Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
ระบบรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2556 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2556  56602

 28 มกราคม 2556

ประกาศ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 27 ธันวาคม 2555  7507

 26 มกราคม 2556

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ประเภทคัดเลิอก(โควตา) ให้ทำการกรอกประวัตินักศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ถึงวันที่ 15 ก.พ. 56  20647

 24 มกราคม 2556

ระบบรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2556 จะเปิดรับสมัครในวันที่ 28 มกราคม 2556 เป็นตันไป  34070

 23 มกราคม 2556

การถ่ายรูปสวมชุดครุย สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  4942

 22 มกราคม 2556

ประกาศผลการพิจารณาโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  4174

 21 มกราคม 2556

ประกาศผลสอบคัดเลือก นักศึกษาประเภทคัดเลือก (โควตา) ปีการศีกษา 2556   28274

 20 มกราคม 2556

ประกาศ: รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเทียบความรู้ ปีการศึกษา 1/2555  3351

 16 มกราคม 2556

ส่งผลการสอบสัมภาษณ์/ปฎิบัติ นักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2556  3892

 11 มกราคม 2556

กำหนดการผ่อนผัน และ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 15 - 31 มกราคม 2556 นี้ ไม่เช่นนั้นต้องรักษาสภาพนักศึกษาเท่านั้น  4591

 2 มกราคม 2556

ประกาศ : สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในรอบ วันที่ 11ธันวาคม 2555  5866

 28 ธันวาคม 2555

ขยายเวลารับรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 37 ปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2555 - 18 มกราคม 2556   3178

 27 ธันวาคม 2555

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่สมัครโควต้าประเภทเรียนดี ปีการศึกษา 2556  17872

 27 ธันวาคม 2555

ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ/สอบภาษาอังกฤษ และภาษาจีน นักศึกษาประเภทคัดเลือก(โควตา) ปีการศึกษา 2556  6185

 26 ธันวาคม 2555

ประกาศ : สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในรอบ วันที่ 11ธันวาคม 2555  6690

 18 ธันวาคม 2555

ประกาศ รับใบรับรองคุณวุฒิและผลการเรียน  5554

 18 ธันวาคม 2555

ผู้สมัครโควตากีฬาและสอบปฏิบัติพลศึกษา เปลี่ยนแปลงวันสอบเป็นวันที่ 7 ม.ค. 56  3606

 8 ธันวาคม 2555

ประกาศ รับใบรับรองคุณวุฒิและผลการเรียน  5524

 6 ธันวาคม 2555

ระบบบันทึกทะเบียนประวัตินักศึกษาสำหรับนักศึกษาป.บัณฑิต คณะครุศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  2267

 24 พฤศจิกายน 2555

ช่วงเวลาการพิมพ์ใบสมัครของโรงเรียนที่ดำเนินการคัดเลือกโควตา  3288

 23 พฤศจิกายน 2555

ประกาศ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 และรอบเพิ่มเติม  5191

 23 พฤศจิกายน 2555

ประกาศแจ้งขยายระยะเวลาในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในเดือนธันวาคม 2555 (รอบสุดท้ายของการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2556)  2708

 19 พฤศจิกายน 2555

คู่มือการใช้ระบบรับสมัครนักศึกษาโควตา ประจำปี 2556  6013

 16 พฤศจิกายน 2555

ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาประจำเดือนพฤศจิกายน 2555  2626

 13 พฤศจิกายน 2555

แจ้งรายละเอียเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมการสมัครโควตา ปี 2556  2676

 13 พฤศจิกายน 2555

 แสดงข่าวที่ 376 ถึง 400 (ทั้งหมด 1482 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่