Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
ประกาศจากงานทะเบียนและวัดผล เรื่อง คำเตือนก่อนการลงทะเบียน  1646

 5 ตุลาคม 2548

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่องการอนุมัติ โอน/ยกเว้นผลการเรียน  1667

 5 ตุลาคม 2548

ประกาศรายชื่อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษเสริม (Remedial Course)  2473

 1 ตุลาคม 2548

ห้องสอบปลายภาคสำหรับ Section ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเกิน 100 คน  1067

 29 กันยายน 2548

โครงสร้างกลุ่มวิชาชีพครู หลักสูตร 4 และต่อเนื่อง  1048

 26 กันยายน 2548

โครงสร้างกลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ หลักสูตรต่อเนื่อง และหลักสูตร 4 ปี  1050

 26 กันยายน 2548

โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร 4 , 5 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง 2, 3 ปี  1427

 26 กันยายน 2548

ตารางปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2548  2757

 23 กันยายน 2548

คำแนะนำการลงทะเบียน วิชาเลือกเสรี ที่ต้องเรียนวิชาอื่นมาก่อน(prerequisite)  1475

 22 กันยายน 2548

คำแนะนำการลงทะเบียน เลือกเสรี วิทยาการจัดการ วิชาชีพครู ศึกษาทั่วไป  1248

 21 กันยายน 2548

ผลการพิจารณาเลื่อนสอบนักศึกษาภาคพิเศษ แม่ฮ่องสอน และอบต. 3/47(เพิ่มเติม)  914

 15 กันยายน 2548

แผนการเรียนวิชาโท นักศึกษาภาคปกติรหัส 47..  1031

 14 กันยายน 2548

ประกาศข้อกำหนดในการรับรหัสผ่านภาคเรียนที่ 2/2548  2392

 5 กันยายน 2548

ประกาศรายชื่อผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาวันที่ 23 สิงหาคม 2548  1556

 30 สิงหาคม 2548

ประกาศส่งรูปนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1/2548  2613

 22 สิงหาคม 2548

ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2/2548  3787

 11 สิงหาคม 2548

รายชื่อบัณฑิตเข้าที่รับพระราชทานปริญญาบัตรวิทยาลัยพลศึกษา(สมทบ)  2122

 10 สิงหาคม 2548

รายชื่อบัณฑิตเข้าที่รับพระราชทานปริญญาบัตรป.บัณฑิตและป.โท  1129

 10 สิงหาคม 2548

รายชื่อบัณฑิตเข้าที่รับพระราชทานปริญญาบัตรภาคบ่าย  2188

 10 สิงหาคม 2548

รายชื่อบัณฑิตเข้าที่รับพระราชทานปริญญาบัตรภาคเช้า  3185

 10 สิงหาคม 2548

ผลการพิจารณาการเลื่อนสอบของนักศึกษาภาคพิเศษ แม่ฮ่องสอน และอบต. 3/47  1035

 4 สิงหาคม 2548

ผลการพิจารณาการเลื่อนสอบของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียน 2/47 และ 3/47  1101

 4 สิงหาคม 2548

ระบบทะเบียนประวัตินักศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 48 ปีการศึกษา 2548  2426

 25 กรกฎาคม 2548

นักศึกษาที่มีปัญหาวันเวลาสอบตรงกันในบางรายวิชา คณะวิทยาการจัดการ ขอพบ  1197

 20 กรกฎาคม 2548

นักศึกษาที่มีปัญหาวันเวลาสอบตรงกันในบางรายวิชา สนว. ขอพบ  1243

 20 กรกฎาคม 2548

 แสดงข่าวที่ 1151 ถึง 1175 (ทั้งหมด 1481 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่