ภาพกิจกรรมของสำนักทะเบียน

รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2559
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2559
ศึกษาดูงานสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สวัสดีปีใหม่ 2559
แนะแนวการศึกษาโรงเรียนเทพบดินทร์