Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
ประกาศแจ้ง นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจและบัญชี (4ปี เทียบโอน) รหัส 53 ที่ไม่ผ่านการสอบเทียบความรู้   5771

 5 กรกฎาคม 2554

ประกาศผลการสอบเทียบความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)ปีการศึกษา ๒๕๕๔  11363

 30 มิถุนายน 2554

ประกาศผลการสอบเทียบความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๒  5957

 30 มิถุนายน 2554

ประกาศ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 6 มิถุนายน 2554  7722

 24 มิถุนายน 2554

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่องานหลักสูตร สำนักส่งเสริมวิชาการ ด่วน !!  11290

 20 มิถุนายน 2554

คำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร 53 รอบ6  2781

 17 มิถุนายน 2554

คำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร 53 รอบ5  1778

 17 มิถุนายน 2554

ประกาศผล เรียนร่วม เรียนเกิน ภาคเรียน 1/54 รอบที่ 5  3350

 17 มิถุนายน 2554

คำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร 53 รอบเพิ่มเติม  2465

 16 มิถุนายน 2554

ผลการพิจารณาคำร้องเรียนร่วม เรียนเกิน (ผลการรอพิจารณา)  2164

 16 มิถุนายน 2554

คำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร 53 รอบ4  2572

 15 มิถุนายน 2554

ประกาศผล เรียนร่วม เรียนเกิน ภาคเรียน 1/54 รอบที่ 4  2724

 15 มิถุนายน 2554

เกณฑ์มาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.  21138

 15 มิถุนายน 2554

คำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร 53 รอบ3  2389

 14 มิถุนายน 2554

ประกาศผล เรียนร่วม เรียนเกิน ภาคเรียน 1/54 รอบที่ 3  4194

 13 มิถุนายน 2554

คำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร 53 รอบ2  3187

 12 มิถุนายน 2554

ประกาศผล เรียนร่วม เรียนเกิน ภาคเรียน 1/54 รอบที่ 2  4606

 11 มิถุนายน 2554

คำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร 53 (เพิ่มเติม)   3964

 8 มิถุนายน 2554

ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔  3423

 8 มิถุนายน 2554

ประกาศผล เรียนร่วม เรียนเกิน ภาคเรียน 1/54 รอบที่ 1  5577

 7 มิถุนายน 2554

ประกาศคำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร 53  3747

 6 มิถุนายน 2554

ประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียน/ยกเว้นการเรียน ครั้งที่5/2553  7371

 3 มิถุนายน 2554

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2554 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ(มทบ.33)  2095

 2 มิถุนายน 2554

แจ้งนักศึกษาหลักสูตร 4 ปีเทียบโอนตรวจสอบตารางสอบและดาวน์โหลดเอกสาร  7715

 2 มิถุนายน 2554

ประกาศรายวิชาวิธีสอนและวิชาทดลองสอนที่นักศึกษาต้องลงตาม Section  5088

 1 มิถุนายน 2554

 แสดงข่าวที่ 551 ถึง 575 (ทั้งหมด 1482 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่