Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
ประกาศ การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  15106

 7 กุมภาพันธ์ 2556

ประกาศ : สำหรับนักศึกษาที่ที่ขอยกเลิกรายวิชา  5592

 4 กุมภาพันธ์ 2556

ระบบรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2556 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2556  56567

 28 มกราคม 2556

ประกาศ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 27 ธันวาคม 2555  7393

 26 มกราคม 2556

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ประเภทคัดเลิอก(โควตา) ให้ทำการกรอกประวัตินักศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ถึงวันที่ 15 ก.พ. 56  20610

 24 มกราคม 2556

ระบบรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2556 จะเปิดรับสมัครในวันที่ 28 มกราคม 2556 เป็นตันไป  34023

 23 มกราคม 2556

การถ่ายรูปสวมชุดครุย สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  4881

 22 มกราคม 2556

ประกาศผลการพิจารณาโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  4082

 21 มกราคม 2556

ประกาศผลสอบคัดเลือก นักศึกษาประเภทคัดเลือก (โควตา) ปีการศีกษา 2556   28250

 20 มกราคม 2556

ประกาศ: รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเทียบความรู้ ปีการศึกษา 1/2555  3298

 16 มกราคม 2556

ส่งผลการสอบสัมภาษณ์/ปฎิบัติ นักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2556  3862

 11 มกราคม 2556

กำหนดการผ่อนผัน และ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 15 - 31 มกราคม 2556 นี้ ไม่เช่นนั้นต้องรักษาสภาพนักศึกษาเท่านั้น  4563

 2 มกราคม 2556

ประกาศ : สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในรอบ วันที่ 11ธันวาคม 2555  5817

 28 ธันวาคม 2555

ขยายเวลารับรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 37 ปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2555 - 18 มกราคม 2556   3134

 27 ธันวาคม 2555

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่สมัครโควต้าประเภทเรียนดี ปีการศึกษา 2556  17811

 27 ธันวาคม 2555

ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ/สอบภาษาอังกฤษ และภาษาจีน นักศึกษาประเภทคัดเลือก(โควตา) ปีการศึกษา 2556  6154

 26 ธันวาคม 2555

ประกาศ : สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในรอบ วันที่ 11ธันวาคม 2555  6645

 18 ธันวาคม 2555

ประกาศ รับใบรับรองคุณวุฒิและผลการเรียน  5498

 18 ธันวาคม 2555

ผู้สมัครโควตากีฬาและสอบปฏิบัติพลศึกษา เปลี่ยนแปลงวันสอบเป็นวันที่ 7 ม.ค. 56  3557

 8 ธันวาคม 2555

ประกาศ รับใบรับรองคุณวุฒิและผลการเรียน  5441

 6 ธันวาคม 2555

ระบบบันทึกทะเบียนประวัตินักศึกษาสำหรับนักศึกษาป.บัณฑิต คณะครุศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  2230

 24 พฤศจิกายน 2555

ช่วงเวลาการพิมพ์ใบสมัครของโรงเรียนที่ดำเนินการคัดเลือกโควตา  3232

 23 พฤศจิกายน 2555

ประกาศ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 และรอบเพิ่มเติม  5141

 23 พฤศจิกายน 2555

ประกาศแจ้งขยายระยะเวลาในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในเดือนธันวาคม 2555 (รอบสุดท้ายของการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2556)  2676

 19 พฤศจิกายน 2555

คู่มือการใช้ระบบรับสมัครนักศึกษาโควตา ประจำปี 2556  5958

 16 พฤศจิกายน 2555

 แสดงข่าวที่ 351 ถึง 375 (ทั้งหมด 1459 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่