Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ประกาศสำหรับ ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 26 เมษายน 2561
เขียนเมื่อ 6 มิถุนายน 2561 โดย สำนักทะเบียนและประมวลผล

  ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 26 เมษายน 2561  ให้นำใบเสร็จค่าลงทะเบียนบัณฑิตหรือบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมทั้งให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืนได้ที่งานกองคลัง สำนักงานอธิการบดี[ กลับไปหน้าหัวข้อข่าวทั้งหมด ]

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่