สาขาวิชา / ความสามารถพิเศษ กำหนดการสอบ สถานที่สอบ คลิกตรวจสอบรายชื่อ
ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
(โครงการช้างเผือก)
สอบปฏิบัติ
วันอาทิตย์ที่ 10
มิถุนายน 2561
(09.00-16.00 น.)
โรงยิมเนเซียม
(อาคาร 8)

ตรวจสอบรายชื่อ
ศิลปศึกษา / ศิลปะและการออกแบบ
ปฏิบัติพื้นฐานศิลปกรรม
อาคาร 12
(อาคารศิลปะ)

ตรวจสอบรายชื่อ
ดนตรีสากล / ดุริยางค์ไทย
ปฏิบัติพื้นฐานดนตรี
อาคาร 10
(อาคารดนตรี)

ตรวจสอบรายชื่อ
นาฏศิลป์
ปฏิบัติพื้นฐานนาฏศิลป์
อาคาร 11
(อาคารนาฏศิลป์)

ตรวจสอบรายชื่อ
ภาษาจีนธุรกิจ
ทดสอบภาษาจีน
สอบภาษาจีน
วันอาทิตย์ที่ 10
มิถุนายน 2561
(09.00-11.30 น.)
อาคาร 29 ชั้น 6
(อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่)

ตรวจสอบรายชื่อ

การจัดการธุรกิจการบิน
(หลักสูตรนานาชาติ) /
การจัดการธุรกิจนานาชาติ
(หลักสูตรนานาชาติ) /
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ)
ทดสอบภาษาอังกฤษ

สอบภาษาอังกฤษ
วันอาทิตย์ที่ 10
มิถุนายน 2561
(09.00-11.30 น.)
อาคาร 29 ชั้น 6
(อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่)

ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้ที่ไม่มีรายชื่อสอบปฏิบัติ / ทดสอบภาษา ให้รอประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น.