Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ(วิสามัญ) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547  995

 20 เมษายน 2547

ประกาศผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาภาคปกติ ปี 2/46  1408

 19 เมษายน 2547

ประกาศผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาภาคกศ.ปช. ปี 2/46  1214

 19 เมษายน 2547

ประกาศผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาภาคขยายโอกาส ปี 2/46  864

 19 เมษายน 2547

สรุปรายงานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3 ปี 2547  968

 19 เมษายน 2547

ประกาศส่งรูปนักศึกษาทุกภาคที่จะสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 3/2546  3483

 18 เมษายน 2547

ประกาศรายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ปี 2/2546  2184

 8 เมษายน 2547

ประกาศเรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ปี2547  12528

 5 เมษายน 2547

ประกาศผลการอนุมัติ โอน ยกเว้น ผลการเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 3/2546  2429

 5 เมษายน 2547

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ปี 2547  17029

 1 เมษายน 2547

ตรวจสอบตารางสอบกลางภาคเรียนสำหรับนักศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2546  1208

 29 มีนาคม 2547

ประกาศเรื่องการซ้อมรับปริญญาของนักศึกษา กศ.ปช. แม่ฮ่องสอน ปี 2546  2154

 19 มีนาคม 2547

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546 ครั้งที่ 3  1565

 19 มีนาคม 2547

ข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนในแต่รายวิชาสำหรับอาจารย์ผู้สอน 3/2546  1139

 18 มีนาคม 2547

ตรวจสอบตารางสอนอาจารย์ภาคปกติ กศ.ปช.จ-ศ กศ.ปช.ส-อ ขยายโอกาส 3/46  858

 17 มีนาคม 2547

สรุปรายงานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2 ปี 2547  900

 12 มีนาคม 2547

ผลการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา ดนตรี ศิลปกรรมและนาฏศิลป์  7270

 29 กุมภาพันธ์ 2547

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควต้า สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ 2547  4754

 29 กุมภาพันธ์ 2547

ประกาศผลการคัดเลือก วิชาโท ของนักศึกษาภาคปกติ รหัส46 ปีการศึกษา 2546  9627

 21 กุมภาพันธ์ 2547

ระบบลงทะเบียนภาคฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 3/2546  3422

 20 กุมภาพันธ์ 2547

ตัวแทนหรือหัวหน้าหมู่เรียนนักศึกษาภาคปกติรหัส 46 ติดต่อรับเอกสารลงทะเบียน  2597

 20 กุมภาพันธ์ 2547

กำหนดการการลงทะเบียนภาคฤดูร้อนนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 3/2546  1299

 20 กุมภาพันธ์ 2547

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาประเภทโควตา ปีการศึกษา 2547  2095

 18 กุมภาพันธ์ 2547

ดาวน์โหลดไฟล์รายการจัดสอนและสอบนักศึกษาทุกภาคเรียน ปีการศึกษา 3/2546  1038

 17 กุมภาพันธ์ 2547

สรุปรายงานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1 ปี 2547  976

 13 กุมภาพันธ์ 2547

 แสดงข่าวที่ 1301 ถึง 1325 (ทั้งหมด 1472 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่