห   
  ETI 27031
  เทคโนโลยีการถ่ายภาพ
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สุวินัย น   
  ETI 31011
  กฎหมายและจรรยาบรรณของนักเทคโนโลยีการศึกษา
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.กิตตินันท์ ห   
  ETI 35031
  การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สาโรจน์   
  ETI 35031
  การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สาโรจน์   
  ETI 35031
  การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
03
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สาโรจน์   
  ETI 35041
  การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สำเนา ห   
  ETI 35041
  การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สำเนา ห   
  ETI 3701
  บทเรียนสำเร็จรูป
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.กิตตินันท์ ห   
  ETI 37021
  ชุดการเรียนการสอน
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.แสงจันทร์ ก   
  ETI 37031
  การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สุวินัย น   
  ETI 37051
  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สำเนา ห   
  ETI 41011
  การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.กิตตินันท์ ห   
  ETI 41011
  การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.กิตตินันท์ ห   
  ETI 41011
  การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล
03
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.กิตตินันท์ ห   
  ETI 41011
  การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล
04
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.กิตตินันท์ ห   
  ETI 41021
  นวัตกรรมการศึกษา
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สุวินัย น   
  ETI 48011
  เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกลุ่มสาระการเรียนเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับกา
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สำเนา ห   
 โปรแกรมวิชา พลศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  GSCI21051
  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ไพรัช ก   
  GSCI21051
  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อัจฉรียา ก   
  GSCI21051
  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
03
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.พงศธร ศ   
  GSCI21051
  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
04
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.พงศธร ศ   
  GSCI21051
  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
05
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.พงศธร ศ   
  GSCI21051
  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
06
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.พงศธร ศ   
  GSCI21051
  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
13
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ไพรัช ก   
  GSCI21051
  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
14
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.พงศธร ศ   
  GSCI22044
  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
07
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ปริญญา ส   
  GSCI22044
  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
08
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.พงศธร ศ   
  GSCI22044
  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
09
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.พงศธร ศ   
  GSCI22044
  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
10
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ปริญญา ส   
  GSCI22044
  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
11
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ปริญญา ส   
  GSCI22044
  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
12
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.พงศธร ศ   
  PE 1101 1
  ปรัชญาและหลักการพลศึกษา
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ไพรัช ก   
  PE 1101 1
  ปรัชญาและหลักการพลศึกษา
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ไพรัช ก   
  PE 1102 1
  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อัจฉรียา ก   
  PE 1102 1
  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อัจฉรียา ก   
  PE 1204 1
  วอลเลย์บอล
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อภิสิทธิ์ ช   
  PE 1204 1
  วอลเลย์บอล
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อภิสิทธิ์ ช   
  PE 2101 1
  โอลิมปิกศึกษา
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ขจร ต   
  PE 2201 1
  บาสเกตบอล
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ปริญญา ส   
  PE 2202 1
  ว่ายน้ำ
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.คะนอง ธ   
  PE 2301 1
  การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิคกรีฑา
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.เพิ่มศัก ส   
  PE 2303 1
  การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิควอลเลย์บอล
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อภิสิทธิ์ ช   
  PE 3102 1
  การทดสอบและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ปริญญา ส   
  PE 3104 1
  พลศึกษาสำหรับบุคคลพิเศษ
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ไพรัช ก   
  PE 3105 1
  ชีวกลศาสตร์การกีฬา
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อัจฉรียา ก   
  PE 3228 1
  แบดมินตัน
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อภิสิทธิ์ ช   
  PE 3228 1
  แบดมินตัน
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อภิสิทธิ์ ช   
  PE 4101 1
  การจัดกิจกรรมพลศึกษาโดยใช้แนวคิดฐานปัญญา
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.เพิ่มศัก ส   
  PE 4101 1
  การจัดกิจกรรมพลศึกษาโดยใช้แนวคิดฐานปัญญา
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อัจฉรียา ก   
  PE 4104 1
  การจัดการและบริหารทางพลศึกษาและกีฬา
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ขจร ต   
  PE 4104 1
  การจัดการและบริหารทางพลศึกษาและกีฬา
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ขจร ต   
  PE 4201 1
  ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อุษณีย์ จ   
  PE 4201 1
  ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.คะนอง ธ   
  PE 4202 1
  ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อนุสรณ์ ก   
  PE 4202 1
  ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.วิชัย หม   
  PE 4202 1
  ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
03
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อัจฉรียา ก   
  PE 4203 1
  กระบี่กระบอง
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.นิรันดร พั   
  PE 4203 1
  กระบี่กระบอง
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.นิรันดร พั   
  PE 4204 1
  ตะกร้อ
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ปริญญา ส   
  PE 4204 1
  ตะกร้อ
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.พงศธร ศ   
  PE 4205 1
  เกม
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.คะนอง ธ   
  PE 4205 1
  เกม
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.คะนอง ธ   
  PE 4245 1
  เปตอง
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.นิรันดร พั   
  PE 4245 1
  เปตอง
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.นิรันดร พั   
  GSCI21051
  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
01
ส-อา
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.พงศธร ศ   
  GSCI22044
  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
01
ส-อา
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อภิสิทธิ์ ช   
  GSCI22044
  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
02
ส-อา
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.เพิ่มศัก ส   
  GSCI22044
  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
03
ส-อา
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.พงศธร ศ   
 โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวัย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  EC 1101 1
  การพัฒนาบุคลิกภาพครูปฐมวัย
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ศิริมาศ ก   
  EC 1101 1
  การพัฒนาบุคลิกภาพครูปฐมวัย
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ศิริมาศ ก   
  EC 1102 1
  สื่อการเรียนและเครื่องเล่นเพื่อพัฒนาเด็ก
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.พิทยาภรณ์ ม   
  EC 1201 1
  ปรัชญาการจัดการศึกษาปฐมวัย
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ดวงใจ น   
  EC 1201 1
  ปรัชญาการจัดการศึกษาปฐมวัย
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ดวงใจ น   
  EC 1204 1
  การพัฒนาทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อภิญญา ม   
  EC 2104 1
  หุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อภิญญา ม   
  EC 2205 1
  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยกับการอบรมเลั้ยงดูเด็กปฐมวัย
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ชไมมน ศ   
  EC 2206 1
  จิตวิทยาการพัฒนาการและกระบวนทัศน์การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ศิริมาศ ก   
  EC 3111 1
  ภาษาและการรู้หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ดวงใจ น   
  EC 3112 1
  ดนตรีและเพลงประกอบการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ชไมมน ศ   
  EC 3116 1
  คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.เยี่ยมลักษณ์   
  EC 3117 1
  สังคมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.พิทยาภรณ์ ม   
  EC 3702
  การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนประถมศึกษา
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ดวงใจ น   
  EC 4901 1
  การวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ดวงใจ น   
  EC 3209
  การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย
01
ส-อา
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ดวงใจ น   
 โปรแกรมวิชา การศึกษาพิเศษ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  SPE 11021
  จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ศศิพินต์ ส   
  SPE 11021
  จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ศศิพินต์ ส   
  SPE 11021
  จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
03
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ศศิพินต์ ส   
  SPE 11021
  จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
04
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ศศิพินต์ ส   
  SPE 1102
  จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
05
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ศศิพินต์ ส   
  SPE 2202
  การสื่อความหมายสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ธีรธร ล   
  SPE 2204
  ทักษะการทำความคุ้นเคยสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวของเด็กที่มีความบกพร่อง(ต่อ.)
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อาภา พ   
  SPE 2324
  ภาษาอังกฤษสำหรับครูการศึกษาพิเศษ 1
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ศศิพินต์ ส   
  SPE 3201
  การจัดการพฤติกรรม
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ศศิพินต์ ส   
  SPE 3221
  การปรับหลักสูตร
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อาภา พ   
  SPE 3309
  การอ่านเลขคณิตสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อาภา พ   
  SPE 3325
  ภาษาอังกฤษสำหรับครูการศึกษาพิเศษ 2
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ศศิพินต์ ส   
  SPE 36011
  การศึกษาแบบเรียนรวม
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ธีรธร ล   
  SPE 36011
  การศึกษาแบบเรียนรวม
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ธีรธร ล   
  SPE 36011
  การศึกษาแบบเรียนรวม
03
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ธีรธร ล   
  SPE 36011
  การศึกษาแบบเรียนรวม
04
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ธีรธร ล   
  SPE 36011
  การศึกษาแบบเรียนรวม
06
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สมเกตุ อ   
  SPE 3601
  การศึกษาแบบเรียนรวม
05
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ธีรธร ล   
  SPE 3701
  การตรวจสอบเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สมเกตุ อ   
  SPE 4902
  การศึกษาเอกเทศทางการศึกษาพิเศษ
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อาภา พ   
 โปรแกรมวิชา ร่วมคณะครุศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  CI 4602 1
  วิธีสอนเกษตรศาสตร์ 2
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.บัญชา อ   
  CI 4602 1
  วิธีสอนเกษตรศาสตร์ 2
03
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.บัญชา อ   
  CI 4604 2
  วิธีสอนการประถมศึกษา 1
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.กาญจน์ณภัทร   
  CI 4604 2
  วิธีสอนการประถมศึกษา 1
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ศศิธร อ   
  CI 4606 2
  วิธีสอนการศึกษาปฐมวัย 1
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อภิญญา ม   
  CI 4612 2
  วิธีสอนพลศึกษา 2
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.เพิ่มศัก ส   
  CI 4612 2
  วิธีสอนพลศึกษา 2
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.เพิ่มศัก ส   
  CI 4616 1
  วิธีสอนภาษาอังกฤษ 2
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.กัลยา ม   
  CI 4620
  วิธีสอนพลศึกษา 2
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.เพิ่มศัก ส   
  CI 4623 2
  วิธีสอนภาษาจีน 2
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.หทัยรัตน์ ม   
  CI 4625 1
  วิธีสอนสังคมศึกษา 1
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ณกานต์ อ   
  CI 4626 2
  วิธีสอนภาษาไทย 2
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สนิท ส   
  CI 4629 2
  วิธีสอนภาษาอังกฤษ 2
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สิตา ท   
  CI 4631 1
  วิธีสอนฟิสิกส์ 1
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ภาณุพัฒน์ ช   
  CI 4631 2
  วิธีสอนสังคมศึกษา 1
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ณกานต์ อ   
  CI 4634 2
  วิธีสอนดนตรี 1
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.มงคล ภ   
  CI 4637 2
  วิธีสอนนาฏศิลป์ 1
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สุนิษา ส   
  CI 4640 1
  วิธีสอนเทคโนโลยีการศึกษา 2
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.แสงจันทร์ ก   
  CI 4641 2
  วิธีสอนศิลปะ 2
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สายพิณ ส   
  CI 4644 2
  วิธีสอนคณิตศาสตร์ 2
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.รุ่งทิวา ค   
  CI 4653 2
  วิธีสอนชีววิทยา 2
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.จุฑามาศ ห   
  CI 4656 2
  วิธีสอนฟิสิกส์ 2
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ฉัตรชัย ค   
  CI 4658 2
  วิธีสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ภาณุพัฒน์ ช   
  CI 4662 2
  วิธีสอนอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 2
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ณรงค์ ส   
  CI 4801
  การทดลองสอน 1
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ศศิธร อ   
  CI 4802
  การทดลองสอน 2
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.เพิ่มศัก ส   
  CI 4816 1
  การทดลองสอนภาษาอังกฤษ 2
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.กัลยา ม   
  CI 4825 1
  การทดลองสอนสังคมศึกษา 1
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ณกานต์ อ   
  CI 4831 1
  การทดลองสอนฟิสิกส์ 1
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ภาณุพัฒน์ ช   
  ED 3801 2
  การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.พิทยาภรณ์ ม   
  ED 3801 2
  การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สุรินทร์ ย   
  ED 3801 2
  การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1
03
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สุรินทร์ ย   
  ED 3801 2
  การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1
04
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สมเกตุ อ   
  ED 3801 2
  การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1
05
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สมเกตุ อ   
  ED 3801 2
  การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1
06
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อาภา พ   
  ED 3801 2
  การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1
07
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อาภา พ   
  ED 3801 2
  การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1
08
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สนธยา ส   
  ED 3801 2
  การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1
09
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ไพรัช ก   
  ED 3801 2
  การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1
10
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ธีรธร ล   
  ED 3801 2
  การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1
12
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อาภา พ   
  ED 3801 2
  การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1
13
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ทิพย์เกสร ก   
  ED 3801 2
  การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1
14
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ดวงใจ น   
  ED 3801 2
  การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1
15
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สายฝน ส   
  ED 3801 2
  การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1
16
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ชไมมน ศ   
  ED 3801 2
  การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1
17
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อภิญญา ม   
  ED 3801 2
  การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1
18
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ศศิธร อ   
  ED 3801 2
  การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1
19
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อาภา พ   
  ED 3802
  การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 2
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ดวงใจ น   
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ธนมนต์ ธ   
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ธนมนต์ ธ   
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
03
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อาภา พ   
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
04
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อาภา พ   
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
05
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ศิริมาศ ก   
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
06
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ศิริมาศ ก   
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
07
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.เพิ่มศัก ส   
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
08
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.เพิ่มศัก ส   
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
09
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.พสุ ป   
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
10
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สุภาพร ฟอ   
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
11
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สมรวี อ   
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
12
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ณัฐธิดา พ   
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
13
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.มงคล ภ   
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
14
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สุนิษา ส   
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
15
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.กัลยา ม   
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
16
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.กฤษณะ สุ   
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
17
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ภาคภูมิ ร   
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
18
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.พิชญพรพรรณ   
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
19
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.พิชญพรพรรณ   
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
20
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สายพิณ ส   
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
21
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.เมษา ม   
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
22
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.จิตราภรณ์ ส   
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
23
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ณกานต์ อ   
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
24
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สุภาพร ฟอ   
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
25
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ณรงค์ ส   
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
26
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สมรวี อ   
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
27
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ภานุพงษ์ ห   
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
28
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สิริกาญจน์ ส   
  ED 5801 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
29
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อนิรุท ร   
  ED 5802 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 2
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สมรวี อ   
  ED 5802 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 2
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.เพิ่มศัก ส   
  ED 5802 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 2
03
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อาภา พ   
  ED 5802 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 2
04
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ดวงใจ น   
  ED 5802 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 2
05
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สุภาพร ฟอ   
  ED 5802 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 2
06
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ณัฐธิดา พ   
  ED 5802 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 2
07
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.กัลยา ม   
  ED 5802 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 2
08
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สายพิณ ส   
  ED 5802 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 2
09
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.พิชญพรพรรณ   
  FE 1103 1
  ความเป็นครู
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.เกตุมณี ม   
  FE 1103 1
  ความเป็นครู
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ยุพิน อ   
  FE 1103 1
  ความเป็นครู
03
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สายฝน ส   
  FE 1103 1
  ความเป็นครู
04
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.จักรปรุฬห์ ว   
  FE 1103 1
  ความเป็นครู
05
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สนิท ห   
  FE 1103 1
  ความเป็นครู
06
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สนิท ห   
  FE 1103 1
  ความเป็นครู
07
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.จักรปรุฬห์ ว   
  FE 1103 1
  ความเป็นครู
08
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ประวัติ พ   
  FE 1103 1
  ความเป็นครู
09
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ประวัติ พ   
  FE 1103 1
  ความเป็นครู
10
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.เกตุมณี ม   
  FE 1103 1
  ความเป็นครู
11
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สนิท ห   
  FE 1103 1
  ความเป็นครู
12
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สายฝน ส   
  FE 1103 1
  ความเป็นครู
13
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.จักรปรุฬห์ ว   
  FE 1103 1
  ความเป็นครู
14
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.จักรปรุฬห์ ว   
  FE 1103 1
  ความเป็นครู
15
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สนิท ห   
  FE 1103 1
  ความเป็นครู
16
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ยุพิน อ   
  FE 1103 1
  ความเป็นครู
17
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ประวัติ พ   
  FE 1103 1
  ความเป็นครู
18
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ประวัติ พ   
  GED 5801
  การปฏิบัติการวิชาชีพครู 1
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.วชิรา ค   
  GED 5801
  การปฏิบัติการวิชาชีพครู 1
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สมบูรณ์ ย   
  GHUM21021
  พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.พัดชา ป   
  GHUM21021
  พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อนุรักษ์ ท   
  ED 5802 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 2
01
ส-อา
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.พิชญพรพรรณ   
  ED 5802 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 2
02
ส-อา
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ดวงใจ น   
  GED 5801
  การปฏิบัติการวิชาชีพครู 1
01
ส-อา
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อรทัย อ   
  GHUM21021
  พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
01
ส-อา
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สนธยา ส   
  GHUM21021
  พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
01
จ-ศ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.จุฑารัตน์ ป   
 โปรแกรมวิชา การศึกษานอกระบบ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  NFED11061
  การศึกษาตลอดชีวิต
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สนิท ห   
  NFED11061
  การศึกษาตลอดชีวิต
02
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สนิท ห   
  NFED11061
  การศึกษาตลอดชีวิต
03
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สนิท ห   

รวมรายวิชาทั้งหมด 455 วิชา

<กลับหน้าหลัก>