Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ข้อสังเกตสำหรับนศ.ปกติ เรียนร่วมกับภาคพิเศษ
เขียนเมื่อ 13 มีนาคม 2551 โดย สำนักทะเบียนและประมวลผล

ข่าวประกาศ

 นักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน
กรุณาตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. นักศึกษารหัส 47 และ 48
    - ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
2. นักศึกษารหัส 49

    - ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2549 
    - ตารางแนบท้ายประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2549 
    - ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ (ฉบับที่ ๒) 

3. นักศึกษารหัส 50 - 56 

    - ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
    - ตารางแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐
    - ตารางแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
    - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕
4. นักศึกษารหัส 57 
    - อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
5. นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
     - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

 

ข้อสังเกต สำหรับนักศึกษาภาคปกติ กรณีลงทะเบียนเรียนร่วมกับภาคพิเศษ 
1. นักศึกษารหัส 47 และ 48     
- กรณีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนฤดูร้อน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อนเพิ่มอีก 500 บาท       
- กรณีลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคพิเศษ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ
2. นักศึกษารหัส 49     
- ข้อ ๑.๑.๔ กรณีลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคพิเศษ ให้เรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา ภาคพิเศษ (กรุณาดู ตารางแนบท้ายประกาศฯ)
3. นักศึกษารหัส 50 เป็นต้นไป
- ข้อ ๑.๑.๔ กรณีลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคพิเศษ ให้เรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ (กรุณาดู ตารางแนบท้ายประกาศ )   

 

 [ กลับไปหน้าหัวข้อข่าวทั้งหมด ]

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่