Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
ประกาศแยก section สำหรับรายวิชา ENG 0101 และ ENG 0102  1455

 9 มีนาคม 2550

ตารางการเทียบโอนรายวิชาหลักสูตร 43 เทียบกับหลักสูตร 48  1604

 9 มีนาคม 2550

รายงานตัวบัณฑิต (ขยายเวลาการรายงานตัว) 7 - 15 มีนาคม 2550  1967

 6 มีนาคม 2550

กำหนดการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค ปกติ - พิเศษ  5762

 25 กุมภาพันธ์ 2550

ประกาศให้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา(ค่าเทอม)ภาคเรียนที่ 1 และ 2/2549  3561

 13 กุมภาพันธ์ 2550

ประกาศการย้ายตารางเรียนของนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 14 ก.พ. 2550  1356

 13 กุมภาพันธ์ 2550

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตรุ่นที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2549-2550  2987

 12 กุมภาพันธ์ 2550

แจ้งการรายงานตัวนักศึกษาโควต้าและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  5005

 11 กุมภาพันธ์ 2550

แจ้งการถ่ายรูปสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2549  4629

 10 กุมภาพันธ์ 2550

กำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต รุ่นที่ 31  2510

 9 กุมภาพันธ์ 2550

ระบบรับรายงานตัวนักศึกษาโควตา ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ปีการศึกษา 2550  3138

 3 กุมภาพันธ์ 2550

ผลการเลือกวิชาโทของนักศึกษารหัส49... และแผนการเรียน  1556

 31 มกราคม 2550

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2550  18698

 20 มกราคม 2550

ระบบรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ปีการศึกษา 2550  2216

 12 มกราคม 2550

ประกาศสำหรับนักศึกษาค้างชั้นที่จะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2549  4712

 7 มกราคม 2550

การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน ปี 2550  2022

 5 มกราคม 2550

ประกาศเรื่อง เลื่อนสอบกลางภาคเรียนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)  4419

 9 ธันวาคม 2549

ประกาศรายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา วันที่ 1 ธันวาคม 2549  3449

 6 ธันวาคม 2549

ประกาศเรื่องรูปถ่ายสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2549  6560

 4 ธันวาคม 2549

ประกาศผลการเลื่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2549 ภาคพิเศษและแม่ฮ่องสอน  1119

 30 พฤศจิกายน 2549

ประกาศผลการเลื่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2549 ภาคปกติ  1534

 30 พฤศจิกายน 2549

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549  1649

 29 พฤศจิกายน 2549

การส่งเกรดแก้ " I " ของภาคเรียนที่ 1/2549  4032

 29 พฤศจิกายน 2549

ประกาศงดการบริการระบบอินเตอร์เน็ตของสำนักส่งเสริมวิชาการ 1 วัน  2289

 11 พฤศจิกายน 2549

ประกาศ หยุดการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน ในวันที่ 25 ตุลาคม 2549  6456

 24 ตุลาคม 2549

 แสดงข่าวที่ 951 ถึง 975 (ทั้งหมด 1472 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่