Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 19 มีนาคม 2561
เขียนเมื่อ 4 เมษายน 2561 โดย สำนักทะเบียนและประมวลผล

ข่าวประกาศ

 ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 มีนาคม 2561  ให้นำใบเสร็จค่าลงทะเบียนบัณฑิตหรือบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมทั้งให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืนได้ที่งานกองคลัง สำนักงานอธิการบดี[ กลับไปหน้าหัวข้อข่าวทั้งหมด ]

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่