กำหนดการประชุมสัมมนา
ระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ในวันศุกร์ที่  1  กันยายน  2560  เวลา 08.00-16.30 น.
ณ  ห้องสันพระเนตร  โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 
 
08.00-08.30  น. ลงทะเบียนเข้าผู้เข้าประชุม
08.30-08.45  น. รับชมวีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
08.45-09.00  น. กล่าวเปิดการสัมมนา บรรยายพิเศษ
  โดย     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล  วงศ์สุข
  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
09.00-11.00  น. ระบบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ (TCAS61)
  โดย     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์  รักอริยะธรรม
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น
  ประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
11.00-11.30  น. แนะนำรูปแบบการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  โดย     รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
11.30-12.30  น. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อเสนอแนะ
12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-16.30  น. ชมบูธนิทรรศการ และสอบถามรายละเอียดของหลักสูตรจากแต่ละคณะ
   
   
 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม