Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ประกาศให้มารับใบปริญญาบัตร และใบประกาศนียบัตร (ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู) สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม 2559
เขียนเมื่อ 4 มกราคม 2561 โดย สำนักทะเบียนและประมวลผล

ข่าวประกาศ

 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2559 ที่ยังไม่ได้รับใบปริญญาบัตร และใบประกาศนียบัตร (ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู) ให้มาติดต่อขอรับได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผลภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 เท่านั้น หากไม่มารับตามกำหนดจะต้องเสียค่าปรับการขอรับใบปริญญาบัตร และใบประกาศนียบัตร (ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู) ล่าช้า[ กลับไปหน้าหัวข้อข่าวทั้งหมด ]

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่