Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เกณฑ์การย้ายสาขาวิชา (ฉบับที่ ๒)  2256

 1 พฤศจิกายน 2554

ประกาศผลการพิจารณาอนุมัติเทียบความรู้ นักศึกษารหัส 53 (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)  2341

 31 ตุลาคม 2554

ประกาศ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 7 ตุลาคม 2554  3885

 28 ตุลาคม 2554

แผนการเรียนนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงกลาโหมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  1326

 27 ตุลาคม 2554

ประกาศผลการอนุมัติเรียนร่วม-เรียนเกิน รอบที่ 2  3122

 27 ตุลาคม 2554

ประกาศคำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตร 2/54 รอบที่ 1  2435

 27 ตุลาคม 2554

ตารางเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตร 48 กับหลักสูตร 53  3514

 27 ตุลาคม 2554

ประกาศผลการอนุมัติเรียนร่วม-เรียนเกิน รอบที่ 1  4140

 26 ตุลาคม 2554

ให้อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบห้องเรียน 8901 - 8910 ได้ตามตารางดังนี้  1951

 25 ตุลาคม 2554

ประกาศเทียบรายวิชากลุ่มวิชาชีพครู  5274

 25 ตุลาคม 2554

รายชื่อวิชาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ขอเปิดรายวิชา  5799

 14 ตุลาคม 2554

น้อง ๆ นักศึกษาไปใช้ระบบลงทะเบียนช่องทางที่ 2  7476

 12 ตุลาคม 2554

นักศึกษาสามารถติดต่อความเคลื่อนไหวของสนวได้ที่ facebook สนวครับ  6680

 12 ตุลาคม 2554

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  3718

 11 ตุลาคม 2554

ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาประจำเดือนพฤศจิกายน 2554  2966

 11 ตุลาคม 2554

เชิญชวน น้อง ๆ นักศึกษาประเมินการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการ  1516

 7 ตุลาคม 2554

นักศึกษาสายครูปี 51 ลงทะเบียนวิธีสอน + ทดลองสอน ตาม Section ที่กำหนด  1712

 7 ตุลาคม 2554

ระบบจัดส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนจะเปิดให้ส่งได้ในช่วงเพิ่มถอน  1826

 4 ตุลาคม 2554

นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารของสำนักส่งเสริมวิชาการได้ที่ facebook สนว ได้  5051

 3 ตุลาคม 2554

ประกาศ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 5 สิงหาคม และ 5 กันยายน 2554  3109

 21 กันยายน 2554

ประกาศแจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ที่ขาดส่งหลักฐานเอกสารทางการศึกษา  5509

 20 กันยายน 2554

ประกาศผลการสอบเทียบความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒  6851

 13 กันยายน 2554

ประกาศผลการพิจารณาขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียน ประจำปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 1  3939

 13 กันยายน 2554

กำหนดการเปิดเรียนนักศึกษาโครงการการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง  1722

 7 กันยายน 2554

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ ป.ตรี หลักสูตร รปศ. ศูนย์การศึกษาแม่ลาน้อยฯ  2078

 29 สิงหาคม 2554

 แสดงข่าวที่ 476 ถึง 500 (ทั้งหมด 1440 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่