Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
ประกาศเรื่องคำร้องเลื่อนสอบ กรณีเลื่อนสอบเพราะไปสอบแข่งขันบรรจุอบต.  2172

 5 ตุลาคม 2548

ประกาศจากงานทะเบียนและวัดผล เรื่อง คำเตือนก่อนการลงทะเบียน  1654

 5 ตุลาคม 2548

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่องการอนุมัติ โอน/ยกเว้นผลการเรียน  1684

 5 ตุลาคม 2548

ประกาศรายชื่อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษเสริม (Remedial Course)  2506

 1 ตุลาคม 2548

ห้องสอบปลายภาคสำหรับ Section ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเกิน 100 คน  1075

 29 กันยายน 2548

โครงสร้างกลุ่มวิชาชีพครู หลักสูตร 4 และต่อเนื่อง  1056

 26 กันยายน 2548

โครงสร้างกลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ หลักสูตรต่อเนื่อง และหลักสูตร 4 ปี  1059

 26 กันยายน 2548

โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร 4 , 5 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง 2, 3 ปี  1435

 26 กันยายน 2548

ตารางปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2548  2760

 23 กันยายน 2548

คำแนะนำการลงทะเบียน วิชาเลือกเสรี ที่ต้องเรียนวิชาอื่นมาก่อน(prerequisite)  1482

 22 กันยายน 2548

คำแนะนำการลงทะเบียน เลือกเสรี วิทยาการจัดการ วิชาชีพครู ศึกษาทั่วไป  1259

 21 กันยายน 2548

ผลการพิจารณาเลื่อนสอบนักศึกษาภาคพิเศษ แม่ฮ่องสอน และอบต. 3/47(เพิ่มเติม)  920

 15 กันยายน 2548

แผนการเรียนวิชาโท นักศึกษาภาคปกติรหัส 47..  1038

 14 กันยายน 2548

ประกาศข้อกำหนดในการรับรหัสผ่านภาคเรียนที่ 2/2548  2399

 5 กันยายน 2548

ประกาศรายชื่อผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาวันที่ 23 สิงหาคม 2548  1566

 30 สิงหาคม 2548

ประกาศส่งรูปนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1/2548  2625

 22 สิงหาคม 2548

ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2/2548  3796

 11 สิงหาคม 2548

รายชื่อบัณฑิตเข้าที่รับพระราชทานปริญญาบัตรวิทยาลัยพลศึกษา(สมทบ)  2143

 10 สิงหาคม 2548

รายชื่อบัณฑิตเข้าที่รับพระราชทานปริญญาบัตรป.บัณฑิตและป.โท  1139

 10 สิงหาคม 2548

รายชื่อบัณฑิตเข้าที่รับพระราชทานปริญญาบัตรภาคบ่าย  2205

 10 สิงหาคม 2548

รายชื่อบัณฑิตเข้าที่รับพระราชทานปริญญาบัตรภาคเช้า  3206

 10 สิงหาคม 2548

ผลการพิจารณาการเลื่อนสอบของนักศึกษาภาคพิเศษ แม่ฮ่องสอน และอบต. 3/47  1040

 4 สิงหาคม 2548

ผลการพิจารณาการเลื่อนสอบของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียน 2/47 และ 3/47  1108

 4 สิงหาคม 2548

ระบบทะเบียนประวัตินักศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 48 ปีการศึกษา 2548  2434

 25 กรกฎาคม 2548

นักศึกษาที่มีปัญหาวันเวลาสอบตรงกันในบางรายวิชา คณะวิทยาการจัดการ ขอพบ  1206

 20 กรกฎาคม 2548

 แสดงข่าวที่ 1151 ถึง 1175 (ทั้งหมด 1482 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่