สรุปผลการส่งเกรดภาคเรียนที่ 1/2559 คณะ ครุศาสตร์
 โปรแกรมวิชา จิตวิทยาและการแนะแนว
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
Sec
ภาค
จำนวนนักศึกษา
ผู้สอน
วัน-เวลา ที่ส่ง
  PG 3420 1
  เทคนิคการสัมภาษณ์
01
จ-ศ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.อิทธิศักดิ์   
  PG 3811 1
  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาองค์การ
01
จ-ศ
26
  อ.ปภัส ฉ   2016-12-20 11:37:14
  PG 4424 1
  จิตวิทยาการพัฒนาองค์การ
01
จ-ศ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.มนฑกานต์ ม   
  PG 4427 1
  จิตวิทยาการบริหารแรงงานสัมพันธ์
01
จ-ศ
21
  อ.อิทธิศักดิ์   2016-12-18 15:15:44
  PG 4901 1
  สัมมนาทางจิตวิทยา
01
จ-ศ
ยังไม่ส่งเกรด
  อ.ปภัส ฉ   

รวมรายวิชาทั้งหมด 5 วิชา

<กลับหน้าหลัก>