หลังจากมีรายชื่อสำเร็จการศึกษาประมาณ 1 เดือนให้มารับใบรับรองคุณวุฒิ ที่สำนักส่งเสริมวิชาการ ฯ
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ป.บัณฑิต ให้ลงทะเบียนบัณฑิตที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ภายใน 90 วัน นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา หลังจากนั้นให้มาติดต่อรับ โดยแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งใบเสร็จที่ลงทะเบียนบัณฑิต
นักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตรแล้วไม่มีชื่อสำเร็จการศึกษา ให้ติดต่องานทะเบียนและวัดผลด่วน !!

ค้นหาตามรหัสนักศึกษา


รหัสนักศึกษา : 
ค้นหาตามชื่อ - นามสกุล

ภาค :   
ชื่อ : 
นามสกุล : 
 
 

ค้นหาตามวันที่จบการศึกษา

ภาค :   

วันที่จบการศึกษา : 

 

วิธีการค้นหา
  1. ค้นหาตามรหัสนักศึกษา ป้อนรหัสนักศึกษา รหัสนักศึกษา
  2. ค้นหาตามชื่อ - นามสกุล ป้อนชื่อหรือนามสกุล ลงในช่อง ชื่อหรือนามสกุล
  3. สามารถค้นหาได้ทั้งชื่อหรือนามสกุลหรือค้นหาคำต่อท้ายชื่อหรือนามสกุล
       เช่น สม% ก็จะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่มีคำว่า สม% ออกมาทั้งหมด


สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่