สรุปผลการส่งเกรดภาคเรียนที่ 3/2558 คณะ ครุศาสตร์
 โปรแกรมวิชา จิตวิทยาและการแนะแนว
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  PG 1105 1
  การพัฒนาศักยภาพมนุษย์
01
ปกติ
2
  อ.ทัศนีย์ บ   2016-07-21 08:33:48
  PG 1203
  การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้
01
ปกติ
1
  อ.สนธยา ส   2016-07-29 15:19:56
  PG 2202 1
  จิตวิทยาการเรียนรู้
01
ปกติ
2
  อ.พวงพยอม ช   2016-07-27 15:14:51
  PG 2404 1
  จิตวิทยาการจูงใจ
01
ปกติ
1
  อ.อิทธิศักดิ์   2016-07-23 16:50:47
  PG 3411 1
  จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม
01
ปกติ
1
  อ.จุฑารัตน์ ป   2016-08-05 11:18:37
  PG 3703 1
  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
01
ปกติ
13
  อ.สิริกาญจน์ ส   2016-07-27 20:36:03
  PG 4403
  การปกครองชั้นเรียนและการปรับพฤติกรรมนักเรียน
01
ปกติ
1
  อ.บุญเลิศ ค   2016-08-02 12:59:12
  PG 4811 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาองค์การ
01
ปกติ
2
  อ.จุฑารัตน์ ป   2016-08-05 11:22:03
  PG 1104
  จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคล
01
จ-ศ
3
  อ.สิริกาญจน์ ส   2016-07-27 21:05:46
  PG 2407 1
  จิตวิทยาการติดต่อสื่อสารและการโน้มน้าวใจ
01
จ-ศ
25
  อ.จุฑารัตน์ ป   2016-08-05 11:12:20
  PG 2409 1
  จิตวิทยาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
01
จ-ศ
29
  อ.อิทธิศักดิ์   2016-07-23 16:46:09
  PG 2410 1
  จิตวิทยาการบริการ
01
จ-ศ
24
  อ.พัดชา ป   2016-07-29 22:05:06
  PG 3412
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสถิติที่ใช้ในทางจิตวิทยา
01
จ-ศ
1
  อ.บุญเลิศ ค   2016-08-02 13:03:26
  PG 3423 1
  จิตวิยาการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์การ
01
จ-ศ
21
  อ.อิทธิศักดิ์   2016-07-28 08:51:37
  PG 4424 1
  จิตวิทยาการพัฒนาองค์การ
01
จ-ศ
20
  อ.มนฑกานต์ ม   2016-08-05 08:51:05
  PG 4811 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาองค์การ
01
จ-ศ
4
  อ.จุฑารัตน์ ป   2016-08-05 11:25:38
  PG 4901 1
  สัมมนาทางจิตวิทยา
01
จ-ศ
21
  อ.ปภัส ฉ   2016-08-03 13:46:39
  PG 4902
  การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาและการแนะแนว
01
จ-ศ
3
  อ.บุญเลิศ ค   2016-08-03 12:43:58
  PG 4904
  การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาองค์การ
01
จ-ศ
2
  อ.สิริกาญจน์ ส   2016-08-03 15:43:21
 โปรแกรมวิชา การวัดผลการศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  ER 2103 1
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
01
ปกติ
12
  อ.เสาวภา ป   2016-08-03 19:02:23
  ER 3207 1
  การวิจัยทางการศึกษา
01
ปกติ
11
  อ.ทิพย์เกสร ก   2016-07-28 08:22:25
 โปรแกรมวิชา หลักสูตรและการสอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  CI 2201 1
  พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร
01
ปกติ
1
  อ.ศศิธร อ   2016-07-29 15:20:05
  CI 2301 1
  หลักการจัดการเรียนรู้
01
ปกติ
2
  อ.อรทัย อ   2016-08-02 13:54:47
  CI 3301 1
  ทักษะและเทคนิคการสอน
01
ปกติ
1
  อ.วลัยพร ท   2016-07-26 15:20:25
  CI 3508 1
  แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
01
ปกติ
12
  อ.ยุพิน อ   2016-08-05 13:20:12
  CI 4401 1
  การนิเทศการศึกษา
01
ปกติ
12
  อ.ศศิธร อ   2016-07-25 15:49:50
 โปรแกรมวิชา เทคโนโลยีนวัตกรรมกศ.
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  ETI 3261
  ตัวแบบการสอนทางคอมพิวเตอร์
01
ปกติ
1
  อ.สาโรจน์   2016-08-01 08:29:40
 โปรแกรมวิชา พลศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  GSCI21051
  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
01
ปกติ
10
  อ.ไพรัช ก   2016-07-24 19:08:37
  PE 2101
  พื้นฐานและหลักการพลศึกษา
01
ปกติ
1
  อ.เพิ่มศัก ส   2016-07-27 10:50:23
  PE 2212
  วอลเลย์บอล
01
ปกติ
1
  อ.อภิสิทธิ์ ช   2016-08-01 16:48:36
  PE 2213
  ตะกร้อ
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ปริญญา ส   
  PE 2218
  เกม
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.คะนอง ธ   
  PE 2302 1
  การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิคฟุตบอล
01
ปกติ
1
  อ.ขจร ต   2016-08-01 22:43:25
  PE 3310
  การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาฟุตบอล
01
ปกติ
1
  อ.ขจร ต   2016-08-01 22:45:13
  PE 4118
  พลศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา
01
ปกติ
1
  อ.เพิ่มศัก ส   2016-07-27 10:53:53
 โปรแกรมวิชา การศึกษาพิเศษ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  SPE 11021
  จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
01
ปกติ
43
  อ.อัณณ์ชญากร พ   2016-07-28 12:37:00
  SPE 36011
  การศึกษาแบบเรียนรวม
01
ปกติ
20
  อ.อัณณ์ชญากร พ   2016-07-28 12:51:18
 โปรแกรมวิชา ร่วมคณะครุศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  CI 4613 1
  วิธีสอนภาษาไทย 1
01
ปกติ
1
  อ.พิชญพรพรรณ   2016-08-02 09:24:35
  CI 4623 2
  วิธีสอนภาษาจีน 2
01
ปกติ
12
  อ.เมษา ม   2016-08-07 22:07:41
  CI 4823 1
  การทดลองสอนนาฏศิลป์ 1
01
ปกติ
1
  อ.สุนิษา ส   2016-07-29 10:53:58

รวมรายวิชาทั้งหมด 40 วิชา

<กลับหน้าหลัก>