Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง การอนุมัติ โอน / ยกเว้น ผลการเรียน  1844

 22 มิถุนายน 2549

นักศึกษาที่เขียนคำร้องขอเรียนร่วม เรียนเกินหน่วยกิต ให้รับคำร้องด่วน !!!  2306

 22 มิถุนายน 2549

ประกาศยุบรวมหมู่เรียน GSC 0107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2)  3178

 21 มิถุนายน 2549

นักศึกษาที่ต้องการคำแนะนำ เรื่อง"การลงทะเบียนเรียน"  9557

 16 มิถุนายน 2549

นักศึกษารหัส 47 48 และ 49 ที่ลงทะเบียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด  13264

 14 มิถุนายน 2549

ประกาศเนื่องจากระบบการลงทะเบียนขัดข้อง ให้นักศึกษาตรวจสอบการลงทะเบียน  6484

 13 มิถุนายน 2549

ชื่อรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาชีพครู และกลุ่มวิทยาการจัดการ (สำหรับนักศึกษา 49...)  5338

 13 มิถุนายน 2549

แจ้งเรื่อง การลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน  7437

 11 มิถุนายน 2549

แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และชื่ออาคารต่าง ๆ  12905

 8 มิถุนายน 2549

ตรวจสอบผลการสอบภาษาอังกฤษเสริม ล่าสุด (06/06/2549)  4161

 6 มิถุนายน 2549

ประกาศห้องสอบภาษาอังกฤษ และห้องพบอาจารย์ที่ปรึกษา  2893

 3 มิถุนายน 2549

ดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ภาคเรียนที่ 1/2549  2970

 2 มิถุนายน 2549

การลงทะเบียนเรียนในภาคเรียน 1/2549  7924

 29 พฤษภาคม 2549

ประกาศนักศึกษาที่ประสบอุทกภัย ทำให้ไม่สามารถมารายตัวได้  2966

 26 พฤษภาคม 2549

ประกาศ เรื่องรหัสผ่านที่ใช้ในการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2549  10430

 25 พฤษภาคม 2549

ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2549  4334

 24 พฤษภาคม 2549

ประกาศ ปิดโปรแกรมวิชาที่รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2549  2230

 24 พฤษภาคม 2549

ประกาศส่งรูปนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 3/2548  2901

 22 พฤษภาคม 2549

คำอธิบายในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2549  2168

 21 พฤษภาคม 2549

ประกาศแผนผังที่นั่งสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  3566

 18 พฤษภาคม 2549

ประกาศเรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2549 เพิ่มเติม  5964

 17 พฤษภาคม 2549

ประกาศเรื่องการรายงานตัวนักศึกษาโควตาเพิ่มเติม  3283

 17 พฤษภาคม 2549

สิ่งที่ต้องเตรียมในการรายงานตัวนักศึกษา ภาคปกติ วันที่ 23 พฤษภาคม 2549  5302

 16 พฤษภาคม 2549

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน  4293

 16 พฤษภาคม 2549

ประกาศเลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2549  3951

 15 พฤษภาคม 2549

 แสดงข่าวที่ 1001 ถึง 1025 (ทั้งหมด 1440 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่