Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
คำร้องขอเรียนร่วม เรียนเกิน ที่ได้อนุมัติแล้ว รอบที่ 1  4077

 3 มิถุนายน 2552

ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนรายวิชาเสริมภาษาอังกฤษ(1550000)  4600

 3 มิถุนายน 2552

ตารางพบอาจารย์ที่ปรึกษาภาคพิเศษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2552  9323

 29 พฤษภาคม 2552

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร การวิจัยสถาบันและการเขียนรายงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ  3011

 21 พฤษภาคม 2552

ประกาศสำหรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ 52 เรื่อง การเดินทางไปปฐมนิเทศ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  3115

 19 พฤษภาคม 2552

ประกาศสำหรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ 52 เรื่อง การรับเข็มขัดและเข็มเครื่องหมาย  5208

 19 พฤษภาคม 2552

ประกาศ สำหรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ 52 เรื่องการรับเข็มขัด เข็มเครื่องหมาย และการเดินทางไปปฐมนิเทศ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  572

 19 พฤษภาคม 2552

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2552  3122

 19 พฤษภาคม 2552

การลงทะเบียนตามหมู่เรียนในรายวิชา วิธีสอน ทดลองสอน และปฏิบัติการวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2552  4558

 15 พฤษภาคม 2552

ระบบรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2552  4416

 15 พฤษภาคม 2552

รหัสและคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิทยาลัยครู พ.ศ.2530 เล่ม 2  612

 9 พฤษภาคม 2552

รหัสและคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิทยาลัยครู พ.ศ.2530 เล่ม 1   582

 9 พฤษภาคม 2552

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2552 ถึงวันที่ 20 เม.ย. 2552  5717

 14 เมษายน 2552

ประกาศ เรื่อง การรับชุดครุยของบัณฑิต มหาบัณฑิต รุ่นที่ 33  1521

 1 เมษายน 2552

ประกาศ เรื่อง งดการเรียนการสอน วันที่ 17-18 เมษายน 2552  1275

 1 เมษายน 2552

นักศึกษาที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษาวันที่ 24 มีนาคม 2552 ให้มารับใบรับรองคุณวุฒิและใบรับรองผลการเรียน (Transcript) ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2552  4335

 27 มีนาคม 2552

ประกาศ สำหรับนักศึกษารหัส 47 คณะครุศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา ด่วน !!  2034

 25 มีนาคม 2552

สถิติการเพิ่ม - ถอนรายวิชา ภาคเรียนที่ 3/2551  1209

 21 มีนาคม 2552

สถิติการรายงานตัวผ่านอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2552  2557

 20 มีนาคม 2552

ผลการคัดเลือกนักศึกษาโครงการคุณธรรมนำความรู้ ประพฤติดีมีที่เรียน 2552  1199

 17 มีนาคม 2552

เลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาโครงการคุณธรรมนำความรู้  1355

 15 มีนาคม 2552

รหัสและคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิทยาลัยครู พ.ศ.2530 เล่ม 2  718

 26 กุมภาพันธ์ 2552

รหัสและคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิทยาลัยครู พ.ศ.2530 เล่ม 1  728

 26 กุมภาพันธ์ 2552

คำร้องเรียนร่วมที่ได้รับการอนุมัติ  3148

 26 กุมภาพันธ์ 2552

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต รุ่นที่ 33 ปีการศึกษา 2551-2552   3596

 21 กุมภาพันธ์ 2552

 แสดงข่าวที่ 776 ถึง 800 (ทั้งหมด 1472 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่