Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
คำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิม กับหลักสูตร 53  1899

 5 พฤศจิกายน 2553

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ถอนรายวิชา ENG 0104 sect 17 ด่วนที่สุด  5026

 1 พฤศจิกายน 2553

การรับคำร้องเทียบโอนผลการเรียน/ยกเว้นการเรียน  3861

 29 ตุลาคม 2553

ผลการพิจารณาคำร้องขอเรียนร่วม - เรียนเกินที่ได้แจ้งให้รอการพิจารณารอบที่ 1 - 3  1836

 28 ตุลาคม 2553

ประกาศการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอเรียนร่วม - เรียนเกิน  3969

 28 ตุลาคม 2553

ประกาศผลการอนุมัติ เรียนร่วม - เรียนเกิน รอบที่ 4  1901

 28 ตุลาคม 2553

คำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตรระหว่างหลักสูตร 48 กับ 53  2965

 27 ตุลาคม 2553

ประกาศผลการอนุมัติ เรียนร่วม - เรียนเกิน รอบที่ 1 - 3  2294

 26 ตุลาคม 2553

ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนของรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่นักศึกษาสามารถลงเรียนร่วมกันได้ระหว่างหลักสูตร 53 กับ หลักสูตร 48  6564

 21 ตุลาคม 2553

ประกาศให้นักศึกษถอนรายวิชาชีพครู เนื่องจากเป็นรายวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 51) และปีที่ 4 (รหัส 50)  3703

 21 ตุลาคม 2553

ตรวจสอบรายวิชาที่ต้องสอบผ่านถึงจะลงทะเบียนรายวิชาต่อไปได้  4393

 18 ตุลาคม 2553

ดาวน์โหลด ๑๓ ฟอนต์แห่งชาติตามโครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย  2336

 18 ตุลาคม 2553

ประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียน/ยกเว้นการเรียน ครั้งที่ 2/2553  5749

 15 ตุลาคม 2553

ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓  1996

 12 ตุลาคม 2553

การเทียบโอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1950

 10 ตุลาคม 2553

นักศึกษาครุศาสตร์ตรวจสอบการลงทะเบียนวิชาฝึกประสบการณ์  1619

 7 ตุลาคม 2553

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 7 กันายายน 2553  4606

 22 กันยายน 2553

ปฏิทินสำเร็จการศึกษาประจำเดือน ตุลาคม 2553  3251

 22 กันยายน 2553

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขาดหลักฐานการรายงานตัว นักศึกษารหัส 53  5618

 17 กันยายน 2553

การยกเลิกรายวิชาเรียน  9095

 14 กันยายน 2553

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 5 สิงหาคม 2553  3183

 29 สิงหาคม 2553

ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๓  1595

 25 สิงหาคม 2553

รายชื่อหัวหน้าห้องสอบ การสอบภาค ก. ของ กพ. วันที่ 8 ส.ค. 53  1522

 3 สิงหาคม 2553

เอกสารการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานสอบ ภาค ก. ของ กพ. วันที่ 8 ส.ค. 53  901

 3 สิงหาคม 2553

ประกาศโอนผลการเรียน/ยกเว้นการเรียน  2838

 3 สิงหาคม 2553

 แสดงข่าวที่ 626 ถึง 650 (ทั้งหมด 1482 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่