Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
คำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตรระหว่างหลักสูตร 48 กับ 53  2897

 27 ตุลาคม 2553

ประกาศผลการอนุมัติ เรียนร่วม - เรียนเกิน รอบที่ 1 - 3  2265

 26 ตุลาคม 2553

ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนของรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่นักศึกษาสามารถลงเรียนร่วมกันได้ระหว่างหลักสูตร 53 กับ หลักสูตร 48  6461

 21 ตุลาคม 2553

ประกาศให้นักศึกษถอนรายวิชาชีพครู เนื่องจากเป็นรายวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 51) และปีที่ 4 (รหัส 50)  3644

 21 ตุลาคม 2553

ตรวจสอบรายวิชาที่ต้องสอบผ่านถึงจะลงทะเบียนรายวิชาต่อไปได้  4360

 18 ตุลาคม 2553

ดาวน์โหลด ๑๓ ฟอนต์แห่งชาติตามโครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย  2228

 18 ตุลาคม 2553

ประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียน/ยกเว้นการเรียน ครั้งที่ 2/2553  5668

 15 ตุลาคม 2553

ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓  1960

 12 ตุลาคม 2553

การเทียบโอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1925

 10 ตุลาคม 2553

นักศึกษาครุศาสตร์ตรวจสอบการลงทะเบียนวิชาฝึกประสบการณ์  1574

 7 ตุลาคม 2553

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 7 กันายายน 2553  4542

 22 กันยายน 2553

ปฏิทินสำเร็จการศึกษาประจำเดือน ตุลาคม 2553  3212

 22 กันยายน 2553

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขาดหลักฐานการรายงานตัว นักศึกษารหัส 53  5540

 17 กันยายน 2553

การยกเลิกรายวิชาเรียน  8885

 14 กันยายน 2553

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 5 สิงหาคม 2553  3112

 29 สิงหาคม 2553

ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๓  1565

 25 สิงหาคม 2553

รายชื่อหัวหน้าห้องสอบ การสอบภาค ก. ของ กพ. วันที่ 8 ส.ค. 53  1477

 3 สิงหาคม 2553

เอกสารการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานสอบ ภาค ก. ของ กพ. วันที่ 8 ส.ค. 53  811

 3 สิงหาคม 2553

ประกาศโอนผลการเรียน/ยกเว้นการเรียน  2803

 3 สิงหาคม 2553

การรับคำร้องเทียบโอนผลการเรียน/ยกเว้นการเรียน  3423

 2 สิงหาคม 2553

กำหนดการรับบัตรนักศึกษา รหัส 53  4253

 30 กรกฎาคม 2553

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 5 กรกฎาคม 2553  2983

 29 กรกฎาคม 2553

ประกาศ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ จะยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในเดือนกรกฎาคม  2114

 23 กรกฎาคม 2553

ขอเชิญชวนน้อง ๆ พี่ ๆ นักศึกษาอัพโหลดรูปตัวเองเพื่อแสดงรูปของตัวเองในประวัตินักศึกษา  3399

 21 กรกฎาคม 2553

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขาดหลักฐานการรายงานตัว นักศึกษารหัส 53  4826

 15 กรกฎาคม 2553

 แสดงข่าวที่ 601 ถึง 625 (ทั้งหมด 1451 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่