Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การเทียบรายวิชากลุ่มวิชาชีพครู  985

 3 กรกฎาคม 2549

ประกาศรายชื่อผู้ที่กู้เงิน กรอ.ประจำปีการศึกษา 2549  3569

 3 กรกฎาคม 2549

กำหนดส่งใบลงทะเบียนนักศึกษาผู้กู้ รหัส 46 47 และ 48  1331

 3 กรกฎาคม 2549

เนื่องด้วยสถาบันประกาศดับกระแสไฟฟ้า จึงขอแจ้งเรื่องการพิมพ์ใบชำระค่าเทอม  6785

 29 มิถุนายน 2549

นักศึกษาทุกคนให้พิมพ์ใบชำระเงิน ไปชำระเงินได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา  4387

 28 มิถุนายน 2549

นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนผ่านมือถือ ที่มีระบบ GPRS มาดูวิธีกัน  1292

 27 มิถุนายน 2549

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา อนุมัติวันที่ 21 มิถุนายน 2549  1421

 23 มิถุนายน 2549

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง การอนุมัติ โอน / ยกเว้น ผลการเรียน  1858

 22 มิถุนายน 2549

นักศึกษาที่เขียนคำร้องขอเรียนร่วม เรียนเกินหน่วยกิต ให้รับคำร้องด่วน !!!  2339

 22 มิถุนายน 2549

ประกาศยุบรวมหมู่เรียน GSC 0107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2)  3238

 21 มิถุนายน 2549

นักศึกษาที่ต้องการคำแนะนำ เรื่อง"การลงทะเบียนเรียน"  9582

 16 มิถุนายน 2549

นักศึกษารหัส 47 48 และ 49 ที่ลงทะเบียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด  13445

 14 มิถุนายน 2549

ประกาศเนื่องจากระบบการลงทะเบียนขัดข้อง ให้นักศึกษาตรวจสอบการลงทะเบียน  6503

 13 มิถุนายน 2549

ชื่อรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาชีพครู และกลุ่มวิทยาการจัดการ (สำหรับนักศึกษา 49...)  5360

 13 มิถุนายน 2549

แจ้งเรื่อง การลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน  7467

 11 มิถุนายน 2549

แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และชื่ออาคารต่าง ๆ  13150

 8 มิถุนายน 2549

ตรวจสอบผลการสอบภาษาอังกฤษเสริม ล่าสุด (06/06/2549)  4179

 6 มิถุนายน 2549

ประกาศห้องสอบภาษาอังกฤษ และห้องพบอาจารย์ที่ปรึกษา  2929

 3 มิถุนายน 2549

ดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ภาคเรียนที่ 1/2549  2985

 2 มิถุนายน 2549

การลงทะเบียนเรียนในภาคเรียน 1/2549  7939

 29 พฤษภาคม 2549

ประกาศนักศึกษาที่ประสบอุทกภัย ทำให้ไม่สามารถมารายตัวได้  2992

 26 พฤษภาคม 2549

ประกาศ เรื่องรหัสผ่านที่ใช้ในการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2549  10460

 25 พฤษภาคม 2549

ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2549  4371

 24 พฤษภาคม 2549

ประกาศ ปิดโปรแกรมวิชาที่รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2549  2250

 24 พฤษภาคม 2549

ประกาศส่งรูปนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 3/2548  2937

 22 พฤษภาคม 2549

 แสดงข่าวที่ 1026 ถึง 1050 (ทั้งหมด 1472 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่