Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
คำร้องขอเรียนร่วม เรียนเกิน ที่ได้อนุมัติแล้ว รอบที่ 4  3049

 11 มิถุนายน 2552

คำร้องขอเรียนร่วม เรียนเกิน ที่ได้อนุมัติแล้ว รอบที่ 3  2638

 9 มิถุนายน 2552

คำร้องขอเรียนร่วม เรียนเกิน ที่ได้อนุมัติแล้ว รอบที่ 2  3877

 5 มิถุนายน 2552

ประกาศ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ถอนรายวิชา ENG 0101  4568

 4 มิถุนายน 2552

คำร้องขอเรียนร่วม เรียนเกิน ที่ได้อนุมัติแล้ว รอบที่ 1  4062

 3 มิถุนายน 2552

ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนรายวิชาเสริมภาษาอังกฤษ(1550000)  4588

 3 มิถุนายน 2552

ตารางพบอาจารย์ที่ปรึกษาภาคพิเศษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2552  9312

 29 พฤษภาคม 2552

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร การวิจัยสถาบันและการเขียนรายงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ  2994

 21 พฤษภาคม 2552

ประกาศสำหรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ 52 เรื่อง การเดินทางไปปฐมนิเทศ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  3105

 19 พฤษภาคม 2552

ประกาศสำหรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ 52 เรื่อง การรับเข็มขัดและเข็มเครื่องหมาย  5196

 19 พฤษภาคม 2552

ประกาศ สำหรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ 52 เรื่องการรับเข็มขัด เข็มเครื่องหมาย และการเดินทางไปปฐมนิเทศ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  558

 19 พฤษภาคม 2552

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2552  3108

 19 พฤษภาคม 2552

การลงทะเบียนตามหมู่เรียนในรายวิชา วิธีสอน ทดลองสอน และปฏิบัติการวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2552  4545

 15 พฤษภาคม 2552

ระบบรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2552  4408

 15 พฤษภาคม 2552

รหัสและคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิทยาลัยครู พ.ศ.2530 เล่ม 2  563

 9 พฤษภาคม 2552

รหัสและคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิทยาลัยครู พ.ศ.2530 เล่ม 1   564

 9 พฤษภาคม 2552

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2552 ถึงวันที่ 20 เม.ย. 2552  5704

 14 เมษายน 2552

ประกาศ เรื่อง การรับชุดครุยของบัณฑิต มหาบัณฑิต รุ่นที่ 33  1511

 1 เมษายน 2552

ประกาศ เรื่อง งดการเรียนการสอน วันที่ 17-18 เมษายน 2552  1267

 1 เมษายน 2552

นักศึกษาที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษาวันที่ 24 มีนาคม 2552 ให้มารับใบรับรองคุณวุฒิและใบรับรองผลการเรียน (Transcript) ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2552  4317

 27 มีนาคม 2552

ประกาศ สำหรับนักศึกษารหัส 47 คณะครุศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา ด่วน !!  2026

 25 มีนาคม 2552

สถิติการเพิ่ม - ถอนรายวิชา ภาคเรียนที่ 3/2551  1202

 21 มีนาคม 2552

สถิติการรายงานตัวผ่านอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2552  2545

 20 มีนาคม 2552

ผลการคัดเลือกนักศึกษาโครงการคุณธรรมนำความรู้ ประพฤติดีมีที่เรียน 2552  1190

 17 มีนาคม 2552

เลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาโครงการคุณธรรมนำความรู้  1343

 15 มีนาคม 2552

 แสดงข่าวที่ 751 ถึง 775 (ทั้งหมด 1451 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่