Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
ประกาศสำหรับนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตรและต้องการสำเร็จการศึกษาภายในเดือนกรกฎาคม  1372

 26 มิถุนายน 2553

เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  2602

 22 มิถุนายน 2553

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 12 มิถุนายน 2553  2669

 21 มิถุนายน 2553

ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2553  931

 21 มิถุนายน 2553

ประกาศ ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 15 มิถุนายน 2553  8101

 18 มิถุนายน 2553

ขอปิดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  2805

 17 มิถุนายน 2553

สำนักส่งเสริมวิชาการฯ แจ้งปรับปรุงระบบฐานข้อมูล ในวันที่ 21 - 25 มิ.ย. 2553  2019

 16 มิถุนายน 2553

ประกาศผลเรียนร่วม - เรียนเกิน ภาคเรียนที่ 1/53  5056

 14 มิถุนายน 2553

การเทียบโอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1914

 11 มิถุนายน 2553

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2553  3932

 9 มิถุนายน 2553

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2553  4020

 9 มิถุนายน 2553

SIM ลูกพิฆเนศวร์ แจกฟรีแล้ววันนี้ ที่ลานหน้า สนว.  2895

 8 มิถุนายน 2553

การลงทะเบียนวิชาปฏิบัติการวิชาชีพ ทดลองสอนวิธีสอน ให้ลงทะเบียนตาม Section ต่อไปนี้  1330

 7 มิถุนายน 2553

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาคปกติปีการศึกษา 2553  1807

 6 มิถุนายน 2553

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาคพิเศษปีการศึกษา 2553  1685

 6 มิถุนายน 2553

รายวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 53  3929

 3 มิถุนายน 2553

นักศึกษาที่มีความประสงค์ เทียบโอน-ยกเว้นรายวิชา ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 53 นี้  4976

 1 มิถุนายน 2553

ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคพิเศษปีการศึกษา 2553  3732

 31 พฤษภาคม 2553

ห้องพบอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2553 วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.30 น.  9497

 29 พฤษภาคม 2553

แจ้งนักศึกษาทราบระบบลงทะเบียนประวัตินักศึกษาภาคพิเศษ  20024

 28 พฤษภาคม 2553

ประกาศ ให้นักศึกษารหัส 49, 50,51,52 ที่ลงทะเบียนผิดหลักสูตรถอนรายวิชาด่วนที่สุด   3799

 26 พฤษภาคม 2553

ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/52  4703

 24 พฤษภาคม 2553

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 11 เม.ย. 53 และ 14 พ.ค. 53 ให้มารับใบรับรองคุณวุฒิและผลการเรียนตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 53 เป็นต้นไป  2283

 24 พฤษภาคม 2553

ระบบรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2553  8678

 22 พฤษภาคม 2553

ประกาศผลรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2553  5338

 21 พฤษภาคม 2553

 แสดงข่าวที่ 651 ถึง 675 (ทั้งหมด 1472 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่