สรุปผลการส่งเกรดภาคเรียนที่ 3/2558 คณะ ครุศาสตร์
 โปรแกรมวิชา จิตวิทยาและการแนะแนว
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  PG 1105 1
  การพัฒนาศักยภาพมนุษย์
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ทัศนีย์ บ   
  PG 1203
  การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สนธยา ส   
  PG 2202 1
  จิตวิทยาการเรียนรู้
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.พวงพยอม ช   
  PG 2404 1
  จิตวิทยาการจูงใจ
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อิทธิศักดิ์   
  PG 3411 1
  จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.จุฑารัตน์ ป   
  PG 3703 1
  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สิริกาญจน์ ส   
  PG 4403
  การปกครองชั้นเรียนและการปรับพฤติกรรมนักเรียน
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.บุญเลิศ ค   
  PG 4811 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาองค์การ
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.จุฑารัตน์ ป   
  PG 1104
  จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคล
01
จ-ศ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สิริกาญจน์ ส   
  PG 2407 1
  จิตวิทยาการติดต่อสื่อสารและการโน้มน้าวใจ
01
จ-ศ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.จุฑารัตน์ ป   
  PG 2409 1
  จิตวิทยาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
01
จ-ศ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อิทธิศักดิ์   
  PG 2410 1
  จิตวิทยาการบริการ
01
จ-ศ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.พัดชา ป   
  PG 3412
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสถิติที่ใช้ในทางจิตวิทยา
01
จ-ศ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.บุญเลิศ ค   
  PG 3423 1
  จิตวิยาการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์การ
01
จ-ศ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อิทธิศักดิ์   
  PG 4424 1
  จิตวิทยาการพัฒนาองค์การ
01
จ-ศ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.มนฑกานต์ ม   
  PG 4811 1
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาองค์การ
01
จ-ศ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.จุฑารัตน์ ป   
  PG 4901 1
  สัมมนาทางจิตวิทยา
01
จ-ศ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ปภัส ฉ   
  PG 4902
  การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาและการแนะแนว
01
จ-ศ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.บุญเลิศ ค   
  PG 4904
  การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาองค์การ
01
จ-ศ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สิริกาญจน์ ส   
 โปรแกรมวิชา การวัดผลการศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  ER 2103 1
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.เสาวภา ป   
  ER 3207 1
  การวิจัยทางการศึกษา
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ทิพย์เกสร ก   
 โปรแกรมวิชา หลักสูตรและการสอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  CI 2201 1
  พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ศศิธร อ   
  CI 2301 1
  หลักการจัดการเรียนรู้
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อรทัย อ   
  CI 3301 1
  ทักษะและเทคนิคการสอน
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.วลัยพร ท   
  CI 3508 1
  แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ยุพิน อ   
  CI 4401 1
  การนิเทศการศึกษา
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ศศิธร อ   
 โปรแกรมวิชา เทคโนโลยีนวัตกรรมกศ.
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  ETI 3261
  ตัวแบบการสอนทางคอมพิวเตอร์
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สาโรจน์   
 โปรแกรมวิชา พลศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  GSCI21051
  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ไพรัช ก   
  PE 2101
  พื้นฐานและหลักการพลศึกษา
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.เพิ่มศัก ส   
  PE 2212
  วอลเลย์บอล
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อภิสิทธิ์ ช   
  PE 2213
  ตะกร้อ
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ปริญญา ส   
  PE 2218
  เกม
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.คะนอง ธ   
  PE 2302 1
  การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิคฟุตบอล
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ขจร ต   
  PE 3310
  การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาฟุตบอล
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ขจร ต   
  PE 4118
  พลศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.เพิ่มศัก ส   
 โปรแกรมวิชา การศึกษาพิเศษ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  SPE 11021
  จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อัณณ์ชญากร พ   
  SPE 36011
  การศึกษาแบบเรียนรวม
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อัณณ์ชญากร พ   
 โปรแกรมวิชา ร่วมคณะครุศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  CI 4613 1
  วิธีสอนภาษาไทย 1
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.พิชญพรพรรณ   
  CI 4623 2
  วิธีสอนภาษาจีน 2
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.เมษา ม   
  CI 4823 1
  การทดลองสอนนาฏศิลป์ 1
01
ปกติ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.สุนิษา ส   

รวมรายวิชาทั้งหมด 40 วิชา

<กลับหน้าหลัก>