Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ประกาศส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559
เขียนเมื่อ 13 มีนาคม 2560 โดย สำนักทะเบียนและประมวลผล

ข่าวประกาศ

 ให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2559 ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 โดยให้ หัวหน้าหมู่เรียน รวบรวมคำร้องขอสำเร็จการศึกษา พร้อมรูปถ่ายชุดครุยปริญญา 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป เขียนชื่อ นาม สกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา หลังรูปให้เรียบร้อย พร้อมแนบรายชื่อนักศึกษาที่ส่งคำร้องและให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามเห็นชอบ หลังจากนั้น นำคำร้องส่ง ที่งานทะเบียน สำนักทะเบียนและประมวลผล[ กลับไปหน้าหัวข้อข่าวทั้งหมด ]

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่