Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
ประกาศ : สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในรอบ วันที่ 11ธันวาคม 2555  5828

 28 ธันวาคม 2555

ขยายเวลารับรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 37 ปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2555 - 18 มกราคม 2556   3141

 27 ธันวาคม 2555

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่สมัครโควต้าประเภทเรียนดี ปีการศึกษา 2556  17827

 27 ธันวาคม 2555

ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ/สอบภาษาอังกฤษ และภาษาจีน นักศึกษาประเภทคัดเลือก(โควตา) ปีการศึกษา 2556  6162

 26 ธันวาคม 2555

ประกาศ : สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในรอบ วันที่ 11ธันวาคม 2555  6657

 18 ธันวาคม 2555

ประกาศ รับใบรับรองคุณวุฒิและผลการเรียน  5516

 18 ธันวาคม 2555

ผู้สมัครโควตากีฬาและสอบปฏิบัติพลศึกษา เปลี่ยนแปลงวันสอบเป็นวันที่ 7 ม.ค. 56  3566

 8 ธันวาคม 2555

ประกาศ รับใบรับรองคุณวุฒิและผลการเรียน  5481

 6 ธันวาคม 2555

ระบบบันทึกทะเบียนประวัตินักศึกษาสำหรับนักศึกษาป.บัณฑิต คณะครุศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  2239

 24 พฤศจิกายน 2555

ช่วงเวลาการพิมพ์ใบสมัครของโรงเรียนที่ดำเนินการคัดเลือกโควตา  3244

 23 พฤศจิกายน 2555

ประกาศ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 และรอบเพิ่มเติม  5155

 23 พฤศจิกายน 2555

ประกาศแจ้งขยายระยะเวลาในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในเดือนธันวาคม 2555 (รอบสุดท้ายของการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2556)  2684

 19 พฤศจิกายน 2555

คู่มือการใช้ระบบรับสมัครนักศึกษาโควตา ประจำปี 2556  5974

 16 พฤศจิกายน 2555

ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาประจำเดือนพฤศจิกายน 2555  2598

 13 พฤศจิกายน 2555

แจ้งรายละเอียเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมการสมัครโควตา ปี 2556  2616

 13 พฤศจิกายน 2555

ขยายเวลาการอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2555  1822

 6 พฤศจิกายน 2555

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2555 (ฉบับที่ 3)   4414

 5 พฤศจิกายน 2555

ประกาศผลอนุมัติเรียนร่วม-เรียนเกิน รอบที่ 3  1700

 2 พฤศจิกายน 2555

แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมเทียบความรู้รายวิชา MGT 1101 องค์การและการจัดการ ของนักศึกษา4 ปี (เทียบโอน) ปีการศึกษา 2555  1120

 2 พฤศจิกายน 2555

ประกาศคำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตร 2/55 รอบที่ 4  1157

 31 ตุลาคม 2555

ประกาศคำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตร 2/55 รอบที่ 3  1087

 30 ตุลาคม 2555

ประกาศย้ายห้องเรียนดังต่อไปนี้  1844

 29 ตุลาคม 2555

ประกาศเพิ่มเติมกำหนดการลงทะเบียนเพิ่มถอนระดับบัณฑิตศึกษา  1679

 29 ตุลาคม 2555

ประกาศคำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตร 2/55 รอบที่ 2  1149

 29 ตุลาคม 2555

ประกาศผลอนุมัติเรียนร่วม-เรียนเกิน รอบที่ 2  1725

 28 ตุลาคม 2555

 แสดงข่าวที่ 376 ถึง 400 (ทั้งหมด 1472 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่