Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
แจ้งนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในเดือนธันวาคม ๒๕๕๓  5797

 18 พฤศจิกายน 2553

เปลี่ยนกำหนดการอนุมัติสำเร็จการศึกษา เดือนธันวาคม ๒๕๕๓ (รอบสุดท้ายของการเข้ารับปริญญาบัตรปี ๒๕๕๔)  4979

 18 พฤศจิกายน 2553

แผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2554  3062

 15 พฤศจิกายน 2553

ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาประจำเดือนธันวาคม 2553  4201

 9 พฤศจิกายน 2553

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  5048

 9 พฤศจิกายน 2553

นักศึกษาที่จะสามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี 2554  6647

 8 พฤศจิกายน 2553

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในเดือนธันวาคม 2553  3372

 8 พฤศจิกายน 2553

แจ้งขั้นตอนการพิจารณาผลการเรียน  3377

 8 พฤศจิกายน 2553

คำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิม กับหลักสูตร 53  1817

 5 พฤศจิกายน 2553

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ถอนรายวิชา ENG 0104 sect 17 ด่วนที่สุด  4900

 1 พฤศจิกายน 2553

การรับคำร้องเทียบโอนผลการเรียน/ยกเว้นการเรียน  3787

 29 ตุลาคม 2553

ผลการพิจารณาคำร้องขอเรียนร่วม - เรียนเกินที่ได้แจ้งให้รอการพิจารณารอบที่ 1 - 3  1785

 28 ตุลาคม 2553

ประกาศการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอเรียนร่วม - เรียนเกิน  3898

 28 ตุลาคม 2553

ประกาศผลการอนุมัติ เรียนร่วม - เรียนเกิน รอบที่ 4  1793

 28 ตุลาคม 2553

คำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตรระหว่างหลักสูตร 48 กับ 53  2891

 27 ตุลาคม 2553

ประกาศผลการอนุมัติ เรียนร่วม - เรียนเกิน รอบที่ 1 - 3  2260

 26 ตุลาคม 2553

ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนของรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่นักศึกษาสามารถลงเรียนร่วมกันได้ระหว่างหลักสูตร 53 กับ หลักสูตร 48  6453

 21 ตุลาคม 2553

ประกาศให้นักศึกษถอนรายวิชาชีพครู เนื่องจากเป็นรายวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 51) และปีที่ 4 (รหัส 50)  3622

 21 ตุลาคม 2553

ตรวจสอบรายวิชาที่ต้องสอบผ่านถึงจะลงทะเบียนรายวิชาต่อไปได้  4357

 18 ตุลาคม 2553

ดาวน์โหลด ๑๓ ฟอนต์แห่งชาติตามโครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย  2210

 18 ตุลาคม 2553

ประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียน/ยกเว้นการเรียน ครั้งที่ 2/2553  5661

 15 ตุลาคม 2553

ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓  1950

 12 ตุลาคม 2553

การเทียบโอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1918

 10 ตุลาคม 2553

นักศึกษาครุศาสตร์ตรวจสอบการลงทะเบียนวิชาฝึกประสบการณ์  1565

 7 ตุลาคม 2553

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 7 กันายายน 2553  4529

 22 กันยายน 2553

 แสดงข่าวที่ 576 ถึง 600 (ทั้งหมด 1440 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่