Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
มาร่วมทดสอบระบบ chat ของ สนว นะครับ  1351

 7 กรกฎาคม 2553

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 12 มิถุนายน 2553  3326

 30 มิถุนายน 2553

แจ้งเลื่อนกำหนดการอนุมัติสำเร็จการศึกษาเดือนกรกฏาคม 2553   1416

 27 มิถุนายน 2553

เลื่อนเวลาในการพิมพ์ใบชำระเงินค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1/2553   11470

 26 มิถุนายน 2553

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตรและต้องการสำเร็จการศึกษาภายในเดือนกรกฎาคม  1357

 26 มิถุนายน 2553

เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  2572

 22 มิถุนายน 2553

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 12 มิถุนายน 2553  2646

 21 มิถุนายน 2553

ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2553  923

 21 มิถุนายน 2553

ประกาศ ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 15 มิถุนายน 2553  8031

 18 มิถุนายน 2553

ขอปิดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  2793

 17 มิถุนายน 2553

สำนักส่งเสริมวิชาการฯ แจ้งปรับปรุงระบบฐานข้อมูล ในวันที่ 21 - 25 มิ.ย. 2553  2009

 16 มิถุนายน 2553

ประกาศผลเรียนร่วม - เรียนเกิน ภาคเรียนที่ 1/53  5045

 14 มิถุนายน 2553

การเทียบโอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1905

 11 มิถุนายน 2553

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2553  3916

 9 มิถุนายน 2553

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2553  4014

 9 มิถุนายน 2553

SIM ลูกพิฆเนศวร์ แจกฟรีแล้ววันนี้ ที่ลานหน้า สนว.  2880

 8 มิถุนายน 2553

การลงทะเบียนวิชาปฏิบัติการวิชาชีพ ทดลองสอนวิธีสอน ให้ลงทะเบียนตาม Section ต่อไปนี้  1324

 7 มิถุนายน 2553

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาคปกติปีการศึกษา 2553  1799

 6 มิถุนายน 2553

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาคพิเศษปีการศึกษา 2553  1672

 6 มิถุนายน 2553

รายวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 53  3921

 3 มิถุนายน 2553

นักศึกษาที่มีความประสงค์ เทียบโอน-ยกเว้นรายวิชา ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 53 นี้  4965

 1 มิถุนายน 2553

ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคพิเศษปีการศึกษา 2553  3721

 31 พฤษภาคม 2553

ห้องพบอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2553 วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.30 น.  9485

 29 พฤษภาคม 2553

แจ้งนักศึกษาทราบระบบลงทะเบียนประวัตินักศึกษาภาคพิเศษ  20003

 28 พฤษภาคม 2553

ประกาศ ให้นักศึกษารหัส 49, 50,51,52 ที่ลงทะเบียนผิดหลักสูตรถอนรายวิชาด่วนที่สุด   3788

 26 พฤษภาคม 2553

 แสดงข่าวที่ 626 ถึง 650 (ทั้งหมด 1451 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่